30.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/28


SKLEP SVETA 2010/656/SZVP

z dne 29. oktobra 2010

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. decembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (1) zaradi izvedbe ukrepov, ki so bili uvedeni proti Slonokoščeni obali z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: Resolucija VS ZN) 1572 (2004).

(2)

Svet je 23. januarja 2006 sprejel Skupno stališče 2006/30/SZVP (2), s katerim je za obdobje nadaljnjih dvanajst mesecev podaljšal omejevalne ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali, in jih dopolnil z omejevalnimi ukrepi, uvedenimi na podlagi odstavka 6 Resolucije VS ZN 1643 (2005).

(3)

Potem ko so bili omejevalni ukrepi proti Slonokoščeni obali podaljšani z Resolucijo VS ZN 1842 (2008) je Svet 18. novembra 2008 sprejel Skupno stališče 2008/873/SZVP (3) o nadaljnjem podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali, z učinkom od 1. novembra 2008.

(4)

Varnostni svet Združenih narodov je 15. oktobra 2010 sprejel Resolucijo VS ZN 1946 (2010), s katero je podaljšal ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali z Resolucijo VS ZN 1572 (2004) in odstavkom 6 Resolucije VS ZN 1643 (2005), do 30. aprila 2011 in s katero je spremenil omejevalne ukrepe glede orožja.

(5)

Omejevalne ukrepe, uvedene proti Slonokoščeni obali bi bilo zato treba podaljšati. Poleg izjem od embarga na orožje, določenih v Resoluciji VS ZN 1946 (2010), je ustrezno, da se omejevalni ukrepi spremenijo zaradi izvzetja druge opreme, ki jo je neodvisno vključila Unija.

(6)

Izvedbeni ukrepi Unije so določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 174/2005 z dne 31. januarja 2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali (4), Uredbo Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (5) in Uredbo Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (6)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prepove se prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, v Slonokoščeno obalo s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod zastavo držav članic, ne glede na to, ali je poreklo takega orožja, sorodnega materiala in opreme na ozemlju držav članic.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Slonokoščene obale ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z blagom iz odstavka 1 ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga;

(b)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Slonokoščene obale ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom iz odstavka 1, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga, ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev.

Člen 2

Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobave in tehnično pomoč, namenjene izključno za podporo ali uporabo v operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali in za francoske sile, ki jo podpirajo;

(b)

naslednje, kot je bilo vnaprej odobreno s strani odbora ustanovljenega na podlagi odstavka 14 Resolucije VS ZN 1572 (2004) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije):

(i)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarno ali zaščitno uporabo, vključno s tako opremo, namenjeno za operacije za krizno upravljanje Unije, ZN, Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS);

(ii)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno temu, da varnostnim silam Slonokoščene obale omogoči uporabo zgolj ustrezne in sorazmerne sile pri vzdrževanju javnega reda;

(iii)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, povezanih z opremo iz točk (i) in (ii);

(iv)

zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanih z opremo iz točk (i) in (ii);

(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za svojo osebno uporabo v Slonokoščeno obalo začasno izvozi osebje Združenih narodov, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje;

(d)

prodajo ali dobavo v obliki začasnega prenosa ali izvoza v Slonokoščeno obalo za sile države, ki ukrepa v skladu z mednarodnim pravom zgolj in neposredno za lažjo evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Slonokoščeni obali, po predhodnem uradnem obvestilu Odboru za sankcije;

(e)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala ter tehnično usposabljanje in pomoč, ki so namenjeni izključno za podporo ali uporabo v procesu preoblikovanja obrambnih in varnostnih sil v skladu s pododstavkom (f) odstavka 3 Sporazuma Linas-Marcoussis, po predhodni odobritvi s strani Odbora za sankcije;

(f)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne opreme, ki jo je možno uporabiti za notranjo represijo in ki je namenjena izključno temu, da varnostnim silam Slonokoščene obale omogoči uporabo zgolj ustrezne in sorazmerne sile pri vzdrževanju javnega reda; pa tudi za zagotavljanje financiranja, finančne ali tehnične pomoči in usposabljanja, ki je povezano s tako opremo.

Člen 3

V skladu z Resolucijo VS ZN 1643 (2005) se prepove neposredni ali posredni uvoz vseh surovih diamantov iz Slonokoščene obale v Unijo, ne glede na to, ali izvirajo iz Slonokoščene obale ali ne.

Člen 4

1.   Države članice izvedejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko svojega ozemlja osebam, ki jih določi Odbor za sankcije in ki predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tiste ki preprečujejo izvajanje sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III, in vsem drugim osebam, ki so bile na osnovi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravice in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, vsem drugim osebam, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje ter vsem drugim osebam, katere je Odbor za sankcije spoznal za kršitelje ukrepov iz odstavka 7 Resolucije VS ZN 1572 (2004).

Osebe iz prvega pododstavka so navedene v Prilogi.

2.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja, kadar Odbor za sankcije odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno iz nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi dolžnostmi;

(b)

bi taka izjema prispevala k ciljem iz resolucij VS ZN k vzpostavitvi miru in nacionalni spravi v Slonokoščeni obali ter k stabilnosti v regiji.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na ali prehod preko svojega ozemlja osebam, ki jih določi Odbor za sankcije, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe ali subjekti, ki jih določi Odbor za sankcije ali pa so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo ti subjekti ali te osebe ali kakršne koli osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, kakor določi Odbor za sankcije.

Osebe iz prvega pododstavka so navedene v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se ne smejo niti neposredno niti posredno dati na razpolago sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Države članice lahko dopustijo izjeme od ukrepov iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev in gospodarskih virov, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za izdatke povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, ter stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov;

(d)

potrebni za izredne izdatke, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije, ki to odobri;

(e)

predmet zastavne pravice ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, pod pogojem, da je zastavna pravica ali odločba nastala oziroma je bila izrečena, preden je Odbor za sankcije zadevno osebo ali subjekt določil, in ni v korist osebe ali subjekta iz tega člena, potem ko je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

Izjeme iz točk (a), (b) in (c) odstavka 3 so dopustne, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da po potrebi dovoli dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v dveh delovnih dnevih po prejemu takega uradnega obvestila o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2004/852/SZVP ali tega sklepa,

pod pogojem, da se za vse take obresti, druge dohodke in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in ga spremeni v skladu z določanji bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov ali Odbora za sankcije.

Člen 7

1.   Kadar Varnostni svet ali Odbor za sankcije osebo ali subjekt določi, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo. Svet o svoji odločitvi, vključno z utemeljitvijo uvrstitve, obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni osebi ali subjektu da možnost, da poda pripombe.

2.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet svojo odločitev pregleda in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 8

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za določitev zadevnih oseb in subjektov, ki jih predloži Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

2.   Kadar je to mogoče, se v Prilogo vključijo tudi podatki, ki jih predloži Varnostni svet ali Odbor za sankcije in so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa v register, številko vpisa v register in sedež podjetja. V Prilogo se vključi tudi datum določitve osebe ali subjekta s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 9

Skupni stališči 2004/852/SZVP in 2006/30/SZVP se razveljavita.

Člen 10

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Po potrebi se pregleda, spremeni ali razveljavi v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta Združenih narodov.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50.

(2)  UL L 19, 24.1.2006, str. 36.

(3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 52.

(4)  UL L 29, 2.2.2005, str. 5.

(5)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.

(6)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28.


PRILOGA

Seznam oseb iz členov 4 in 5

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva, številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam ZN

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (tudi Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Datum rojstva: 1.1.1972

Državljanstvo: Slonokoščene obale

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Izdan 10.11.2005, veljaven do 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, izdan 20.12.2002, veljaven do 11.12.2005

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, izdan 24.11.2000, veljaven do 23.11.2003

Kraj rojstva: Guibéroua (Gagnoa) ali Niagbrahio/Guiberoua ali Guiberoua

Naslov, znan leta 2001: Yopougon Selmer, blok P 170; tudi hotel Ivoire

Naslov naveden v potovalnem dokumentu št. C2310421, izdanem v Švici dne 15.11.2005 in veljavnem do 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Vodja COJEP (Mladi patrioti), večkratni javni pozivi k nasilju zoper objekte in osebje Združenih narodov ter tujce; vodenje nasilnih dejanj pouličnih milic in udeležba pri teh dejanjih, med drugim pri pretepanju, posilstvih in izvensodnih pobojih; ustrahovanje Združenih narodov, Mednarodne delovne skupine (IWG), politične opozicije in neodvisnih medijev; sabotaže zoper mednarodne radijske postaje; oviranje delovanja IWG, Operacije Združenih narodov v Slonokoščeni obali (UNOCI), francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Datum rojstva: 1.1.1966 ali 20.12.1969

Državljanstvo: Slonokoščene obale

P.: 04 LE 017521, izdan 10. februarja 2005 in veljaven do 10. februarja 2008

Vodja Zveze domoljubov za popolno osvoboditev Slonokoščene obale (UPLTCI). Večkratni javni pozivi k nasilju zoper objekte in osebje Združenih narodov ter tujce; vodenje nasilnih dejanj pouličnih milic in udeležba pri teh dejanjih, vključno s pretepanji, posilstvi in izvensodnimi poboji; oviranje delovanja IWG, UNOCI, francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Datum rojstva: 1.1.1968

Državljanstvo: Slonokoščene obale

Kraj rojstva: BOHI, Slonokoščena obala

Številka osebne izkaznice Burkine Faso: 2096927, izdana 17. marca 2005

Potrdilo o državljanstvu Burkine Faso: CNB N.076 (17. februar 2003)

Ime očeta: Yao Koffi FOFIE

Ime matere: Ama Krouama KOSSONOU

Številka osebne izkaznice Slonokoščene obale: 970860100249, izdana 5. avgusta 1997, veljavna do 5. avgusta 2007

Poveljujoči (nad)desetnik „Novih sil“ na območju Korhogo. Sile pod njegovim poveljstvom so v nasprotju s konvencijami o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom novačile otroke vojake, izvajale ugrabitve, prisilno delo, spolno zlorabljanje žensk, samovoljne aretacije in izvensodne poboje; oviranje delovanja IWG, UNOCI, francoskih sil in mirovnega procesa, kot je opredeljen z Resolucijo 1643 (2005).

7. februar 2006