9.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1004/2010

z dne 8. novembra 2010

o izvajanju odbitkov od nekaterih ribolovnih kvot za leto 2010 zaradi prelova v preteklem letu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 105(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne kvote za leto 2009 so bile določene z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1322/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju (2),

Uredbo Sveta (ES) št. 1139/2008 z dne 10. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Črnem morju (3),

Uredbo Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (4) in

Uredbo Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(2)

Ribolovne kvote za leto 2010 so bile določene z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1359/2008,

Uredbo Sveta (ES) št. 1226/2009 z dne 20. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Baltskem morju (5),

Uredbo Sveta (ES) št. 1287/2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju (6) in

Uredbo Sveta (EU) št. 53/2010 z dne 14. januarja 2010 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah EU, in za plovila EU v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova ter o spremembah uredb (ES) št. 1359/2008, (ES) št. 754/2009, (ES) št. 1226/2009 in (ES) št. 1287/2009 (7).

(3)

Ko Komisija ugotovi, da je država članica prekoračila ribolovne možnosti, ki so ji bile dodeljene, v skladu s členom 105(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih kvot navedene države članice.

(4)

Nekatere države članice so prekoračile svoje ribolovne kvote za leto 2009. Zato je primerno izvesti odbitke od ribolovnih kvot, ki so jim bile dodeljene v letu 2010.

(5)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 649/2009 (8) so bili izvedeni odbitki od ribolovnih kvot za leto 2009 zaradi prelova kvot v letu 2008. Vendar so bili odbitki, ki se uporabijo, za nekatere države članice višji od kvot za leto 2009 in se zato v navedenem letu niso mogli v celoti izvesti. Da se zagotovi, da se bo tudi v teh primerih odbil celotni znesek, je treba preostale količine upoštevati pri določanju odbitkov od kvot za leto 2010.

(6)

Odbitke, določene v tej uredbi, je treba uporabljati ne glede na odbitke, ki se uporabljajo pri kvotah za leto 2010 v skladu z:

Uredbo Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (9) in

Uredbo Komisije (ES) št. 635/2008 z dne 3. julija 2008 o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES), ki bodo dodeljene Poljski v letih 2008–2011 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/2008 (10).

(7)

Odstavek 2 člena 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009 določa, da se odbitki od ribolovnih kvot izvajajo z uporabo množilnih količnikov, določenih v navedenem odstavku.

(8)

Ker pa se odbitki, ki se izvajajo, uporabljajo samo za prelov iz leta 2009 in tako v času, ko se Uredba (ES) št. 1224/2009 še ni uporabljala, je zaradi pravne predvidljivosti primerno, da se izvajajo odbitki, ki niso večji od tistih, ki bi se izvajali v skladu z uporabo pravil, veljavnih v tistem času, tj. pravil, določenih v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne kvote, določene v uredbah (ES) št. 1226/2008, (ES) št. 1287/2009, (ES) št. 1359/2009, in (EU) št. 53/2010 se zmanjšajo v skladu s Prilogo.

2.   Odstavek 1 se uporablja ne glede na zmanjšanja, določena v uredbah (ES) št. 147/2007 in št. 635/2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 345, 23.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 3.

(4)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(5)  UL L 330, 16.12.2009, str. 1.

(6)  UL L 347, 24.12.2009, str. 1.

(7)  UL L 21, 26.1.2010, str. 1.

(8)  UL L 192, 24.7.2009, str. 14.

(9)  UL L 46, 16.2.2007, str. 10.

(10)  UL L 176, 4.7.2008, str. 8.

(11)  UL L 115, 9.5.1996, str. 1.


PRILOGA

Država članica

Koda vrste

Koda območja 2009

Ime vrste

Ime območja 2009

Kazni po členu 5(2) Uredbe 847/96

Končna kvota 2009

Marža

Celotna prilagojena kvota 2009

PP ulov 2009

Ulov 2009

Skupni ulov 2009

%

Deductions

Initial Qty 2010

Remaining deductions from 2009 (R.649/09)

Revised Qty 2010

Outstanding Balance

BGR

TUR

F3742C

Romb

Črno morje

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Morska plošča

Vode ES podrazdelkov 22-32

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Trnež

Vode ES podrazdelka IIIa

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Modri leng

VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Trska

Vode ES podrazdelkov 22-24

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sled

Podrazdelek 28.1

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Rdeči okun

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Papalina

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Modri leng

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo jurisdikcijo tretjih držav II, IV in V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Modroplavuti tun

Atlantski ocean, vzhodno od 45° zahodne zemljepisne dolžine, in Sredozemsko morje

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sled

Vode ES in mednarodne vode I in II

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sled

Norveške vode severno od 62° N in ribolovno območje okrog Jan Mayena

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Vahnja

VIIb-k, VIII, IX in X; vode EU podrazdelka CECAF 34.1.1

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Morska plošča

Skagerrak

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Druge vrste

Norveške vode podrazdeka IV

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Črni morski meč

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII in XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Okati ribon

Vode ES VI, VII, VIII in vode, ki niso pod suverenostjo jurisdikcijo tretjih držav

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Trska

Mednarodne vode I in Iib

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sled

Podrazdelki 22-24

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Trska

Norveške vode I in II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grenlandska morska

Grenlandske vode V in XIV

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Grenlandska morska

Norveške vode I in II

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grenlandska morska

Grenlandske vode V in XIV

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Vahnja

IV; vode ES podrazdelka IIIa

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Sinji mol

Vode ES in mednarodne vode I, II, III, IV,V,VI,VII,VIIIa,VIIIb,VIIId,VIIIe,XII in XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Skuša

IIIa in IV; vode ES podrazdelkov IIa, IIIb, IIIc in IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Tabinje

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII in IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Rdeči okun

Vode ES in mednarodne vode V; mednarodne vode in XIV

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Morska spaka

VIIIc, IX in X; vode ES podrazdelka CECAF 34.1.1

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Vahnja

Norveške vode I in II

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saj

Norveške vode I in II

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Grenlandska morska

Norveške vode I in II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Veleoki tun

Atlantski ocean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10