9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1005/2010

z dne 8. novembra 2010

o zahtevah za homologacijo za naprave za vleko na motornih vozilih in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 661/2009 je ločena uredba za namene postopka Skupnosti za homologacijo, določenega z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (2).

(2)

Z Uredbo (ES) št. 661/2009 se razveljavlja Direktiva Sveta 77/389/EGS z dne 17. maja 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za vleko na motornih vozilih (3). Zahteve iz navedene direktive je treba prenesti v to uredbo in jih po potrebi spremeniti zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu razvoju.

(3)

Področje uporabe te uredbe je v skladu s področjem uporabe Direktive 77/389/EGS in tako omejeno na vozila kategorije M in N.

(4)

Uredba (ES) št. 661/2009 določa temeljne določbe o zahtevah za homologacijo motornih vozil glede na naprave za vleko. Zato je treba določiti posebne postopke, preskuse in zahteve za takšno homologacijo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za motorna vozila kategorij M in N, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

Izraz „tip vozila glede na naprave za vleko“ označuje vozila, ki se ne razlikujejo v bistvenih vidikih, kot so značilnosti naprav za vleko.

(2)

Izraz „naprava za vleko“ označuje napravo v obliki kljuke, ušesa ali drugi obliki, na katero je mogoče pritrditi drog za vleko ali vlečno vrv.

Člen 3

Določbe za ES-homologacijo vozila glede na naprave za vleko

1.   Proizvajalec ali njegov zastopnik homologacijskemu organu predloži vlogo za ES-homologacijo vozila glede na naprave za vleko.

2.   Vloga mora biti sestavljena v skladu z obrazcem iz opisnega lista iz dela 1 Priloge I.

3.   Če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Priloge II k tej uredbi, homologacijski organ podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu s sistemom številčnega označevanja iz Priloge VII k Direktivi 2007/46/ES.

Država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu vozila.

4.   Za namene odstavka 3 homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, sestavljen v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I.

Člen 4

Veljavnost in razširitve homologacij, podeljenih v skladu z Direktivo 77/389/EGS

Nacionalni organi dovolijo prodajo in začetek uporabe vozil, homologiranih pred dnem iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 661/2009, in še naprej podeljujejo razširitve homologacij za navedena vozila pod pogoji iz Direktive 77/389/EGS.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dne dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 154, 13.6.1977, str. 41.


PRILOGA I

Upravni dokumenti za ES-homologacijo motornih vozil glede na naprave za vleko

DEL 1

Opisni list

VZOREC

Opisni list št. … v zvezi z ES-homologacijo motornega vozila glede na naprave za vleko.

Naslednji podatki morajo biti predloženi v trojniku in morajo vsebovati kazalo. Morebitne risbe pa morajo biti dovolj podrobne in predložene v ustreznem merilu ter formatu A4 ali zložene na ta format. Morebitne fotografije morajo biti dovolj podrobne.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote iz tega opisnega lista upravljani elektronsko, morajo biti dodani podatki o njihovem delovanju.

0.   SPLOŠNO

0.1.   Oznaka (trgovsko ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (1): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (2): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

1.   SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1.   Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

2.   MASE IN MERE (3)  (4)

2.8.   Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (5): …

2.11.5.   Vozilo je/ni (6) primerno za vleko bremena

12.   RAZNO

12.3.   Naprave za vleko

12.3.1.   Spredaj: kljuka/uho/drugo (6)

12.3.2.   Zadaj: kljuka/uho/drugo/brez (6)

12.3.3.   Risba ali fotografija šasije/območja na karoseriji vozila, ki prikazuje mesto, konstrukcijo in vgradnjo naprav za vleko: …

Pojasnila

DEL 2

Certifikat o ES-homologaciji

VZOREC

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Sporočilo o:

ES-homologaciji (7)

razširitvi ES-homologacije (7)

zavrnitvi ES-homologacije (7)

preklicu ES-homologacije (7)

tipa vozila glede na naprave za vleko

glede na Uredbo (EU) št. 1005/2010, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. …/… (7)

Številka ES-homologacije: …

Razlog za razširitev: …

ODDELEK I

0.1.   Oznaka (trgovsko ime proizvajalca): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3.   Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (8): …

0.3.1.   Mesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (9): …

0.5.   Ime in naslov proizvajalca: …

0.8.   Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (po potrebi): …

ODDELEK II

1.   Dodatni podatki: glej Dopolnilo

2.   Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov: …

3.   Datum poročila o preskusu: …

4.   Številka poročila o preskusu: …

5.   Morebitne pripombe: glej Dopolnilo

6.   Kraj: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Priloge

:

opisna dokumentacija

poročilo o preskusu


(1)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??)

(2)  Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

(3)  Kjer obstaja ta izvedenka z navadno kabino in izvedenka s spalno kabino, je treba navesti podatke o masah in merah za obe izvedenki.

(4)  Standard ISO 612: 1978 – Cestna vozila – Mere motornih in vlečenih vozil – Pogoji in opredelitve.

(5)  Vpisati največje in najmanjše vrednosti za vsako različico.

(6)  Neustrezno črtati.

(7)  Neustrezno črtati.

(8)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih zajema ta opisni list, je treba te znake v dokumentaciji nadomestiti s simbolom „?“ (npr. ABC??123??).

(9)  Kot je določeno v oddelku A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. …

1.

Dodatni podatki:

1.1.

Kratek opis tipa vozila – konstrukcija, dimenzije, oblike in uporabljeni materiali: …

1.2.

Skupno število in mesto pritrditve naprav za vleko: …

1.3.

Način pritrditve na vozilo: …

1.4.

Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila (kg): …

2.

Naprave za vleko na sprednjem delu: odstranljive/neodstranljive (1) kljuka/uho/drugo (1)

3.

Naprave za vleko na zadnjem delu: odstranljive/neodstranljive (1) kljuka/uho/drugo/brez (1)

4.

Vozilo je/ni (1) primerno za vleko bremena

5.

Opombe: …


(1)  Neustrezno črtati.


PRILOGA II

Zahteve za naprave za vleko

1.   POSEBNE ZAHTEVE

1.1.   Najmanjše število naprav.

1.1.1.

Vsa motorna vozila morajo biti na sprednjem delu opremljena z napravo za vleko.

1.1.2.

Vozila kategorije M1, kakor je opredeljena v delu A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, razen vozil, ki niso primerna za vleko bremena, morajo biti z napravo za vleko opremljena tudi na zadnjem delu.

1.1.3.

Naprava za vleko na zadnjem delu se lahko nadomesti z mehansko napravo za spajanje v skladu s pravilnikom UN-ECE št. 55 (1), če so izpolnjene zahteve iz odstavka 1.2.1.

1.2.   Obremenitev in stabilnost

1.2.1.

Vsaka naprava za vleko, nameščena na vozilo, mora vzdržati vlečno in tlačno statično silo, ki je enaka najmanj polovici največje tehnično dovoljene mase obremenjenega vozila.

2.   PRESKUSNI POSTOPEK

2.1.   Vlečna in tlačna preskusna obremenitev se uporabita na vsaki posamezni napravi za vleko, nameščeni na vozilo.

2.2.   Preskusni obremeniti se uporabita v vzdolžni vodoravni smeri glede na vozilo.


(1)  UL L 373, 27.12.2006, str. 50.