30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/1


DIREKTIVA 2010/35/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. junija 2010

o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 1999/36/ES z dne 29. aprila 1999 o premični tlačni opremi (3) je bila sprejeta kot prvi korak k zvišanju ravni varnosti premične tlačne opreme, obenem pa zagotavlja prost pretok premične tlačne opreme na enotnem trgu prevoznih storitev.

(2)

Glede na napredek varnosti v prometu je treba posodobiti nekatere tehnične določbe Direktive 1999/36/ES.

(3)

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (4) je razširila področje uporabe določb nekaterih mednarodnih sporazumov tudi na notranji promet, s čimer je uskladila pogoje prevoza nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh po vsej Uniji.

(4)

Zato je treba ustrezno posodobiti določbe Direktive 1999/36/ES, da bi se izognili protislovjem med pravili, zlasti na področju zahtev glede skladnosti, ugotavljanja skladnosti in postopkov ugotavljanja skladnosti v zvezi s premično tlačno opremo.

(5)

Za višjo raven varnosti v zvezi s premično tlačno opremo, odobreno za notranji prevoz nevarnega blaga, in za zagotovitev prostega pretoka, vključno z dajanjem na trg, dostopnostjo na trgu in uporabo premične tlačne opreme na območju Unije, je treba predpisati podrobna pravila glede obveznosti različnih subjektov in zahtev, ki jih mora izpolnjevati omenjena oprema.

(6)

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov (5) vzpostavlja splošni horizontalni okvir prihodnje zakonodaje o uskladitvi pogojev trženja proizvodov. Ta okvir bi se moral uporabljati, kjer je primerno, tudi za področje premične tlačne opreme, v skladu s cilji usklajevanja pravil o prostem pretoku proizvodov.

(7)

Da ne bi ovirali prevozov med državami članicami in tretjimi državami, te direktive ne bi smeli uporabljati za premično tlačno opremo, ki se uporablja izključno za prevoz nevarnega blaga med ozemljem Unije in ozemljem tretjih držav.

(8)

Obveznosti različnih gospodarskih subjektov, vključno z lastniki in upravljavci premične tlačne opreme, bi morale biti jasno opredeljene v prid varnosti prevozov in prostega pretoka premične tlačne opreme.

(9)

Gospodarski subjekti bi morali v skladu s svojimi vlogami v dobavni verigi odgovarjati za skladnost premične tlačne opreme s pravili varnosti in dostopa do trga.

(10)

Skladnost nove premične tlačne opreme s tehničnimi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive bi se morala preverjati z ugotavljanjem skladnosti, s čimer se dokaže, da je premična tlačna oprema varna.

(11)

Redni pregledi, vmesni pregledi in izredna preverjanja premične tlačne opreme, s katerimi se zagotavlja trajna skladnost z varnostnimi zahtevami, bi se morala izvajati v skladu s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo.

(12)

Za zagotovitev prostega pretoka in proste uporabe bi morala imeti premična tlačna oprema nameščeno oznako skladnosti z Direktivo 2008/68/ES in s to direktivo.

(13)

Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za premično tlačno opremo, ki je bila dana na trg pred ustreznim datumom začetka izvajanja Direktive 1999/36/ES in za katero ni bilo opravljeno ponovno ugotavljanje skladnosti.

(14)

Kadar naj bi za obstoječo premično tlačno opremo, katere skladnost še ni bila ugotovljena po določbah Direktive 1999/36/ES, veljala prost pretok in prosta uporaba, bi bilo treba ponovno ugotoviti njeno skladnost.

(15)

Za skladno raven kakovosti delovanja priglašenih organov je treba predpisati zahteve za organe, odgovorne za presojo, priglašanje in nadzor priglašenih organov.

(16)

Postopki ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi, zahtevajo sodelovanje organov za pregled in določajo podrobne operativne zahteve za zagotovitev enotne ravni učinkovitosti delovanja po vsej Uniji. Te organe za pregled bi potem države članice morale priglasiti Komisiji.

(17)

Za zagotovitev jasne odgovornosti za sprotni nadzor bi moral priglasitveni organ trajno odgovarjati za nadzor priglašenega organa, ne glede na to, kje priglašeni organ opravlja svoje dejavnosti.

(18)

Treba je določiti skupna pravila o medsebojnem priznavanju priglašenih organov, ki zagotavljajo skladnost z Direktivo 2008/68/ES in s to direktivo. Ti skupni predpisi bodo odpravili nepotrebne stroške in upravne postopke, povezane z odobritvijo opreme, in tehnične ovire pri trgovanju.

(19)

Države članice bi morale imeti možnost z ustreznimi ukrepi omejiti ali prepovedati dajanje opreme na trg v primerih, kjer ta oprema v določenih okoliščinah predstavlja varnostno tveganje, tudi kadar je oprema v skladu z Direktivo 2008/68/ES in s to direktivo.

(20)

Komisija bi morala izdelati posebne smernice za olajšanje praktične izvedbe tehničnih določb te direktive, ter pri tem upoštevati rezultate izmenjave izkušenj, določene v členih 28 in 29.

(21)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejme delegirane akte v zvezi z nekaterimi prilagoditvami prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(22)

Direktiva Sveta 76/767/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s skupnimi določbami za tlačne posode in metodami pregledovanja le-teh (6), Direktiva Sveta 84/525/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic o jeklenih plinskih jeklenkah iz celega (7), Direktiva Sveta 84/526/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic oplinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija in aluminijeve zlitine iz celega (8), Direktiva Sveta 84/527/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic o varjenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (9) ter Direktiva 1999/36/ES so postale zastarele in bi jih zato bilo treba razveljaviti.

(23)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (10) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta direktiva določa podrobna pravila v zvezi s premično tlačno opremo za višjo raven varnosti in zagotovitev prostega pretoka takšne opreme v Uniji.

2.   Ta direktiva se uporablja za:

(a)

novo premično tlačno opremo, opredeljeno v členu 2(1), ki nima nameščenih oznak skladnosti, predpisanih v direktivah 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS ali 1999/36/ES, z namenom zagotavljanja dostopnosti opreme na trgu,

(b)

premično tlačno opremo, opredeljeno v členu 2(1), ki ima nameščene oznake skladnosti, predpisane v tej direktivi ali v direktivah 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS ali 1999/36/ES, z namenom rednih pregledov, vmesnih pregledov, izrednih preverjanj in uporabe opreme,

(c)

premično tlačno opremo, opredeljeno v členu 2(1), ki nima nameščenih oznak skladnosti, predpisanih v Direktivi 1999/36/ES, z namenom ponovnega ugotavljanja skladnosti.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za premično tlačno opremo, ki je bila dana na trg pred datumom začetka izvajanja Direktive 1999/36/ES in za katero ni bilo opravljeno ponovno ugotavljanje skladnosti.

4.   Ta direktiva se ne uporablja za premično tlačno opremo, ki se uporablja izključno za prevoz nevarnega blaga med državami članicami in tretjimi državami v skladu s členom 4 Direktive 2008/68/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve izrazov:

1.

„premična tlačna oprema“ pomeni:

(a)

vse tlačne posode, njihove ventile in drug ustrezni pribor iz poglavja 6.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES;

(b)

cisterne, baterijska vozila/vagone, večprekatne plinske posode (MEGC), njihove ventile in drug ustrezni pribor iz poglavja 6.8 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

kadar se oprema iz točk (a) ali (b) uporablja v skladu z navedenimi prilogami za prevoz plinov razreda 2, razen plinov in blaga s števkama 6 in 7 v klasifikacijski kodi, in za prevoz nevarnih snovi drugih razredov, določenih v Prilogi I k tej direktivi.

Premična tlačna oprema zajema plinske kartuše (UN št. 2037), ne zajema pa aerosolov (UN št. 1950), odprtih kriogenih posod, jeklenk za dihalne aparate in gasilne aparate (UN št. 1044), premične tlačne opreme, izvzete po določbah 1.1.3.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES in premične tlačne opreme, izvzete iz določb o izdelavi in preizkušanju embalaže po posebni določbi iz 3.3 prilog k Direktivi 2008/68/ES;

2.

„Priloge k Direktivi 2008/68/ES“ pomeni oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES;

3.

„dajanje na trg“ pomeni dejanje, s katerim postane premična tlačna oprema prvič dostopna na trgu Unije;

4.

„dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo premične tlačne opreme za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti ali javne službe, bodisi odplačno ali neodplačno;

5.

„uporaba“ pomeni polnjenje, začasno hranjenje, povezano s prevozom, praznjenje in ponovno polnjenje premične tlačne opreme;

6.

„umik“ pomeni vsak ukrep za preprečitev dostopnosti premične tlačne opreme na trgu ali njene uporabe;

7.

„odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev premične tlačne opreme, ki je bila že dostopna končnemu uporabniku;

8.

„proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja premično tlačno opremo ali njene dele, ali ki da tako opremo načrtovati ali izdelovati in jo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;

9.

„pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

10.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki da premično tlačno opremo ali njene dele iz tretje države na trg Unije;

11.

„distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki da premično tlačno opremo ali njene dele na trg;

12.

„lastnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki ima v lasti premično tlačno opremo;

13.

„upravljavec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki uporablja premično tlačno opremo;

14.

„gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika, distributerja, lastnika ali upravljavca, ki sodeluje v gospodarski dejavnosti ali dejavnosti javne službe, bodisi odplačno ali neodplačno;

15.

„ugotavljanje skladnosti“ pomeni ugotavljanje in postopke ugotavljanja skladnosti, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES;

16.

„oznaka ‚pi‘“ pomeni oznako, ki kaže, da je premična tlačna oprema skladna z ustreznimi zahtevami o skladnosti, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi;

17.

„ponovno ugotavljanje skladnosti“ pomeni postopke, ki se opravljajo na zahtevo lastnika ali upravljavca, za naknadno ugotovitev skladnosti premične tlačne opreme, ki je bila izdelana in dana na trg pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES;

18.

„redni pregled“ pomeni redni pregled in postopke, ki urejajo redne preglede, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES;

19.

„vmesni pregled“ pomeni vmesni pregled in postopke, ki urejajo vmesne preglede, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES;

20.

„izredno preverjanje“ pomeni izredno preverjanje in postopke, ki urejajo izredna preverjanja, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES;

21.

„nacionalni akreditacijski organ“ pomeni edini organ v državi članici, ki opravlja akreditiranje po pooblastilu države;

22.

„akreditacija“ pomeni potrdilo nacionalnega akreditacijskega organa, da priglašeni organ izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 1.8.6.8 prilog k Direktivi 2008/68/ES;

23.

„priglasitveni organ“ pomeni organ, ki ga imenuje država članica v skladu s členom 17;

24.

„priglašeni organ“ pomeni organ za pregled, ki izpolnjuje zahteve, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in pogoje, določene v členih 20 ter 26 te direktive in je priglašen v skladu s členom 22 te direktive;

25.

„priglasitev“ pomeni postopek podelitve statusa priglašenega organa organu za pregled, vključno z obvestitvijo Komisije in držav članic o tem;

26.

„nadzor trga“ pomeni dejavnosti in ukrepe, s katerimi javni organi zagotavljajo, da premična tlačna oprema v svojem življenjskem ciklu izpolnjuje zahteve iz Direktive 2008/68/ES in te direktive ter da ne ogroža zdravja, varnosti in drugih vidikov zaščite javnega interesa.

Člen 3

Zahteve na kraju samem

Države članice lahko na svojem ozemlju predpišejo zahteve na kraju samem za srednje- in dolgoročno hranjenje ali za uporabo premične tlačne opreme na kraju samem. Države članice pa ne smejo predpisati dodatnih zahtev za premično tlačno opremo samo.

POGLAVJE 2

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Člen 4

Obveznosti proizvajalcev

1.   Pri dajanju svoje premične tlačne opreme na trg proizvajalci zagotavljajo, da je bila oprema načrtovana, izdelana in dokumentirana v skladu z zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive.

2.   Če je bila skladnost premične tlačne opreme z ustreznimi zahtevami dokazana po postopku ugotavljanja skladnosti, določenem v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in tej direktivi, proizvajalci namestijo oznako „pi“ v skladu s členom 15 te direktive.

3.   Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo, opredeljeno v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Dokumentacija se hrani za obdobje, določeno v navedenih prilogah.

4.   Proizvajalci, ki menijo ali z razlogom domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ali s to direktivo, nemudoma z ustreznimi korektivnimi ukrepi zagotovijo skladnost premične tlačne opreme, ali pa tako opremo umaknejo ali odpokličejo, če je primerno. Poleg tega v primeru, da premična tlačna oprema predstavlja tveganje, proizvajalci o tem nemudoma obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih so dali premično tlačno opremo na trg, in v obvestilu navedejo zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.

5.   Proizvajalci dokumentirajo vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.

6.   Proizvajalci na utemeljeno zahtevo pristojnih nacionalnih organov slednjim zagotovijo vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.

7.   Proizvajalci posredujejo upravljavcem samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi.

Člen 5

Pooblaščeni zastopniki

1.   Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom določijo pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 4(1) in (2) in sestavljanje tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

2.   Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga je prejel od proizvajalca. Pooblastilo omogoča pooblaščenemu zastopniku opravljati vsaj naslednje:

(a)

hraniti tehnično dokumentacijo na voljo nacionalnim nadzornim organom vsaj v obdobju, ki je v prilogah k Direktivi 2008/68/ES določeno za proizvajalce;

(b)

na utemeljeno zahtevo pristojnega nacionalnega organa posredovati organu vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume;

(c)

na zahtevo pristojnega nacionalnega organa sodelovati pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema v okviru pooblastila.

3.   Ime in naslov pooblaščenega zastopnika sta navedena na potrdilu o skladnosti, določenem v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

4.   Pooblaščeni zastopnik posreduje upravljavcem samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi.

Člen 6

Obveznosti uvoznikov

1.   Uvozniki dajejo na trg Unije le premično tlačno opremo, ki je skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo.

2.   Preden dajo premično tlačno opremo na trg, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Zagotovijo, da je proizvajalec sestavil tehnično dokumentacijo in da ima premična tlačna oprema nameščeno oznako „pi“ ter da ji je priloženo potrdilo o skladnosti, določeno v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

Če uvoznik meni ali z razlogom domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ali s to direktivo, premične tlačne opreme ne da na trg, dokler oprema ni usklajena. Poleg tega v primeru, da premična tlačna oprema predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ za nadzor trga.

3.   Uvozniki navedejo svoje ime in naslov za stike bodisi na potrdilu o skladnosti, določenem v prilogah k Direktivi 2008/68/ES, bodisi ga potrdilu o skladnosti priložijo.

4.   Uvozniki zagotovijo, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES.

5.   Uvozniki, ki menijo ali z razlogom domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo, nemudoma z ustreznimi korektivnimi ukrepi zagotovijo skladnost premične tlačne opreme, ali pa tako opremo umaknejo ali odpokličejo, če je primerno. Prav tako v primeru, če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, uvozniki o tem nemudoma obvestijo proizvajalca in pristojne organe držav članic, v katerih so dali premično tlačno opremo na trg, in v obvestilu navedejo zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.

Uvozniki dokumentirajo vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.

6.   Uvozniki vsaj v obdobju, ki je v prilogah k Direktivi 2008/68/ES določeno za proizvajalce, hranijo kopijo tehnične dokumentacije, ki je na voljo organu za nadzor trga, in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija navedenim organom na zahtevo dostopna.

7.   Uvozniki na utemeljeno zahtevo pristojnih nacionalnih organov tem zagotovijo vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.

8.   Uvozniki posredujejo upravljavcem samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi.

Člen 7

Obveznosti distributerjev

1.   Distributerji dajejo na trg Unije le premično tlačno opremo, ki je skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo. Pred dajanjem premične tlačne opreme na trg distributerji preverijo, ali ima premična tlačna oprema oznako „pi“ in ali sta ji priložena potrdilo o skladnosti ter naslov za stike iz člena 6(3) te direktive.

Če distributer meni ali z razlogom domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ali s to direktivo, premične tlačne opreme ne da na trg, dokler oprema ni usklajena. Prav tako v primeru, če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca in uvoznika ter organe za nadzor trga.

2.   Distributerji zagotovijo, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES.

3.   Distributerji, ki menijo ali z razlogom domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo, nemudoma z ustreznimi korektivnimi ukrepi zagotovijo skladnost premične tlačne opreme, ali pa tako opremo umaknejo ali odpokličejo, če je primerno. Prav tako v primeru, če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, distributerji o tem nemudoma obvestijo proizvajalca, uvoznika, kjer je primerno, in pristojne organe držav članic, v katerih so dali premično tlačno opremo na trg, in v obvestilu navedejo zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.

Distributerji dokumentirajo vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.

4.   Distributerji na utemeljeno zahtevo pristojnih nacionalnih organov tem zagotovijo vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.

5.   Distributerji posredujejo upravljavcem samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi.

Člen 8

Obveznosti lastnikov

1.   Če lastnik meni ali z razlogom domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES, vključno z zahtevami glede rednih pregledov, ali s to direktivo, premične tlačne opreme ne da na razpolago in je ne uporablja, dokler ni usklajena. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, lastnik o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika ali distributerja ter organe za nadzor trga.

Lastniki dokumentirajo vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.

2.   Lastniki zagotovijo, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES.

3.   Lastniki posredujejo upravljavcem samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES in v tej direktivi.

4.   Ta člen se ne uporablja za zasebnike, ki nameravajo prenosno tlačno opremo uporabiti ali jo uporabljajo za svojo osebno ali domačo uporabo ali za svoje prostočasne ali športne dejavnosti.

Člen 9

Obveznosti upravljavcev

1.   Upravljavci uporabljajo samo premično tlačno opremo, skladno z zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive.

2.   Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, upravljavec o tem obvesti lastnika in organe za nadzor trga.

Člen 10

Primeri, v katerih obveznosti proizvajalcev veljajo za uvoznike in distributerje

Uvoznik ali distributer se za namene te direktive obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalcev iz člena 4, če da na trg premično tlačno opremo pod svojim imenom ali svojo blagovno znamko ali če spremeni premično tlačno opremo, ki je že na trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.

Člen 11

Identifikacija gospodarskih subjektov

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor trga za obdobje najmanj 10 let navedejo:

(a)

vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil premično tlačno opremo,

(b)

vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili premično tlačno opremo.

POGLAVJE 3

SKLADNOST PREMIČNE TLAČNE OPREME

Člen 12

Skladnost premične tlačne opreme in njeno ugotavljanje

1.   Premična tlačna oprema iz člena 1(2)(a) mora izpolnjevati ustrezne zahteve glede ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov, vmesnih pregledov in izrednih preverjanj iz prilog k Direktivi 2008/68/ES ter iz poglavij 3 in 4 te direktive.

2.   Premična tlačna oprema iz člena 1(2)(b) mora izpolnjevati tehnične zahteve iz dokumentacije, po kateri je bila izdelana. Na opremi se opravljajo redni pregledi, vmesni pregledi in izredna preverjanja v skladu s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ter zahtevami iz poglavij 3 in 4 te direktive.

3.   Potrdila o ugotavljanju skladnosti in potrdila o ponovnem ugotavljanju skladnosti ter poročila o rednih pregledih, vmesnih pregledih in izrednih preverjanjih, ki jih izda priglašeni organ, veljajo v vseh državah članicah.

Za snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, se lahko opravi ločeno ugotavljanje skladnosti.

Člen 13

Ponovno ugotavljanje skladnosti

Ponovno ugotavljanje skladnosti premične tlačne opreme iz člena 1(2)(c), ki je bila izdelana in dana v uporabo pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES, se opravlja po postopku ponovnega ugotavljanja skladnosti, določenemu v Prilogi III k tej direktivi.

Oznaka „pi“ se namesti v skladu s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 14

Splošna načela oznake „pi“

1.   Oznako „pi“ namešča izključno proizvajalec ali pa se jo v primeru ponovnega ugotavljanja skladnosti namesti v skladu s Prilogo III. Pri plinskih jeklenkah, ki so bile skladne z direktivami 84/525/EGS, 84/526/EGS ali 84/527/EGS, se oznaka „pi“ namesti pod nadzorom priglašenega organa.

2.   Oznaka „pi“ se namesti samo na premično tlačno opremo, ki:

(a)

izpolnjuje zahteve glede ugotavljanja skladnosti iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive; ali

(b)

izpolnjuje zahteve glede ponovnega ugotavljanja skladnosti iz člena 13.

Oznaka se ne sme namestiti na nobeno drugo premično tlačno opremo.

3.   Z namestitvijo oznake „pi“ proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost premične tlačne opreme z vsemi veljavnimi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive.

4.   Za namene te direktive je oznaka „pi“ edina oznaka, ki dokazuje skladnost premične tlačne opreme z vsemi veljavnimi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive.

5.   Namestitev oznak, znakov in napisov na premično tlačno opremo, ki bi tretjo stran lahko zavedle glede pomena in oblike oznake „pi“, je prepovedana. Morebitne druge oznake na premični tlačni opremi ne smejo ovirati vidnosti, čitljivosti in pomena oznake „pi“.

6.   Snemljivi deli prenosne tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami morajo imeti oznake „pi“.

7.   Države članice zagotovijo pravilno uporabo pravil glede oznake „pi“ in ob nepravilni rabi oznake ustrezno ukrepajo. Države članice uvedejo kazni za kršitve, vključno s kazenskimi sankcijami za resne kršitve. Te kazni so sorazmerne glede na resnost kršitve ter predstavljajo učinkovita sredstva, ki odvračajo od nepravilne rabe.

Člen 15

Pravila in pogoji namestitve oznake „pi“

1.   Oznaka „pi“ vsebuje naslednji simbol in ima naslednjo obliko:

Image

2.   Najmanjša višina oznake „pi“ je 5 mm. Pri premični tlačni opremi premera do vključno 140 mm je najmanjša višina oznake „pi“ 2,5 mm.

3.   Oznaka upošteva grafična razmerja, podana na sliki v odstavku 1. Mreža ni sestavni del oznake.

4.   Oznaka „pi“ se namesti vidno, čitljivo in trajno na premično tlačno opremo ali na njeno tablico s podatki ter na vse snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami.

5.   Oznaka „pi“ se namesti na premično tlačno opremo in na snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami, preden se oprema ali snemljivi deli dajo na trg.

6.   Za oznako „pi“ je navedena identifikacijska številka priglašenega organa, ki je sodeloval pri začetnih pregledih in preskusih.

Identifikacijsko številko namesti sam priglašeni organ ali po njegovih navodilih proizvajalec.

7.   Oznako datuma rednega pregleda ali, kadar je to potrebno, vmesnega pregleda spremlja identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne preglede.

8.   Pri plinskih jeklenkah, ki so bile doslej v skladu z direktivami 84/525/EGS, 84/526/EGS ali 84/527/EGS in niso imele nameščene oznake „pi“, se po prvem rednem pregledu, opravljenem v skladu s to direktivo, pred identifikacijsko številko odgovornega priglašenega organa namesti oznaka „pi“.

Člen 16

Prost pretok premične tlačne opreme

Brez poseganja v zaščitni postopek iz členov 30 in 31 te direktive ali v ureditev nadzora trga iz Uredbe (ES) št. 765/2008 (11) nobena država članica ne sme na svojem ozemlju prepovedati, omejiti ali ovirati prostega pretoka, dajanja na trg ali uporabe premične tlačne opreme, ki izpolnjuje zahteve iz te direktive.

POGLAVJE 4

PRIGLASITVENI ORGANI IN PRIGLAŠENI ORGANI

Člen 17

Priglasitveni organi

1.   Država članica imenuje priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, priglasitev ter spremljanje priglašenih organov.

2.   Država članica lahko odloči, da ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 izvaja nacionalni akreditacijski organ v smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008.

3.   Če priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače poveri ugotavljanje skladnosti, priglasitev ali spremljanje v skladu z odstavkom 1 organu, ki ni vladni organ, mora biti ta organ pravna oseba in mora smiselno izpolnjevati zahteve iz člena 18(1) do (6). Poleg tega mora tak organ imeti svojo ureditev, s katero pokriva obveznosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

4.   Priglašeni organ prevzame celotno odgovornost za naloge, ki jih izvaja organ iz odstavka 3.

Člen 18

Zahteve za priglasitvene organe

1.   Priglasitveni organ se ustanovi tako, da ne prihaja do navzkrižja interesov z organi za ugotavljanje skladnosti.

2.   Priglasitveni organ s svojo organizacijo in delovanjem zagotavlja objektivnost in nepristranskost svojih dejavnosti.

3.   Priglasitveni organ mora biti organiziran tako, da vsak sklep glede priglasitve priglašenih organov sprejmejo pristojne osebe, ki niso iste kot osebe, ki so izvedle ocenjevanje.

4.   Priglasitveni organ ne sme ponujati ali izvajati kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo priglašeni organi, ali svetovanja na komercialni ali konkurenčni osnovi.

5.   Priglasitveni organ zagotavlja zaupnost pridobljenih podatkov.

6.   Priglasitveni organ mora imeti na voljo zadostno število strokovnega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog.

Člen 19

Obveznosti informiranja za priglasitvene organe

Države članice obvestijo Komisijo o svojih nacionalnih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov, za ugotavljanje skladnosti in spremljanje priglašenih organov ter kakršne koli spremembe teh informacij.

Komisija poskrbi, da so informacije javno dostopne.

Člen 20

Zahteve za priglašene organe

1.   Za namene priglasitve mora priglašeni organ izpolnjevati zahteve iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive.

2.   Pristojni organ je lahko priglašeni organ v smislu prilog k Direktivi 2008/68/ES, če izpolnjuje zahteve iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive in če ne deluje kot priglasitveni organ.

3.   Priglašeni organ je ustanovljen v skladu z nacionalnim pravom in je pravna oseba.

4.   Priglašeni organ sodeluje pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje priglašenih organov, ustanovljene po členu 29, ali poskrbi, da je njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti obveščeno o omenjenih dejavnostih ter da se upravne odločbe in dokumenti, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine, uporabljajo kot splošne smernice.

Člen 21

Vloga za priglasitev

1.   Organ za pregled vloži vlogo za priglasitev priglasitvenemu organu države članice, v kateri ima sedež.

2.   Vlogi je priložen opis:

(a)

dejavnosti, povezanih z ugotavljanjem skladnosti, rednimi pregledi, vmesnimi pregledi, izrednimi preverjanji in ponovnim ugotavljanjem skladnosti,

(b)

postopkov, povezanih s točko (a),

(c)

premične tlačne opreme, glede katere organ zatrjuje svojo pristojnost,

(d)

potrdilo o akreditaciji, ki ga je izdal nacionalni akreditacijski organ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008, ki potrjuje, da organ za pregled izpolnjuje zahteve iz člena 20 te direktive.

Člen 22

Priglasitveni postopek

1.   Priglasitveni organi priglasijo samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 20.

2.   Komisijo in druge države članice obvestijo z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga je razvila in s katerim upravlja Komisija.

3.   Priglasitev vključuje podatke, zahtevane v skladu s členom 21(2).

4.   Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija in druge države članice ne vložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve.

Samo tak organ se šteje za priglašeni organ za namene te direktive.

5.   Komisijo in druge države članice se obvešča o vseh nadaljnjih zadevnih spremembah priglasitve.

6.   Internih pregledov vlagatelja, kakor so opredeljene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES, se ne priglaša.

Člen 23

Identifikacijske številke in seznami priglašenih organov

1.   Komisija dodeli priglašenemu organu identifikacijsko številko.

Komisija dodeli samo eno takšno številko, četudi je organ priglašen pod različnimi akti zakonodaje Unije.

2.   Komisija javno objavi seznam organov, priglašenih po tej direktivi, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni.

Komisija zagotovi redno posodabljanje tega seznama.

Člen 24

Spremembe priglasitev

1.   Če priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz člena 20 ali da ne izpolnjuje svojih obveznosti, priglasitveni organ glede na resnost neizpolnjevanja zahtev ali nespoštovanja obveznosti ustrezno omeji, razveljavi ali prekliče priglasitev. O tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

2.   V primeru omejitve, razveljavitve ali preklica priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, država članica, ki priglašuje, sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva in dokumente tega organa bodisi obdela drug priglašeni organ bodisi so ob zahtevi na voljo priglasitvenim organom in organom, ki nadzirajo trg.

Člen 25

Spodbijanje pristojnosti priglašenih organov

1.   Komisija preišče vse primere, pri katerih obstaja dvom ali pri katerih je bila opozorjena na dvom glede usposobljenosti priglašenega organa ali glede stalnega izpolnjevanja zahtev in odgovornosti priglašenega organa.

2.   Država članica, ki priglašuje, na zahtevo posreduje Komisiji vse informacije, ki se nanašajo na podlago za priglasitev ali vzdrževanje pristojnosti zadevnega organa.

3.   Komisija zagotovi, da so vse informacije občutljive narave, pridobljene med njeno preiskavo, obravnavane zaupno.

4.   Če Komisija ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev za priglasitev, o tem obvesti državo članico, ki priglašuje, in od nje zahteva, da po potrebi sprejme korektivne ukrepe, vključno s preklicem priglasitve.

Člen 26

Operativne obveznosti priglašenih organov

1.   Priglašeni organi morajo izvajati ugotavljanja skladnosti, redne preglede, vmesne preglede in izredna preverjanja v skladu s pogoji priglasitve in postopki, določenimi v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

2.   Priglašeni organi morajo izvajati ponovna ugotavljanja skladnosti v skladu s Prilogo III.

3.   Priglašeni organi, ki jih je priglasila ena država članica, so pooblaščeni za delovanje v vseh državah članicah. Priglasitveni organ, ki je opravil začetno presojo in priglasitev, je ves čas odgovoren za nadzor dejavnosti priglašenega organa.

Člen 27

Obveznosti informiranja za priglašene organe

1.   Priglašeni organi obveščajo priglasitvene organe o:

(a)

vseh zavrnitvah, omejitvah, začasnih razveljavitvah ali preklicih potrdila,

(b)

okoliščinah, ki vplivajo na področje veljavnosti priglasitve in pogoje za priglasitev,

(c)

vseh zahtevkih po informacijah o opravljenih dejavnostih, ki so jih prejeli od organov za nadzor trga,

(d)

na zahtevo o dejavnostih, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

2.   Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni v okviru te direktive in ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov, vmesnih pregledov in izrednih preverjanj ter zajemajo enako premično tlačno opremo, zagotavljajo ustrezne informacije o zadevah v zvezi z negativnimi in, na zahtevo, s pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

Člen 28

Izmenjava izkušenj

Komisija zagotovi izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so v skladu s to direktivo pristojni za:

(a)

politiko priglasitev,

(b)

nadzor trga.

Člen 29

Usklajevanje priglašenih organov

Komisija zagotovi vzpostavitev in pravilno delovanje ustreznega usklajevanja in sodelovanja med organi, ki so bili priglašeni v okviru te direktive, v obliki panožne skupine priglašenih organov.

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu te skupine, neposredno ali s pooblaščenimi zastopniki.

POGLAVJE 5

ZAŠČITNI POSTOPKI

Člen 30

Postopek na nacionalni ravni za obravnavo premične tlačne opreme, ki predstavlja tveganje

1.   Če so organi za nadzor trga ene države članice ukrepali v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno menijo, da premična tlačna oprema, ki jo zajema ta direktiva, ogroža zdravje, varnost oseb ali druge vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tej direktivi, izvedejo oceno zadevne premične tlačne opreme glede izpolnjevanja vseh zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti morajo zagotoviti vse potrebno za sodelovanje z organi za nadzor trga, vključno s tem, da jim po potrebi omogočijo dostop v svoje prostore in priskrbijo vzorce.

Če med ocenjevanjem organi za nadzor trga ugotovijo, da premična tlačna oprema ne izpolnjuje zahtev iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da premična tlačna oprema te zahteve izpolni, ali pa premično tlačno opremo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, ki ga določijo glede na stopnjo tveganja.

Organi za nadzor trga o tem obvestijo ustrezni priglašeni organ.

Za korektivne ukrepe iz drugega pododstavka tega odstavka velja člen 21 Uredbe (ES) 765/2008.

2.   Če organi za nadzor trga menijo, da neizpolnjevanje ni omejeno na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocene in o ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.

3.   Gospodarski subjekt zagotavlja izvajanje vseh primernih korektivnih ukrepov glede premične tlačne opreme, ki jo je dal na trg Unije.

4.   Če zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejevanje premične tlačne opreme na nacionalnem trgu ali pa jo umaknejo ali odpokličejo s trga.

Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o takih ukrepih.

5.   Informacije iz odstavka 4 vsebujejo vse razpoložljive podatke, še zlasti podatke, potrebne za določanje neskladne premične tlačne opreme, poreklo proizvoda, vrsto domnevne neskladnosti in tveganja ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov kakor tudi stališče zadevnega gospodarskega subjekta. Zlasti organi za nadzor trga navedejo, ali je do neizpolnjevanja prišlo iz katerega od naslednjih vzrokov:

(a)

premična tlačna oprema ne izpolnjuje pogojev, ki so povezani z zaščito zdravja ali varnosti ali z drugimi vidiki zaščite javnega interesa iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive, ali

(b)

pomanjkljivosti standardov ali tehničnih pravilnikov, omenjenih v prilogah k Direktivi 2008/68/ES ali v drugih določbah te direktive.

6.   Države članice, ki niso tiste, ki so začele postopek, nemudoma obvestijo Komisijo in ostale države članice o vseh sprejetih ukrepih in ostalih informacijah, ki se nanašajo na neskladnost zadevne premične tlačne opreme; v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom pa morajo navesti svoje ugovore.

7.   Če v obdobju dveh mesecev po prejemu informacij iz odstavka 4 ni vložen noben ugovor s strani države članice ali Komisije glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je ukrep upravičen.

8.   Države članice zagotovijo takojšnjo izvedbo ustreznih omejitvenih ukrepov v zvezi z zadevno premično tlačno opremo, na primer umik premične tlačne opreme s trga.

Člen 31

Zaščitni postopek Unije

1.   Če so ob zaključku postopka iz člena 30(3) in (4) vloženi ugovori zoper nacionalni ukrep države članice ali če Komisija meni, da je ukrep v nasprotju s pravno zavezujočim aktom Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in ustreznimi gospodarskimi subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

Komisija svoj sklep naslovi na vse države članice in jim ga nemudoma posreduje, prav tako tudi zadevnim gospodarskim subjektom.

2.   Če se nacionalni ukrep oceni kot upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se neskladna premična tlačna oprema umakne z njihovih trgov, in o tem obvestijo Komisijo.

Če se nacionalni ukrep oceni kot neupravičen, ga zadevna država članica prekliče.

3.   Če se nacionalni ukrep oceni kot upravičen in je neskladnost premične tlačne opreme posledica pomanjkljivosti v standardih iz člena 30(5)(b), mora Komisija obvestiti ustrezni evropski organ ali organe za standardizacijo in lahko zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES (12). Odbor se lahko pred predložitvijo svojega mnenja posvetuje z ustreznimi evropskimi organi za standardizacijo.

Člen 32

Skladna premična tlačna oprema, ki vseeno predstavlja tveganje za zdravje in varnost

1.   Če država članica po ocenjevanju iz člena 30(1) ugotovi, da premična tlačna oprema, čeprav je skladna z Direktivo 2008/68/ES in to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali ogroža druge vidike zaščite javnega interesa, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna premična tlačna oprema takrat, ko je dana na trg, ne predstavlja več navedenega tveganja, ali pa opremo umakne s trga ali jo odpokliče v obdobju, razumnem glede na naravo tveganja, ki ga lahko predpiše.

2.   Gospodarski subjekt zagotavlja izvajanje vseh korektivnih ukrepov glede premične tlačne opreme, ki jo je dal na trg ali jo uporablja po vsej Uniji.

3.   Država članica nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Informacija mora vsebovati vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, potrebne za določanje zadevne premične tlačne opreme, poreklo in dobavno verigo opreme, vrsto tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.

4.   Komisija se nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnimi gospodarskimi subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

5.   Komisija svoj sklep naslovi na vse države članice in jim ga nemudoma posreduje, prav tako tudi zadevnim gospodarskim subjektom.

Člen 33

Formalna neskladnost

1.   Brez poseganja v člen 30 država članica od gospodarskega subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, če ugotovi eno od naslednjih dejstev:

(a)

oznaka „„pi“ je nameščena tako, da je kršen člen 12, 13, 14 ali 15,

(b)

oznaka „„pi““ ni nameščena,

(c)

tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna,

(d)

zahteve iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive niso izpolnjene.

2.   Če se neizpolnjevanje iz odstavka 1 nadaljuje, zadevna država članica sprejme vse primerne ukrepe za omejitev ali prepoved dajanja premične tlačne opreme na trg ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.

POGLAVJE 6

KONČNE DOLOČBE

Člen 34

Prehodne določbe

Na svojih ozemljih lahko države članice ohranijo svoje veljavne nacionalne predpise, navedene v Prilogi II.

Država članica, ki namerava ohraniti take predpise, o tem obvesti Komisijo. Komisija obvesti ostale države članice.

Člen 35

Prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku

Komisija lahko sprejme delegirane akte v skladu s členom 290 PDEU za prilagoditev prilog k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku, zlasti ob upoštevanju sprememb prilog k Direktivi 2008/68/ES.

Za delegirane akte iz tega člena se uporabljajo postopki iz členov 36, 37 in 38.

Člen 36

Izvrševanje prenosa pooblastil

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 35 se na Komisijo prenese za nedoločen čas.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 37 in 38.

Člen 37

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 35 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi; odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 38

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 39

Razveljavitev

Direktive 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES se razveljavijo s 1. julijem 2011.

Vsa sklicevanja na razveljavljeno Direktivo 1999/36/ES se štejejo za sklicevanja na to direktivo.

Člen 40

Priznanje enakovrednosti

1.   Potrdila o odobritvi EGS za vzorec, izdana za premično tlačno opremo v skladu z direktivami 84/525/EGS, 84/526/EGS in 84/527/EGS, ter potrdila o ES-o pregledu načrtovanja, izdana v skladu z Direktivo 1999/36/ES, se štejejo za enakovredna potrdilom o homologaciji, omenjenim v prilogah k Direktivi 2008/68/ES, in zanje veljajo določbe o časovno omejenem priznavanju homologacij iz teh prilog.

2.   Ventili in pribor, navedeni v členu 3(3) Direktive 1999/36/ES in opremljeni z oznako po Direktivi 97/23/ES (13) v skladu s členom 3(4) Direktive 1999/36/ES, se lahko še naprej uporabljajo.

Člen 41

Obveznosti držav članic

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da zadevni gospodarski subjekti upoštevajo določbe iz poglavij 2 in 5. Države članice prav tako zagotovijo, da se potrebni izvedbeni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju členov 12 do 15.

Člen 42

Prenos

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2011. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Ne glede na odstavek 1, države članice zagotovijo, da se člen 21(2)(d) uporablja najkasneje od 1. januarja 2012.

4.   Države članice zagotovijo, da se začnejo zakoni in drugi predpisi iz odstavka 1 uporabljati za tlačne posode, njihove ventile in pribor, ki se uporabljajo za prevoz snovi UN št. 1745, UN št. 1746 in UN št. 2495, najkasneje od 1. julija 2013.

Člen 43

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 44

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 16. junija 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Mnenje z dne 17. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 31. maja 2010.

(3)  UL L 138, 1.6.1999, str. 20.

(4)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.

(5)  UL L 218, 13.8.2008, str. 82.

(6)  UL L 262, 27.9.1976, str. 153.

(7)  UL L 300, 19.11.1984, str. 1.

(8)  UL L 300, 19.11.1984, str. 20.

(9)  UL L 300, 19.11.1984, str. 48.

(10)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(11)  Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

(12)  Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL L 204, 21.7.1998, str. 37).

(13)  Direktiva 97/23/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. maja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo (UL L 181, 9.7.1997, str. 1).


PRILOGA I

Seznam nevarnih snovi, ki ne spadajo v razred 2

Številka UN

Razred

Nevarna snov

1051

6.1

VODIKOV CIANID, STABILIZIRAN

v vsebnostjo vode pod 3 %

1052

8

VODIKOV FLUORID, ANHIDRIDEN

1745

5.1

BROMOV PENTAFLUORID

razen pri prevozu v cisternah

1746

5.1

BROMOV TRIFLUORID

razen pri prevozu v cisternah

1790

8

FLUOROVODIKOVA KISLINA

z več kot 85 % vodikovega fluorida

2495

5.1

JODOV PENTAFLUORID

razen pri prevozu v cisternah


PRILOGA II

PREHODNE DOLOČBE

1.   Države članice lahko ohranijo svoje nacionalne predpise v zvezi z napravami, namenjenimi priključitvi na drugo opremo, in barvnimi kodami za premično tlačno opremo, dokler se prilogam k Direktivi 2008/68/ES ne dodajo ustrezni standardi uporabe.

2.   Države članice, v katerih je temperatura okolja redno nižja od –20 °C, lahko za delovne temperature materiala premične tlačne opreme, namenjene uporabi v nacionalnem prevozu nevarnega blaga na njenem ozemlju, določijo strožje standarde, dokler v priloge k Direktivi 2008/68/ES ne bodo vključene določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja.

V navedenih primerih pri oznaki „pi“ za premično tlačno opremo, vključno s snemljivimi deli z neposrednimi varnostnimi funkcijami, identifikacijski številki priglašenega organa sledi besedilo „–40 °C“ ali druga ustrezna oznaka, ki jo odobri pristojni organ.


PRILOGA III

POSTOPEK PONOVNEGA UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

1.   V tej prilogi je predpisan postopek, s katerim se zagotovi, da je premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2)(c), izdelana in dana v uporabo pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES, skladna z ustreznimi določbami prilog k Direktivi 2008/68/ES in to direktivo, ki veljajo v času ponovnega ugotavljanja skladnosti.

2.   Lastnik ali upravljavec mora priglašenemu organu, ki izpolnjuje zahteve EN ISO/IEC 17020:2004, vrsta A, in je priglašen za ponovno ugotavljanje skladnosti, predložiti informacije o premični tlačni opremi, ki omogočajo priglašenemu organu natančno identificirati opremo (poreklo, pravila projektiranja, pri jeklenkah za acetilen pa tudi podatke o poroznosti materiala). Informacije morajo po potrebi vsebovati tudi vse predpisane omejitve uporabe ter opombe o morebitnih poškodbah ali popravilih, ki so bila opravljena.

3.   Priglašeni organ vrste A, priglašen za ponovno ugotavljanje skladnosti, presodi, ali premična tlačna oprema zagotavlja vsaj enako raven varnosti kot premična tlačna oprema, navedena v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Presoja se opravi na podlagi informacij, predloženih v skladu z odstavkom 2, in po potrebi na podlagi nadaljnjih pregledov.

4.   Če so rezultati presoje iz odstavka 3 zadovoljivi, premična tlačna oprema postane predmet rednih pregledov, predpisanih v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Če so zahteve rednega pregleda izpolnjene, priglašeni organ, odgovoren za redne preglede, na opremo v skladu s členom 14(1) do (5) namesti oznako „pi“ ali to namestitev nadzoruje. Oznaki „pi“ sledi identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne preglede. Priglašeni organ, odgovoren za redne preglede, v skladu z odstavkom 6 izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti.

5.   Če so bile tlačne posode izdelane serijsko, lahko države članice odobrijo ponovno ugotavljanje skladnosti posameznih tlačnih posod, vključno z njihovimi ventili in drugim priborom, ki se uporablja za prevoz, pri organu, priglašenem za redne preglede ustreznih premičnih tlačnih posod, če je priglašeni organ vrste A, odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti, v skladu z odstavkom 3 ugotovil skladnost tipa in je bilo izdano potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa. Oznaki „pi“ sledi identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne preglede.

6.   V vseh primerih priglašeni organ, odgovoren za redne preglede, izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti, ki vsebuje najmanj:

(a)

identifikacijske podatke priglašenega organa, ki izdaja potrdilo, in – če se razlikuje – identifikacijsko številko priglašenega organa vrste A, ki je odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti v skladu z odstavkom 3;

(b)

ime in naslov lastnika ali upravljavca iz odstavka 2;

(c)

če se uporablja postopek iz odstavka 5, podatke o potrdilu o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa;

(d)

podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, na katero je bila nameščena oznaka „pi“, med drugim vsaj serijsko številko ali številke, in

(e)

datum izdaje.

7.   Izda se potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa.

Če se uporablja postopek iz odstavka 5, organ vrste A, odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti, izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa, ki vsebuje najmanj:

(a)

identifikacijske podatke priglašenega organa, ki izdaja potrdilo;

(b)

ime in naslov proizvajalca in imetnika prvotne homologacije za premično tlačno opremo, ki je predmet ponovnega ugotavljanja skladnosti, če imetnik in proizvajalec nista ista oseba;

(c)

podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, ki spada v serijo;

(d)

datum izdaje, in

(e)

besede: „s tem potrdilom ni dovoljeno izdelovati premične tlačne opreme ali njenih delov“.

8.   Z namestitvijo oznake „pi“ lastnik ali upravljavec izkazuje, da prevzema odgovornost za skladnost premične tlačne opreme z vsemi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive, ki veljajo v času ponovnega ugotavljanja skladnosti.

9.   Po potrebi se upoštevajo določbe iz Priloge II (2) in namesti oznaka hladnosti, navedena v tej prilogi.


Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o členu 290 PDEU

„Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe te direktive ne vplivajo na nobeno prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 PDEU ali posameznih zakonodajnih aktov, ki vsebujejo takšne določbe.“


Izjava Komisije v zvezi z uradnim obveščanjem o delegiranih aktih

„Evropska komisija je seznanjena s stališčem Evropskega parlamenta in Sveta, da je treba pri uradnem obveščanju o delegiranih aktih – razen v primerih, ko zakonodajni akt predpisuje nujni postopek – upoštevati obdobja počitnic institucij (zimske in poletne počitnice, evropske volitve) in s tem Evropskemu parlamentu in Svetu omogočiti izvajanje njunih pooblastil v rokih, določenih v ustreznih zakonodajnih aktih, ter je pripravljena ravnati v skladu s tem.“