11.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/6


SKLEP KOMISIJE

z dne 1. septembra 2010

o ustreznosti pristojnih organov Avstralije in Združenih držav Amerike v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5676)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/485/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (1) in zlasti prvega pododstavka člena 47(3) Direktive,

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47(1) in členom 53 Direktive 2006/43/ES lahko pristojni organi držav članic od 29. junija 2008 v primeru inšpekcij ali preiskav revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, predložijo pristojnim organom tretje države le, če je Komisija te organe priznala za ustrezne ter če med njimi in pristojnimi organi zadevnih držav članic obstajajo vzajemni delovni dogovori. Zato je treba določiti, kateri pristojni organi tretjih držav so ustrezni za namen predložitve revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih pristojnim organom tretje države posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja.

(2)

Predložitev revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih pristojnim organom tretje države posredujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, kaže na velik javni interes v zvezi z izvajanjem neodvisnega javnega nadzora. V skladu s tem se mora vsaka taka predložitev s strani pristojnih organov držav članic opraviti zgolj za namen izvajanja pristojnosti javnega nadzora, zunanjega zagotavljanja kakovosti ter preiskav revizorjev in revizijskih podjetij s strani pristojnih organov zadevne tretje države. Države članice bi morale zagotoviti, da dvostranski dogovori o sodelovanju, ki omogočajo medsebojne predložitve revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, med njihovimi pristojnimi organi in pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike, vsebujejo ustrezna varovala glede varovanja osebnih podatkov in zaščite poslovnih skrivnosti ter občutljivih poslovnih informacij, povezanih tako z družbami, katerih finančni izkazi so revidirani, kot revizorji teh družb. Za osebe, ki so ali so bile zaposlene pri pristojnih organih tretje države, ki so prejemniki podatkov, veljajo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti.

(3)

Ne glede na člen 47(4) Direktive 2006/43/ES bi morale države članice zagotoviti, da za namene javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti ter preiskav revizorjev in revizijskih podjetij stiki med revizorji ali revizijskimi podjetji držav članic ter pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike potekajo prek pristojnih organov zadevne države članice.

(4)

Države članice se lahko v izjemnih primerih, ko je to potrebno za zagotovitev učinkovitega nadzora, odločijo sprejeti tudi skupne inšpekcijske preglede. Države članice lahko dovolijo, da sodelovanje s pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike poteka v obliki skupnih inšpekcijskih pregledov ali pa prek opazovalcev, ki za inšpekcijske preglede in preiskovanje niso pooblaščeni ter nimajo dostopa do zaupnih revizijskih delovnih papirjev in drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja. Tovrstno sodelovanje vedno poteka pod pogoji iz člena 47(2) Direktive 2006/43/ES ter tega sklepa, zlasti glede potrebe po upoštevanju suverenosti, zaupnosti in recipročnosti. Države članice bi morale zagotoviti, da vsi skupni inšpekcijski pregledi, ki jih njihovi pristojni organi in pristojni organi Avstralije in Združenih držav Amerike na podlagi člena 47 Direktive 2006/43/ES izvajajo na ozemlju držav članic, potekajo pod vodstvom pristojnega organa zadevne države članice.

(5)

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2) se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to direktivo. Kadar predložitev revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, pristojnim organom Avstralije ali Združenim državam Amerike vključuje razkritje osebnih podatkov, je treba pri taki predložitvi vedno upoštevati določbe Direktive 95/46/ES. Države članice poskrbijo za ustrezno zaščito posredovanih osebnih podatkov, zlasti z zavezujočimi dogovori v skladu s poglavjem IV Direktive 95/46/ES med svojimi pristojnimi organi in pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike ter zagotovijo, da slednji ne bodo nadalje razkrivali osebnih podatkov iz prenesenih revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, brez predhodnega soglasja pristojnih organov zadevnih držav članic.

(6)

Ustreznost pristojnih organov tretje države je treba oceniti glede na zahteve o sodelovanju iz člena 36 Direktive 2006/43/ES ali enake reprezentativne rezultate. Zlasti je treba ustreznost oceniti glede na pristojnosti pristojnih organov Avstralije in Združenih držav Amerike, ukrepe za zaščito pred kršitvami pravil o zaupnosti in poslovni skrivnosti, ki jih ti izvajajo, ter njihovo sposobnost sodelovanja s pristojnimi organi držav članic, ki jo urejajo njihovi zakoni in drugi predpisi.

(7)

Ker revizorje in revizijska podjetja družb Unije, ki so izdale vrednostne papirje v Avstraliji ali v Združenih državah Amerike oziroma so del skupine, ki v navedenih državah izdaja obvezne konsolidirane računovodske izkaze, urejajo nacionalne zakonodaje navedenih držav, je treba odločiti, ali lahko pristojni organi držav članic revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, predložijo pristojnim organom navedenih držav zgolj za namene izvajanja njihovih pristojnosti javnega nadzora, zunanjega zagotavljanja kakovosti ter preiskav revizorjev in revizijskih podjetij.

(8)

Ocene ustreznosti za namene člena 47 Direktive 2006/43/ES so se opravile za pristojne organe Avstralije in Združenih držav Amerike. Odločitve glede ustreznosti je za navedene organe treba sprejeti na podlagi teh ocen.

(9)

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission) je pristojna za javni nadzor in zunanje zagotavljanje kakovosti ter preiskave revizorjev in revizijskih podjetij. Izvaja ustrezne zaščitne ukrepe, ki prepovedujejo in kaznujejo razkrivanje zaupnih informacij kateri koli tretji osebi ali organu s strani njegovih sedanjih ali nekdanjih zaposlenih. Prenesene revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, bi uporabila zgolj za namene, povezane z javnim nadzorom, zunanjim zagotavljanjem kakovosti ter preiskavami revizorjev in revizijskih podjetij. V skladu z zakoni in drugimi predpisi Avstralije lahko revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo avstralski revizorji ali revizijska podjetja, predloži pristojnim organom katere koli države članice. Na podlagi tega je treba avstralsko komisijo za vrednostne papirje in naložbe priznati za ustrezno za namene člena 47(1) Direktive 2006/43/ES.

(10)

Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike (Securities and Exchange Commission of the United States of America) je pristojna za preiskave revizorjev in revizijskih podjetij; ta sklep mora zajemati samo pristojnosti Komisije za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike za preiskave revizorjev in revizijskih podjetij. Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike izvaja ustrezne zaščitne ukrepe, ki prepovedujejo in kaznujejo razkrivanje zaupnih informacij kateri koli tretji osebi ali organu s strani njegovih sedanjih ali nekdanjih zaposlenih. Predložene revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, bi uporabila zgolj za namene, povezane s preiskavo revizorjev in revizijskih podjetij. V skladu z zakoni in drugimi predpisi Združenih držav Amerike lahko Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo revizorji ali revizijska podjetja Združenih držav, predloži pristojnim organom katere koli države članice. Na podlagi tega je treba Komisijo za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike priznati za ustrezno za namene člena 47(1) Direktive 2006/43/ES.

(11)

Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike (Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America) je pristojen za javni nadzor, zunanje zagotavljanje kakovosti ter preiskave revizorjev in revizijskih podjetij. Izvaja ustrezne zaščitne ukrepe, ki prepovedujejo in kaznujejo razkrivanje zaupnih informacij kateri koli tretji osebi ali organu s strani njegovih sedanjih in nekdanjih zaposlenih. Predložene revizijske delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, bi uporabil zgolj za namene, povezane z javnim nadzorom, zunanjim zagotavljanjem kakovosti ter preiskavami revizorjev in revizijskih podjetij. V skladu z zakoni in drugimi predpisi Združenih držav Amerike lahko pristojnim organom katere koli države članice zagotovi neposreden dostop do revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo revizorji ali revizijska podjetja Združenih držav, v skladu z zakonodajo Združenih držav Amerike pa takih dokumentov ne sme posredovati pristojnim organom držav članic.

(12)

Vendar lahko Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike pristojnim organom katere koli države članice zagotovi inšpekcijska poročila, ki jih izda Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike glede revizorjev in revizijskih podjetij iz Združenih držav, in, na predhodno zahtevo z obrazložitvijo, delovne papirje ali druge dokumente, ki jih posedujejo revizorji ali revizijska podjetja iz Združenih držav in ki so pomembni za inšpekcije. Torej so rezultati sodelovanja med pristojnimi organi držav članic in Odborom za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike pri inšpekcijah v bistvu enaki kot pri neposredni izmenjavi revizijskih delovnih papirjev oziroma drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, iz člena 36 Direktive 2006/43/ES. Na podlagi tega je treba Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike priznati za ustreznega za namene člena 47(1) Direktive 2006/43/ES.

(13)

Prenos revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, bi moral vključevati dovoljenje organom, ki so bili na podlagi tega sklepa priznani za ustrezne, za dostop do ali predložitev revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, po predhodnem soglasju pristojnih organov držav članic ter za dostop do ali predložitev takšnih dokumentov navedenim organom s strani pristojnih organov držav članic. Posledično v primeru inšpekcij ali preiskav zakoniti revizorji in revizijska podjetja navedenim organom ne bi smeli izdati dovoljena za dostop do revizijskih delovnih papirjev in drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, ali za njihovo posredovanje pod drugimi pogoji, ki niso določeni v tem sklepu in v členu 47 Direktive 2006/43/ES, na primer na podlagi privolitve zakonitega revizorja, revizijskih podjetij ali podjetja stranke.

(14)

Ta sklep ne sme vplivati na dogovore o sodelovanju iz člena 25(4) Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (3).

(15)

Ker se ta sklep sprejema v okviru prehodnega obdobja, ki je bilo nekaterim revizorjem in revizijskim podjetjem tretjih držav odobreno z Odločbo Komisije 2008/627/ES z dne 29. julija 2008 o prehodnem obdobju za revizijske dejavnosti nekaterih revizorjev ali revizijskih subjektov tretjih držav (4), ne sme posegati v nobene dokončne odločitve o enakovrednosti, ki jih Komisija lahko sprejme na podlagi člena 46 Direktive 2006/43/ES.

(16)

Cilj tega sklepa je olajšati učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi držav članic ter Avstralije in Združenih držav Amerike, da se omogoči izvajanje njihovih nalog javnega nadzora, zunanjega zagotavljanja kakovosti in preiskav ter da bi se hkrati zaščitile pravice zadevnih strank. Države članice morajo Komisijo obvestiti o delovnih dogovorih, ki so jih sklenile z navedenimi organi, da bi Komisija lahko ocenila, če sodelovanje poteka v skladu s členom 47 Direktive 2006/43/ES.

(17)

Končni cilj sodelovanja z Avstralijo in Združenimi državami Amerike na področju nadzora revizorjev je doseči vzajemno zaupanje v sisteme nadzora različnih držav, tako da bi bili prenosi revizijskih delovnih papirjev ter drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, izjema. Vzajemno zaupanje bo temeljilo na enakovrednosti sistemov nadzora revizorjev Unije in navedenih držav.

(18)

Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike želi nadalje oceniti sisteme nadzora revizorjev v državah članicah, preden se odloči, da se bo zanesel na nadzor, ki ga izvajajo njihovi pristojni organi. Tako je treba mehanizem za sodelovanje med pristojnimi organi držav članic ter Odborom za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike in Komisijo za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike pregledati, da se oceni napredek pri doseganju medsebojnega zanašanja drug na drugega. Zato bi se moral ta sklep za Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike in Komisijo za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike 31. julija 2013 prenehati uporabljati.

(19)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 48(1) Direktive 2006/43/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Naslednji pristojni organi tretjih držav se štejejo za ustrezne za namene člena 47(1) Direktive 2006/43/ES:

1.

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission);

2.

Odbor za nadzor računovodstva v javnih družbah Združenih držav Amerike (Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America);

3.

Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike (Securities and Exchange Commission of the United States of America).

Člen 2

1.   V skladu s členom 53 Direktive 2006/43/ES mora od 29. junija 2008 v primeru inšpekcij ali preiskav zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij vsak prenos revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, predhodno odobriti pristojni organ zadevne države članice ali ga mora opraviti pristojni organ zadevne države članice.

2.   Prenos revizijskih delovnih papirjev ali drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, se lahko opravi zgolj za namene izvajanja javnega nadzora, zunanjega zagotavljanja kakovosti ali preiskav revizorjev in revizijskih podjetij.

3.   Kadar so revizijski delovni papirji ali drugi dokumenti, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, v izključni posesti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, registriranega v državi članici, ki ni država članica, v kateri je registriran revizor skupine in katere pristojni organ je prejel prošnjo enega od organov iz člena 1, se taki papirji ali dokumenti predložijo pristojnemu organu zadevne tretje države le, če se pristojni organ prve države članice izrecno strinja s prenosom.

4.   Države članice zagotovijo, da dvostranski dogovori o sodelovanju, ki omogočajo medsebojne predložitve revizijskih delovnih papirjev oziroma drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, med njihovimi pristojnimi organi in pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike, vsebujejo ustrezna varovala glede varovanja osebnih podatkov in zaščite poslovnih skrivnosti ter občutljivih poslovnih informacij, povezanih tako z družbami, katerih finančni izkazi so revidirani, kot revizorji teh družb.

5.   Ne glede na člen 47(4) Direktive 2006/43/ES države članice zagotovijo, da za namene javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti ter preiskav revizorjev in revizijskih podjetij dvostranski dogovori o sodelovanju, ki omogočajo medsebojne predložitve revizijskih delovnih papirjev oziroma drugih dokumentov, ki jih posedujejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, med njihovimi pristojnimi organi in pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike, določajo, da stiki med revizorji ali revizijskimi podjetji držav članic ter pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike potekajo prek pristojnih organov zadevne države članice.

6.   Države članice lahko na skupne inšpekcijske preglede pristanejo samo, če je to potrebno. Države članice zagotovijo, da vsi skupni inšpekcijski pregledi, ki jih njihovi pristojni organi in pristojni organi Avstralije in Združenih držav Amerike na podlagi člena 47 Direktive 2006/43/ES izvajajo na ozemlju držav članic, praviloma potekajo pod vodstvom pristojnega organa zadevne države članice.

7.   Države članice zagotovijo, da vsi dvostranski dogovori o sodelovanju med njihovimi pristojnimi organi ter pristojnimi organi Avstralije in Združenih držav Amerike izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep se v zvezi s pristojnimi organi iz točk 2 in 3 člena 1 preneha uporabljati 31. julija 2013.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. septembra 2010

Za Komisijo

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 87.

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(4)  UL L 202, 31.7.2008, str. 70.