21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/36


SKLEP SVETA

z dne 19. januarja 2010

o obstoju čezmernega primanjkljaja v Češki republiki

(2010/284/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 126(7) v povezavi s členom 126(13) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju pripomb, ki jih je predložila Češka,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 126(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se države članice izogibajo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest.

(3)

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem iz člena 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je pojasnjen v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) (ki je del Pakta za stabilnost in rast), določa, da se sprejme sklep o obstoju čezmernega primanjkljaja. Uredba (ES) št. 1467/97 uvaja tudi določbe o izvajanju člena 104 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o delovanju Evropske unije, vsebuje dodatne določbe glede izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 (2) določa podrobna pravila in opredelitve za uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Leta 2005 je bil Pakt za stabilnost in rast prenovljen, da bi se okrepili njegova učinkovitost in gospodarski temelji ter ohranila dolgoročna vzdržnost javnih financ. Cilj prenove pakta je bil zagotoviti, da se v vseh fazah postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem v celoti upošteva predvsem gospodarsko in proračunsko ozadje. Na ta način Pakt za stabilnost in rast zagotavlja okvir, ki podpira politike vlad za hitro ponovno vzpostavitev trdnih proračunskih stanj, pri tem pa upošteva gospodarske razmere.

(5)

V skladu s členom 104(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, mora Komisija Svetu predložiti mnenje, če meni, da v državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj ali tveganje zanj. Komisija je na podlagi svojega poročila v skladu s členom 104(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora, v skladu s členom 104(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je postal člen 126(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ugotovila, da na Češkem obstaja čezmerni primanjkljaj. Komisija je zato 11. novembra 2009 (3) Svetu predložila zadevno mnenje v zvezi s Češko.

(6)

V skladu s členom 126(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije Svet upošteva morebitne pripombe, ki jih želi predložiti zadevna država članica, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmerni primanjkljaj obstaja. V primeru Češke ta celovita ocena vodi do zaključkov, ki so izpostavljeni v tem sklepu.

(7)

Po podatkih, ki so jih češki organi sporočili oktobra 2009, bo javnofinančni primanjkljaj Češke republike v letu 2009 predvidoma dosegel 6,6 % BDP in bo tako znatno nad referenčno vrednostjo 3 % BDP. Na podlagi napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 velja predvideni presežek nad referenčno vrednostjo za izjemnega v smislu Pogodbe in Pakta za stabilnost in rast. Zlasti je to preseganje med drugim posledica resnega gospodarskega upada v smislu Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast. Napoved služb Komisije iz jeseni 2009 predvideva, da se bo v letu 2009 realni BDP zmanjšal za 4,8 % za razliko od pozitivne rasti 2,5 % v letu 2008, kar v veliki meri kaže na vpliv svetovne gospodarske krize. Čeprav se je nominalni primanjkljaj začel povečevati šele v letu 2008, se je strukturni saldo začel slabšati že v času ugodnih gospodarskih razmer. Poleg tega ni mogoče reči, da je predvideno preseganje referenčne vrednosti začasno, saj napoved služb Komisije iz jeseni 2009 predvideva, da bo javnofinančni primanjkljaj dosegel 5,5 % BDP v letu 2010 in 5,7 % BDP v letu 2011, ob predpostavki, da se politika ne bo spreminjala. V napovedi se upošteva učinek protikriznih ukrepov, ki se bodo uporabljali tudi v letu 2010 (dva ukrepa v višini približno 0,7 % BDP sta stalna), ter paket za fiskalno konsolidacijo za leto 2010, ki so ga češki organi sprejeli oktobra 2009. Merilo glede primanjkljaja, določeno v Pogodbi, ni izpolnjeno.

(8)

Po podatkih, ki so jih češki organi sporočili oktobra 2009, bruto javni dolg ostaja precej pod referenčno vrednostjo, ki znaša 60 % BDP, in pričakuje se, da bo leta 2009 dosegel vrednost 35,5 % BDP. V skladu z napovedjo služb Komisije iz jeseni 2009 naj bi se delež dolga hitro povečal in v letu 2011 dosegel 44 % BDP, ob predpostavki, da se politika ne bo spreminjala.

(9)

V skladu s členom 2(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 se „pomembni dejavniki“ v fazah, ki vodijo do sklepa Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 126(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko upoštevajo le, če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj – da primanjkljaj ostaja blizu referenčne vrednosti in da je referenčna vrednost presežena začasno. V primeru Češke ta dvojni pogoj ni izpolnjen. Zato v fazah, ki vodijo do tega sklepa, pomembni dejavniki niso upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da na Češkem obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko.

V Bruslju, 19. januarja 2010

Za Svet

Predsednica

E. SALGADO


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(2)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.

(3)  Vsi dokumenti za Češko, povezani s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem, so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2