24.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 106/13


SKLEP št. H1

z dne 12. junija 2009

o okviru za prehod z uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 na uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter uporabi sklepov in priporočil Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti

(Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica)

2010/C 106/05

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh vprašanj v zvezi z uporabo ali razlago, ki izhajajo iz določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2),

ob upoštevanju členov 87 do 91 Uredbe (ES) št. 883/2004,

ob upoštevanju člena 64(7) in členov 93 do 97 Uredbe (ES) št. 987/2009,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 začneta veljati 1. maja 2010, uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 (3) in (EGS) št. 574/72 (4) pa se isti dan razveljavita, razen za primere, ki jih urejata člen 90(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 in člen 96(1) Uredbe (ES) št. 987/2009.

(2)

Ob upoštevanju člena 87(8) Uredbe (ES) št. 883/2004 in člena 94 Uredbe (ES) št. 987/2009 zahtevke, ki so vloženi pred datumom začetka veljavnosti navedenih uredb, načeloma še naprej ureja zakonodaja, ki se je zanje uporabljala ob njihovi vložitvi, pri čemer se določbe navedenih uredb uporabljajo le za zahtevke, vložene po začetku njihove veljavnosti.

(3)

Sklepi št. 74 do 208 in priporočila št. 14 do 23 Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov, ki še veljajo, postanejo brezpredmetni na dan razveljavitve uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 ter začetka veljavnosti uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

(4)

Nekatere sklepe in priporočila, ki se uporabljajo v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 je treba prilagoditi, da bodo ustrezali določbam uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

(5)

Nosilcem je treba zagotoviti preglednost in navodila za uporabo sklepov in priporočil Upravne komisije v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 po datumu začetka veljavnosti uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

(6)

Zaradi pravne in tehnične zapletenosti, kratkega roka in potrebe po prednostni obravnavi nekaterih nalog Upravne komisije nekateri sklepi ne bodo pravočasno pripravljeni za objavo pred začetkom veljavnosti uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, ampak šele pozneje.

(7)

Nekatere določbe sklepov in priporočil, ki se uporabljajo v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72, so neposredno vključene v določbe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

(8)

V skladu s pogoji iz člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 –

SKLENILA:

1.

Sklepi in priporočila, ki se sklicujejo na uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72, se ne uporabljajo za primere, ki jih urejata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

Kljub temu se navedeni sklepi in priporočila še naprej uporabljajo, kadar uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 še naprej veljata in imata pravni učinek, zlasti v primerih iz druge alinee člena 90(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 in druge alinee člena 96(1) Uredbe (ES) št. 987/2009.

2.

Sklepi in priporočila, ki so navedeni v delu A Priloge, se ne nadomestijo s sklepi ali priporočili na podlagi uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

3.

Sklepi in priporočila, ki so navedeni v delu B Priloge, se nadomestijo z navedenimi novimi sklepi in priporočili na podlagi uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

4.

Sklepe, navedene v delu C Priloge, Upravna komisija čim prej prilagodi, tako da ustrezajo določbam uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, ker je treba načela iz teh sklepov uporabljati tudi v zvezi z navedenima uredbama.

5.

Dokumenti, ki so potrebni za uporabo uredb (EGS) št. 1408/71 in št. (EGS) št. 574/72 (to so e-obrazci, evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in začasna nadomestna potrdila) in ki jih izdajo pristojni nosilci, organi in druga telesa držav članic pred začetkom veljavnosti uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, še naprej veljajo (kljub dejstvu, da se sklici navezujejo na uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72) ter jih nosilci, organi in druga telesa drugih držav članic upoštevajo tudi po navedenem datumu, dokler se ne izteče njihova veljavnost ali dokler niso umaknjeni oziroma nadomeščeni z dokumenti, izdanimi ali predloženimi v skladu z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009.

6.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 987/2009.

Predsednica Upravne komisije

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

(4)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1.


PRILOGA

DEL A

(Sklepi in priporočila, ki se sklicujejo na uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 in ki ne bodo nadomeščeni z novimi na podlagi uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009)

Sklepi:

 

Sklep št. 74

 

Sklep št. 76

 

Sklep št. 79

 

Sklep št. 81

 

Sklep št. 85

 

Sklep št. 89

 

Sklep št. 91

 

Sklep št. 115

 

Sklep št. 117

 

Sklep št. 118

 

Sklep št. 121

 

Sklep št. 126

 

Sklep št. 132

 

Sklep št. 133

 

Sklep št. 134

 

Sklep št. 135

 

Sklep št. 136

 

Sklep št. 137

 

Sklep št. 142

 

Sklep št. 143

 

Sklep št. 145

 

Sklep št. 146

 

Sklep št. 148

 

Sklep št. 151

 

Sklep št. 152

 

Sklep št. 156

 

Sklep št. 167

 

Sklep št. 171

 

Sklep št. 173

 

Sklep št. 174

 

Sklep št. 176

 

Sklep št. 178

 

Sklep št. 180

 

Sklep št. 192

 

Sklep št. 193

 

Sklep št. 197

 

Sklep št. 198

 

Sklep št. 199

 

Sklep št. 201

 

Sklep št. 202

 

Sklep št. 204

Priporočila:

 

Priporočilo št. 15

 

Priporočilo št. 16

 

Priporočilo št. 17

 

Priporočilo št. 19

 

Priporočilo št. 20

 

Priporočilo št. 23

DEL B

(Nadomeščeni sklepi in priporočila, ki se sklicujejo na uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72, ter sklepi in priporočila, ki jih nadomeščajo na podlagi uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009)

Sklepi v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72

Ustrezni sklepi v skladu z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009

Sklep št. 75

SKLEP št. P1

Sklep št. 83

SKLEP št. U1

Sklep št. 96

SKLEP št. P1

Sklep št. 99

SKLEP št. H1

Sklep št. 100

SKLEP št. H1

Sklep št. 101

SKLEP št. H1

Sklep št. 105

SKLEP št. P1

Sklep št. 139

SKLEP št. H1

Sklep št. 140

SKLEP št. H1

Sklep št. 160

SKLEP št. U2

Sklep št. 181

SKLEP št. A2

Sklep št. 189

SKLEP št. S1

Sklep št. 190

SKLEP št. S2

Sklep št. 191

SKLEP št. S1

Sklep št. 194

SKLEP št. S3

Sklep št. 195

SKLEP št. S3

Sklep št. 196

SKLEP št. S3

Sklep št. 200

SKLEP št. H3

Sklep št. 203

SKLEP št. S1

Sklep št. 205

SKLEP št. U3

Sklep št. 207

SKLEP št. F1


Priporočila v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72

Ustrezna priporočila v skladu z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009

Priporočilo št. 18

PRIPOROČILO št. U1

Priporočilo št. 21

PRIPOROČILO št. U2

Priporočilo št. 22

PRIPOROČILO št. P1

DEL C

(Sklepi, ki se sklicujejo na uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 in ki jih mora Upravna komisija še prilagoditi)

 

Sklep št. 138

 

Sklepa št. 147 in 150

 

Sklep št. 170 (vključno s 185)

 

Sklep št. 175

 

Sklep št. 206

 

Sklep št. 208