21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/44


SKLEP SVETA

z dne 19. januarja 2010

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Portugalskem

(2010/288/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 126(6) v povezavi s členom 126(13) in člena 136 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju pripomb, ki jih je predložila Portugalska,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 126(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se države članice izogibajo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest.

(3)

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem iz člena 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je pojasnjen v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) (ki je del Pakta za stabilnost in rast), določa, da se sprejme sklep o obstoju čezmernega primanjkljaja. Uredba (ES) št. 1467/97 uvaja tudi določbe o izvajanju člena 104 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o delovanju Evropske unije, vsebuje dodatne določbe glede izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 (2) določa podrobna pravila in opredelitve za uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Leta 2005 je bil Pakt za stabilnost in rast prenovljen, da bi se okrepili njegova učinkovitost in gospodarski temelji ter ohranila dolgoročna vzdržnost javnih financ. Cilj prenove pakta je bil zagotoviti, da se v vseh fazah postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem v celoti upošteva predvsem gospodarsko in proračunsko ozadje. Na ta način Pakt za stabilnost in rast zagotavlja okvir, ki podpira politike vlad za hitro ponovno vzpostavitev trdnih proračunskih stanj, pri tem pa upošteva gospodarske razmere.

(5)

V skladu s členom 104(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, mora Komisija Svetu predložiti mnenje, če meni, da v državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj ali tveganje zanj. Komisija je na podlagi svojega poročila v skladu s členom 104(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ugotovila, da na Portugalskem obstaja čezmerni primanjkljaj. Komisija je zato 11. novembra 2009 Svetu predložila zadevno mnenje v zvezi s Portugalsko (3).

(6)

V skladu s členom 126(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije Svet upošteva morebitne pripombe, ki jih želi predložiti zadevna država članica, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmerni primanjkljaj obstaja. V primeru Portugalske ta celovita ocena vodi do zaključkov, ki so izpostavljeni v temu sklepu.

(7)

Po podatkih, ki so jih portugalski organi sporočili oktobra 2009, bo javnofinančni primanjkljaj Portugalske v letu 2009 predvidoma dosegel 5,9 % BDP in tako znatno presegel referenčno vrednost, ki znaša 3 % BDP. Predvideno preseganje referenčne vrednosti lahko velja za izjemno v smislu Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast. Zlasti je to preseganje med drugim posledica resnega upada gospodarske rasti v letu 2009 v smislu Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast. Po napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 naj bi se letni BDP v letu 2009 skrčil za 2,9 %, v letu 2010 pa narasel za 0,3 %. Poleg tega se predvideno preseganje referenčne vrednosti ne more upoštevati kot začasno, saj naj bi po napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 ob upoštevanju ukrepov, ki so v tekočem letu že bili sprejeti, nominalni javnofinančni primanjkljaj v letu 2010 narasel za 8 % BDP. Za leti 2010 in 2011 se kljub prekinitvi večine izrednih ukrepov, povezanih s krizo v letu 2009, ne pričakuje izboljšave fiskalnega položaja zaradi trajajočih recesijskih okoliščin, delovanja avtomatskih stabilizacijskih ukrepov in občutno povečanih odhodkov za obresti. Merilo glede primanjkljaja, določeno v Pogodbi, ni izpolnjeno.

(8)

Po podatkih, ki so jih portugalski organi sporočili oktobra 2009, naj bi bruto javni dolg (ki je od leta 2005 nad referenčno vrednostjo 60 % BDP) v letu 2009 znašal 74,5 % BDP. Po napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 naj bi se delež javnega dolga v razmerju do BDP v obdobju, ki ga zajemna napoved, občutno povečal za 18 odstotnih točk in sicer s 66,3 % v letu 2008 na 91,2 % v letu 2011. Za delež dolga ne more veljati, da se zadosti znižuje in dovolj hitro približuje referenčni vrednosti v smislu Pogodbe ter Pakta stabilnosti in rasti. Merilo glede dolga, določeno v Pogodbi, ni izpolnjeno.

(9)

V skladu s členom 2(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 se „pomembni dejavniki“ v fazah, ki vodijo do sklepa Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 126(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko upoštevajo le, če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj – da primanjkljaj ostaja blizu referenčne vrednosti in da je referenčna vrednost presežena začasno. V primeru Portugalske ta dvojni pogoj ni izpolnjen. Zato v fazah, ki vodijo do tega sklepa, pomembni dejavniki niso upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da na Portugalskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 19. januarja 2010

Za Svet

Predsednica

E. SALGADO


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(2)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.

(3)  Vsi dokumenti za Portugalsko, povezani s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem, so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2