10.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 37/72


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. februarja 2010

o določitvi novega roka za predložitev dosjeja za terbutrin, ki ga je treba preučiti v okviru 10-letnega programa dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 752)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/77/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje terbutrin za vrste pripravkov 7, 9 in 10.

(2)

Prvotni udeleženec, ki je priglasil terbutrin za vrste pripravkov 7, 9 in 10, je odstopil od programa pregledovanja. Zato je Komisija v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1451/2007 o tem obvestila države članice. Navedeno obvestilo je bilo objavljeno v elektronski obliki 22. junija 2007.

(3)

V treh mesecih po elektronski objavi navedenega obvestila so tri podjetja izrazila zanimanje za prevzem vloge udeležencev za terbutrin in sicer za eno ali več vrst pripravkov 7, 9 in 10 v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 1451/2007.

(4)

V skladu s členom 9(2)(d) Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bil 31. oktober 2008 rok za predložitev popolnega dosjeja za vrsto pripravkov 7, 9 in 10. V skladu z drugim pododstavkom člena 12(3) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisija dovoli zainteresirani osebi, da prevzame vlogo udeleženca, ki je odstopil, po potrebi se lahko odloči podaljšati rok za predložitev popolnega dosjeja.

(5)

Zaradi nesporazuma glede roka je primerno podaljšati rok za predložitev dosjeja za terbutrin za vrste pripravkov 7, 9 in 10 do 1. marca 2010.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Novi rok za predložitev dosjeja za terbutrin (št. ES 212-950-5; št. CAS 886-50-0) za vrste pripravkov 7, 9 in 10 je 1. marec 2010.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. februarja 2010

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.