5.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/30


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. februarja 2010

o potrditvi obračunov malteške plačilne agencije v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), za proračunsko leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 459)

(Besedilo v malteškem jeziku je edino verodostojno)

(2010/60/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 39 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2008/395/ES (2) in Odločba 2009/85/ES (3) sta za proračunsko leto 2007 potrdili obračune vseh plačilnih agencij, razen obračunov malteške plačilne agencije MRAE.

(2)

Po prejetju novih informacij in dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja sprejme sklep o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki jih je predložila malteška plačilna agencija MRAE.

(3)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s pravili Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obračuni malteške plačilne agencije MRAE v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007, se s tem sklepom potrdijo.

Zneski za izterjavo od države članice ali plačilo državi članici na podlagi tega sklepa na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki veljajo za Malto, so določeni v prilogah I in II.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Malto.

V Bruslju, 2. februarja 2010

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 139, 29.5.2008, str. 25.

(3)  UL L 33, 3.2.2009, str. 31.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2007 – IZDATKI EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

ZNESEK ZA IZTERJAVO OD DRŽAVE ČLANICE ALI PLAČILO DRŽAVI ČLANICI

 

2007 – Izdatek za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Znižanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek za izterjavo od države članice (–) ali plačilo državi članici (+)

potrjeni

izvzeti

= izdatki, navedeni v letnem poročilu

= vsota vmesnih plačil, povrnjenih državi članici za proračunsko leto

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


PRILOGA II

POTRJENI IZDATKI, RAZČLENJENI GLEDE NA UKREPE EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2007 V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

RAZLIKE MED LETNIMI OBRAČUNI IN IZJAVAMI O IZDATKIH

Št.

Ukrepi

Izdatki 2007

Priloga I stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2007

Priloga I stolpec „e“

MT

Št.

Ukrepi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Območja z omejenimi možnostmi

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Kmetijsko okolje

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Izpolnjevanje standardov

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Skupine proizvajalcev

0,00

0,00

0,00

 

5

Tehnična pomoč

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Dopolnilna državna pomoč

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc ukrep

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Skupaj

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92