30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/30


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 568/2010

z dne 29. junija 2010

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ali uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v prehrani živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1), in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 767/2009 določa splošne zahteve glede varnosti krme in njenega dajanja v promet. Vsebuje predvsem seznam snovi, katerih dajanje v promet ali uporaba v prehrani živali sta omejena ali prepovedana.

(2)

Direktiva Sveta 82/471/EGS (2) in Odločba Komisije 85/382/EGS z dne 10. julija 1985 o prepovedi uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v krmi (3) prepovedujeta dajanje v promet in uporabo beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v krmi. Razlog za to prepoved je, da so nekateri sevi kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, patogeni in v nekaterih okoliščinah lahko izzovejo preobčutljivostne reakcije ter tako utegnejo biti nevarni za zdravje živali ali ljudi.

(3)

Ker ni novega tehnološkega razvoja ali novih dokazov, da je uporaba takih beljakovinskih izdelkov v prehrani živali varna, mora biti dajanje v promet in uporaba teh izdelkov še naprej prepovedana, Uredba (ES) št. 767/2009 pa mora določiti to prepoved.

(4)

Za obvladovanje tveganj v zvezi z varnostjo krme, je bilo treba seznam snovi, katerih dajanje v promet za prehrano živali je bilo prepovedano v skladu z Odločbo Komisije 2004/217/ES (4), vključiti v poglavje 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009.

(5)

Točki 5 in 6 poglavja 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 je treba uskladiti z Odločbo 2004/217/EC.

(6)

Uredbo (ES) št. 767/2009 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Za večjo jasnost bi bilo treba razveljaviti Odločbo 85/382/EGS.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 se spremeni:

1.

Točki 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.

Vsi odpadki iz različnih faz čiščenja komunalnih, gospodinjskih in industrijskih odpadnih voda, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (5), ne glede na kakršno koli nadaljnjo predelavo teh odpadkov in ne glede na izvor odpadnih voda (6).

6.

Trdni komunalni odpadki (7), kot na primer gospodinjski odpadki.

2.

Doda se naslednja točka 8:

„8.

Beljakovinski izdelki, pridobljeni iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih.“

Člen 2

Odločba 85/382/EGS se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(2)  UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

(3)  UL L 217, 14.8.1985, str. 27.

(4)  UL L 67, 5.3.2004, str. 31.

(5)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

(6)  Izraz ‚odpadna voda‘ se ne nanaša na ‚tehnološko vodo‘, tj. vodo iz neodvisnih cevovodov, vključenih v prehrambno industrijo ali industrijo krmil; če te cevovode napaja voda, se voda ne sme uporabljati za prehrano živali, razen če ni zdravstveno ustrezna in čista, kot je opredeljeno v členu 4 Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32). V primeru ribiške industrije se zadevni cevovodi lahko napajajo tudi s čisto morsko vodo, kot je opredeljeno v členu 2 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1). Tehnološka voda se ne sme uporabljati za prehrano živali, če ne vsebuje sestavin krme ali hrane in je tehnično brez sredstev za čiščenje, dezinfekcijskih sredstev ali drugih snovi, ki jih zakonodaja o prehrani živali ne dovoljuje.

(7)  Izraz ‚trdni komunalni odpadki‘ se ne nanaša na gostinske odpadke, kot je opredeljeno z Uredbo (ES) št. 1774/2002.“