9.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/14


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. julija 2010

o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil

(ECB/2010/8)

(2010/483/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1) in zlasti njegovega člena 19,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti javnih razpisnih postopkov, določene v Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2), so bile spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (3). Kljub temu, da za Evropsko centralno banko (ECB) Direktiva 2004/18/ES ne velja, ECB namerava uporabiti iste mejne vrednosti za svoje javne razpisne postopke.

(2)

Pri naročilih za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev so potrebni posebni varnostni ukrepi, zato za oddajo teh naročil ni mogoče izvesti razpisa. Treba bi bilo pojasniti, da taka naročila sodijo v okvir izjeme iz člena 6(1)(c) Sklepa ECB/2007/5 (4).

(3)

Glede na nedavno sodbo Sodišča Evropske Unije (5) je treba pojasniti, da izjeme za sporazume o sodelovanju med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) ter sporazume o sodelovanju med ECB in institucijami in drugimi organi Unije, mednarodnimi organizacijami in državnimi agencijami ne zajemajo samo sodelovanja pri izpolnjevanju javnih nalog, ampak tudi pomožne storitve za izpolnjevanje javnih nalog.

(4)

Glede na nedavni sodbi Sodišča Evropske unije (6) je treba natančneje določiti rok za vložitev ugovorov na zahteve ECB.

(5)

Zaradi preglednosti in brez poseganja v Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (7) bi morali imeti neizbrani kandidati in ponudniki pravico prejeti kopije vseh internih dokumentov v zvezi z ocenitvijo njihove prijave ali ponudbe, pod določenimi pogoji pa tudi kopije dokumentov v zvezi z ocenitvijo izbrane ponudbe.

(6)

Treba je pojasniti, da lahko v izjemnih, upravičenih primerih podaljšanja naročila presežejo obdobje prvotnega naročila.

(7)

Sklep ECB/2007/5 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2007/5 se spremeni:

1.

V členu 1 se doda naslednja opredelitev:

„(q)

‚naročila za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev‘ pomenijo naročila v zvezi s teoretičnim delom ali praktičnimi poizkusi, analizami in raziskavami v nadzorovanih pogojih z namenom:

pridobivanja novih znanj in razvijanja novih ali izboljševanja obstoječih materialov, postopkov izdelave ali naprav za pripravo za tisk, izdelavo, prevoz, izdajanje, preverjanje pristnosti in uničevanje eurobankovcev (vključno s pripomočki za tiskanje eurobankovcev),

uvajanja izdelave novih ali izboljševanja obstoječih materialov, izdelkov ali naprav za pripravo za tisk, izdelavo, prevoz, izdajanje, preverjanje pristnosti in uničevanje eurobankovcev (vključno s pripomočki za tiskanje eurobankovcev).

Naročila za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev ne vključujejo naročil za poskusno tiskanje eurobankovcev.“

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

Odstavek 3(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

sporazume o sodelovanju med ECB in NCB, ki so namenjeni za izpolnjevanje javnih nalog Eurosistema/ESCB;“

(b)

Odstavek 3(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

sporazume o sodelovanju med ECB in drugimi institucijami in organi Unije, mednarodnimi organizacijami ali državnimi agencijami, ki so namenjeni za izpolnjevanje javnih nalog;“

3.

Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Veljajo naslednji zneski mejnih vrednosti:

(a)

193 000 EUR za naročila blaga in storitev;

(b)

4 845 000 EUR za naročila gradenj.“

4.

Člen 6 se spremeni:

(a)

Odstavek 1(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

kadar je ECB označila naročilo kot zaupno ali kadar morajo izvajanje naročila spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu s pravili ECB o varnosti ali kadar tako zahteva zaščita temeljnih interesov ECB. Pri naročilih za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev so potrebni posebni varnostni ukrepi, zato za ta naročila zahteve iz tega sklepa ne veljajo.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 2(g):

„(g)

zdravstvene in socialne storitve.“

5.

Člen 7(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če je naročilo sklenjeno za določeno obdobje, se lahko prvotno obdobje podaljša pod naslednjimi pogoji:

(a)

možnost podaljšanja je predvidena v obvestilu o naročilu ali, v primeru postopka iz poglavja III, v opisnem dokumentu;

(b)

možna podaljšanja so upravičena;

(c)

možna podaljšanja so bila upoštevana pri določanju postopka, ki se uporablja, v skladu s členom 4.

Vsa podaljšanja praviloma ne smejo preseči obdobja prvotnega naročila, razen v upravičenih primerih.“

6.

Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če kandidati ali ponudniki menijo, da so zahteve ECB, določene v obvestilu o naročilu, v povabilu k oddaji ponudbe ali v dopolnilnih dokumentih, nepopolne, neusklajene ali nezakonite ali da je ECB ali drug kandidat/ponudnik kršil veljavna pravila za oddajo naročil, morajo svoje ugovore sporočiti ECB v 15 dneh. Če se nepravilnosti nanašajo na povabilo k oddaji ponudbe ali na druge dokumente, ki jih je poslala ECB, začne rok teči od datuma prejema dokumentacije. V drugih primerih začne rok teči od trenutka, ko kandidati ali ponudniki izvejo za nepravilnost ali bi zanjo po razumni domnevi lahko izvedeli. ECB lahko nato bodisi popravi ali dopolni zahteve ali odpravi nepravilnost, kakor je zahtevano, bodisi zavrne zahtevo in navede razloge za zavrnitev. Ugovorov, ki ECB niso sporočeni v 15 dneh, pozneje ni več mogoče vložiti.“

7.

Člen 28(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kandidati in ponudniki lahko v 15 dneh od prejema obvestila od ECB zahtevajo, da navede razloge za zavrnitev njihove prijave ali ponudbe in predloži kopije vseh dokumentov v zvezi z ocenitvijo njihove prijave ali ponudbe. Neizbrani ponudniki, katerih ponudbe so bile sprejemljive, lahko zahtevajo tudi ime izbranega ponudnika ter glavne lastnosti in relativne prednosti njegove ponudbe. Zahtevajo lahko tudi kopije vseh dokumentov v zvezi z ocenitvijo izbrane ponudbe, ob upoštevanju odstavka 4.“

8.

Člen 30(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ponudniki lahko v 15 dneh od prejema obvestila od ECB zahtevajo, da navede razloge za zavrnitev njihove ponudbe in predloži kopije vseh dokumentov v zvezi z ocenitvijo njihove ponudbe.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

1.   Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2010.

2.   Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se zaključijo v skladu z določbami Sklepa ECB/2007/5, ki so veljale na dan začetka razpisnega postopka. Za potrebe te določbe se šteje, da se je razpisni postopek začel na dan, ko je bilo obvestilo o naročilu poslano Uradnemu listu Evropske unije, oziroma, kadar se tako obvestilo ne zahteva, na dan, ko je ECB povabila enega ali več dobaviteljev, da predložijo ponudbo.

V Frankfurtu na Majni, 27. julija 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(3)  UL L 314, 1.12.2009, str. 64.

(4)  UL L 184, 14.7.2007, str. 34.

(5)  Zadeva C-480/06 Komisija proti Nemčiji [2009] PSES I-4747.

(6)  Zadevi C-406/08 Uniplex (UK) proti NHS Business Services Authority [2010] PSES I-0000 in C-456/08 Komisija proti Irski [2010] ECR I-0000.

(7)  UL L 80, 18.3.2004, str. 42.