19.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1254/2009

z dne 18. decembra 2009

o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varnosti civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je določiti merila, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite na podlagi [lokalne] ocene tveganja. Takšne alternativne ukrepe je treba utemeljiti z razlogi, ki se nanašajo na velikost zrakoplova, ali z razlogi, ki se nanašajo na naravo, obseg ali pogostnost letalskih prevozov ter drugih zadevnih dejavnosti. Zato morajo biti merila, ki se bodo določila, utemeljena tudi s temi razlogi.

(2)

V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 300/2008 se Priloga k navedeni uredbi uporablja od datuma, ki bo določen v izvedbenih pravilih, vendar najkasneje 24 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 300/2008. Zato je treba uporabo meril, sprejetih na podlagi člena 4(4) Uredbe (ES) št. 300/2008, preložiti do sprejetja izvedbenih pravil v skladu s členom 4(3), vendar najpozneje do 29. aprila 2010.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice lahko odstopajo od skupnih osnovnih standardov iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 in sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite na podlagi lokalne ocene tveganja, na letališčih ali razmejenih območjih letališč, kjer je promet omejen na eno ali več naslednjih kategorij:

1.

zrakoplove z največjo vzletno težo 15 000 kg;

2.

helikopterje;

3.

lete za kazenski pregon;

4.

lete za gašenje ognja;

5.

lete za zdravstvene storitve, nujne primere ali reševanje;

6.

lete za namene raziskav in razvoja;

7.

lete za dela v zraku;

8.

lete za humanitarno pomoč;

9.

lete, ki jih opravijo letalski prevozniki, izdelovalci zrakoplovov ali podjetja za vzdrževanje, ki ne prevažajo potnikov ali prtljage, niti ne tovora ali pošte;

10.

lete z zrakoplovom z največjo vzletno težo manj kot 45 500 kilogramov za prevoz lastnega zaposlenega osebja in potnikov, ki ne plačajo vozovnice, ali blaga kot pomoč pri vodenju poslovanja podjetja.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma, določenega v pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, vendar najpozneje od 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2009.

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.