4.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/50


SKLEP SVETA

z dne 7. oktobra 2010

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

(2010/649/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 79(3) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti z Islamsko republiko Pakistan s pogajanji dosegla Sporazum o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 26. oktobra 2009, ob upoštevanju njegove sklenitve.

(3)

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 nadomestila Evropsko skupnost.

(4)

Sporazum je treba odobriti.

(5)

S Sporazumom se ustanovi Skupni odbor za ponovni sprejem, ki lahko sprejme svoj poslovnik. V tem primeru je primerno določiti poenostavljeni postopek za sprejemanje stališča Evropske unije.

(6)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejemanju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se zanjo ne uporablja.

(8)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejemanju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o ponovnem sprejemu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se potrdi v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo iz člena 20(2) Sporazuma (1), s katerim se izrazi soglasje Unije o tem, da jo dogovor zavezuje in poda naslednje uradno obvestilo:

„Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 nadomestila Evropsko skupnost in od tega datuma izvršuje vse pravice in obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Sporazuma vsa sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ ali ‚Skupnost‘ razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

Komisija, ki ji na njeno prošnjo pomagajo strokovnjaki iz držav članic, zastopa Unijo v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem s členom 16 Sporazuma.

Člen 4

Stališče Unije v Skupnem odboru za ponovni sprejem glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 16(2) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2010

Za Svet

Predsednik

M. WATHELET


(1)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma o ponovnem sprejemu bo objavil Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Islamsko Republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

VISOKI POGODBENICI,

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

in

ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN,

v nadaljnjem besedilu „Pakistan“,

v nadaljnjem besedilu posamično „pogodbenica“, in skupno „pogodbenici“, STA SE –

V ŽELJI, da okrepita svoje sodelovanje za učinkovit boj proti nezakonitemu priseljevanju,

V ŽELJI, da bi s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti vzpostavili hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Pakistana ali ene od držav članic Evropske unije, in olajšali tranzit takih oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne vpliva na pravice, obveznosti in odgovornosti držav članic Evropske unije in Pakistana po mednarodnem pravu,

GLEDE NA TO, da se določbe Naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in vseh aktov, sprejetih na podlagi tega naslova, ne uporabljajo v Kraljevini Danski –

DOGOVORILI:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo države članice, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Pakistana“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Pakistana;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo, ki ni državljanstvo Pakistana ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima nobenega državljanstva;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga je izdal Pakistan ali ena od držav članic in s katerim je osebi dovoljeno prebivanje na ozemlju države, ki je dovoljenje izdala;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga je izdal(-a), ali odločitev, ki jo je sprejel(-a) Pakistan ali ena od držav članic, in ki je potrebno(-a) za vstop ali tranzit preko njegovega (njenega) ozemlja. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma;

(h)

„država prosilka“ pomeni državo (Pakistan ali eno od držav članic), ki predloži prošnjo za ponovni sprejem na podlagi členov 2 in 3 ali prošnjo za tranzit na podlagi člena 12;

(i)

„zaprošena država“ pomeni državo (Pakistan ali eno od držav članic), kateri se predloži prošnja za ponovni sprejem na podlagi členov 2 in 3 ali prošnja za tranzit na podlagi člena 12.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Zaprošena država na podlagi prošnje države prosilke ponovno sprejme vse lastne državljane, katerih državljanstvo je bilo izkazano v skladu s členom 6 in ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države prosilke.

2.   Zaprošena država osebi, katere ponovni sprejem je bil odobren, po potrebi in nemudoma izda potno listino, ki se zahteva za njen ponovni sprejem in ki velja vsaj šest mesecev. Če zaradi pravnih ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče premestiti v roku veljavnosti potne listine, zaprošena država v 14 dneh izda novo potno listino z istim rokom veljavnosti.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

1.   Zaprošena država na prošnjo države prosilke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, ponovno sprejme vse državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države prosilke, pod pogojem, da:

(a)

imajo te osebe v trenutku predložitve prošnje za ponovni sprejem veljavni vizum ali veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država; ali

(b)

so te osebe nezakonito vstopile na ozemlje države prosilke neposredno z ozemlja zaprošene države. Osebe v smislu tega pododstavka pridejo neposredno z ozemlja zaprošene države, če prispejo na ozemlje države prosilke ali, če je zaprošena država Pakistan, na ozemlje držav članic z letalom ali ladjo, ne da bi vmes vstopili v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena ne velja:

(a)

če je bil državljan tretje države ali je bila oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega letališča zaprošene države; ali

(b)

če je država prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po vstopu na njeno ozemlje, razen če je ta oseba imetnik vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država in ima daljši rok veljavnosti.

3.   Če je zaprošena država država članica, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje. Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim rokom veljavnosti ali, če je enemu ali več od njih veljavnost že potekla, dokument, ki je še vedno veljaven. Če je veljavnost potekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument, katerega rok veljavnosti je potekel nazadnje.

4.   Zaprošena država osebi, katere ponovni sprejem je bil odobren, po potrebi in nemudoma izda potno listino, ki se zahteva za njeno vrnitev in ki velja vsaj šest mesecev. Če zaradi pravnih ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče premestiti v roku veljavnosti potne listine, zaprošena država v 14 koledarskih dneh izda novo potno listino z istim rokom veljavnosti.

ODDELEK II

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Načela

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka premestitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi obveznosti iz členov 2 in 3 tega sporazuma, zahteva predložitev prošnje za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Brez poseganja v člena 2(1) in 3(1) prošnja za ponovni sprejem ni potrebna, če je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, imetnik veljavne potne listine in po potrebi tudi veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje zaprošene države.

3.   Nikogar se ponovno ne sprejme le na podlagi verjetno izkazanega državljanstva.

Člen 5

Prošnja za ponovni sprejem

1.   Prošnja za ponovni sprejem mora vsebovati naslednje podatke:

(a)

podatke o osebi, ki naj bi bila ponovno sprejeta (npr. osebno ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva in zadnji kraj prebivanja);

(b)

navedbo dokazil o državljanstvu, tranzitu, pogojih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva ter o nezakonitem vstopu in prebivanju.

2.   Kolikor je to mogoče, prošnja za ponovni sprejem vsebuje tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo z navedbo, da bo oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, morda potrebovala pomoč ali oskrbo, če se je zadevna oseba izrecno strinjala z izjavo;

(b)

vse druge zaščitne ali varnostne ukrepe, ki bi bili lahko potrebni v posameznem primeru ponovnega sprejema.

3.   Skupni obrazec, ki ga je treba uporabiti za prošnjo za ponovni sprejem, je kot Priloga V priložen k temu sporazumu.

Člen 6

Dokazila o državljanstvu

1.   Državljanstva ni mogoče dokazovati s ponarejenimi dokumenti.

2.   Dokazilo o državljanstvu v skladu s členom 2(1) se lahko zagotovi s katerim koli dokumentom iz Priloge I k temu sporazumu, tudi če je njegov rok veljavnosti potekel. Če so predloženi takšni dokumenti, zaprošena država in država prosilka vzajemno priznata državljanstvo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

3.   Dokazilo o državljanstvu, kot ga zahteva člen 2(1), se lahko zagotovi tudi s katerim koli dokumentom iz Priloge II k temu sporazumu, tudi če je njegov rok veljavnosti potekel. Če so takšni dokumenti predloženi, zaprošena država začne postopek za ugotovitev državljanstva zadevne osebe.

4.   Če ni mogoče predložiti nobenega od dokumentov iz Priloge I ali II, pristojni organ države prosilke in diplomatsko ali konzularno predstavništvo zaprošene države na zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja uredita vse potrebno za razgovor z osebo, za katere ponovni sprejem je bila predložena prošnja.

Člen 7

Dokazila v zvezi z državljani tretjih držav in osebami brez državljanstva

1.   Dokaz o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1), se zagotovi zlasti z dokazili iz Priloge III k temu sporazumu; ne more se zagotoviti s ponarejenimi dokumenti. Vsak takšen dokaz temelji na elementih, ki sta jih vzajemno priznali zaprošena država in država prosilka.

2.   Dokaz o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1), se lahko zagotovi tudi z dokazili iz Priloge IV k temu sporazumu. Kadar se predložijo takšna dokazila, jih zaprošena država šteje za ustrezna in začne preiskavo.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se ugotovi s potnimi listinami zadevne osebe, v katerih ni zahtevanega vizuma ali drugega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da se je za zadevno osebo ugotovilo, da nima potrebnih potnih listin, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, je lahko zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 8

Roki

1.   Prošnjo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države v roku največ enega leta od datuma, ko je pristojni organ države prosilke izvedel, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Kadar obstajajo pravne ali dejanske ovire za pravočasno predložitev prošnje, se rok na zahtevo podaljša, vendar samo, dokler ovire ne nehajo obstajati.

2.   Na prošnjo za ponovni sprejem je treba odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku največ 30 koledarskih dni; zavrnitev prošnje za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Ta rok začne teči z datumom prejema prošnje za ponovni sprejem. Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir na prošnjo ni mogoče pravočasno odgovoriti, se lahko rok na podlagi ustrezno utemeljene prošnje podaljša do 60 koledarskih dni, razen če je najdaljše obdobje pridržanja v nacionalni zakonodaji države prosilke krajše ali enako 60 dnem. Če odgovora v tem roku ni bilo, se šteje, da je bila premestitev dogovorjena.

3.   Potem ko je dano soglasje ali, kadar je primerno, po poteku roka, navedenega v odstavku 2 tega člena, se zadevna oseba premesti v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za čas, ki je potreben za odstranitev pravnih ali dejanskih ovir.

Člen 9

Podrobnosti v zvezi s premestitvijo in prevozna sredstva

Pred vrnitvijo osebe se pristojni organi Pakistana in zadevne države članice vnaprej pisno dogovorijo o datumu premestitve, mejnem prehodu, morebitnih spremljevalcih in prevoznih sredstvih.

Člen 10

Ponovni sprejem v zmoti

Pakistan brez odlašanja sprejme nazaj vsako osebo, ki jo je država članica ponovno sprejela, in država članica brez odlašanja sprejme nazaj vsako osebo, ki jo je Pakistan ponovno sprejel, če se v treh mesecih po premestitvi zadevne osebe ugotovi, da niso bili izpolnjeni pogoji iz členov 2 in 3 tega sporazuma. V teh primerih pristojni organi Pakistana in zadevne države članice izmenjajo tudi vse razpoložljive informacije glede dejanske istovetnosti, državljanstva ali tranzitne poti osebe, ki jo je treba sprejeti nazaj.

ODDELEK III

TRANZIT

Člen 11

Načela

1.   Zaprošena država lahko dovoli tranzit državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ko takšnega državljana ali osebe ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo, potem ko je na podlagi pisnih dokazil zagotovljeno, da se je namembna država zavezala, da bo odvisno od primera ponovno sprejela svojega državljana ali osebo brez državljanstva.

2.   Zaprošena država lahko prekliče soglasje, če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen(-o). V takšnih primerih država prosilka na lastne stroške sprejme nazaj državljana tretje države ali osebo brez državljanstva.

Člen 12

Tranzitni postopek

1.   Prošnjo za tranzit je treba predložiti pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

(a)

vrsto tranzita, morebitne druge tranzitne države in končni namembni kraj;

(b)

podatke o zadevni osebi (npr. ime, priimek, datum rojstva in – kadar je mogoče – kraj rojstva, državljanstvo, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideni mejni prehod, čas premestitve in morebitno uporabo spremljevalcev.

Enotni obrazec, ki se uporabi za prošnje za tranzit, je bil kot Priloga VI priložen temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v roku 14 koledarskih dni pisno obvesti državo prosilko o svoji odločitvi in, če dovoli tranzit, potrdi mejni prehod in predvideni čas tranzita.

3.   Če se tranzit opravi po zraku, so oseba, ki jo je treba premestiti, in njeni morebitni spremljevalci izvzeti iz obveznosti pridobitve letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu, predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme v skladu s predpisi zaprošene države.

ODDELEK IV

STROŠKI

Člen 13

Stroški prevoza in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov države prosilke, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse stroške prevoza, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom po tem sporazumu do meje končne namembne države, država prosilka. Pri ponovnem sprejemu v zmoti po členu 10 mora te stroške nositi država, ki mora zadevno osebo sprejeti nazaj.

ODDELEK V

VARSTVO PODATKOV IN SKLADNOST Z DRUGIMI PRAVNIMI OBVEZNOSTMI

Člen 14

Osebni podatki

1.   Do obdelave osebnih podatkov pride samo, če je taka obdelava potrebna za izvajanje tega sporazuma s strani pristojnih organov Pakistana in držav članic. V tem členu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 95/46/ES (1). Če je upravljavec pristojni organ države članice, je takšna obdelava podrejena določbam Direktive 95/46/ES in nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te direktive, vključno s pravili glede prenosa osebnih podatkov v tretje države.

2.   Poleg tega je obdelava osebnih podatkov za izvajanje tega sporazuma, še posebej sporočanje osebnih podatkov iz Pakistana v državo članico in obratno, podrejena naslednjim načelom:

(a)

osebni podatki morajo biti obdelani pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in zakonite namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta naprej obdelovati na način, ki je nezdružljiv s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namen, za katerega se zbirajo in/ali naprej obdelujejo. Zlasti se lahko sporočeni osebni podatki nanašajo le na:

podatke o osebi, ki jo je treba premestiti (tj. ime, priimek, vsa prejšnja imena, vzdevki ali psevdonimi, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in vsa prejšnja državljanstva),

potni list ali osebno izkaznico (številka, rok veljavnosti, datum izdaje, organ izdajatelj, kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo osebe, ki jo je treba premestiti, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi ažurirani;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se naprej obdelujejo;

(f)

tako organ, ki sporoča osebne podatke, kot organ prejemnik uporabita vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki ustrezno popravijo, zbrišejo ali blokirajo, če njihova obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če takšni podatki niso primerni, ustrezni, točni ali če so pretirani glede na namen obdelave. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki sporoča osebne podatke, o uporabi sporočenih podatkov in tako pridobljenih rezultatih;

(h)

osebni podatki se lahko sporočijo samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki sporoča osebne podatke;

(i)

organi, ki sporočajo, in organi prejemniki so dolžni pisno zabeležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 15

Usklajenost z drugimi pravnimi obveznostmi

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic ter Pakistana, ki izhajajo iz mednarodnega prava in mednarodnih pogodb, katerih pogodbene stranke so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih dvostranskih dogovorov.

3.   Ta sporazum ne posega v pravna sredstva in pravice, ki jih zadevna oseba lahko uveljavlja po pravu države gostiteljice, vključno z mednarodnim pravom.

ODDELEK VI

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 16

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenici druga drugi zagotavljata medsebojno pomoč glede uporabe in razlage tega sporazuma. V ta namen ustanovita Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljnjem besedilu „odbor“), katerega naloge so zlasti:

(a)

spremljati uporabo tega sporazuma;

(b)

odločati o tehničnih dogovorih, potrebnih za enotno izvrševanje Sporazuma, vključno s spremembami Prilog III in IV;

(c)

redno izmenjevati informacije o protokolih o izvajanju, ki jih sestavijo posamezne države članice in Pakistan v skladu s členom 17;

(d)

predlagati spremembe tega sporazuma ter Prilog I in II.

2.   Odločitve odbora se sprejemajo soglasno in se ustrezno izvajajo.

3.   Odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Pakistana. Skupnost zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic, običajno enkrat letno.

5.   Spori, ki jih odbor ne more razrešiti, se rešujejo s posvetovanji med pogodbenicama.

6.   Odbor sprejme svoj poslovnik, vključno z določitvijo delovnega jezika, ki je skupen obema pogodbenicama.

Člen 17

Protokoli o izvajanju

1.   Pakistan in država članica lahko sestavita protokol o izvajanju, ki določa pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vrnitve s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

sredstvih in dokumentih poleg tistih iz Prilog I do IV k temu sporazumu.

2.   Protokoli o izvajanju iz odstavka 1 bodo začeli veljati šele potem, ko je bil odbor iz člena 16 uradno obveščen.

Člen 18

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma imajo prednost pred določbami vseh dvostranskih sporazumov ali dogovorov o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, ki so v skladu s členom 17 bili sklenjeni ali se lahko sklenejo med posameznimi državami članicami in Pakistanom, če so določbe takih sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Območje uporabe

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, za katero se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Pakistana.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 20

Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu z ustreznimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, na katerega sta pogodbenici druga drugo uradno obvestili, da je bil postopek iz odstavka 1 zaključen.

3.   Brez poseganja v obstoječe obveznosti pogodbenic glede ponovnega sprejema lastnih državljanov po mednarodnem običajnem pravu se ta sporazum in protokoli o izvajanju uporabljajo za osebe, ki so vstopile na ozemlje Pakistana in držav članic po začetku veljavnosti sporazuma.

4.   Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum se preneha uporabljati šest mesecev po dnevu takega uradnega obvestila.

Člen 21

Priloge

Priloge I do VI so sestavni del tega sporazuma.

V Bruslju dne 26. oktobra 2009, v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

PRILOGA I

Skupni seznam dokumentov, ki se ob predložitvi štejejo za dokazilo o državljanstvu (Člen 2(1) v povezavi s členom 6(2))

Pristni potni listi vseh vrst (nacionalni potni listi, diplomatski potni listi, službeni potni listi, kolektivni potni listi in nadomestni potni listi, vključno z otroškimi potnimi listi),

računalniške nacionalne osebne izkaznice,

pristna potrdila o državljanstvu.

PRILOGA II

Skupni seznam dokumentov, s predložitvijo katerih se začne postopek za ugotavljanje državljanstva (Člen 2(1) v povezavi s členom 6(3))

Digitalni prstni odtisi in drugi biometrični podatki,

začasne nacionalne osebne izkaznice, vojaške osebne izkaznice in rojstni listi, ki jih izda vlada zaprošene pogodbenice,

fotokopije (1) vseh dokumentov, naštetih v Prilogi I k temu sporazumu,

vozniška dovoljenja ali njihove fotokopije (1),

fotokopije (1) drugih uradnih dokumentov, v katerih se omenja ali navaja državljanstvo (npr. rojstni listi),

službene izkaznice, mornarske izkaznice, službene izkaznice kapitanov ali njihove fotokopije (1),

izjave zadevne osebe.


(1)  Za namene te priloge pojem „fotokopije“ pomeni fotokopije, ki so jih uradno potrdili organi Pakistana ali držav članic.

PRILOGA III

Skupni seznam dokumentov, ki se štejejo za dokazila o pogojih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (člen 3(1) v povezavi s členom 7(1))

Vstopni in/ali izstopni pečati ali zaznamki v potni listini zadevne osebe,

veljaven vizum in/ali veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država.

PRILOGA IV

Skupni seznam dokumentov, ki se štejejo za dokazila o začetku preiskave za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (člen 3 v povezavi s členom 7(2))

Uradne izjave zlasti osebja mejnega organa ter druge uradne osebe ali dobroverne priče (npr. osebje letalskega prevoznika), ki lahko potrdi, da je zadevna oseba prečkala mejo,

opis pristojnih organov države prosilke o mestu in okoliščinah, v katerih je bila zadevna oseba prestrežena po vstopu na ozemlje države prosilke,

informacije v zvezi z identiteto in/ali bivanjem osebe, ki jih priskrbi mednarodna organizacija (npr. UNHCR),

poročila/potrditve informacij s strani družinskih članov,

izjava zadevne osebe,

vozovnice, izdane na ime zadevne osebe, ter potrdila in računi vseh vrst (npr. hotelski računi, kartice naročanja pri zdravnikih/zobozdravnikih, vstopne kartice za javne/zasebne institucije itd.), ki jasno kažejo, da se je zadevna oseba zadrževala na ozemlju zaprošene države,

vozovnice, izdane na ime zadevne osebe, in/ali seznami potnikov na zračnih in morskih poteh, ki kažejo itinerar na ozemlju zaprošene države,

informacije, ki kažejo, da je zadevna oseba uporabljala kurirske storitve ali storitve potovalne agencije.

PRILOGA V

Image

Image

Image

PRILOGA VI

Image

Image

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 1(f)

Za namen člena 1(f) pogodbenici soglašata, da dovoljenje za prebivanje ne vključuje začasnih dovoljenj, s katerimi je osebam dovoljeno ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 2(1)

Pogodbenici sta seznanjeni, da se državljan Pakistana v skladu z veljavnim Zakonom o državljanstvu Pakistana, 1951, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ne more odpovedati svojemu državljanstvu, ne da bi pridobil ali ne da bi mu bil izdan veljaven dokument, ki mu zagotavlja državljanstvo ali nacionalnost druge države.

Pogodbenici soglašata, da se bosta posvetovali, če in ko bo to potrebno.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 3

Ob upoštevanju člena 3 si bosta pogodbenici načeloma prizadevali za vrnitev vsakega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na njunih ozemljih, v njegovo državo izvora.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 3(1)(b)

Pogodbenici soglašata, da se letališki tranzit skozi tretjo državo ne šteje za „vstop v tretjo državo med njima“ v smislu teh določb.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 8(2)

Pogodbenici soglašata, da ob upoštevanju prošenj za ponovni sprejem, ki so jih predložile države članice, v katerih je v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo najdaljše obdobje pridržanja krajše ali enako 30 dnem, rok 30 koledarskih dni, naveden v členu 8(2), v primeru odobritve prošnje za ponovni sprejem vključuje izdajo potne listine, ki se zahteva za ponovni sprejem osebe ob upoštevanju členov 2(2) in 3(4) Sporazuma.

SKUPNA IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE IN PAKISTANA O ZAKONITEM PRISELJEVANJU

V skladu z interesom Pakistana glede izkoriščanja priložnosti za zakonito priseljevanje, ki se izvaja v državah članicah Evropske unije, sta pogodbenici soglašali, da bo uporaba tega sporazuma ključna pri spodbujanju posameznih držav članic, da nudijo možnosti zakonitega priseljevanja državljanom Pakistana. V tem oziru Evropska komisija poziva države članice, naj v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo začnejo pogovore s Pakistanom glede možnosti zakonitega priseljevanja državljanov Pakistana.

SKUPNA IZJAVA O TEHNIČNI POMOČI

Pogodbenici se zavezujeta, da bo glede upravljanja migracijskih tokov med Evropsko unijo in Pakistanom izvajanje tega sporazuma temeljilo na deljeni odgovornosti in uravnoteženem partnerstvu v duhu solidarnosti.

V tem oziru bo Evropska unija podpirala Pakistan pri izvajanju vseh elementov tega sporazuma, vključno pri ponovni naselitvi in blaginji ponovno sprejetih oseb, in sicer s programi pomoči Skupnosti, predvsem s programom Aeneas.

Takšna podpora lahko načeloma pokriva tudi krepitev vezi med priseljevanjem in razvojem, organiziranje in spodbujanje zakonitega ekonomskega priseljevanja, reševanje nezakonitega priseljevanja ter zaščito migrantov pred izkoriščanjem in izključenostjo.

SKUPNA IZJAVA GLEDE DANSKE

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlje Kraljevine Danske ali njene državljane. V teh okoliščinah je zaželeno, da Pakistan in Kraljevina Danska skleneta sporazum o ponovnem sprejemu z enakimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE IN NORVEŠKE

Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo ter Islandijo in Norveško, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. V takih okoliščinah je zaželeno, da Pakistan z Islandijo in Norveško sklene sporazum o ponovnem sprejemu z enakimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.

SKUPNA DEKLARACIJA O VSESTRANSKEM DIALOGU O UPRAVLJANJU MIGRACIJ

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali v vsestranskem dialogu o upravljanju migracij v okviru skupnega odbora, ki bo vzpostavljen na podlagi sporazuma tretje generacije o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Ta dialog bo vključeval vizumske politike za spodbujanje izmenjav med ljudmi.