20.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/10


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. oktobra 2010

o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

(ECB/2010/17)

(2010/624/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 122(2) in 132(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 17 in 21 ter člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (1) in zlasti njenega člena 8,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 407/2010 predvideva možnost finančne pomoči Unije državam članicam, ki so zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nimajo nikakršnega nadzora, v hudih gospodarskih ali finančnih težavah ali jim takšne težave resno grozijo, v obliki posojil ali kreditnih linij, ki se odobrijo s sklepom Sveta Evropske unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 407/2010 bo Komisija oblikovala potrebno ureditev za upravljanje posojil skupaj z Evropsko centralno banko (ECB). Država članica prejemnica bo prenesla plačila glavnice in zapadlih obresti za posojilo na račun pri ECB 14 delovnih dni sistema TARGET2 pred ustreznim rokom za plačilo.

(3)

ECB meni, da je za izpolnjevanje njenih predvidenih nalog v skladu z Uredbo (EU) št. 407/2010 primerno, da na zahtevo odpre posebne račune za Komisijo in nacionalne centralne banke držav članic prejemnic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ECB opravlja naloge v zvezi z upravljanjem posojil in izvaja plačila, povezana s posli najemanja in dajanja posojil Unije v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 407/2010.

Člen 2

ECB na zahtevo Komisije odpre račune v imenu Komisije in na zahtevo nacionalne centralne banke države članice prejemnice odpre račune v imenu te nacionalne centralne banke.

Člen 3

Računi, navedeni v členu 2, se uporabljajo za obdelavo plačil v povezavi z Evropskim mehanizmom za finančno stabilizacijo v korist držav članic.

Člen 4

ECB obrestuje pozitivno stanje čez noč na teh računih v višini, ki ustreza veljavni obrestni meri mejnega depozita ECB, po metodi dejanskega števila dni/360 dni.

Člen 5

Izvršilni odbor ECB sprejme vse ukrepe, potrebne za uveljavitev tega sklepa.

Člen 6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 14. oktobra 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 118, 12.5.2010, str. 1.