12.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 11. marca 2010

o podaljšanju veljavnosti Odločbe Komisije 2009/251/ES o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1337)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/153/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/251/ES (2) zahteva, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni.

(2)

Odločba 2009/251/ES je bila sprejeta v skladu z določbami člena 13 Direktive 2001/95/ES, ki omejuje veljavnost Odločbe na največ eno leto, a dopušča njeno podaljšanje za dodatna obdobja, ki pa ne smejo biti daljša od enega leta.

(3)

Na podlagi pridobljenih izkušenj in ker ni trajnega ukrepa za ravnanje s potrošnikom namenjenimi proizvodi, ki vsebujejo dimetil fumarat, je treba podaljšati veljavnost Odločbe 2009/251/ES za dvanajst mesecev in jo ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo člena 4 Sklepa 2009/251/ES se nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 15. marca 2011.“

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, najpozneje do 15. marca 2010 in jih objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. marca 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 74, 20.3.2009, str. 32.