12.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/65


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. aprila 2010

o TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti členov 3.1, 12.1, 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je 6. julija 2006 sklenil, da se v sodelovanju s centralnimi depotnimi družbami in drugimi udeleženci na trgu razišče možnost vzpostavitve nove službe Eurosistema za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju, ki bi se imenovala TARGET2-Securities (T2S). Kot del nalog Eurosistema v skladu s členi 17, 18 in 22 Statuta ESCB je cilj T2S olajšati integracijo potrgovalnih dejavnosti s ponudbo temeljne, nevtralne in brezmejne vseevropske poravnave denarja in vrednostnih papirjev v centralnobančnem denarju, tako da lahko centralne depotne družbe svojim strankam zagotovijo harmonizirane in standardizirane storitve poravnave po načelu dostava proti plačilu v integriranem tehničnem okolju s čezmejnimi zmožnostmi. Ker je zagotavljanje centralnobančnega denarja temeljna naloga Eurosistema, ima T2S naravo javne službe. Nacionalne centralne banke euroobmočja bodo zagotavljale storitve upravljanja z zavarovanjem in poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S.

(2)

Člen 22 Statuta ESCB pooblašča Eurosistem za „zagotovitev učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj Unije“. Poleg tega poravnava v centralnobančnem denarju pomeni izogibanje likvidnostnim tveganjem in je zato bistvena za zanesljive potrgovalne dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji in za finančni trg nasploh.

(3)

Svet ECB je 17. julija 2008 sklenil, da začne projekt T2S in zagotovi vire, ki so potrebni do njegovega zaključka. Na podlagi ponudbe centralnih bank Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France in Banca d‘Italia (v nadaljnjem besedilu: 4CB) je Svet ECB sklenil tudi, da bodo T2S razvijale in upravljale 4CB.

(4)

Svet ECB je sprejel Sklep ECB/2009/6 z dne 19. marca 2009 o ustanovitvi Odbora za program TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (1), poenostavljenega organa upravljanja v Eurosistemu, ki bo pripravljal predloge za Svet ECB o ključnih strateških vprašanjih in izvrševal naloge izključno tehnične narave. Mandat Odbora za program T2S, ki ga vsebuje Priloga k Sklepu ECB/2009/6, predstavlja enega od temeljev upravljanja T2S. Centralne banke Eurosistema so Odbor za program T2S hkrati pooblastile za opravljanje nekaterih izvedbenih nalog, tako da bo lahko popolnoma operativen in bo lahko nastopal v imenu celotnega Eurosistema.

(5)

Ta smernica določa zlasti osnovne temelje programa T2S v njegovi fazi priprave specifikacij in razvoja. Predstavlja rezultat prej omenjenih sklepov Sveta ECB ter podrobneje določa zlasti vloge in odgovornosti Odbora za program T2S in 4CB ter njihovo medsebojno razmerje. V nadaljnjem razvoju programa T2S jo bodo dopolnili dodatni pravni akti in pogodbene ureditve, za katere je končno odgovoren Svet ECB.

(6)

Skladno s prej omenjenimi sklepi Sveta ECB temelji upravljanje programa T2S na treh ravneh. Na prvi ravni upravljanja je končno odločanje v zvezi s T2S v pristojnosti Sveta ECB, ki prevzema splošno odgovornost za program T2S in je v skladu s členom 8 Statuta ESCB organ odločanja za celoten Eurosistem. Na drugi ravni upravljanja je bil ustanovljen Odbor za program T2S, da pomaga organom odločanja ECB pri zagotavljanju uspešnega in pravočasnega zaključka programa T2S. Končno, 4CB sestavljajo tretjo raven upravljanja.

(7)

Ker se storitve T2S ponujajo centralnim depotnim družbam, je pomembno strukturirati razmerje z njimi za ves čas razvoja, migracije in nato delovanja T2S. V ta namen bo ustanovljena Skupina za stike s centralnimi depotnimi družbami. Nacionalne skupine uporabnikov so forumi za komuniciranje in sodelovanje s ponudniki in uporabniki storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovega nacionalnega trga. Svetovalna skupina za T2S je forum za komuniciranje in sodelovanje med Eurosistemom in zunanjimi deležniki T2S.

(8)

T2S nima tržnega značaja in ni namenjen konkuriranju centralnim depotnim družbam ali drugim udeležencem na trgu. Glede na to se storitve T2S, čeprav je cilj finančnega režima T2S polno pokrivanje stroškov, ne ponujajo z namenom ustvarjanja dobička. O skupni investiciji v T2S za Eurosistem bo sprejeta interna odločitev, cilj odločitve o oblikovanju cen za storitve T2S pa bo polno pokrivanje stroškov. Poleg tega bi moral Eurosistem dosledno spoštovati načelo nediskriminacije v zvezi s centralnimi depotnimi družbami in si prizadevati za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za centralne depotne družbe, ki bodo svojo platformo za poravnavo prenesle na T2S.

(9)

T2S je tehničen mehanizem, ki ne bo na voljo zgolj za poravnavo v eurih, dostopen bo tudi NCB zunaj euroobmočja in drugim centralnim bankam, ki bi želele sodelovati tako, da bi dale svoje valute na voljo za poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S, kakor je določeno v tej smernici –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   T2S temelji na enotni tehnični platformi, integrirani s sistemi centralnih bank za bruto poravnavo v realnem času. Je služba, ki jo Eurosistem zagotavlja centralnim depotnim družbam in omogoča temeljno, nevtralno in brezmejno poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji po načelu dostava proti plačilu v centralnobančnem denarju.

2.   Ta smernica določa pravila upravljanja programa T2S. Določa tudi glavne značilnosti programa T2S, pri čemer opredeljuje vloge in odgovornosti Odbora za program T2S in 4CB ter odnose med njimi v fazi priprave specifikacij in razvoja. Opredeljuje tudi glavne odločitve, ki jih mora v zvezi s T2S sprejeti Svet ECB. Poleg tega ta smernica določa osnovna načela za vsa naslednja vprašanja v zvezi s T2S: (a) finančni režim, pravice in jamstva; (b) kako bodo določeni dostop centralnih depotnih družb in pogodbeni odnosi z njimi; (c) kako postanejo valute, ki niso euro, primerne za uporabo v T2S; in (d) razvoj programa T2S.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

„centralna depotna družba“ pomeni subjekt, ki: (a) omogoča obdelavo in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji z vpisi na računih; (b) zagotavlja skrbniške storitve, npr. upravljanje korporacijskih dejanj in odkupov; in (c) ima dejavno vlogo pri zagotavljanju integritete izdaj vrednostnih papirjev,

„dostava proti plačilu“ pomeni mehanizem, ki povezuje prenos vrednostnih papirjev in prenos denarnih sredstev na način, s katerim se zagotovi, da se dostava vrednostnih papirjev opravi samo, če se opravi plačilo denarnih sredstev,

„NCB euroobmočja“ pomeni nacionalno centralno banko (NCB) države članice, katere valuta je euro,

„centralna banka Eurosistema“ pomeni bodisi NCB euroobmočja bodisi ECB, odvisno od primera,

„okvirni sporazum“ pomeni pogodbeni okvir, ki ga skleneta centralna depotna družba in Eurosistem za fazi razvoja in delovanja,

„splošne funkcijske specifikacije“ (General functional specifications – GFS) pomenijo splošen opis funkcijske rešitve, ki se razvije, da bi izpolnila zahteve uporabnikov T2S. Vključeval bo elemente, kot so funkcijska zgradba (domene, moduli in medsebojni vplivi), konceptualni modeli, podatkovni model ali proces toka podatkov,

„sporazum med ravnema 2 in 3“ pomeni sporazum o dobavi in upravljanju, ki ga uskladijo Odbor za program T2S in 4CB, odobri ga Svet ECB, nato pa ga podpišejo centralne banke Eurosistema in 4CB. Vsebuje dodatne podrobnosti o nalogah in odgovornostih 4CB, Odbora za program T2S in centralnih bank Eurosistema,

„država članica“ pomeni državo, ki je članica Unije,

„NCB zunaj euroobmočja“ pomeni NCB države članice, katere valuta ni euro,

„faza delovanja“ pomeni obdobje, ki se začne, ko prva centralna depotna družba migrira v T2S,

„druga centralna banka“ pomeni centralno banko države zunaj Unije,

„razpored plačil“ pomeni razpored, ki prikazuje zaporedje plačil obrokov za povrnitev stroškov 4CB,

„dogovor o ravni storitev“ pomeni tako dogovor, ki opredeljuje raven storitev, ki jih 4CB zagotavljajo Eurosistemu, kakor tudi dogovor, ki opredeljuje raven storitev, ki jih Eurosistem zagotavlja centralnim depotnim družbam, zvezi s T2S,

„faza priprave specifikacij in razvoja“ pomeni obdobje, ki se začne, ko Svet ECB potrdi URD, in konča z začetkom faze delovanja,

„poslovna aplikacija T2S“ pomeni programsko opremo, ki jo v imenu Eurosistema razvijajo in upravljajo 4CB z namenom, da se Eurosistemu omogoči zagotavljanje storitev T2S na platformi T2S,

„postopek upravljanja s spremembami in izdajami T2S“ pomeni niz pravil in postopkov, ki se uporabi vedno, kadar se sproži spreminjanje storitev T2S,

„finančni okvir T2S“ pomeni zgornjo mejo skupnih stroškov T2S, ki se povrnejo. Finančni okvir določa (a) za sodelujoče NCB najvišji znesek, ki ga plačajo za T2S, in (b) za 4CB znesek, ki jim ga sodelujoče NCB vrnejo ob dobavi, na podlagi dogovorjenega razporeda plačil,

„platforma T2S“ v tej smernici in ne glede na uporabo pojma platforma T2S v drugi dokumentaciji v povezavi s T2S pomeni strojno opremo in vse komponente programske opreme (tj. vso uporabljeno programsko opremo, razen poslovne aplikacije T2S), potrebne za delovanje in upravljanje poslovne aplikacije T2S,

„program T2S“ pomeni niz povezanih dejavnosti in dobav, ki so potrebne za razvoj T2S do popolne migracije vseh centralnih depotnih družb, ki so z Eurosistemom podpisale okvirni sporazum,

„Odbor za program T2S“ pomeni organ upravljanja v Eurosistemu, ustanovljen na podlagi Sklepa ECB/2009/6, katerega naloga je priprava predlogov za Svet ECB o ključnih strateških vprašanjih in izvrševanje nalog izključno tehnične narave v zvezi s T2S,

„račun projekta T2S“ pomeni račun T2S, ki se uporablja za zbiranje in razdeljevanje plačil obrokov, povračil stroškov in nadomestil. Račun projekta ima lahko podračune, da se ločijo različne vrste denarnih tokov. Nima proračunskega značaja,

„storitve T2S“ pomenijo storitve, ki jih bo Eurosistem zagotavljal centralnim depotnim družbam na podlagi okvirnega sporazuma,

„uporabniki T2S“ pomenijo pravne subjekte, ki so za namene T2S sklenili pogodbeno razmerje s centralnimi depotnimi družbami, ki so podpisale okvirni sporazum z Eurosistemom. Vključujejo tudi banke plačnice, ki so v pogodbenem razmerju s centralnimi bankami in finančni instituciji, ki poravnava v T2S, zagotavljajo likvidnost na namenskem denarnem računu za T2S prek računa v sistemu za bruto poravnavo v realnem času,

„podrobne funkcijske specifikacije za uporabnike“ (User detailed functional specifications – UDFS) pomenijo podroben opis funkcij upravljanja zunanjih tokov podatkov v zvezi s T2S (od aplikacije do aplikacije). Vključeval bo informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za prilagoditev ali razvoj svojih notranjih informacijskih sistemov za namen njihove povezave s T2S,

„priročnik za uporabnike“ pomeni dokument, ki opisuje, kako lahko uporabniki T2S uporabljajo vrsto funkcij programske opreme T2S, ki so na voljo v (zaslonskem) načinu od uporabnika do aplikacije,

„dokument z zahtevami uporabnikov“ (User requirements document – URD) pomeni dokument, ki navaja zahteve uporabnikov za T2S in ga je ECB objavila 3. julija 2008, z naknadnimi spremembami po postopku upravljanja s spremembami in izdajami T2S.

ODDELEK II

UPRAVLJANJE PROGRAMA T2S

Člen 3

Ravni upravljanja

Upravljanje programa T2S temelji na treh ravneh, kakor je opisano v tem oddelku smernice. Raven 1 predstavlja Svet ECB, raven 2 predstavlja Odbor za program T2S in raven 3 predstavljajo 4CB.

Člen 4

Svet ECB

1.   Svet ECB je odgovoren za usmerjanje, celotno vodenje in kontrolo programa T2S. Odgovoren je tudi za sprejemanje končnih odločitev v zvezi s programom T2S in odloča o razporeditvi nalog, ki niso izrecno dodeljene ravnema 2 in 3.

2.   Svet ECB ima zlasti naslednje pristojnosti:

(a)

odgovornost za upravljanje programa T2S prek vseh naslednjih dejavnosti:

(i)

odločanje o vseh vprašanjih z zvezi z upravljanjem T2S; prevzemanje odgovornosti za celoten program T2S in posledično sprejemanje končnih odločitev, če pride do kakršnega koli spora;

(ii)

sprejemanje odločitev v posamičnih primerih o nalogah, dodeljenih Odboru za program T2S ali 4CB;

(iii)

dodeljevanje izvajanja naknadnih ali dodatnih posebnih nalog v zvezi s programom T2S Odboru za program T2S in/ali 4CB, pri tem pa tudi določanje, katere odločitve v tej zvezi pridrži sebi;

(iv)

sprejemanje vseh odločitev glede organizacije Odbora za program T2S;

(b)

obravnavanje zahtev članov Svetovalne skupine za T2S, predloženih v skladu s pravili Svetovalne skupine za T2S;

(c)

odločanje o osnovnem finančnem režimu T2S, in sicer:

(i)

o politiki oblikovanja cen za storitve T2S;

(ii)

o metodologiji določanja stroškov T2S;

(iii)

o finančnih ureditvah iz člena 12;

(d)

odločanje o pogojih za dostop centralnih depotnih družb;

(e)

potrjevanje in sprejemanje načrta programa T2S; spremljanje napredka programa T2S in odločanje o ukrepih za zmanjšanje kakršne koli zamude pri izvedbi T2S;

(f)

odločanje o osnovnih operativnih vidikih T2S, in sicer:

(i)

o operativnem okviru T2S, vključno s strategijo upravljanja ob izrednih dogodkih in v kriznih razmerah;

(ii)

o okviru informacijske varnosti v T2S;

(iii)

o postopku upravljanja s spremembami in izdajami T2S;

(iv)

o strategiji testiranja T2S;

(v)

o strategiji migracije v T2S;

(vi)

o okviru upravljanja s tveganji v T2S;

(g)

odobritev osnovnega pogodbenega okvira, in sicer:

(i)

sporazumov med ravnema 2 in 3;

(ii)

dogovorov o ravni storitev, usklajenih med Odborom za program T2S, centralnimi depotnimi družbami in centralnimi bankami Eurosistema ter 4CB;

(iii)

pogodb s centralnimi depotnimi družbami, ki so usklajene med Odborom za program T2S skupaj z centralnimi bankami Eurosistema in, na drugi strani, centralnimi depotnimi družbami;

(iv)

pogodb z NCB zunaj euroobmočja, drugimi centralnimi bankami ali drugimi pristojnimi denarnimi organi, vključno s pripadajočimi dogovori o ravni storitev;

(h)

odgovornost za sprejemanje ustreznih ukrepov, da se zagotovi uveljavitev pravil in načel pregleda;

(i)

odločanje o datumu začetka migracije centralnih depotnih družb v T2S.

Člen 5

Odbor za program T2S

1.   Sestava in mandat Odbora za program T2S sta določena v Sklepu ECB/2009/6. Odbor za program T2S je pristojen za izvajanje nalog, dodeljenih ravni 2 znotraj splošnega okvira, ki ga določi Svet ECB.

2.   Mandat Odbora za program T2S vključuje tudi:

(a)

obravnavanje in potrjevanje GFS, UDFS in priročnikov za uporabnike;

(b)

izvajanje operativnega okvira T2S, vključno s strategijo upravljanja ob izrednih dogodkih in v kriznih razmerah, znotraj parametrov, ki jih postavi Svet ECB;

(c)

usklajevanje sporazumov o udeležbi valut iz členov 18(1) in (2);

(d)

zagotavljanje informacij ustreznim organom, pristojnim za regulacijo in pregled;

(e)

usklajevanje sporazuma med ravnema 2 in 3 s 4CB, za odobritev na Svetu ECB.

Člen 6

4CB

1.   4CB razvijajo in upravljajo T2S ter zagotavljajo Odboru za program T2S informacije o svoji notranji organiziranosti in delitvi dela.

4CB izvajajo zlasti vse naslednje naloge:

(a)

priprava GFS, UDFS in priročnikov za uporabnike na podlagi URD in usmeritev Odbora za program T2S ter v skladu z načrtom programa T2S;

(b)

razvoj in postavitev T2S v imenu Eurosistema ter zagotavljanje tehničnih komponent T2S v skladu z načrtom programa T2S, URD, GFS, UDFS in drugimi specifikacijami in ravnmi storitev;

(c)

predajanje T2S na voljo Odboru za program T2S v skladu z odobrenimi roki, specifikacijami in ravnmi storitev;

(d)

predložitev naslednjega Odboru za program T2S za namen finančnih ureditev v T2S iz člena 12:

(i)

ocene stroškov, ki jih bodo imele z razvojem in upravljanjem T2S, v obliki, ki ustreznemu odboru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ali Eurosistema in/ali zunanjemu revizorju omogoča presojo in/ali revidiranje,

(ii)

finančne ponudbe, vključno z vrsto ponudbe, razporedom plačil in obdobjem, na katero se nanaša;

(e)

pridobitev vseh dovoljenj, ki so potrebna, da se T2S postavi in upravlja, Eurosistemu pa omogoči opravljanje storitev T2S za centralne depotne družbe;

(f)

izvajanje sprememb T2S v skladu s postopkom upravljanja s spremembami in izdajami T2S;

(g)

v okviru svojih pristojnosti odgovarjanje na zahteve, ki jih oblikuje Svet ECB ali Odbor za program T2S;

(h)

zagotavljanje usposabljanja ter tehnične in operativne podpore za testiranja in migracijo, kar koordinira Odbor za program T2S;

(i)

usklajevanje sporazuma med ravnema 2 in 3 z Odborom za program T2S.

2.   4CB so solidarno odgovorne Eurosistemu za izvajanje svojih nalog. Odgovornost zajema goljufijo, naklep in hudo malomarnost. Ureditev odgovornosti se podrobneje opredeli v sporazumu med ravnema 2 in 3.

3.   Prenos zgoraj navedenih nalog s strani 4CB v izvajanje zunanjim izvajalcem ali podizvajalcem ne posega v odgovornost 4CB do Eurosistema in drugih deležnikov, z njim pa mora biti seznanjen Odbor za program T2S.

Člen 7

Odnosi z zunanjimi deležniki

1.   Svetovalna skupina za T2S je forum za komuniciranje in sodelovanje med Eurosistemom in zunanjimi deležniki v T2S. Svetovalna skupina za T2S poroča Odboru za program T2S, v izjemnih primerih pa lahko predloži zadeve Svetu ECB.

Svetovalni skupini za T2S predseduje predsednik Odbora za program T2S. Sestava in mandat Svetovalne skupine za T2S sta določena v Prilogi k tej smernici.

Svetovalna skupina opravlja svojo funkcijo v skladu s poslovnikom, ki ga potrdi Svet ECB.

2.   Skupina za stike s centralnimi depotnimi družbami je forum za komuniciranje in sodelovanje s centralnimi depotnimi družbami. Pospešuje pripravo in usklajevanje okvirnega sporazuma med Eurosistemom na eni strani in centralnimi depotnimi družbami, ki so pripravljene sodelovati v T2S, na drugi strani. Skupini za stike s centralnimi depotnimi družbami predseduje predsednik Odbora za program T2S. Sestava in mandat Skupine za stike s centralnimi depotnimi družbami sta določena v Prilogi.

3.   Nacionalne skupine uporabnikov so forumi za komuniciranje in sodelovanje s ponudniki in uporabniki storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovih nacionalnih trgov, da se podpirata razvoj in izvedba T2S ter oceni vpliv T2S na nacionalne trge. Nacionalnim skupinam uporabnikom predsedujejo zadevne NCB. Sestava in mandat nacionalnih skupin uporabnikov sta določena v Prilogi.

Člen 8

Dobro upravljanje

1.   Centralne banke Eurosistema v izogib nasprotju interesov med Eurosistemovima funkcijama zagotavljanja storitev T2S in regulacije zagotovijo, da:

(a)

člani Odbora za program T2S ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih pregleda, ki jih izvaja njihova centralna banka v zvezi s T2S, kakor je določeno v Poslovniku Odbora za program T2S, ki ga je potrdil Svet ECB. Ti člani ne smejo biti člani Odbora za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC), Odbora za informacijsko tehnologijo (ITC) ali Odbora Eurosistema za koordinacijo projektov IT (EISC);

(b)

obstaja ločitev med pregledom T2S in operativnimi dejavnostmi T2S.

2.   Za Odbor za program T2S veljajo zahteve po poročanju, kontrola in revidiranje, kakor je opredeljeno v tej smernici. Revizije v zvezi z razvojem, upravljanjem in stroški T2S se sprožijo in vodijo na osnovi načel in ureditev, določenih v politiki Sveta ECB za revidiranje v ESCB, ki velja v času izvajanja zadevne revizije.

Člen 9

Sodelovanje in informiranje

1.   4CB in Odbor za program T2S medsebojno sodelujejo, si izmenjujejo informacije ter zagotavljajo vzajemno tehnično in drugo podporo med razvojem programa T2S.

2.   4CB, druge centralne banke Eurosistema in Odbor za program T2S se medsebojno nemudoma obveščajo o vseh zadevah, ki bi lahko bistveno vplivale na razvoj ali postavitev T2S, in si prizadevajo omejiti vsa s tem povezana tveganja.

3.   Odbor za program T2S četrtletno poroča Svetu ECB o razvoju programa T2S. Osnutki poročil se pošljejo v pripombe odboroma PSSC in EISC, preden se prek Izvršilnega odbora predložijo Svetu ECB.

4.   Odbor za program T2S seznanja člane odbora PSSC z dnevnimi redi, povzetki in zadevno dokumentacijo o svojih sejah, s čimer tem članom omogoči predložitev prispevkov, kadar je to potrebno.

5.   Odbor za program T2S in kateri koli pristojni odbor ESCB se lahko na pobudo katerega koli od njiju med seboj posvetujeta, kadar je to potrebno.

6.   4CB zagotavljajo Odboru za program T2S redna poročila o programu T2S.

7.   Vsebina in podroben postopek v zvezi z obveznostmi poročanja Odbora za program T2S in 4CB sta podrobneje določena v sporazumu med ravnema 2 in 3.

ODDELEK III

FINANČNI REŽIM

Člen 10

Politika oblikovanja cen

1.   Politiko oblikovanja cen za T2S usmerjajo osnovna načela neprofitnosti, polnega pokrivanja stroškov in nediskriminacije v odnosu do centralnih depotnih družb.

2.   Odbor za program T2S v 6 mesecih od sprejetja te smernice predloži Svetu ECB predlog politike oblikovanja cen za storitve T2S, ki vključuje splošne postopke in poročilo o skladnosti T2S s ciljema delovanja na neprofitni osnovi in doseganja polnega pokrivanja stroškov, vključno z oceno vseh posledičnih finančnih tveganj, ki bi se jim Eurosistem lahko izpostavil. O politiki oblikovanja cen se bo razpravljalo s centralnimi depotnimi družbami in uporabniki, preden se bo predložila Svetu ECB.

Člen 11

Metodologija za določanje stroškov in računovodstvo

1.   Za T2S veljata skupna metodologija določanja stroškov v Eurosistemu in Smernica ECB/2006/16 z dne 10. novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (2), razen če Svet ECB sklene drugače.

2.   Odbor za program T2S v zelo zgodnji fazi vključi ustrezne odbore ESCB/Eurosistema v ocenjevanje pravilnega izvajanja:

(a)

skupne metodologije določanja stroškov v Eurosistemu pri ocenah stroškov T2S in izračunih letnih stroškov T2S ter

(b)

Smernice ECB/2006/16 s strani ECB in 4CB pri priznavanju stroškov in sredstev T2S.

Člen 12

Finančne ureditve

1.   Odbor za program T2S predloži Svetu ECB predlog finančnega okvira T2S, ki vključuje stroške T2S, tj. stroške 4CB in ECB v zvezi z razvojem, vzdrževanjem in upravljanjem T2S.

2.   Predlog vključuje tudi:

(a)

vrsto ponudbe;

(b)

razpored plačil;

(c)

obdobje, na katero se nanaša;

(d)

mehanizem delitve stroškov;

(e)

stroške kapitala.

3.   O finančnih ureditvah odloči Svet ECB.

Člen 13

Plačila

1.   V ECB se vodi račun projekta T2S v imenu Eurosistema. Račun projekta T2S nima proračunskega značaja, uporablja pa se za zbiranje in razdeljevanje vseh predplačil, plačil obrokov in povračil v zvezi s stroški T2S ter nadomestil za uporabo T2S.

2.   Odbor za program T2S upravlja z računom projekta T2S v imenu Eurosistema. Pod pogojem, da so dobave 4CB preverjene in sprejete, Odbor za program T2S odobri plačilo posameznega obroka 4CB v skladu z razporedom plačil, ki ga odobri Svet ECB in je določen v sporazumu med ravnema 2 in 3.

Člen 14

Pravice Eurosistema v zvezi s T2S

1.   Poslovna aplikacija T2S je v izključni lasti Eurosistema.

2.   V ta namen 4CB podelijo Eurosistemu potrebna dovoljenja v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, da Eurosistemu omogočijo zagotavljanje celotnega nabora storitev T2S centralnim depotnim družbam po veljavnih pravilih, na enotnih ravneh storitev in na enakopravni osnovi. 4CB Eurosistemu povrnejo škodo v primeru kakršnih koli zahtevkov, ki jih sprožijo tretje osebe v povezavi s kršenjem takšnih pravic intelektualne lastnine.

3.   Podrobnosti glede pravic Eurosistema v zvezi s T2S se dogovorijo med 4CB in Odborom za program T2S v sporazumu med ravnema 2 in 3. Pravice organov, ki so podpisali sporazum o udeležbi valute, kakor je opredeljen v členu 18, se določijo v tem sporazumu.

ODDELEK IV

CENTRALNE DEPOTNE DRUŽBE

Člen 15

Pogoji za dostop centralnih depotnih družb

1.   Centralne depotne družbe so primerne za dostop do storitev T2S, če:

(a)

so bile sporočene Evropski komisiji v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (3) ali, v primeru centralnih depotnih družb iz jurisdikcije zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), delujejo v pravnem in regulativnem okviru, ki je enakovreden okviru, veljavnemu v Uniji;

(b)

so jim pristojni organi izdali pozitivno oceno glede izpolnjevanja priporočil CESR/ESCB za sisteme poravnave vrednostnih papirjev (Recommendations for Securities Settlement Systems);

(c)

dajo na zahtevo vsak vrednostni papir/ISIN, za katerega so centralna depotna družba izdajateljica (ali tehnična izdajateljica), na voljo drugim centralnim depotnim družbam v T2S;

(d)

se zavežejo, da bodo drugim centralnim depotnim družbam v T2S ponujale osnovne skrbniške storitve brez diskriminacije;

(e)

se zavežejo drugim centralnim depotnim družbam v T2S, da bodo izvajale poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S, če bo zadevna valuta na voljo v T2S.

2.   Pravila v zvezi s pogoji za dostop centralnih depotnih družb bodo vključena v pogodbene dogovore med centralnimi bankami Eurosistema in centralnimi depotnimi družbami.

3.   ECB na svoji spletni strani vodi seznam centralnih depotnih družb, ki so bile sprejete k poravnavi v T2S.

Člen 16

Pogodbeni odnosi s centralnimi depotnimi družbami

1.   Pogodbe med centralnimi bankami Eurosistema in centralnimi depotnimi družbami, vključno z dogovori o ravni storitev, so popolnoma harmonizirane.

2.   Odbor za program T2S skupaj s centralnimi bankami Eurosistema uskladi pogodbe s centralnimi depotnimi družbami.

3.   Pogodbe s centralnimi depotnimi družbami odobri Svet ECB, nato pa posamezno pogodbo podpiše centralna banka Eurosistema v državi sedeža centralne depotne družbe ali ECB za centralne depotne družbe s sedežem zunaj euroobmočja, v obeh primerih v imenu in za račun vseh centralnih bank Eurosistema. V primeru Irske bo pogodbo podpisala centralna banka Eurosistema v državi članici, ki je sistem za poravnavo vrednostnih papirjev sporočila Evropski komisiji v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES.

Člen 17

Skladnost z regulativnimi zahtevami

1.   Odbor za program T2S si prizadeva podpirati stalno skladnost centralnih depotnih družb z ustreznimi pravnimi in regulativnimi zahtevami ter zahtevami, ki izvirajo iz pregleda.

2.   Odbor za program T2S preuči, ali bi morala ECB izdati priporočila, ki bi spodbujala prilagoditve predpisov za zagotovitev enakih pravic dostopa centralnih depotnih družb do storitev T2S, in pripravi s tem povezane predloge za Svet ECB.

ODDELEK V

VALUTE, KI NISO EURO

Člen 18

Pogoji za primernost za vključitev v T2S

1.   Valuta EGP, ki ni euro, je primerna za uporabo v T2S pod pogojem, da NCB zunaj euroobmočja, druga centralna banka ali drug organ, ki je odgovoren za to valuto, z Eurosistemom sklene sporazum o udeležbi valute, primernost te valute pa je potrdil tudi Svet ECB.

2.   Valuta, ki ni valuta EGP, je primerna za uporabo v T2S pod pogojem, da je primernost te valute potrdil Svet ECB, če:

(a)

pravni in regulativni okvir ter okvir za pregled, ki veljajo za poravnavo v tej valuti, zagotavljajo v bistvenih elementih enako ali višjo stopnjo pravne varnosti kakor okvir, ki velja v Uniji;

(b)

bi imela vključitev te valute v T2S pozitiven učinek na prispevek T2S k trgu poravnave poslov z vrednostnimi papirji v Uniji;

(c)

druga centralna banka ali drug organ, ki je odgovoren za to valuto, z Eurosistemom sklene obojestransko zadovoljiv sporazum o udeležbi valute.

3.   V skladu z mandatom Odbora za program T2S so NCB zunaj euroobmočja lahko zastopane v Odboru za program T2S.

ODDELEK VI

RAZVOJ PROGRAMA T2S

Člen 19

Načrt programa T2S

1.   Po sprejetju te smernice Odbor za program T2S predlaga Svetu ECB načrt programa T2S, ki temelji na URD ter je sestavljen iz strukturiranega seznama dobav in dejavnosti v zvezi s programom T2S, skupaj z njihovimi soodvisnostmi ter predvidenimi datumi začetka in zaključka.

2.   Na podlagi predlogov Odbora za program T2S Svet ECB oceni, potrdi in sprejme načrt programa T2S.

3.   Odbor za program T2S na podlagi načrta programa T2S oblikuje podroben časovni razpored programa, v katerem določi mejnike programa T2S. Časovni razpored se objavi in sporoči deležnikom v T2S.

4.   Če obstaja resno tveganje, da mejnik programa T2S ne bo dosežen, Odbor za program T2S o tem nemudoma obvesti Svet ECB in predlaga ukrepe za zmanjšanje kakršne koli zamude pri izvajanju programa T2S.

ODDELEK VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Sporazum med ravnema 2 in 3

1.   Sporazum med ravnema 2 in 3 ob upoštevanju te smernice določa dodatne podrobnosti glede nalog in odgovornosti 4CB, Odbora za program T2S in centralnih bank Eurosistema.

2.   Predlog sporazuma med ravnema 2 in 3 se predloži v odobritev Svetu ECB, nato pa ga podpišejo Eurosistem in 4CB.

Člen 21

Reševanje sporov

1.   Če spora v zvezi z zadevo, ki jo ureja ta smernica, ni mogoče rešiti z dogovorom med prizadetimi strankami, lahko katera koli prizadeta stranka predloži zadevo v odločanje Svetu ECB.

2.   V sporazumu med ravnema 2 in 3 se določi, da lahko Odbor za program T2S ali 4CB predložijo kakršen koli spor v zvezi s sporazumom med ravnema 2 in 3 Svetu ECB.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 1. maja 2010.

Člen 23

Naslovniki in izvedbeni ukrepi

Ta smernica velja za vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 21. aprila 2010

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 102, 22.4.2009, str. 12.

(2)  UL L 348, 11.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.


PRILOGA

SVETOVALNA SKUPINA ZA T2S

Mandat in sestava

1.   Mandat in pristojnosti

Mandat Svetovalne skupine za TARGET2-Securities (T2S) (svetovalna skupina) obsega:

(a)

podporo Eurosistemu pri pregledu splošnih specifikacij (General Specifications – GS) in podrobnih funkcijskih specifikacij za uporabnike (User Detailed Functional Specifications – UDFS), da se zagotovi njihova popolna skladnost z dokumentom z uporabniškimi zahtevami (User Requirements Document – URD);

(b)

podporo Eurosistemu pri pregledu kakršnih koli zahtev za spremembo URD;

(c)

svetovanje glede podrobnejše opredelitve pravne podpore za GS in UDFS;

(d)

podporo Eurosistemu pri podrobnejši opredelitvi okvira za oblikovanje cen;

(e)

nadaljevanje dela v zvezi s harmonizacijo na področju poravnave poslov z vrednostnimi papirji v povezavi s T2S;

(f)

podpiranje prizadevanj za izvajanje na trgu;

(g)

svetovanje in podporo pri izvajanju dogovora in politik, ki prispevajo k uspešnosti in cenovni učinkovitosti okolja T2S za potrgovalne storitve med T2S in centralnimi depotnimi družbami, ter s tem spodbujanje zavezanosti centralnih depotnih družb in uporabnikov na trgu, da prenesejo stanja in poravnalne aktivnosti v T2S;

(h)

svetovanje o vprašanjih migracije in delitvi v faze.

2.   Sestava

2.1

Svetovalno skupino sestavljajo predsednik, sekretar, polnopravni člani in opazovalci.

2.2

Kadar predsednik to oceni za primerno, lahko po lastni presoji v posamičnih primerih povabi na seje svetovalne skupine dodatne strokovnjake in o tem obvesti svetovalno skupino.

3.   Polnopravni člani

3.1

Polnopravni člani imajo pravico sodelovati pri odločitvah svetovalne skupine.

3.2

Vsaki skupini, ki je primerna za polnopravno članstvo v skladu z odstavkom 3.3, se dodeli enako število polnopravnih članov. Število polnopravnih članov iz vsake druge skupine deležnikov je enako številu polnopravnih članov iz skupine deležnikov iz centralnih bank.

3.3

Za polnopravnega člana svetovalne skupine je primeren predstavnik katere koli od naslednjih skupin:

(a)

centralne banke – ECB in vsako nacionalno centralno banko (NCB) euroobmočja zastopa en polnopravni član. Ko država članica sprejme euro, tudi njena NCB sodeluje kot polnopravna članica v svetovalni skupini od dneva vstopa v euroobmočje. Centralno banko zunaj euroobmočja, ki je sklenila vključiti svojo valuto v T2S, prav tako zastopa en polnopravni član od dneva sprejetja takšnega sklepa. Evropska komisija je kot javni organ polnopravna članica in se šteje kot članica iz skupine centralnih bank.

(b)

centralne depotne družbe – vsaka skupina centralnih depotnih družb, ki jo lahko sestavlja več centralnih depotnih družb, ali vsaka centralna depotna družba, odvisno od primera, ki poravnava transakcije v eurih in/ali transakcije v svoji nacionalni valuti, ki ni euro, je polnopravna članica svetovalne skupine in lahko imenuje enega predstavnika, če je izpolnila naslednje pogoje:

če je izrazila podporo T2S,

če je pripravljena z Eurosistemom skleniti pogodbeno razmerje,

če je izrazila namero za uporabo T2S, ko bo začel delovati.

V skladu z odstavkom 3.2 in odstavkom 3.3(a) je število predstavnikov centralnih depotnih družb enako številu predstavnikov centralnih bank. Tako imajo večje skupine centralnih depotnih družb in večje centralne depotne družbe več predstavnikov, odvisno od njihovega obsega poravnav. Število dodatnih predstavnikov določijo centralne depotne družbe, ki so zastopane v svetovalni skupini, in predsednik svetovalne skupine v skladu z d’Hondtovo metodo proporcionalnega zastopanja.

(c)

uporabniki – odbor za imenovanja izbere člane iz skupnosti uporabnikov na podlagi prijav, ki jih prejme sekretar, po vnaprej določenem ključu:

najmanj enajst polnopravnih članov, ki zastopajo velike poslovne banke, dejavne v poslih z vrednostnimi papirji v valutah, ki so primerne za poravnavo v T2S, ne glede na njihov kraj ustanovitve,

najmanj dva polnopravna člana, ki zastopata mednarodne investicijske banke,

najmanj dva polnopravna člana, ki zastopata banke, dejavne na področju poravnave poslov z vrednostnimi papirji za svoje lokalne stranke,

najmanj enega polnopravnega člana, ki zastopa centralno nasprotno stranko.

4.   Opazovalci

4.1

Opazovalci imajo pravico udeležbe na sejah svetovalne skupine, ne smejo pa sodelovati pri njenem procesu odločanja.

4.2

Za opazovalca v svetovalni skupini je primeren en predstavnik vsake od naslednjih skupin/institucij:

(a)

Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje;

(b)

Evropsko bančno združenje (European Banking Federation);

(c)

Evropska skupina hranilnic (European Savings Bank Group);

(d)

Evropsko združenje zadružnih bank (European Association of Co-operative Banks);

(e)

Evropski forum za storitve v zvezi z vrednostnimi papirji (European Securities Services Forum);

(f)

Evropsko združenje borz (Federation of European Securities Exchanges);

(g)

centralne depotne družbe, ki podpirajo T2S in jih upravljajo NCB;

(h)

predsedniki podskupin svetovalne skupine.

4.3

Centralne banke Eurosistema, ki bodo postavile in upravljale platformo T2S (4CB), lahko imenujejo po enega predstavnika vsake centralne banke za sodelovanje v svetovalni skupini v vlogi opazovalca. Ti predstavniki predstavljajo svoja stališča svetovalni skupini na enoten način.

5.   Postopki imenovanja

5.1

Za polnopravne člane in opazovalce veljajo naslednji postopki imenovanja:

(a)

predstavnika centralne banke imenuje guverner/predsednik te centralne banke v skladu s statutom te centralne banke;

(b)

predstavnika centralne depotne družbe imenuje vodja te centralne depotne družbe;

(c)

predstavnika uporabnikov predlagajo zadevne organizacije na podlagi poimenskih prijav. Določi jih odbor za imenovanja v skladu z ustreznimi postopki in merili tega odbora;

(d)

opazovalca imenuje vodja posamezne skupine/institucije.

5.2

Vsak imenovani mora imeti primerne izkušnje in ustrezno tehnično znanje. Za imenovane morajo subjekti, ki jih imenujejo, zagotoviti, da bodo imeli na voljo dovolj časa za dejavno vključevanje v delo svetovalne skupine.

5.3

Vsako imenovanje je treba pisno potrditi sekretarju.

6.   Udeležba

6.1

Polnopravni člani in opazovalci v svetovalni skupini sodelujejo v svetovalni skupini izključno osebno. Njihova prisotnost na sejah svetovalne skupine se razume kot znak njihove zavezanosti projektu.

6.2

Polnopravni člani in opazovalci imajo pravico določiti namestnika (z enako ravnjo izkušenj in znanja), ki se v izjemnih primerih ob odsotnosti prej navedenih udeležuje sej svetovalne skupine in lahko izraža stališča, v primeru polnopravnih članov pa tudi glasuje v njihovem imenu kot pooblaščenec za oddajo glasu. Zadevni polnopravni člani in opazovalci o tem obvestijo sekretarja dovolj časa vnaprej.

6.3

Kadar polnopravni član ali opazovalec zapusti subjekt, ki ga zastopa, njegovo članstvo preneha s takojšnjim učinkom.

6.4

Predsednik svetovalne skupine zahteva, da organizacija, pristojna za imenovanje, ali odbor za imenovanja, odvisno od primera, določi nadomestnega člana vsakokrat, kadar polnopravni član ali opazovalec odstopi ali mu preneha članstvo, v skladu z ustreznim postopkom imenovanja iz člena 5.

7.   Predsednik

7.1

Predsednik mora biti višji vodstveni uslužbenec ECB in ga imenuje Svet ECB. Predsednik ima pravico določiti namestnika, ki ga nadomešča v izjemnih okoliščinah.

7.2

Predsednik je odgovoren za organizacijo sej svetovalne skupine in predseduje tem sejam. V tej funkciji odloča o dnevnem redu sej, pri čemer upošteva prispevke članov svetovalne skupine, in odloča o tem, kateri dokumenti se pošljejo svetovalni skupini.

7.3

Predsednik odloča o tem, ali tema sodi v pristojnost svetovalne skupine (v skladu z odstavkom 1.2), in ustrezno obvesti svetovalno skupino, če odloči, da zadeva ne spada v pristojnost svetovalne skupine.

7.4

Predsednik opravlja vse funkcije, določene v sklepu Sveta ECB, in druge funkcije, ki jih nanj naknadno prenese svetovalna skupina.

7.5

Predsednik imenuje predsednike in redne člane podskupin, ki se ustanovijo pod okriljem svetovalne skupine.

7.6

Predsednik je edina oseba, ki svetovalno skupino zastopa navzven. Svetovalno skupino je treba ustrezno obvestiti pred vsakim pomembnim primerom zunanjega zastopanja, ki ga opravi predsednik v imenu svetovalne skupine. O vsakem zunanjem komuniciranju svetovalne skupine mora biti ta obveščena dovolj časa vnaprej.

8.   Sekretariat

8.1

Sekretar mora biti visoko izkušen zaposleni v ECB in ga imenuje predsednik. Predsednik lahko določi namestnika, ki sekretarja nadomešča v izjemnih okoliščinah.

8.2

ECB sekretarju zagotavlja operativno in tajniško podporo.

8.3

Sekretar deluje po usmeritvah predsednika. Naloge sekretarja vključujejo zlasti:

(a)

pomoč predsedniku pri opravljanju njegovih dolžnosti;

(b)

organiziranje sej in pripravo povzetkov sej;

(c)

pomoč pri pripravi osnutkov dokumentov, ki jih sprejema svetovalna skupina;

(d)

opravljanje vloge koordinatorja pri posvetovanjih;

(e)

organiziranje zunanjega komuniciranja v zvezi z delom svetovalne skupine in drugih skupin (kot je objava dokumentov svetovalne skupine);

(f)

izvrševanje drugih funkcij, ki mu jih dodeli ta poslovnik, svetovalna skupina ali predsednik, odvisno od primera.

8.4

Sekretar je po uradni dolžnosti član odbora za imenovanja. Sodeluje lahko tudi v podstrukturah svetovalne skupine.

8.5

Sekretar nima pravice sodelovati pri odločitvah svetovalne skupine.

9.   Delovni postopki

9.1

Svetovalna skupina se praviloma sestaja enkrat na četrtletje. Dodatne seje lahko skliče predsednik, njihove datume pa je treba sporočiti svetovalni skupini dovolj časa vnaprej. Seje načeloma potekajo v prostorih ECB.

9.2

Delovni jezik je angleščina.

9.3

Začasni zaključki glede glavnih rezultatov seje svetovalne skupine se objavijo na spletni strani ECB v treh delovnih dneh po seji. Za objavo teh začasnih zaključkov, ki se označijo kot začasni, je odgovoren predsednik, brez udeležbe svetovalne skupine. Sekretar po vsaki seji svetovalne skupine pripravi tudi seznam aktivnosti, kjer se navedejo naloge in roki, ki so bili dodeljeni med to sejo. Osnutek povzetka seje svetovalne skupine pripravi sekretar in ga pošlje članom svetovalne skupine v šestih delovnih dneh po seji. Pripombe članov svetovalne skupine na osnutek povzetka morajo biti prejete v treh delovnih dneh. Končni povzetek se objavi potem, ko ga potrdi svetovalna skupina. Nadomesti začasne zaključke predsednika, ki se po objavi povzetka odstranijo s spletne strani. V povzetku se navedejo obravnavane teme in rezultati razprav.

9.4

Svetovalna skupina deluje na odprt in pregleden način.

Dnevni red seje in dokumenti za obravnavo (vključno s prispevki podstruktur svetovalne skupine) se pošljejo članom in objavijo na spletni strani ECB najmanj pet delovnih dni pred sejo. Svetovalna skupina po lastnem preudarku odloči, ali bo med sejo obravnavala tudi dokumente, ki so bili poslani manj kot pet dni pred to sejo. Pripombe in drugi prispevki, ki jih prejme sekretar najmanj tri delovne dni pred sejo, se posredujejo svetovalni skupini in načeloma tudi objavijo na spletni strani ECB. Dokumenti zaupne narave (kot so dokumenti, prejeti od udeležencev na trgu pod pogojem zaupnosti, ali dokumenti, ki jih kot zaupne oceni predsednik) se ne objavijo.

9.5

Odločitve svetovalne skupine so v obliki nasvetov, ki se pošljejo neposredno organom odločanja ECB, tj. Svetu ECB in Izvršilnemu odboru, ali v obliki zaključkov v zvezi z organizacijo dela svetovalne skupine ali podskupin.

9.6

Vsak nasvet organom odločanja ECB se praviloma sprejme s konsenzom članov svetovalne skupine, ki sodelujejo pri odločitvah svetovalne skupine. Če konsenza ni mogoče doseči, lahko predsednik sklene oceniti stopnjo podpore posameznemu nasvetu tako, da vpraša vse polnopravne člane svetovalne skupine, ki sodelujejo pri odločanju svetovalne skupine, ali soglašajo s predlogom ali ne. Stopnja podpore se sporoči organom odločanja ECB. V primeru več predlogov nasvetov o isti temi se organom odločanja ECB sporočijo samo tisti predlogi, ki jih podpira najmanj sedem polnopravnih članov svetovalne skupine (ali njihovih namestnikov). Polnopravni člani ne smejo podpreti več kot enega predloga o isti temi. V zvezi z izredno pomembnimi vprašanji lahko sedem polnopravnih članov zahteva, da se njihovo manjšinsko stališče nemudoma predloži organom odločanja ECB.

9.7

Svetovalna skupina lahko ustanovi podstrukture, ki ji nudijo podporo pri delu v zvezi s: (a) tehnično izvedbo zahtev uporabnikov, (b) usklajevanjem glede zadev, povezanih s T2S, (c) pravnimi vprašanji v zvezi s T2S ali (d) katerim koli drugim področjem, kjer svetovalna skupina oceni, da potrebuje posebno podporo. Mandate takšnih podstruktur opredeli in sprejme svetovalna skupina.

Svetovalna skupina lahko ustanovi podskupine, ki zajemajo vse skupine deležnikov v T2S in so dolgoročnejše narave. Dodatno lahko svetovalna skupina ustanovi tudi delovne skupine, ki ne zajemajo nujno vseh deležnikov v T2S in/ali so kratkoročnejše narave. Poleg tega lahko svetovalna skupina ali projektna ekipa za T2S v posamičnih primerih skliče delavnice za obravnavo posameznih tem.

Odločitve svetovalne skupine v zvezi z organizacijo dela podstruktur se sprejemajo s konsenzom, če konsenz ni dosežen, pa z glasovanjem z navadno večino.

9.8

Svetovalna skupina mora zagotoviti, da dobi širok krog udeležencev na trgu in organov priložnost podati prispevke svetovalni skupini, ter da so ti subjekti obveščeni o njenih posvetovanjih. Sekretar je koordinator vseh takšnih posvetovanj, pomagajo pa mu projektna ekipa za T2S v ECB in po potrebi drugi zaposleni v ECB.

V ta namen se v vsaki državi ustanovi nacionalna skupina uporabnikov kot povezava med nacionalnim trgom in svetovalno skupino. Nacionalne skupine uporabnikov lahko predložijo predloge ali zaključke svetovalni skupini prek sekretarja.

Svetovalna skupina mora uporabiti ustrezna sredstva, da se posvetuje z udeleženci na trgu in organi ter drugimi deležniki in zainteresiranimi stranmi, npr. s pomočjo nacionalnih skupin uporabnikov, javnih posvetovanj, okroglih miz, tematskih sestankov in informativnih srečanj ali objave poročil o odzivih na posvetovanja.

Pri vseh posvetovanjih mora biti praviloma predvideno najmanj tri tedne časa za dajanje pripomb, razen če predsednik svetovalne skupine sklene drugače.

10.   Linije poročanja in razmerje z odbori Evropskega sistema centralnih bank (ESCB)

10.1

Svet ECB lahko na lastno pobudo ali na zahtevo daje splošne usmeritve svetovalni skupini.

10.2

Svetovalna skupina predloži svoje nasvete v preučitev neposredno organom odločanja ECB.

10.3

Svetovalna skupina lahko na lastno pobudo ali na zahtevo podskupine daje usmeritve v zvezi z delom, ki se opravlja skladno z mandatom, neposredno tej podskupini prek njenega predsednika.

10.4

Svetovalna skupina se prek svojega predsednika lahko posvetuje z odborom ESCB ali njegovo(-imi) podskupino(-ami) o posebnih tehničnih vprašanjih, za katera je ta odbor pristojen in usposobljen (kot so pravna vprašanja v zvezi s T2S). Za vsako takšno posvetovanje se načeloma določi rok najmanj treh tednov, razen če je zaradi posebnih okoliščin potreben krajši rok. Predsednik tudi zagotovi, da se delo svetovalne skupine ne prekriva z mandatom odbora ESCB.

SKUPINA ZA STIKE S CENTRALNIMI DEPOTNIMI DRUŽBAMI

Mandat in sestava

1.   Obseg mandata

Skupina za stike s centralnimi depotnimi družbami (skupina za stike) pospešuje pripravo in usklajevanje okvirnega sporazuma med Eurosistemom na eni strani in centralnimi depotnimi družbami, ki so pripravljene sodelovati v T2S, na drugi strani. Okvirni sporazum je dokument, ki ga Svet ECB ponudi vsem evropskim centralnim depotnim družbam. Zajema fazi razvoja in delovanja T2S. Podpisala ga bo vsaka centralna depotna družba posebej.

2.   Sestava

Skupino za stike sestavljajo sponzorji projekta v centralnih depotnih družbah ter člani in namestniki članov Odbora za program T2S.

Sponzorje projekta imenujejo uprave tistih centralnih depotnih družb, ki so 16. julija 2009 z Eurosistemom podpisale memorandum o soglasju ali so naknadno enostransko izjavile, da ga sprejemajo. Vsak član iz centralne depotne družbe lahko določi namestnika, ki ga lahko nadomešča v primeru odsotnosti. V primeru odsotnosti tako sponzorja projekta kot tudi njegovega namestnika centralna depotna družba ni zastopana. Članov Odbora za program T2S in njihovih namestnikov se v primeru njihove odsotnosti ne more nadomestiti.

Skupini za stike predseduje predsednik Odbora za program T2S. Predsednik ob uskladitvi s centralnimi depotnimi družbami (1) odloča o pogostosti, obliki in dnevnem redu sej; (2) vabi zunanje strokovnjake in/ali člane projektne ekipe za T2S na seje o posameznih temah. Poročevalec je član projektne ekipe za T2S v ECB. On (1) usklajuje organizacijo sej in pravočasno pošiljanje potrebnih dokumentov; (2) pomaga predsedniku pri pripravah na seje skupine; (3) pripravlja osnutke rezultatov sej; (4) pomaga predsedniku pri vodenju odnosov z ustreznimi (pod)skupinami.

3.   Delovni postopki, sodelovanje in podpora

Delovni postopki

Skupina za stike si prizadeva sprejemati svoje zaključke s konsenzom. Če konsenza ni mogoče doseči na dveh zaporednih sejah, se razhajanja skrbno dokumentirajo. V takšnem primeru je Odbor za program T2S odgovoren, da poda predlog Svetu ECB. Centralne depotne družbe, ki se ne strinjajo s predlogom Odbora za program T2S, imajo možnost izraziti odklonilno mnenje.

Sodelovanje med Svetovalno skupino za T2S (svetovalno skupino) in skupino za stike

Predsednik skupine za stike redno obvešča svetovalno skupino o napredku v procesu usklajevanj glede okvirnega sporazuma.

Kjer je to potrebno, skupina za stike (po možnosti prek podskupine projektnih vodij (Project Managers sub-group – PMSG) in delovne skupine za pogodbena vprašanja (Task Force on Contractual Issues – TCI)) prejema prispevke od obstoječih podstruktur svetovalne skupine.

Podpora skupini za stike

Skupini za stike zagotavljata podporo:

PMSG, ki odgovarja za pripravo poslovnega prispevka k usklajevanjem (kar med drugim vključuje vprašanja glede funkcij, tehnike in načrtovanja).

TCI, ki skupini za stike zagotavlja pravno podporo in v tej vlogi „prevaja“ poslovni prispevek skupine za stike in PMSG v ustrezno pravno obliko.

Skupina za stike opredeli mandat teh dveh delovnih skupin in postavi okvirni načrt njunega delovanja.

NACIONALNA SKUPINA UPORABNIKOV

Mandat in sestava

1.   Uvod

Nacionalna skupina uporabnikov združuje ponudnike in uporabnike storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovega nacionalnega trga z namenom podpore razvoja in izvedbe TARGET2-Securities (T2S). Ustvarja forum za vključevanje udeležencev na nacionalnem trgu v delo Svetovalne skupine za T2S (svetovalna skupina) ter vzpostavlja formalno povezavo med svetovalno skupino in nacionalnim trgom. Projektni ekipi za T2S služi za izmenjavo mnenj, svetovalni skupini pa daje prispevke v povezavi z vsemi zadevami, ki jih ta obravnava. V tej vlogi lahko tudi predlaga zadeve v obravnavo svetovalni skupini.

Nacionalne skupine uporabnikov se lahko vključujejo v proces upravljanja s spremembami URD in imajo lahko pomembno vlogo pri ocenjevanju takšnih zahtev z vidika delovanja nacionalnega trga. Nacionalne skupine uporabnikov bi morale sprejeti načelo T2S, da se poskuša izogibati vključevanju nacionalnih posebnosti v T2S, in dejavno spodbujati harmonizacijo.

2.   Mandat

Mandat nacionalnih skupin uporabnikov obsega

ocenjevanje vplivov funkcionalnosti T2S in zlasti kakršnih koli sprememb zahtev uporabnikov T2S na njihov nacionalni trg; pri tem bi bilo treba skrbno upoštevati koncept „vitkega T2S“, katerega cilj je izogibati se nacionalnim posebnostim in spodbujati harmonizacijo,

opozarjanje svetovalne skupine na bistvene pomisleke nacionalnega trga,

seznanjanje vseh segmentov nacionalne skupnosti na področju vrednostnih papirjev s T2S,

podpiranje članov svetovalne skupine pri zastopanju nacionalne skupnosti.

3.   Sestava

Nacionalne skupine uporabnikov sestavljajo predsednik, sekretar in člani.

Predsednik nacionalne skupine uporabnikov naj bi bil po možnosti polnopravni član ali opazovalec v svetovalni skupini. To vlogo bo običajno izvajal visok uradnik zadevne nacionalne centralne banke. V primeru, da zadevna centralna banka ne zagotovi ali določi predsednika nacionalne skupine uporabnikov, ga imenuje predsednik svetovalne skupine, ki si glede tega prizadeva doseči konsenz med glavnimi udeleženci na zadevnem trgu. Če predsednik ni član svetovalne skupine, bi moral član svetovalne skupine opravljati usklajevanje med svetovalno skupino in predsednikom nacionalne skupine uporabnikov, da se zagotovi tesna povezava med svetovalno skupino in nacionalno skupino uporabnikov.

Sekretarja nacionalne skupine uporabnikov v državah euroobmočja zagotovi zadevna nacionalna centralna banka; v drugih državah sekretarja nacionalne skupine uporabnikov imenuje predsednik nacionalne skupine uporabnikov. Od sekretarja se pričakuje, da se udeležuje rednih informativnih sestankov, ki jih za sekretarje nacionalnih skupin uporabnikov organizira projektna ekipa za T2S.

Člani nacionalne skupine uporabnikov so ustrezni člani svetovalne skupine in opazovalci v njej (ali od njih imenovani visoki predstavniki, ki jih odobri predsednik nacionalne skupine uporabnikov) ter dodatne osebe, ki imajo znanje in ugled, da lahko v splošnem zastopajo vse kategorije uporabnikov in ponudnikov na nacionalnem trgu. Člani nacionalne skupine uporabnikov so tako lahko centralne depotne družbe, borzni posredniki, banke, investicijske banke, skrbniki, izdajatelji in/ali njihovi zastopniki, centralne nasprotne stranke, borze in večstranski sistemi trgovanja, zadevna nacionalna centralna banka, regulativni organi in ustrezna bančna združenja.

4.   Delovni postopki

Nacionalne skupine uporabnikov se ukvarjajo samo z vprašanji, ki zadevajo T2S. Spodbujajo se, da od ekipe za T2S dejavno zahtevajo pojasnila v zvezi s tekočimi zadevami in pravočasno zagotavljajo nacionalna stališča o zadevah, za katera zaprosi sekretar svetovalne skupine ali jih izpostavi nacionalna skupina uporabnikov. Ekipa za T2S nacionalnim skupinam uporabnikov redno zagotavlja informacije in organizira sestanke s sekretarji nacionalnih skupin uporabnikov, da se krepi sodelovanje med nacionalnimi skupinami uporabnikov in ekipo za T2S.

Nacionalne skupine uporabnikov si bodo prizadevale imeti redne seje, usklajene s koledarjem sej svetovalne skupine, tako da lahko svetujejo nacionalnim članom svetovalne skupine. Vendar pa takšni nasveti za nobenega člana svetovalne skupine niso zavezujoči. Nacionalne skupine uporabnikov lahko dajejo tudi pisne prispevke svetovalni skupini prek njenega sekretarja in pozivajo člana svetovalne skupine, da predstavi svoje stališče.

Sekretar nacionalne skupine uporabnikov si prizadeva, da razpošlje dnevni red in vse potrebne dokumente za razpravo na seji nacionalne skupine uporabnikov najmanj pet delovnih dni pred sejo. Povzetki sej nacionalne skupine uporabnikov se objavijo na spletni strani T2S – in, če je to ustrezno, na spletni strani zadevne NCB – v angleščini in katerem koli drugem jeziku Unije v treh tednih po vsaki seji.

Člani nacionalnih skupin uporabnikov bodo objavljeni na spletni strani T2S. Nacionalne skupine uporabnikov bodo na spletni strani T2S objavile tudi kontaktne naslove elektronske pošte nacionalnih skupin uporabnikov, tako da udeleženci na nacionalnih trgih vedo, na koga se morajo obrniti, da izrazijo svoja stališča.