30.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 268/2010

z dne 29. marca 2010

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic pod usklajenimi pogoji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 17(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2007/2/ES morajo države članice institucijam in organom Skupnosti zagotoviti dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki pod usklajenimi pogoji.

(2)

Da se zagotovi skladni pristop do omogočanja dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov je treba s to uredbo opredeliti minimalni nabor pogojev, ki jih je treba izpolniti.

(3)

Direktiva 2007/2/ES dovoljuje izjeme glede souporabe podatkov na podlagi člena 17(7). Tudi če države članice uporabijo navedene izjeme, lahko prosto določijo ukrepe, kot so varnostni ukrepi, ki jih institucije in organi Skupnosti morajo sprejeti, da bi še vedno dobili dostop to teh zbirk podatkov in storitev v zvezi z njimi.

(4)

V vseh dogovorih, med drugim tudi v licenčnih sporazumih, pogodbah in izmenjavi elektronske pošte ali katerih koli drugih dogovorih glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic in njihovih organov na podlagi te uredbe, je treba uporabljati izraze, opredeljene v členu 3 Direktive 2007/2/ES.

(5)

Da bi institucije in organi Skupnosti izpolnili svoje javne naloge in prispevali k izvajanju evropskih okoljskih politik, morajo zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki dati na voljo izvajalcem, ki delajo za institucije in organe Skupnosti.

(6)

Na splošno velja, da morajo biti dogovori skladni s to uredbo od osemnajstega meseca od začetka njene veljavnosti. Ker so lahko prej sklenjeni dogovori še vedno veljavni, je potrebna prehodna določba. Zato je treba dogovore, ki že obstajajo ob začetku veljavnosti te uredbe, uskladiti s to uredbo ob podaljšanju ali izteku navedenih sporazumov, vendar najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa usklajene pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s členom 17 Direktive 2007/2/ES.

Člen 2

Omejitve dostopa

Na zahtevo institucije ali organa Skupnosti navedejo države članice razloge za kakršne koli omejitve glede souporabe na podlagi člena 17(7) Direktive 2007/2/ES.

Države članice lahko navedejo, pod katerimi pogoji se lahko dovoli dostop, ki je omejen v skladu s členom 17(7).

Člen 3

Dogovori

1.   Vsi dogovori glede dostopa do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki so v celoti združljivi z zahtevami iz te uredbe.

2.   Opredelitve pojmov iz člena 3 Direktive 2007/2/ES se uporabljajo v vseh dogovorih glede dostopa do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

Člen 4

Uporaba zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

1.   Institucije ali organi Skupnosti lahko dajo zbirke prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki na voljo izvajalcem, ki zanje delajo.

2.   Če se zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki dajo na voljo v skladu z odstavkom 1, si institucije in organi Skupnosti na vse možne načine prizadevajo, da ne pride do nepooblaščene uporabe zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

3.   Če se zbirka prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki da na voljo na podlagi odstavka 1, je njen prejemnik ne sme dati na voljo drugi osebi brez predhodnega pisnega soglasja prvotnega ponudnika podatkov ali storitve.

Člen 5

Metapodatki

Pogoji, ki se uporabljajo za institucije in organe Skupnosti v skladu s to uredbo, se navedejo v metapodatkovnem elementu 8.1 iz dela B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1205/2008 (2).

Člen 6

Preglednost

1.   Če institucija ali organ Skupnosti zahteva dostop do zbirke prostorskih podatkov ali storitve v zvezi s prostorskimi podatki, dajo države članice na zahtevo za namene ocenjevanja in uporabe na voljo informacije o mehanizmih za zbiranje, obdelavo, ustvarjanje, kontrolo kakovosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki ter o mehanizmih za dostop do njih, če so navedene dodatne informacije razpoložljive ter jih je smiselno izvleči in dostaviti.

2.   Na zahtevo vsebujejo ponudbe držav članic glede zagotavljanja dostopa do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki institucijam in organom Skupnosti tudi podlago za zaračunavanje pristojbin in upoštevane dejavnike.

Člen 7

Odzivni časi

Države članice takoj zagotovijo dostop zbirk prostorskih podatkov in storitev, vendar najpozneje 20 dni po prejemu pisne zahteve, razen če se država članica in institucija ali organ Skupnosti ne dogovorita drugače.

Člen 8

Prehodne določbe

Države članice poskrbijo, da so navedeni dogovori skladni s to uredbo od osemnajstega meseca od začetka njene veljavnosti.

Če dogovori o zagotavljanju zbirk prostorskih podatkov in storitev že obstajajo ob začetku veljavnosti te uredbe, države članice zagotovijo, da so navedeni dogovori v skladu s to uredbo od podaljšanja ali izteka navedenih dogovorov, vendar najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 326, 4.12.2008, str. 12.