22.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/59


UREDBA (ES) št. 1223/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 30. novembra 2009

o kozmetičnih izdelkih

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (3) je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo v tem posebnem primeru zaradi jasnosti treba navedeni akt prenoviti.

(2)

Uredba je ustrezen pravni instrument, saj določa jasna in natančna pravila, ki državam članicam ne omogočajo različnih prenosov. Poleg tega se z uredbo zagotovi istočasno izvajanje pravnih obveznosti po vsej Skupnosti.

(3)

Namen te uredbe je poenostaviti postopke in racionalizirati terminologijo ter s tem zmanjšati upravno obremenitev in dvoumnosti. Poleg tega se bodo s to uredbo okrepili nekateri elementi ureditvenega okvira za kozmetiko, kot je nadzor trga, z namenom zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi.

(4)

Ta uredba celovito usklajuje pravila v Skupnosti z namenom vzpostavitve notranjega trga za kozmetične izdelke ob zagotovljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi.

(5)

Zaskrbljenost za okolje, ki bi lahko nastala zaradi uporabe snovi v kozmetičnih izdelkih, se obravnava z uporabo Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (4), ki omogoča medsektorsko oceno okoljske varnosti.

(6)

Ta uredba se nanaša samo na kozmetične izdelke, ne pa na zdravila, medicinske pripomočke ali biocidne proizvode. Razmejitev sledi predvsem iz podrobne opredelitve kozmetičnih izdelkov, ki se nanaša na področja in na namene uporabe.

(7)

Ocena o tem, ali je izdelek kozmetični izdelek, temelji na oceni za vsak posamezni primer ob upoštevanju vseh značilnosti izdelka. Kozmetični izdelki lahko vključujejo kreme, emulzije, losjone, gele in olja za kožo, obrazne maske, obarvane podlage (tekočine, paste, prah), pudre za ličenje, pudre za po kopanju, pudre za higieno telesa, toaletna mila, dezodorantna mila, parfume, toaletne vodice in kolonjsko vodo, pripravke za kopeli in prhanje (soli, pene, olja, gele), depilatorje, dezodorante in izdelke proti potenju, barvila za lase, izdelke za kodranje, ravnanje in fiksiranje las, lasne utrjevalce, izdelke za pranje las (losjone, suhe šampone, šampone), lasne regeneratorje (losjone, kreme, olja), izdelke za oblikovanje pričeske (losjone, lake, briljantine), izdelke za britje (kreme, pene, losjone), ličila in izdelke za odstranjevanje ličil, izdelke za nanašanje na ustnice, izdelke za nego zob in ustne votline, izdelke za nego in barvanje nohtov, izdelke za zunanjo intimno higieno, izdelke za sončenje, izdelke za porjavitev brez sončenja, izdelke za beljenje kože ter izdelke proti gubam.

(8)

Komisija bi morala opredeliti kategorije kozmetičnih izdelkov, za katere se uporablja ta uredba.

(9)

Kozmetični izdelki bi morali biti varni pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe. Zlasti ne bi smeli razlogi za tveganje in koristi upravičevati tveganja za zdravje ljudi.

(10)

Predstavitev kozmetičnega izdelka, zlasti njegova oblika, vonj, barva, videz, embalaža, označba, volumen ali velikost, ne bi smela ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov zaradi možnosti zamenjave z živili v skladu z Direktivo Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov (5).

(11)

Za vzpostavitev jasne odgovornosti bi moral biti vsak kozmetični izdelek povezan z odgovorno osebo, ki ima sedež v Skupnosti.

(12)

Zagotavljanje sledljivosti kozmetičnega izdelka skozi celotno dobavno verigo prispeva k preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga. Učinkovit sistem sledljivosti olajša delo organom za nadzor trga, ko morajo izslediti gospodarske subjekte.

(13)

Treba je določiti, pod kakšnimi pogoji se distributer šteje za odgovorno osebo.

(14)

Vse pravne ali fizične osebe v trgovini na debelo ter trgovci na drobno, ki prodajajo neposredno potrošnikom, so vključeni v pojem distributerja. Obveznosti distributerja bi morale zato biti prilagojene njegovi vlogi in delu dejavnosti vsakega od teh subjektov.

(15)

Evropski sektor kozmetike spada med industrijske dejavnosti, ki so najbolj podvržene ponarejanju, kar ima lahko vedno resnejše posledice za zdravje ljudi. Države članice bi morale posebno pozornost nameniti izvajanju horizontalne zakonodaje Skupnosti in ukrepov, ki se nanašajo na ponarejene izdelke na področju kozmetičnih izdelkov, na primer Uredbi Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (6), in Direktivi 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (7). Notranji nadzor trga predstavlja učinkovito sredstvo za prepoznavanje izdelkov, ki niso skladni z zahtevami te uredbe.

(16)

Za zagotovitev njihove varnosti, bi morali biti kozmetični izdelki, dani na trg, proizvedeni v skladu z dobro proizvodno prakso.

(17)

Za učinkovito izvajanje nadzora trga bi morala biti dokumentacija z informacijami o izdelku pristojnim organom države članice, v kateri se dokumentacija nahaja, vselej dostopna na enem samem naslovu v Skupnosti.

(18)

Za zagotovitev primerljivosti in visoke kakovosti bi morali biti rezultati nekliničnih varnostnih študij, izvedenih zaradi ocenjevanja varnosti kozmetičnih izdelkov, skladni z ustrezno zakonodajo Skupnosti.

(19)

Razjasniti bi bilo treba, katere informacije naj bodo dostopne pristojnim organom. Te informacije bi morale vsebovati vse potrebne podatke, povezana z istovetnostjo, kakovostjo, varnostjo za zdravje ljudi in učinki, ki naj bi jih imel kozmetični izdelek. Te informacije o izdelku bi morale zlasti vključevati poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, ki dokumentira, da je bila izvedena ocena varnosti.

(20)

Za zagotovitev enotne uporabe in nadzora nad omejitvami za snovi bi bilo treba vzorčenje in analize izvajati na ponovljiv in standardiziran način.

(21)

Izraz „zmes“, kakor je opredeljen v tej uredbi, bi moral imeti enak pomen kot izraz „pripravek“, ki se je pred tem uporabljal v zakonodaji Skupnosti.

(22)

Zaradi učinkovitega nadzora trga bi bilo treba obveščati pristojne organe o nekaterih informacijah v zvezi s kozmetičnimi izdelki, danimi na trg.

(23)

Da bi se omogočilo hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav, bi bilo treba potrebne informacije o formulaciji izdelka sporočiti centrom za nadzor zastrupitev in enakovrednim subjektom, če so države članice takšne centre ustanovile v ta namen.

(24)

Za ohranitev najnižjih možnih upravnih obremenitev bi bilo treba informacije sporočene pristojnim organom, centrom za nadzor zastrupitev in enakovrednim subjektom predložiti na centralni ravni za Skupnost preko elektronskega vmesnika.

(25)

Da se zagotovi gladek prehod na nov elektronski vmesnik, bi bilo treba gospodarskim subjektom omogočiti, da sporočijo informacije, zahtevane v skladu s to uredbo, pred datumom njene uporabe.

(26)

Splošno načelo odgovornosti proizvajalca ali uvoznika za varnost izdelka bi moralo biti podprto z omejitvami za snovi v prilogah II in III. Poleg tega, bi morale biti snovi, ki so namenjene za uporabo kot barvila, konzervansi in UV-filtri, navedene v Prilogah IV, V in VI, da se lahko dovoli taka uporaba.

(27)

V izogib nejasnostim, bi bilo treba pojasniti, da seznam dovoljenih barvil iz Priloge IV vključuje zgolj snovi, ki obarvajo na osnovi absorpcije in odboja, in ne snovi, ki obarvajo na osnovi fotoluminiscence, interference ali kemične reakcije.

(28)

Zaradi pomislekov v zvezi z varnostjo, bi morala Priloga IV, ki je trenutno omejena na barvila za kožo, vključevati tudi barvila za lase, potem ko Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (SCCS), ustanovljen s Sklepom Komisije 2008/721/ES z dne 5. septembra 2008 o vzpostavitvi svetovalne strukture znanstvenih odborov in strokovnjakov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja (8) izvede oceno tveganja za te snovi. V ta namen bi morala Komisija imeti možnost, da barvila za lase vključi v področje uporabe te priloge s postopkom komitiologije.

(29)

Z nadaljnjim razvojem tehnologije lahko pride do povečanja uporabe nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih. Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, prostega pretoka blaga in pravne varnosti proizvajalcev je treba oblikovati enotno opredelitev nanomaterialov na mednarodni ravni. Skupnost bi si morala prizadevati, da se na ustreznih mednarodnih forumih doseže sporazum o opredelitvi. Če bi bil ta sporazum dosežen, bi bilo treba opredelitev nanomaterialov v tej uredbi ustrezno prilagoditi.

(30)

Trenutno so informacije o tveganjih, povezanih z nanomateriali, nezadostne. Za boljšo oceno njihove varnosti bi moral SCCS v sodelovanju s pristojnimi organi določiti smernice za preizkusne metode, ki bi upoštevale posebne značilnosti nanomaterialov.

(31)

Komisija bi morala redno pregledovati določbe o nanomaterialih glede na znanstveni napredek.

(32)

Ob upoštevanju nevarnih lastnosti snovi, razvrščenih kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A, 1B in 2, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (9), bi bilo treba njihovo uporabo v kozmetičnih izdelkih prepovedati. Vendar pa ni nujno, da nevarne lastnosti snovi vedno predstavljajo tveganje, bi morala obstajati možnost, da se dovoli uporaba snovi, razvrščenih kot snovi CMR 2, če SCCS za njih ugotovi, da so glede na izpostavljenost in koncentracijo varne za uporabo v kozmetičnih izdelkih, in jih Komisija ureja v prilogah k tej uredbi. Za snovi, razvrščene kot CMR 1A ali 1B, bi morala, v izjemnem primeru, da so te snovi v skladu z zahtevami o varnosti hrane, med drugim zaradi njihove naravne prisotnosti v hrani, in ker zanje ni ustreznih alternativnih snovi, obstajati možnost da se jih uporabi v kozmetičnih izdelkih, pod pogojem, da je SCCS ugotovil, da je takšna uporaba varna. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, bi morala Komisija spremeniti ustrezne priloge k tej uredbi v 15 mesecih po razvrstitvi snovi kot snovi CMR1A ali 1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Takšne snovi bi moral ZOVP nenehno preverjati.

(33)

Pri oceni varnosti snovi, zlasti tistih, ki so razvrščene kot snovi CMR 1A ali 1B, bi bilo treba upoštevati celotno izpostavljenost tem snovem iz vseh virov. Istočasno je za tiste, ki so vključeni v pripravo ocen varnosti, ključnega pomena usklajen pristop k pripravi in uporabi takšnih ocen o celotni izpostavljenosti. Zato bi Komisija morala v tesnem sodelovanju s SCCS, Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi nujno opraviti pregled in oblikovati smernice glede priprave in uporabe ocen o celotni izpostavljenosti za te snovi.

(34)

Ocena SCCS o uporabi snovi, razvrščenih kot CMR 1A ali 1B, v kozmetičnih izdelkih bi morala upoštevati tudi izpostavljenost tem snovem ranljivih skupin prebivalstva, kot so otroci, mlajši od 3 let, starejši ljudje, noseče in doječe ženske ter ljudje, ki imajo oslabljen imunski sistem.

(35)

Po potrebi bi moral ZOVP dati mnenje o varnosti uporabe nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih. To mnenje bi moralo temeljiti na popolnih informacijah, ki jih daje na voljo odgovorna oseba.

(36)

UkrepiKomisije in držav članic v zvezi v varstvom zdravja ljudi bi morali temeljiti na previdnostnem načelu.

(37)

Za zagotovitev varnosti izdelkov bi morale biti prepovedane snovi sprejemljive v sledeh samo, če so s pravilnimi proizvodnimi postopki tehnološko neizogibne in če je izdelek varen.

(38)

K Pogodbi je priložen Protokol o varstvu in dobrem počutju živali, po katerem morajo Skupnost in države članice v celoti upoštevati zahteve glede dobrega počutja živali pri izvajanju politik Skupnosti, zlasti v zvezi z notranjim trgom.

(39)

Direktiva Sveta 86/609/EGS z dne 24. novembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z varstvom živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene (10), je uvedla splošna pravila za uporabo živali v poskusne namene v Skupnosti in določila pogoje, pod katerimi se morajo taki poskusi izvajati na ozemlju držav članic. Zlasti člen 7 navedene direktive določa, da se poskusi na živalih nadomestijo z alternativnimi metodami, če take metode obstajajo in so znanstveno zadovoljive.

(40)

Varnost kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin se lahko zagotovi z uporabo alternativnih metod, ki pa niso nujno primerne za vse uporabe kemijskih sestavin. Zato bi bilo treba spodbujati, da bi vsa kozmetična industrija uporabljala take metode, ter zagotoviti njihovo sprejetje na ravni Skupnosti, če take metode nudijo enako raven varstva potrošnikov.

(41)

Varnost končnih kozmetičnih izdelkov se lahko zagotovi že na osnovi spoznanj o varnosti sestavin, ki jih vsebujejo. Zato bi bilo treba zagotoviti določbe, ki prepovedujejo testiranje končnih kozmetičnih izdelkov na živalih. Smernice Komisije bi lahko zlasti malim in srednje velikim podjetjem olajšale uporabo testnih metod in postopkov ocenjevanja ustreznih razpoložljivih podatkov, vključno s pristopoma uporabe dokazov iz različnih virov in vrednotenje le teh, ki ne vključujejo uporabe živali za ocenjevanje varnosti končnih kozmetičnih izdelkov.

(42)

Postopoma bo mogoče zagotoviti varnost sestavin, uporabljenih v kozmetičnih izdelkih, zuporabo alternativnih metod brez živali, znanstveno potrjenih na ravni Skupnosti ali odobrenih kot znanstveno potrjene s strani Evropskega centra za validacijo alternativnih metod (ECVAM) ob ustreznem upoštevanju razvoja znanstvenega potrjevanja v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Po posvetovanju s SCCS o uporabnosti znanstveno potrjenih alternativnih metod na področju kozmetičnih izdelkov, bi morala Komisija takoj objaviti znanstveno potrjene ali odobrene metode, ki so priznane kot uporabne za take sestavine. Da se doseže najvišja možna stopnja varstva živali, bi bilo treba določiti rok za uvedbo dokončne prepovedi.

(43)

Komisija je pripravila časovne razporede rokov do 11. marca 2009 za prepoved prometa s kozmetičnimi izdelki, končnimi formulacijami, sestavinami ali kombinacijami sestavin, ki so se testirale na živalih, ter za prepoved vseh testiranj, ki se sedaj izvajajo na živalih. Glede na teste strupenosti pri ponavljajočih se odmerkih, strupenosti za razmnoževanje in toksikokinetike je primeren skrajni rok za prepoved prometa s kozmetičnimi izdelki, za katere se uporabljajo navedeni testi, 11. marec 2013. Komisija bi morala imeti pooblastilo, da na osnovi letnih poročil prilagodi časovne razporede v okviru zgoraj navedenega skrajnega časovnega roka.

(44)

Boljša koordinacija sredstev na ravni Skupnosti bo prispevala k povečanju znanstvenih spoznanj, ki so nujno potrebna za razvoj alternativnih metod. Zato je pomembno, da Skupnost še naprej povečuje svoja prizadevanja in sprejema potrebne ukrepe za pospeševanje in spodbujanje raziskav in razvoja novih alternativnih metod, pri katerih se živali ne uporabljajo, zlasti v okviru svojih okvirnih programov za raziskave.

(45)

Spodbujati bi bilo treba priznanje alternativnih metod, razvitih v Skupnosti, v tretjih državah. Za doseganje tega cilja bi morale Komisija in države članice storiti vse potrebno, da bi olajšale sprejetje takih metod v OECD. Komisija bi si morala v okviru sporazumov o sodelovanju Evropske skupnosti tudi prizadevati pridobiti priznanje rezultatov preskusov varnosti, izvedenih v Skupnosti s pomočjo alternativnih metod, tako da se zagotovi neoviran izvoz kozmetičnih izdelkov, za katere so se uporabljale take metode, in prepreči ali izogne zahtevam, da tretje države zahtevajo ponovitev takih testov na živalih.

(46)

V zvezi s sestavinami, uporabljenimi v kozmetičnih izdelkih, je potrebna preglednost. Takšno preglednost bi bilo treba doseči z označitvijo uporabljenih sestavin na embalaži kozmetičnega izdelka. Kjer teh sestavin iz praktičnih razlogov ni mogoče označiti na embalaži, bi bilo treba te informacije priložiti tako, da ima lahko potrošnik dostop do teh informacij.

(47)

Komisija bi morala sestaviti glosar skupnih imen sestavin ter tako zagotoviti enotno označevanje in olajšati identifikacijo sestavin kozmetičnih izdelkov. Ta glosar ne bi smel biti namenjen omejevanju seznama snovi, uporabljenih v kozmetičnih izdelkih.

(48)

Zaradi obveščanja potrošnikov bi bilo treba na kozmetičnih izdelkih natančno in jasno navesti rok trajanja. Ker bi morali biti potrošniki seznanjeni z datumom, do katerega kozmetični izdelek opravlja svojo prvotno nalogo in se ga lahko varno uporablja, je pomembno, da se ve, kateri je minimalni datum uporabe, to je datum, do katerega je najboljše, da se izdelek uporabi. Kadar je minimalni rok trajanja daljši od 30 mesecev, bi moral potrošnik biti obveščen o tem, koliko časa po odprtju kozmetičnega izdelka ga lahko brez škode še uporablja. Vendar se ta zahteva ne bi smela uporabljati, kadar pojem trajnosti izdelka po odprtju ni pomemben, to je pri izdelkih za enkratno uporabo, izdelkih, ki se ne pokvarijo, ali izdelkih, ki se ne odpirajo.

(49)

SCCS je za znatno število snovi ugotovil, da lahko povzročijo alergične reakcije, zato bo treba omejiti njihovo uporabo in/ali zanje določiti nekatere pogoje. Da se zagotovi ustrezno obveščanje potrošnikov, bi bilo treba prisotnost teh snovi navesti na seznamu sestavin ter pritegniti pozornost potrošnikov na prisotnost teh sestavin. Te informacije bi morale izboljšati postavljanje diagnoze za kontaktno alergijo pri potrošnikih in bi jim morale omogočiti, da se izogibajo uporabi kozmetičnih izdelkov, ki jih ne prenašajo. Za snovi, ki lahko povzročijo alergije velikemu številu ljudi, bi bilo treba upoštevati možnost uporabe drugih omejevalnih ukrepov, kot sta prepoved ali zmanjšanje koncentracije.

(50)

Pri oceni varnosti kozmetičnega izdelka bi morala obstajati možnost, da se upoštevajo rezultati ocen tveganja, opravljenih na drugih ustreznih področjih. Uporaba takšnih podatkov bi morala biti primerno utemeljena in upravičena.

(51)

Potrošnike bi bilo treba zaščititi pred zavajajočimi izjavami v zvezi z učinkovitostjo in drugimi značilnostmi kozmetičnih izdelkov. Zlasti se uporabi Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu (11). Poleg tega bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami določiti skupna merila o posebnih izjavah na kozmetičnih izdelkih.

(52)

Na kozmetičnem izdelku bi bilo treba omogočiti izjavo, da se pri razvoju izdelka niso izvajala testiranja na živalih. Po posvetovanju z državami članicami je Komisija pripravila smernice, s katerimi je zagotovila, da se pri uporabi izjav uporabljajo skupna merila in da se doseže usklajen dogovor o pomenu teh izjav, ter zlasti, da take izjave ne zavajajo potrošnika. Pri pripravi takih smernic je Komisija upoštevala tudi stališča številnih malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo večino proizvajalcev, ki izdelkov ne testirajo na živalih, ustreznih nevladnih organizacij in potrebo potrošnikov, da lahko enostavno razlikujejo med izdelki na podlagi meril o testiranju na živalih.

(53)

Poleg označenih informacij bi bilo treba potrošnikom omogočiti, da od odgovornih oseb zahtevajo nekatere z izdelkom povezane informacije, da lahko ozaveščeno izbirajo izdelke.

(54)

Za zagotovitev spoštovanja določb te uredbe je potreben učinkovit nadzor trga. Zaradi tega bi bilo potrebno obveščanje o resnih neželenih učinkih, pristojni organi pa bi morali imeti možnost od odgovornih oseb zahtevati seznam kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo snovi, ki povzročajo resne dvome glede varnosti.

(55)

Ta uredba ne posega v možnost, ki jo imajo države članice, da v skladu z zakonodajo Skupnosti dajo možnost, da zdravstveno osebje ali potrošniki pristojne organe držav članic obvestijo o resnih nezaželenih učinkih.

(56)

Ta uredba ne posega v možnost, ki jo imajo države članice, da v skladu z zakonodajo Skupnosti uredijo ustanavljanje gospodarskih subjektov na področju kozmetičnih izdelkov.

(57)

V primeru neskladnosti s to uredbo, bo morda potreben jasen in učinkovit postopek za umik in odpoklic izdelkov. Ta postopek bi moral po možnosti temeljiti na obstoječih pravilih Skupnosti za nevarno blago.

(58)

Uvesti bi bilo treba zaščitni postopek za obravnavo kozmetičnih izdelkov, ki bi lahko ogrožali zdravje ljudi, četudi so v skladu z določbami te uredbe.

(59)

Komisija bi morala zagotoviti navodila za enotno razlago in uporabo pojma o resnih tveganjih, da se olajša skladno izvajanje te uredbe.

(60)

Za zagotovitev skladnosti z načeli dobre upravne prakse bi morala biti vsaka odločitev pristojnih organov v okviru nadzora trga ustrezno utemeljena.

(61)

Za zagotovitev učinkovitega notranjega nadzora trga bi bila potrebna visoka stopnja upravnega sodelovanja med pristojnimi organi. To zlasti zadeva medsebojno pomoč pri preverjanju dokumentacije z informacijami o izdelku, ki se nahajajo v drugi državi članici.

(62)

Komisiji bi moral pomagati SCCS, neodvisni organ za ocenjevanje tveganja.

(63)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12).

(64)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagajanje prilog k tej uredbi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(65)

Kadar v nujnih primerih ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti uporabo nujnega postopka iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s snovmi CMR, nanomateriali in morebitnimi tveganji za zdravje ljudi.

(66)

Države članice bi morale določiti določbe o kaznih za kršitve določb te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(67)

Gospodarski subjekti, države članice in Komisija potrebujejo dovolj časa za prilagoditev spremembam, ki jih uvaja ta uredba. Zato je treba določiti dovolj dolgo prehodno obdobje za to prilagoditev. Vendar bi bilo za zagotavljanje gladkega prehoda gospodarskim subjektom treba dovoliti, da dajo na trg kozmetične izdelke v skladu s to uredbo pred koncem tega prehodnega obdobja.

(68)

Za povečanje varnosti kozmetičnih izdelkov in okrepitev nadzora nad trgom bi morali biti kozmetični izdelki, ki bodo dani na trg po začetku datuma uporabe te uredbe, v skladu z njenimi zahtevami glede ocene o varnosti, dokumentacije z informacijami o izdelku in priglasitve, četudi so podobne zahteve že izpolnjene v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

(69)

Direktivo 76/768/EGS bi bilo treba razveljaviti. Vendar pa bi morali, z namenom zagotavljanja ustreznega medicinskega zdravljenja v primeru težav in z namenom zagotavljanja nadzora nad trgom, pristojni organi za določeno časovno obdobje hraniti informacije o kozmetičnih izdelkih, pridobljene v skladu s členom 7(3) in členom 7a(4) Direktive 76/768/EGS, in tudi informacije, ki jih hrani odgovorna oseba, bi morale ostati na voljo v istem časovnem obdobju.

(70)

Ta uredba ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo, določenih v delu B Priloge IX.

(71)

Ker ciljev te uredbe, in sicer zagotovitve notranjega trga in visoke ravni varovanja zdravja ljudi preko skladnosti kozmetičnih izdelkov z zahtevami te uredbe, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te uredbe lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE, OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta uredba uvaja pravila, s katerimi morajo biti skladni vsi kozmetični izdelki, dostopni na trgu, da se zagotovi delovanje notranjega trga in visoka raven varovanja zdravja ljudi.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1.   Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kozmetični izdelek“ pomeni katero koli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja;

(b)

„snov“ pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim postopkom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo;

(c)

„zmes“ pomeni zmes ali raztopino, sestavljeno iz dveh ali več snovi;

(d)

„proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja kozmetični izdelek ali za katero se tak izdelek načrtuje ali proizvaja in ki trži ta kozmetični izdelek pod svojim imenom ali blagovno znamko;

(e)

„distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu Skupnosti;

(f)

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika ali osebo, ki poklicno uporablja kozmetični izdelek;

(g)

„dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo kozmetičnega izdelka za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

(h)

„dajanje na trg“ pomeni, da je kozmetični izdelek prvič dostopen na trgu Skupnosti;

(i)

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ustanovljeno v Skupnosti, ki da kozmetični izdelek iz tretje države na trg Skupnosti;

(j)

„harmonizirani standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (13) na podlagi predloga, ki ga je pripravila Komisija v skladu s členom 6 navedene direktive;

(k)

„nanomaterial“ pomeni netopen ali biološko obstojen in namenoma proizveden material z eno ali več zunanjimi dimenzijami ali notranjo strukturo v merilu od 1 do 100 nm;

(l)

„konzervansi“ pomeni snovi, ki so izključno ali v glavnem namenjene zaviranju razvoja mikroorganizmov v kozmetičnem izdelku;

(m)

„barvila“ pomeni snovi, ki so izključno ali v glavnem namenjena barvanju kozmetičnega izdelka, celotnega telesa ali določenih delov telesa, in sicer na osnovi absorpcije ali odboja vidne svetlobe; za barvila se štejejo tudi predhodne sestavine (prekurzorji) za oksidativna barvila za lase;

(n)

„UV-filtri“ pomeni snovi, ki so izključno ali v glavnem namenjene zaščiti kože pred določenimi ultravijoličnimi žarki z absorpcijo, odbijanjem ali razprševanjem ultravijoličnih žarkov;

(o)

„neželeni učinek“ pomeni za zdravje ljudi nevarno reakcijo, ki se lahko pripiše običajni ali razumno predvidljivi uporabi kozmetičnega izdelka;

(p)

„resni neželeni učinek“ pomeni neželeni učinek, ki povzroči začasno ali stalno funkcionalno nezmožnost, invalidnost, hospitalizacijo, prirojene nepravilnosti ali neposredno bistveno tveganje ali smrt;

(q)

„umik“ pomeni vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti kozmetičnega izdelka iz dobavne verige na trgu;

(r)

„odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev kozmetičnega izdelka, ki je že bil dostopen končnemu uporabniku;

(s)

„okvirna formulacija“ pomeni formulacijo, ki navaja kategorijo ali funkcijo sestavin in njihovo maksimalno koncentracijo v kozmetičnem izdelku ali daje ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije, ko kozmetični izdelek delno ali v celoti ni zajet v taki formulaciji. Komisija zagotovi navodila za oblikovanje okvirne formulacije, ter jih redno prilagaja glede na tehnični in znanstveni napredek.

2.   Za namene točke (a) odstavka 1 se snov ali zmes za zaužitje, inhaliranje, injiciranje ali implantacijo v človeško telo ne štejejo za kozmetične izdelke.

3.   Glede na različne opredelitve nanomaterialov, ki so jih objavili različni organi, ter ob upoštevanju stalnega tehničnega in znanstvenega razvoja na področju nanotehnologij, Komisija popravi in prilagodi točko (k) odstavka 1 tehničnemu in znanstvenemu napredku ter opredelitvam, ki so bile posledično sprejete na mednarodni ravni. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

POGLAVJE II

VARNOST, ODGOVORNOST, PROSTI PRETOK

Člen 3

Varnost

Kozmetični izdelek, ki je dostopen na trgu, je varen za zdravje ljudi, če je uporabljen pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe, zlasti ob upoštevanju:

(a)

predstavitve, vključno s skladnostjo z Direktivo 87/357/EGS;

(b)

označevanja,

(c)

navodil za uporabo in odstranjevanje,

(d)

kakršnih koli drugih navedb ali informacij, s katerimi ga je opremila odgovorna oseba iz člena 4.

Z navedbo opozoril se osebe iz členov 2 in 4 ne izvzamejo iz zahtev po skladnosti z drugimi zahtevami iz te uredbe.

Člen 4

Odgovorna oseba

1.   Na trg se lahko dajo le kozmetični izdelki, za katere je v Skupnosti določena odgovorna pravna ali fizična oseba.

2.   Odgovorna oseba za vsak kozmetični izdelek, ki je dan na trg, zagotovi skladnost z ustreznimi obveznostmi, določenimi v tej uredbi.

3.   Odgovorna oseba za kozmetični izdelek, ki je proizveden v Skupnosti in ni naknadno izvožen in uvožen nazaj v Skupnost, je proizvajalec, ki ima sedež v Skupnosti.

Proizvajalec lahko za odgovorno osebo pisno imenuje osebo, ki ima sedež v Skupnosti in ki mora to pisno sprejeti.

4.   Kadar proizvajalec kozmetičnega izdelka, ki je proizveden v Skupnosti in ni naknadno izvožen in uvožen nazaj v Skupnost, nima sedeža v Skupnosti, kot odgovorno osebo pisno imenuje osebo, ki ima sedež v Skupnosti, ki mora to pisno sprejeti.

5.   V primeru uvoženega kozmetičnega izdelka je odgovorna oseba vsak uvoznik, ki je ta kozmetični izdelek dal na trg.

Uvoznik lahko za odgovorno osebo pisno imenuje osebo, ki ima sedež v Skupnosti in ki mora to pisno sprejeti.

6.   Distributer je odgovorna oseba, ko da na trg kozmetični izdelek s svojim imenom ali pod svojo blagovno znamko ali če izdelek, ki je že na trgu, spremeni tako, da to vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami.

Prevod informacij o kozmetičnem izdelku, ki je že na trgu, se ne šteje za tako spremembo izdelka, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami iz te uredbe.

Člen 5

Obveznosti odgovornih oseb

1.   Odgovorne osebe zagotovijo skladnost s členi 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, členom 19(1), (2) in (5), ter členi 20, 21, 23 in 24.

2.   Odgovorne osebe, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da kozmetični izdelek, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to uredbo, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost tega izdelka, ga umaknejo ali odpokličejo, kadar je to primerno.

Nadalje, v kolikor kozmetični izdelek predstavlja tveganje za zdravje ljudi, odgovorne osebe nemudoma obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je njihov kozmetični izdelek dostopen na trgu, in državo članico, kjer je vselej dostopna dokumentacija z informacijami o izdelku, ter podrobno obrazložijo neskladje in sprejete korektivne ukrepe.

3.   Odgovorne osebe, ki so omogočile dostopnost kozmetičnih izdlekov na trgu, sodelujejo s temi organi na njihovo zahtevo pri katerem koli ukrepu, katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo ti kozmetični izdelki.. Odgovorne osebe na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa predvsem posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti določenih vidikov izdelka v jeziku, ki ga pristojni organ brez težav razume.

Člen 6

Obveznosti distributerjev

1.   Pri omogočanju dostopnosti kozmetičnega izdelka na trgu distributerji ravnajo s potrebno skrbnostjo v zvezi z veljavnimi zahtevami.

2.   Preden omogočijo dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu, distributerji preverijo, ali:

je izdelek označen z informacijami iz člena 19(1)(a), (e) in (g) in člena 19(3) in (4);

so izpolnjene zahteve glede jezika iz člena 19(5);

ni pretekel datum minimalnega trajanja, kadar se ta uporablja v skladu s členom 19(1).

3.   Kadar distributerji menijo ali utemeljeno domnevajo, da:

kozmetični izdelek ni skladen z zahtevami iz te uredbe, lahko omogočijo dostopnost izdelka na trgu šele po tem, ko je ta usklajen z veljavnimi zahtevami;

kozmetični izdelek, katerega dostopnost na trgu so omogočili, ni skladen s to uredbo, zagotovijo izvajanje korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnosti tega izdelka, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno.

Nadalje, v kolikor kozmetični izdelek predstavlja tveganje za zdravje ljudi, distributerji takoj obvestijo odgovorno osebo in pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih so omogočili dostopnost izdelka in jim predložijo podrobne informacije zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

4.   Distributerji zagotovijo, da v času, ko je izdelek v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegove skladnosti z zahtevami iz te uredbe.

5.   Distributerji, ki so omogočili dostopnost kozmetičnih izdelkov na trgu, sodelujejo s prisojnimi organi na njihovo zahtevo pri katerem koli ukrepu, katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo ti kozmetični izdelki. Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti izdelka z zahtevami iz odstavka 2 v jeziku, ki ga pristojni organ brez težav razume.

Člen 7

Identifikacija v dobavni verigi

Na zahtevo pristojnega organa:

odgovorne osebe identificirajo distributerje, katerim dobavljajo kozmetični izdelek;

distributer identificira distributerja ali odgovorno osebo, ki mu je dobavila kozmetični izdelek, in distributerje, katerim je dobavil kozmetični izdelek.

Ta obveznost se uporablja še 3 leta po datumu, ko je bila serija kozmetičnega izdelka dostopna distributerju.

Člen 8

Dobra proizvodna praksa

1.   Proizvodnja kozmetičnih izdelkov je skladna z dobro proizvodno prakso z namenom zagotoviti cilje iz člena 1.

2.   Proizvodnja je skladna z dobro proizvodno prakso, kadar je proizvodnja skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, katerih sklicevanja so objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Prosti pretok

Države članice ne smejo zaradi zahtev te uredbe zavrniti, prepovedati ali omejiti omogočanje dostopnosti na trgu kozmetičnim izdelkom, ki izpolnjujejo določbe te uredbe.

POGLAVJE III

OCENA VARNOSTI, DOKUMENTACIJA Z INFORMACIJAMI O IZDELKU, PRIGLASITEV

Člen 10

Ocena varnosti

1.   Za zagotavljanje skladnost kozmetičnega izdelka s členom 3, odgovorna oseba zagotovi, da je bila pri kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na trg, opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu s Prilogo I.

Odgovorna oseba zagotovi, da:

(a)

se namen uporabe kozmetičnega izdelka ter pričakovana sistemska izpostavljenost posameznim sestavinam v končni formulaciji upoštevata pri oceni varnosti;

(b)

se pri oceni varnosti za obravnavanje ustreznih podatkov, pridobljenih iz vseh obstoječih virov, uporabi primerna analiza, ki temelji na pomembnosti dokazov;

(c)

se poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka posodablja glede na dodatne ustrezne informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil izdelek dan na trg.

Prvi pododstavek se uporablja tudi za kozmetične izdelke, ki so bili priglašeni v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

Komisija v tesnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi sprejme ustrezne smernice, da se podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, omogoči izpolnjevanje zahtev iz Priloge I. Navedene smernice se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

2.   Oceno o varnosti kozmetičnega izdelka, kakor je določena v delu B Priloge I, izvede oseba, ki ima diplomo ali druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju univerzitetnega teoretičnega in praktičnega študija farmacije, toksikologije, medicine ali podobne vede, ali študija, ki se v državi članici priznava kot enakovreden.

3.   Neklinične študije varnosti navedene v oceni varnosti v skladu z odstavkom 1, ki so bile izvedene po 30. juniju 1988 z namenom oceniti varnost kozmetičnih izdelkov, so v skladu z zakonodajo Skupnosti o načelih dobre laboratorijske prakse, kakor se uporablja v času opravljanja študije, ali z drugimi mednarodnimi standardi, ki jih Komisija ali ECHA priznavata za enakovredne.

Člen 11

Dokumentacija z informacijami o izdelku

1.   Ko je kozmetični izdelek dan na trg, odgovorna oseba hrani dokumentacijo z informacijami o njem. Dokumentacija z informacijami o izdelku se hrani še 10 let po datumu, ko je bila zadnja serija kozmetičnega izdelka dana na trg.

2.   Dokumentacija z informacijami o izdelku zajema naslednje informacije in podatke, ki se po potrebi posodabljajo:

(a)

opis kozmetičnega izdelka, ki omogoča, da se dokumentacija z informacijami o izdelku jasno nanaša na kozmetični izdelek;

(b)

poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka iz člena 10(1);

(c)

opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso iz člena 8;

(d)

kadar to upravičuje narava ali učinek kozmetičnega izdelka, dokazila o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek,

(e)

podatki o kakršnem koli testiranju na živalih, ki ga izvede proizvajalec, njegovi zastopniki ali dobavitelji v zvezi z razvojem ali oceno varnosti kozmetičnega izdelka ali njegovih sestavin, vključno z kakršnim koli testiranjem na živalih, izvedenim zaradi izpolnjevanja predpisov tretjih držav.

3.   Odgovorna oseba pristojnemu organu države članice, v kateri se hrani dokumentacija z informacijami o izdelku, vedno zagotovi dostopnost te dokumentacije na naslovu, navedenem na embalaži izdelka in sicer v elektronski ali drugi obliki.

Informacije, ki jih vsebuje dokumentacija z informacijami o izdelku, so na voljo v jeziku, ki ga lahko brez težav razumejo pristojni organi države članice

4.   Zahteve iz odstavkov od 1 do 3 tega člena veljajo tudi za kozmetične izdelke, ki so bili priglašeni v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

Člen 12

Vzorčenje in analiza

1.   Vzorčenje in analize kozmetičnih izdelkov se izvajajo na zanesljiv in ponovljiv način.

2.   V odsotnosti veljavne zakonodaje Skupnosti, se zanesljivost in ponovljivost predpostavljata, če je uporabljena metoda skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, katerih sklicevanja so objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Priglasitev

1.   Preden je kozmetični izdelek dan na trg, odgovorna oseba v elektronski obliki Komisiji predloži naslednje informacije:

(a)

kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;

(b)

ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej dostopen;

(c)

državo izvora v primeru uvoza;

(d)

državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;

(e)

kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;

(f)

prisotnost snovi v obliki nanomaterialov in

(i)

njihovo identifikacijo, vključno s kemijskim imenom (IUPAC) in drugimi deskriptorji, kot so navedeni v točki 2 preambule k prilogam II do VI k tej uredbi;

(ii)

razumno predvidljive pogoje izpostavljenosti;

(g)

ime in številko CAS (Chemicals Abstracts Service) ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B, na podlagi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(h)

okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

Prvi pododstavek velja tudi za kozmetične izdelke, ki so bili priglašeni v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

2.   Ko je kozmetični izdelek dan na trg, odgovorna oseba Komisiji posreduje originalne podatke glede označb oziroma v primeru čitljivosti fotografijo le teh.

3.   Od 11. julij 2013 er, ki omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku, da se uskladi z nacionalno zakonodajo, posreduje Komisiji v elektronski obliki naslednje informacije:

(a)

kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici odkoder je kozmetični izdelek odposlan in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;

(b)

državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;

(c)

svoje ime in naslov;

(d)

ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo.

4.   Kadar je bil kozmetični izdelek dan na trg pred 11. julij 2013 ampak se po navedem datumu ne daje več na trg, distributer, ki uvede ta izdelek v državo članico po tem datumu, odgovorni osebi sporoči naslednje:

(a)

kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici odkoder je kozmetični izdelek odposlan in njegovo ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;

(b)

državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;

(c)

svoje ime in naslov.

Na osnovi navedenega sporočila, odgovorna oseba v elektronski obliki posreduje Komisiji informacije iz odstavka 1 tega člena, ko priglasitve iz člena 7(3) in člena 7a(4) Direktive 76/768/EGS niso bile opravljene v državi članici, kjer je kozmetični izdelek dostopen.

5.   Komisija nemudoma omogoči dostopnost do informacij iz točk (a) do (g) odstavka 1 ter iz odstavkov 2 in 3 vsem pristojnim organom v elektronski obliki.

Pristojni organi lahko uporabijo te informacije samo za namene nadzora trga, analizo trga, vrednotenje in obveščanje potrošnikov v okviru členov 25, 26 in 27.

6.   Komisija nemudoma omogoči dostopnost do informacij iz odstavkov 1, 2 in 3 v elektronski obliki centrom za nadzor zastrupitev ali podobnim organom, kjer so takšne centre ali telesa države članice ustanovile v ta namen.

Navedeni organi lahko te informacije uporabljajo samo za namene zdravljenja.

7.   Kadar se katere koli informacije iz odstavkov 1, 3 in 4 spremenijo, odgovorna oseba ali distributer nemudoma zagotovita njihovo posodobitev.

8.   Komisija lahko, ob upoštevanju tehničnega in znanstvenega napredka in posebnih potreb, ki zadevajo nadzor trga, spremeni odstavke od 1 do 7 z dodajanjem zahtev.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

POGLAVJE IV

OMEJITVE ZA NEKATERE SNOVI

Člen 14

Omejitve za snovi, navedene v prilogah

1.   Brez poseganja v člen 3, kozmetični izdelki ne smejo vsebovati česar koli od navedenega:

(a)

prepovedanih snovi

prepovedanih snovi, naštetih v Prilogi II;

(b)

omejenih snovi,

omejenih snovi, ki se ne uporabljajo v skladu z omejitvami iz Priloge III;

(c)

barvil

(i)

barvil, razen tistih, naštetih v Prilogi IV, in barvil, ki so tam našteta, vendar se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge, razen za izdelke za barvanje las iz odstavka 2;

(ii)

brez poseganja v točke (b), (d)(i) in (e)(i), snovi, ki so naštete v Prilogi IV, vendar niso namenjene uporabi kot barvila in se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge;

(d)

konzervansov

(i)

konzervansov, razen tistih, naštetih v Prilogi V in konzervansov, ki so našteti, vendar se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge;

(ii)

brez poseganja v točke (b), (c)(i) in (e)(i), snovi, ki so naštete v Prilogi V, vendar niso namenjene uporabi kot konzervansi in se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge;

(e)

UV-filtrov

(i)

UV-filtrov, razen tistih, naštetih v Prilogi VI in UV-filtrov, ki so našteti, vendar se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge;

(ii)

brez poseganja v točke (b), (c)(i) in (d)(i), snovi, ki so naštete v Prilogi VI, vendar niso namenjene uporabi kot UV-filtri in se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge.

2.   Razen, če se Komisija odloči, da bo razširila obseg Priloge IV na izdelke za barvanje las, takšni izdelki ne smejo vsebovati barvil, namenjenih za barvanje las, razen tistih, naštetih v Prilogi IV in barvil, namenjenih za barvanje las, ki so tam našteti vendar se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Odločitev Komisije iz prvega pododstavka, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

Člen 15

Snovi, ki so razvrščene kot CMR snovi

1.   V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot CMR, kategorije 2, v okviru dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008. Vendar pa se snov, razvrščena v kategorijo 2 lahko uporablja v kozmetičnih izdelkih, če jo je SCCS ocenil in ugotovil, da je varna za uporabo v kozmetičnih izdelkih. V ta namen Komisija sprejme potrebne ukrepe v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3) te uredbe.

2.   V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot CMR snovi, kategorijo 1A ali 1B v okviru dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Vendar pa se takšne snovi lahko izjemoma uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če so poleg njihove razvrstitve kot CMR snovi kategorijo 1A ali 1B v okviru dela 3 Priloge VI kUredbi (ES) št. 1272/2008, izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

so skladne z zahtevami glede varnosti živil, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (14);

(b)

ni na voljo ustreznih alternativnih snovi, kakor izhaja iz analize alternativnih možnosti;

(c)

uporabljali se bodo le za posebno rabo kategorije izdelka, z znano izpostavljenostjo ter

(d)

SCCS jih je ocenil in ugotovil, da je njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih varna, zlasti v smislu izpostavljenosti tem izdelkom in ob upoštevanju celotne izpostavljenosti iz drugih virov, ob upoštevanju občutljivih skupin prebivalstva.

V izogib napačni rabi kozmetičnega izdelka se v skladu s členom 3 te uredbe zagotovi posebno označevanje, ob upoštevanju možnih tveganj, povezanih s prisotnostjo nevarnih snovi in načini izpostavljenosti.

Za izvajanje tega odstavka, Komisija najpozneje v 15 mesecih po vključitvi zadevnih snovi v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 spremeni priloge k tej uredbi v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3) te uredbe.

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 32(4) te uredbe.

Komisija pooblasti SCCS, da ponovno oceni te snovi, takoj ko se pojavijo pomisleki v zvezi z varnostjo in najkasneje 5 let po njihovi vključitvi v priloge III do VI k tej uredbi ter nato vsaj vsakih pet let.

3.   Do 11. januar 2012 izdelajo primerne smernice za omogočanje usklajenega pristopa k razvoju in uporabi ocen o celotni izpostavljenosti pri ocenjevanju varne uporabe CMR snovi. Smernice se izdelajo s posvetovanjem s SCCS, ECHA in EFSA ter drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, po potrebi, z uporabo ustrezne najboljše prakse.

4.   Ko so na voljo na ravni Skupnosti ali mednarodno dogovorjena merila za ugotavljanje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev ali najkasneje do 11. januar 2015, Komisija pregleda to uredbo z vidika snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

Člen 16

Nanomateriali

1.   Za vsak kozmetični izdelek, ki vsebuje nanomateriale, se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

2.   Določbe tega člena se ne nanašajo na nanometeriale, ki se uporabljajo kot barvila, UV-filtri ali konzervansi, ki jih ureja člen 14, razen če je to izrecno navedeno.

3.   Poleg priglasitve iz člena 13 mora odgovorna oseba o kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo nanomateriale, v elektronski obliki obvestiti Komisijo šest mesecev preden se ti dajo na trg, razen če jih je ista odgovorna oseba dala na trg že pred 11. januar 2013.

V slednjem primeru poleg priglasitve iz člena 13 odgovorna oseba v elektronski obliki obvesti Komisijo o kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo nanomateriale in so bili dani na trg, med 11. januar 2013 in 11. julij 2013.

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabljata za kozmetične izdelke, ki vsebujejo nanomateriale, ki so v skladu z zahtevami iz Priloge III.

Med informacijami, ki se v priglasitvi pošljejo Komisiji so vsaj naslednje::

(a)

identifikacija nanomateriala, vključno z njegovim kemijskim imenom (IUPAC) in drugimi deskriptorji, kot so navedeni v točki 2 preambule k prilogam II do VI;

(b)

specifikacija nanomateriala, vključno z velikostjo delcev, fizikalne in kemijske lastnosti;

(c)

ocena količin nanomateriala v kozmetičnih izdelkih, ki se nameravajo letno dati na trg;

(d)

toksikološki profil nanomateriala;

(e)

varnostni podatki o nanomaterialu povezani s kategorijo kozmetičnih izdelkov, v katerih so uporabljeni;

(f)

razumno predvidljivi pogoje izpostavljenosti.

Odgovorna oseba lahko določi s pisnim pooblastilom drugo pravno ali fizično osebo za priglasitev o nanomaterialih in o tem obvesti Komisijo.

Komisija priskrbi referenčno številko za predložitev toksikološkega profila, ki lahko nadomesti informacije, ki se sporočajo v skladu s točko (d).

4.   V primeru, da ima Komisija pomisleke v zvezi z varnostjo nanomateriala, nemudoma zahteva, naj SCCS predloži mnenje o varnosti takega nanomateriala za uporabo v ustreznih kategorijah kozmetičnih izdelkov in o razumno predvidljivih pogojih izpostavljenosti. Komisija poskrbi, da so te informacije javno dostopne. SCCS poda svoje mnenje v roku šestih mesecev od zahteve Komisije. V kolikor SCCS ugotovi, da določeni potrebni podatki manjkajo, Komisija od pristojne osebe zahteva, da take podatke zagotovi v jasno določenem razumnem času, ki se ga ne podaljša. SCCS poda svoje končno mnenje v roku šestih mesecev od predložitve dodatnih podatkov. Mnenje SCCS je javno dostopno.

5.   Komisija se lahko kadar koli sklicuje na postopek iz odstavka 4, če ima pomisleke v zvezi z varnostjo, na primer zaradi novih informacij, ki jih predloži tretja stran.

6.   Ob upoštevanju mnenja SCCS in ob morebitnem tveganju za zdravje ljudi, vključno kadar je na voljo premalo podatkov, Komisija lahko spremeni prilogi II in III.

7.   Komisija lahko, ob upoštevanju tehničnega in znanstvenega napredka, spremeni odstavek 3 z dodajanjem zahtev.

8.   Ukrepi iz odstavkov 6 in 7, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

9.   V nujnih primerih lahko Komisija uporabi postopek iz člena 32(4).

10.   Komisija da na razpolago naslednje informacije:

(a)

Komisija do 11. januar 2014 poskrbi, da je na voljo katalog vseh nanomaterialov, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, ki se dajo na trg, vključno s tistimi, ki se uporabljajo v barvilih, UV-filtrih in konzervansih v ločenem delu, pri čemer navede kategorije kozmetičnih izdelkov in razumno predvidljive pogoje izpostavljenost. Ta katalog se redno posodablja in je javno dostopen.

(b)

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno statusno poročilo s podatki o razvoju uporabe nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih v Skupnosti, vključno s tistimi, ki se uporabljajo kot barvila, UV-filtri in konzervansi v ločenem delu. Prvo poročilo se predloži do 11. julij 2014. Letna posodobitev povzema zlasti nove nanomateriale v novih kategorijah kozmetičnih izdelkov, število priglasitev, napredek razvoja metod vrednotenja, značilne za nanomateriale, in smernic za oceno varnosti ter informacije o programih mednarodnega sodelovanja.

11.   Komisija redno pregleda določbe te uredbe, ki se nanašajo na nanomateriale glede na znanstveni napredek in po potrebi predlaga ustrezne spremembe teh določb.

Prvi pregled se opravi do 11. julij 2018.

Člen 17

Sledi prepovedanih snovi

Nenamerna navzočnost majhne količine prepovedane snovi, ki izhaja iz nečistoč naravnih ali sintetičnih sestavin, proizvodnega postopka, shranjevanja, migracije iz embalaže, ki je tehnično neizogibna ob dobri proizvodni praksi, se dovoli, če je takšna navzočnost v skladu s členom 3.

POGLAVJE V

TESTIRANJE NA ŽIVALIH

Člen 18

Testiranja na živalih

1.   Brez poseganja v splošne obveznosti iz člena 3 se prepove naslednje:

(a)

dajanje na trg kozmetičnih izdelkov, pri katerih se je končna formulacija zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe testirala na živalih z metodo, ki ni alternativna metoda, potem ko je taka alternativna metoda že bila znanstveno potrjena in sprejeta na ravni Skupnosti in ob ustreznem upoštevanju razvoja znanstvenega potrjevanja znotraj OECD;

(b)

dajanje na trg kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine ali kombinacije sestavin, ki so se zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe testirale na živalih z metodo, ki ni alternativna metoda, potem ko je taka alternativna metoda že bila znanstveno potrjena in sprejeta na ravni Skupnosti in ob ustreznem upoštevanju razvoja znanstvenega potrjevanja znotraj OECD;

(c)

izvajanje testiranj končnih kozmetičnih izdelkov na živalih znotraj Skupnosti zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe;

(d)

izvajanje testiranj sestavin ali kombinacij sestavin na živalih zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe znotraj Skupnosti, po datumu, ko se zahteva, da se taka testiranja nadomestijo z eno ali več znanstveno potrjenimi alternativnimi metodami, navedenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (15) ali v Prilogi VIII k tej uredbi.

2.   Komisija je po posvetovanju s SCCS in Evropskim centrom za validacijo alternativnih metod (ECVAM) in ob ustreznem upoštevanju razvoja znanstvene validacije znotraj OECD določila časovne razporede za uresničevanje določb iz točk (a), (b) in (d) odstavka 1, vključno z roki za postopno opuščanje različnih testiranj. Časovni razporedi so bili dani na voljo javnosti 1. oktobra 2004 in poslani Evropskemu parlamentu in Svetu. V zvezi s točkami (a), (b) in (d) odstavka 1 je bilo obdobje izvajanja omejeno do 11. marca 2009.

V zvezi s testiranji glede strupenosti pri večkratnih odmerkih, strupenosti za razmnoževanje in toksikokinetike, za katere se alternativne možnosti še ne obravnavajo, se obdobje izvajanja odstavka 1(a) in (b) omeji na 11. marec 2013.

Komisija podrobno preuči možne tehnične težave pri izvajanju prepovedi v zvezi s testiranji, zlasti tistimi v zvezi s strupenostjo pri večkratnih odmerkih, strupenostjo za razmnoževanje in toksikokinetiko, za katere se alternativne možnosti še ne obravnavajo. Informacije o začasnih in končnih rezultatih teh preučevanj so sestavni del letnih poročil, predloženih na podlagi člena 35.

Na podlagi teh letnih poročil in po posvetovanju s subjekti, navedenimi v prvem pododstavku, se časovni razporedi iz prvega pododstavka, lahko prilagajajo vse do 11. marca 2009, v zvezi s prvim pododstavkom, oziroma vse do 11. marca 2013 v zvezi z drugim pododstavkom.

Komisija preuči napredek in skladnost z roki kot tudi vse možne tehnične težave pri izpolnjevanju prepovedi. Informacije o začasnih ali končnih rezultatih preučevanj Komisije so del letnih poročil, predloženih na podlagi člena 35. Če zaključki teh preučevanj vsaj dve leti pred koncem najdaljšega časovnega obdobja, navedenega v drugem pododstavku, pokažejo, da se zaradi tehničnih razlogov eden ali več preskusov, navedenih v navedenem pododstavku, še ne bo razvil in ne bo znanstveno potrjen pred iztekom časovnega obdobja iz tega pododstavka, Komisija obvesti Evropski parlament in Svet ter predloži zakonodajni predlog v skladu s členom 251 Pogodbe.

V izjemnih okoliščinah, kadar se pojavijo resni pomisleki v zvezi z varnostjo obstoječe kozmetične sestavine, država članica od Komisije lahko zahteva, da odobri odstopanje od odstavka 1. V zahtevo se vključi ocena položaja in se navedejo potrebni ukrepi. Na tej podlagi lahko Komisija po posvetovanju z ZOPP in z utemeljeno odločitvijo odobri odstopanje. Ta odobritev določa pogoje, povezane s tem odstopanjem glede posebnih ciljev, trajanja in poročanja o rezultatih.

Odstopanje se odobri, samo če:

(a)

je sestavina v široki uporabi in je ni mogoče nadomestiti z drugo sestavino, ki bi lahko imela podobno funkcijo;

(b)

če se dokazuje poseben problem zdravja ljudi in je opravljanje testiranj na živalih upravičeno, ter ga potrjuje podroben raziskovalni protokol, ki se predlaga kot osnova za oceno.

Sklep o odobritvi, pogoji povezani z njo in dobljeni končni rezultat so sestavni del letnega poročila, ki ga Komisija predloži v skladu s členom 35.

Ukrepi iz šestega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

3.   Za namene tega člena in člena 20:

(a)

„končni kozmetični izdelek“ pomeni kozmetični izdelek v svoji končni formulaciji, kakor se daje na trg in je dostopen končnemu uporabniku, ali njegov prototip;

(b)

„prototip“ pomeni prvi model ali osnutek, ki se še ni izdeloval v serijah in ki ga končni kozmetični izdelek posnema ali se iz njega dokončno razvije.

POGLAVJE VI

INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE

Člen 19

Označevanje

1.   Brez poseganja v druge določbe tega člena so kozmetični izdelki dostopni na trgu samo, če so na primarni in skundarni embalaži kozmetičnih izdelkovnaslednje informacije v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi:

(a)

ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe. Te informacije so lahko skrajšane, če okrajšava še vedno omogoča prepoznavanje te osebe in njenega naslova. Če je navedenih več naslovov, se poudari tistega, na katerem je vselej na voljo dokumentacija z informacijami o izdelku. Za uvožene kozmetične izdelke se jasno navede država izvora;

(b)

nominalna vsebina ob času pakiranja, navedena z maso ali prostornino, razen pri embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet mililitrov, brezplačnih vzorcih in pakiranjih za enkratno uporabo; za predpakirane izdelke, ki se običajno prodajajo kot komplet izdelkov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne, ni treba navesti vsebine, če je na embalaži navedeno število kosov. Teh informacij ni treba navesti, če se število kosov zlahka vidi skozi embalažo ali če se izdelek običajno prodaja samo posamično;

(c)

datum, do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in zlasti ostane skladen s členom 3 („minimalni rok trajanja“).

Pred datumom ali podrobnostih o tem, kje na embalaži je datum naveden, je naveden simbol iz točke 3 Priloge VII ali napis: „uporabno najmanj do konca“.

Minimalni rok trajanja je izražen jasno in je sestavljen bodisi iz meseca in leta bodisi dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu. Če je potrebno, se ta informacija dopolni z navedbo pogojev, ki jih je treba izpolniti za jamstvo navedenega trajanja.

Navedba minimalnega roka trajanja ni obvezna za kozmetične izdelke z minimalnim rokom trajanja več kot 30 mesecev. Za take izdelke je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja. Te informacije se označi, razen kadar koncept trajanja po odprtju ni relevanten, z grafičnim simbolom, navedenim v točki 2 Priloge VII, ki mu sledi obdobje (v mesecih in/ali letih);

(d)

podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi, najmanj pa tisti, našteti v prilogah III do VI, in vse posebne previdnostne informacije na izdelkih za poklicno uporabo;

(e)

serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka. Kadar je to iz praktičnih razlogov nemogoče, ker so kozmetični izdelki premajhni, morajo biti te informacije navedene samo na sekundarni embalaži;

(f)

namen kozmetičnega izdelka, razen če je razviden iz njegovega videza;

(g)

seznam sestavin. Ta podatek je lahko naveden samo na sekundarni embalaži. Pred seznamom je naveden izraz „sestavine“ ali „ingredients“.

Za namene tega člena „sestavina“ pomeni katero koli snov ali zmes, ki se namenoma uporablja za kozmetični izdelek med proizvodnim postopkom. Kot sestavine se ne štejejo:

(i)

nečistoče v uporabljenih surovinah;

(ii)

pomožne tehnične snovi, ki se uporabljajo v zmesi, pa jih končni izdelek ne vsebuje.

Parfumi in aromatične sestavine ter njihove surovine se navedejo z izrazom „parfum“ali „aroma“. Poleg tega se na seznamu sestavin poleg izrazov parfum ali aroma navede prisotnost snovi, katerih navedba se zahteva v stolpcu „drugo“ v Prilogi III.

Seznam sestavin se navede v padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v času dodajanja kozmetičnemu izdelku. Sestavine v koncentracijah, nižjih od 1 %, se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za sestavinami v koncentracijah, višjih od 1 %.

Vse prisotne sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti jasno označene na seznamu sestavin. Beseda „nano“ se postavi v oklepaju pred ime teh sestavin.

Barvila, ki niso namenjena barvanju las se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za drugimi kozmetičnimi sestavinami. Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko navedejo vsa barvila v paleti, razen tistih, ki so namenjeni barvanju las, pod pogojem, da se dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol „+/–“. Kjer se zdi primerno se uporablja nomenklatura CI (Colour Index).

2.   Kadar iz praktičnih razlogov ni mogoče navesti informacij iz točk (d) in (g) odstavka 1, kot je določeno, se uporablja naslednje:

informacije se navedejo na priloženem ali pripetem listku, etiketi, traku, nalepki ali kartici;

razen, če je to neizvedljivo, se te informacije navedejo v skrajšani obliki ali z grafičnim simbolom, navedenim v točki 1 Priloge VII, ki morajo biti za informacije iz točke (d) odstavka 1 navedeni na primarni ali sekundarni embalaži, za informacije iz točke (g) odstavka 1 pa na sekundarni embalaži.

3.   Pri milih, kopalnih kroglicah in drugih majhnih izdelkih, pri katerih iz praktičnih razlogov ni mogoče, da bi bile informacije navedene v točki (g) odstavka 1, na etiketi, nalepki, traku ali kartici ali na priloženem listku, se te informacije navedejo na obvestilu v neposredni bližini zbirnega mesta (posode, škatle, itd…), na katerem se kozmetični izdelek prodaja.

4.   Za kozmetične izdelke, ki niso predpakirani, ki so pakirani na kraju prodaje na zahtevo kupca ali pa so predpakirani za takojšnjo prodajo, države članice sprejmejo predpise za navedbo informacij, predvidenih v odstavku 1.

5.   Jezik, v katerem so navedene informacije iz točk (b), (c), (d) in (f) odstavka 1 in iz odstavkov (2), (3) in (4), se določi z zakonodajo države članice, v kateri je izdelek dostopen končnemu uporabniku.

6.   Informacije iz točke (g) odstavka 1 se navedejo z uporabo skupnih imen sestavin iz glosarja, določenega v členu 33. Če skupno ime sestavine ne obstaja, se uporabi izraz iz splošno sprejete nomenklature.

Člen 20

Navedbe na izdelkih

1.   Kozmetičnim izdelkom se pri označevanju, dostopnosti na trgu in oglaševanju ne sme z uporabo besedil, imen, blagovnih znamk, slik ter simboličnih in drugih oznak pripisovati značilnosti ali funkcij, ki jih v resnici nimajo.

2.   Komisija, ob sodelovanju z državami članicami, pripravi akcijski načrt glede navedb, ki se uporabljajo, in določi prednostne naloge za določitev skupnih meril za utemeljitev uporabe navedbe.

Po posvetovanju s SCCS ali drugimi zadevnimi organi, Komisija sprejme seznam skupnih meril za navedbe, ki se lahko uporabljajo v zvezi s kozmetičnimi izdelki, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3) te uredbe, ob upoštevanju določb Direktive 2005/29/ES.

Komisija do 11. julij 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi navedb na podlagi sprejetih skupnih meril iz drugega pododstavka. Če je v poročilu ugotovljeno, da navedbe, ki se uporabljajo v zvezi s kozmetičnimi izdelki, niso skladne s skupnimi merili, Komisija ob sodelovanju z državami članicami sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti.

3.   Odgovorna oseba lahko na embalaži izdelka ali katerem koli dokumentu, objavi, etiketi, obroču ali manšeti, priloženi izdelku ali nanašajoči se nanj, navede, da se testiranja kozmetičnega izdelka niso izvajala na živalih, samo če izvajalec ali njegov dobavitelj nista izvajala ali naročila nobenih testiranj končnega kozmetičnega izdelka ali njegovega prototipa ali katere koli od vsebovanih sestavin na živalih ali uporabila katere koli sestavine, ki jo je kdor koli testiral na živalih zaradi razvoja novih kozmetičnih izdelkov.

Člen 21

Dostop do informacij za javnost

Brez poseganja v varovanje, zlasti poslovnih skrivnosti in pravic intelektualne lastnine, odgovorna oseba zagotovi, da so kvalitativna in kvantitativna sestava kozmetičnega izdelka, v primeru parfumov in aromatičnih sestavin pa tudi ime in številka šifre sestave in identiteta dobavitelja, kot tudi obstoječe informacije o neželenih učinkih in resnih neželenih učinkih zaradi uporabe kozmetičnega izdelka, lahko dostopni javnosti s kakršnimi koli ustreznimi sredstvi.

Zahtevane kvantitativne informacije glede sestave kozmetičnega izdelka, ki morajo biti dostopni javnosti, se omejijo na nevarne snovi, v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

POGLAVJE VII

NADZOR TRGA

Člen 22

Notranji nadzor trga

Države članice skladnost s to uredbo preverjajo z notranjim nadzorom kozmetičnih izdelkov, ki so dostopni na trgu. Izvajati morajo primerne preverbe kozmetičnih izdelkov in gospodarskih subjektov v primernem obsegu, preko dokumentacije z informacijami o izdelku in, kadar je primerno, fizične in laboratorijske preskuse na podlagi ustreznih vzorcev.

Države članice nadzirajo tudi skladnost z načeli dobre proizvodne prakse.

Države članice, organom za nadzor trga, dajo potrebna pooblastila, sredstva in znanje za pravilno izvajanje njihovih nalog.

Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj vsako četrto leto, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji ter dajo na voljo javnosti prek elektronskih komunikacij ter, če je to ustrezno, prek drugih sredstev.

Člen 23

Obveščanje o resnih neželenih učinkih

1.   V primeru resnih nezaželenih učinkov, odgovorna oseba in distributerji nemudoma sporočijo pristojnim organom države članice, kjer se je pojavil resen nezaželen učinek, naslednje:

(a)

vse resne neželene učinke, ki so jim znani ali za katere bi bilo razumno pričakovati, da so jim znani,

(b)

ime zadevnega kozmetičnega izdelka, ki omogoča njegovo specifično identifikacijo,

(c)

korektivne ukrepe, ki so jih morebiti sprejeli.

2.   Kadar odgovorna oseba poroča o resnih neželenih učinkih pristojnemu organu države članice, kjer se je učinek pojavil, ta pristojni organ nemudoma pošlje informacije iz odstavka 1 pristojnim organom drugih držav članic.

3.   Kadar distributerji poročajo o resnih neželenih učinkih pristojnemu organu države članice, kjer se je učinek pojavil, ta pristojni organ nemudoma pošlje informacije iz odstavka 1 pristojnim organom držav članic in odgovorni osebi.

4.   Kadar končni uporabniki ali zdravstveni delavci poročajo o resnih neželenih učinkih pristojnemu organu države članice, kjer se je učinek pojavil, ta pristojni organ nemudoma pošlje informacije o zadevnem kozmetičnem izdelku pristojnim organom držav članic in odgovorni osebi.

5.   Pristojni organi lahko uporabijo informacije iz tega člena za namen notranjega nadzora trga, analizo trga, oceno in obveščanje potrošnikov v okviru členov 25, 26 in 27.

Člen 24

Informacije o snoveh

V primeru resnega dvoma glede varnosti katere koli snovi, ki jo vsebujejo kozmetični izdelki, lahko pristojni organ države članice, kjer je na trgu dostopen izdelek, ki vsebuje tako snov, z utemeljenim zahtevkom od odgovorne osebe zahteva predložitev seznama vseh kozmetičnih izdelkov, za katere je odgovorna in ki vsebujejo to snov. Seznam vsebuje navedbo koncentracij te snovi v kozmetičnih izdelkih.

Pristojni organi lahko uporabijo informacije iz tega člena za namen notranjega nadzora trga, analizo trga, oceno in obveščanje potrošnikov v okviru členov 25, 26 in 27.

POGLAVJE VIII

NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, ZAŠČITNA KLAVZULA

Člen 25

Neizpolnjevanje obveznosti s strani odgovorne osebe

1.   Brez poseganja v odstavek 4, pristojni organi od odgovorne osebe zahtevajo, da sprejme vse ustrezne ukrepe, vključno s korektivnimi ukrepi za vzpostavitev skladnosti kozmetičnega izdelka, umik izdelka s trga, ali odpoklic v izrecno navedenem roku, sorazmerno z naravo tveganja, kadar ni izpolnjena katera koli izmed naslednjih zahtev:

(a)

dobra proizvodna praksa iz člena 8;

(b)

ocena varnosti iz člena 10;

(c)

zahteve za dokumentacijo z informacijami o izdelku iz člena 11;

(d)

določbe o vzorčenju in analizi iz člena 12;

(e)

zahteve glede priglasitve iz členov 13 in 16;

(f)

omejitve za snovi iz členov 14, 15 in 17;

(g)

zahteve glede testiranj na živalih iz člena 18;

(h)

zahteve glede označevanja iz člena 19(1), (2), (5) in (6);

(i)

zahteve v zvezi z navedbami na izdelkih iz člena 20;

(j)

dostop do informacij za javnost iz člena 21;

(k)

obveščanje o resnih neželenih učinkih iz člena 23;

(l)

zahteve v zvezi z informacijami o snoveh iz člena 24.

2.   Po potrebi, pristojni organ obvesti pristojni organ države članice, kjer ima sedež odgovorna oseba, o ukrepih, ki jih je zahteval od odgovorne osebe.

3.   Odgovorna oseba zagotovi, da se ukrepi iz odstavka 1 sprejmejo za vse zadevne izdelke, ki so dostopni na trgu po vsej Skupnosti.

4.   Kadar pristojni organ, v primeru resnih tveganj za zdravje ljudi, meni, da neskladnost ni omejena le na ozemlje države članice, kjer je kozmetični izdelek dostopen na trgu, obvesti Komisijo in pristojne organe drugih držav članic o ukrepih, ki jih je zahteval od odgovorne osebe.

5.   Pristojni organ sprejme vse ustrezne ukrepe, da se prepove ali omeji dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu ali da se izdelek umakne ali odpokliče s trga v naslednjih primerih:

(a)

kadar je potrebno takojšnje ukrepanje v primeru resnega tveganja za zdravje ljudi; ali

(b)

kadar odgovorna oseba ne sprejme vseh ustreznih ukrepov v roku iz odstavka 1.

V primeru resnega tveganja za zdravje ljudi, mora ta pristojni organ Komisijo in pristojne organe drugih držav članic nemudoma obvestiti o sprejetih ukrepih.

6.   Če resno tveganje za zdravje ljudi ni prisotno, v primeru, da odgovorna oseba ne sprejme vseh ustreznih ukrepov, pristojni organ nemudoma obvesti pristojni organ države članice, kjer ima odgovorna oseba sedež, o sprejetih ukrepih.

7.   Za namene odstavkov 4 in 5 tega člena, se uporablja sistem izmenjave informacij, določen v členu 12(1) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (16).

Uporabljata se tudi člen 12(2), (3) in (4) Direktive 2001/95/ES in člen 23 Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (17).

Člen 26

Neizpolnjevanje obveznosti s strani distributerjev

Pristojni organi od distributerjev zahtevajo, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe, vključno s korektivnimi ukrepi za vzpostavitev skladnosti kozmetičnega izdelka, umik izdelka s trga, ali odpoklic v razumnem roku, sorazmerno z naravo tveganja, kadar niso izpolnjene zahteve iz člena 6.

Člen 27

Zaščitna klavzula

1.   V primeru, da izdelek izpolnjuje zahteve iz člena 25(1), kjer se pristojni organ prepriča, oziroma ima razumen razlog za zaskrbljenost, da kozmetični izdelek ali izdelki, ki so dostopni na trgu, predstavljajo ali lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi, sprejme vse ustrezne začasne ukrepe, da se kozmetični izdelek ali izdelki umaknejo, odpokličejo ali kako drugače omejijo na trgu.

2.   Pristojni organ Komisijo in pristojne organe drugih držav članic nemudoma seznani s sprejetimi ukrepi in kakršnimi koli dodatnimi podatki.

Za namene prvega pododstavka se uporablja sistem izmenjave informacij, določen v členu 12(1) Direktive 2001/95/ES.

Uporablja se člen 12(2), (3) in (4) Direktive 2001/95/ES.

3.   Komisija čim prej določi, ali so začasni ukrepi iz odstavka 1 utemeljeni ali ne. V ta namen se po možnosti posvetuje z zainteresiranimi strankami, državami članicami in SCCS.

4.   Če so začasni ukrepi utemeljeni, se uporablja člen 31(1).

5.   Če začasni ukrepi niso utemeljeni, Komisija o tem obvesti države članice, zadevni pristojni organ pa zadevne začasne ukrepe razveljavi.

Člen 28

Dobra upravna praksa

1.   Za vsako odločitev v skladu s členoma 25 in 27 je potrebna natančna utemeljitev. Pristojni organ o njej brez odlašanja uradno obvesti odgovorno osebo in jo istočasno seznani tudi s pravnimi sredstvi, ki so ji na voljo v skladu z zakonodajo zadevne države članice, ter z roki, ki se za ta pravna sredstva uporabljajo.

2.   Razen v primerih, ko je zaradi resnega tveganja za zdravje ljudi nujno takojšnje ukrepanje, ima odgovorna oseba možnost predložiti svoje stališče, preden je sprejeta kakršna koli odločitev.

3.   Kjer se zdi primerno, se določbe iz odstavkov 1 in 2 uporabljajo za distributerja za vse sklepe, ki se sprejmejo v skladu s členoma 26 in 27.

POGLAVJE IX

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 29

Sodelovanje med pristojnimi organi

1.   Pristojni organi držav članic sodelujejo med seboj in s Komisijo, da zagotovijo pravilno uporabo in primerno izvajanje te uredbe ter si posredujejo vse informacije, ki so potrebne za enotno uporabo te uredbe.

2.   Komisija zagotovi izmenjavo izkušenj med pristojnimi organi z namenom usklajevanja enotne uporabe te uredbe.

3.   Sodelovanje je lahko del pobud, oblikovanih na mednarodni ravni.

Člen 30

Sodelovanje pri preverjanju dokumentacije z informacijami o izdelku

Pristojni organ katere koli države članice, kjer je kozmetični izdelek dostopen, lahko od pristojnega organa države članice, kjer je vselej dostopna dokumentacija z informacijami o izdelku, zahteva, da preveri, ali dokumentacija z informacijami o izdelku izpolnjuje zahteve iz člena 11(2) in ali informacije v njem dokazujejo varnost kozmetičnega izdelka.

Pristojni organ, ki zaprosi za informacije navede razloge za svojo zahtevo.

Na podlagi te zahteve pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja in ob upoštevanju stopnje nujnosti preveri informacije in o svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ, ki e za te informacije zaprosil.

POGLAVJE X

IZVEDBENI UKREPI, KONČNE DOLOČBE

Člen 31

Sprememba prilog

1.   Ob morebitnem tveganju za zdravje ljudi zaradi uporabe snovi v kozmetičnih izdelkih, ki ga je treba obravnavati na ravni celotne Skupnosti, lahko Komisija po posvetovanju s SCCS ustrezno spremeni priloge II do VI.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 32(4).

2.   Komisija lahko po posvetovanju s SCCS spremeni priloge III do VI in VIII, z namenom prilagoditve prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

3.   Komisija lahko po posvetovanju s SCCS spremeni Prilogo I, kadar je to potrebno za zagotavljanje varnosti kozmetičnih izdelkov, ki so dani na trg.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).

Člen 32

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kozmetične izdelke.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 33

Glosar skupnih imen sestavin

Komisija sestavi in posodobi glosar skupnih imen sestavin. V ta namen Komisija upošteva mednarodno priznane nomenklature, vključno z mednarodno nomenklaturo za kozmetične sestavine (INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingridients). Snovi navedene v glosarju, ni nujno, da so dovoljene za uporabo v kozmetičnih izdlekih.

Za označevanje kozmetičnih izdelkov, danih na trg, se uporablja skupna imena sestavin najpozneje dvanajst mesecev po objavi glosarja v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 34

Pristojni organi, centri za nadzor zastrupitev ali enakovredni subjekti

1.   Države članice imenujejo svoje nacionalne pristojne organe.

2.   Države članice sporočijo Komisiji podrobne podatke o pristojnih organih iz odstavka 1 in o centrih za zastrupitve in podobnih organih iz člena 13(6). Po potrebi sporočijo tudi spremembe teh podatkov.

3.   Komisija sestavi in posodobi seznam pristojnih organov in organov iz odstavka 2 ter ga da na voljo javnosti.

Člen 35

Letno poročilo o testih na živalih

Komisija vsako leto Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o:

1)

napredku pri razvoju, znanstvenem potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod. Poročilo vključuje natančne podatke o številu in vrsti testov na živalih v zvezi s kozmetičnimi izdelki. Države članice so dolžne zbirati navedene informacije poleg statističnih podatkov, kakor je določeno z Direktivo 86/609/EGS. Komisija zlasti zagotovi razvoj, znanstveno potrjevanje in pravno sprejemljivost alternativnih testnih metod, pri katerih se ne uporabljajo žive živali;

2)

napredku, ki ga je Komisija dosegla v svojih prizadevanjih, da bi OECD sprejela alternativne metode, znanstveno potrjene na ravni Skupnosti, in da bi tretje države priznale rezultate preskusov varnosti, ki jih je Skupnost izvedla z alternativnimi metodami, zlasti v okviru sporazumov o sodelovanju med Skupnostjo in temi državami;

3)

načinu, kako so se upoštevale posebne potrebe malih in srednje velikih podjetij.

Člen 36

Formalni ugovor proti usklajenim standardom

1.   Kadar država članica ali Komisija meni, da usklajeni standard ne izpolnjuje zahtev iz ustreznih določb te uredbe v celoti, Komisija ali zadevna država članica zadevo predloži odboru, ustanovljenem s členom 5 Direktive 98/34/ES, in jo utemelji. Odbor nemudoma predloži svoje mnenje.

2.   Ob upoštevanju mnenja odbora se Komisija odloči, ali sklice na zadevne usklajene standarde v Uradnem listu Evropske Unije objavi, ne objavi, objavi z omejitvami, zadrži, zadrži z omejitvami ali jih umakne.

3.   Komisija obvesti države članice in zadevni evropski organ za standardizacijo. Če je to potrebno, zahteva spremembo zadevnih usklajenih standardov.

Člen 37

Kazni

Države članice sprejmejo določbe o kaznih za kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o teh določbah do 11. julij 2013 in jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

Člen 38

Razveljavitev

Direktiva 76/768/EGS se razveljavi z učinkom od 11. julij 2013, z izjemo člena 4b, ki se razveljavi z učinkom od 1. decembra 2010.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Ta uredba ne sme posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo, določenih v delu B Priloge IX.

Vendar pa morajo pristojni organi še naprej dajati na razpolago informacije, ki so jih prejeli v skladu s členom 7(3) in členom 7a(4) Direktive 76/768/EGS, in odgovorne osebe morajo še naprej imeti vselej dostopne informacije, ki so bile zbrane v skladu s členom 7a navedene direktive do 11. julij 2020.

Člen 39

Prehodne določbe

Z odstopanjem od Direktive 76/768/EGS, se kozmetični izdelki, ki so skladni s to uredbo, lahko dajo na trg pred 11. julij 2013.

Z odstopanjem od Direktive 76/768/EGS, se od 11. januar 2012 priglaitev, ki je bila opravljena v skladu s členom 13 te uredbe, šteje za skladno s členom 7(3) in členom 7a(4) navedene direktive.

Člen 40

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

1.   Ta uredba začne veljati [dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije].

2.   Uporablja se od 11. julij 2013, razen:

člen 15(1) in (2), se uporablja od 1. decembra 2010, kakor tudi členi 14, 31 in 32, v kolikor so ti potrebni za uporabo člena 15(1) in (2); ter

drugi pododstavek člena 16(3), ki se uporablja od 11. januar 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

B. ASK


(1)  UL C 27, 3.2.2009, str. 34.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. novembra 2009.

(3)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

(4)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 192, 11.7.1987, str. 49.

(6)  UL L 196, 2.8.2003, str. 7.

(7)  UL L 157, 30.4.2004, str. 45.

(8)  UL L 241, 10.9.2008, str. 21.

(9)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(10)  UL L 358, 18.12.1986, str. 1.

(11)  UL L 149, 11.6.2005, str. 22.

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(13)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(14)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(15)  UL L 142, 31.5.2008, str. 1.

(16)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(17)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.


PRILOGA I

POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA

Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka vsebuje najmanj naslednje:

DEL A –   Informacije o varnosti kozmetičnega izdelka

1.   Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka

Kvalitativna in kvantitativna sestava kozmetičnega izdelka, vključno s kemijsko identiteto snovi (vključno s kemijskim imenom, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, kjer je to mogoče) in njihova funkcija glede na predviden namen uporabe. Pri parfumih in aromatičnih sestavah, opis imena in številka šifre sestave ter identiteta dobavitelja.

2.   Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka

Fizikalne in kemijske značilnosti snovi, zmesi in kozmetičnih izdelkov.

Stabilnost kozmetičnega izdelka v razumno predvidljivih pogojih shranjevanja.

3.   Mikrobiološka kakovost

Mikrobiološke specifikacije snovi ali zmesi in kozmetičnega izdelka. Posebno pozornost je treba nameniti kozmetičnim izdelkom, ki se uporabljajo okoli oči, na sluznicah na splošno, na poškodovani koži, na otrocih, mlajših od treh let, na starejših ljudeh in osebah, ki kažejo znake zmanjšane odpornosti.

Rezultati izzivnega preskusa učinkovitosti konzerviranja.

4.   Nečistote, sledi, podatki o embalažnem materialu

Čistost snovi in zmesi.

V primeru sledi prepovedanih snovi, dokaz o njihovi tehnični neizogibnosti.

Ustrezne značilnosti embalažnega materiala, zlasti čistosti in stabilnosti.

5.   Normalna in razumno predvidljiva uporaba

Normalna in razumno predvidljiva uporaba izdelka. Obrazložitev je treba utemeljiti zlasti glede na opozorila in druga pojasnila pri označevanju izdelka.

6.   Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku

Podatki o izpostavljenosti kozmetičnemu izdelku ob upoštevanju ugotovitev iz oddelka 5 v zvezi z naslednjim:

1)

mesto/a uporabe;

2)

površina/e uporabe;

3)

količina uporabljenega izdelka;

4)

trajanje in pogostnost uporabe;

5)

normalni in razumno predvidljivi načini izpostavljenosti;

6)

ciljne ali izpostavljene populacije. Treba je upoštevati tudi možno izpostavljenost določene populacije.

Pri izračunu izpostavljenosti je treba upoštevati tudi toksikološke učinke, ki jih je treba preučiti (npr. izpostavljenost je morda treba izračunati glede na enoto površine kože ali na enoto telesne teže). Upoštevati bi bilo treba tudi možnost sekundarne izpostavljenosti, do katere pride na načine, ki ne izhajajo iz neposredne uporabe (npr. nenamerno vdihovanje razpršilcev, nenamerno zaužitje izdelkov za nego ustnic itd.).

Posebno pozornost je treba nameniti kakršnim koli možnim vplivom na izpostavljenost zaradi velikosti delcev.

7.   Izpostavljenost snovem

Podatki o izpostavljenosti snovem, ki jih vsebuje kozmetični izdelek, za zadevne toksikološke parametre ob upoštevanju informacij iz oddelka 6.

8.   Toksikološki profil snovi

Brez poseganja v člen 18, mora toksikološki profil snovi, vsebovane v kozmetičnem izdelku, zajemati vse relevantne toksikološke učinke te snovi. Posebna pozornost mora biti namenjena oceni lokalne toksičnosti (draženje kože in oči), oceni sposobnosti senzitizacije kože in v primeru UV absorbcije tudi oceni fototoksičnosti.

Upoštevati je potrebno vse toksikološko pomembne načine absorbcije, kakor tudi sistemske učinke. Na podlagi NOAEL (No Observed Adverse Effect Level – odmerek brez opaznega škodljivega učinka) je potrebno izračunati MOS (Margin of Safety – meja varne uporabe). V primeru neupoštevanja navedenega je potrebno navesti utemeljitev.

Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem možnim vplivom na toksikološki profil zaradi

velikosti delcev, vključno nanomaterialov,

nečistoče snovi in uporabljenih surovin, ter

medsebojnega delovanja snovi..

Vsako navzkrižno uporabo podatkov iz različnih virov je treba dokazati in utemeljiti.

Vir informacij mora biti jasno opredeljen.

9.   Neželeni učinki in resni neželeni učinki

Vsi razpoložljivi podatki o neželenih učinkih in resnih neželenih učinkih kozmetičnega izdelka ali, kjer je ustrezno, drugih kozmetičnih izdelkov. To vključuje statistične podatke.

10.   Informacije o kozmetičnem izdelku

Druge zadevne informacije, npr. obstoječe študije na ljudeh prostovoljcih ali jasno potrjene in utemeljene ugotovitve ocen tveganj, ki so bile izdelane na drugih ustreznih področjih.

DEL B –   Ocena varnosti kozmetičnega izdelka

1.   Zaključek ocene

Izjava o varnosti kozmetičnega izdelka v zvezi s členom 3.

2.   Označena opozorila in navodila za uporabo

Izjava o nujnosti označevanja katerih koli posebnih opozoril in navodil za uporabo v skladu s členom 19(1)(d).

3.   Obrazložitev

Razlaga znanstvenega argumentiranja, na podlagi katerega je bil sprejet zaključek ocene v skladu z oddelkom 1, in izjave v skladu z oddelkom 2. Pojasnilo temelji na opisih iz dela A. Kjer je potrebno, je treba oceniti in obravnavati mejo varnostne uporabe (MOS).

Med drugim se pripravi posebna ocena kozmetičnih izdelkov, namenjenih za uporabo pri otrocih, mlajših od treh let, in kozmetičnih izdelkov, namenjenih izključno za zunanjo intimno higieno.

Ocenijo se možna medsebojna vplivanja snovi, ki jih vsebuje kozmetični izdelek.

Preučitev in nepreučitev različnih toksikoloških profilov je treba natančno utemeljiti.

Natančno je treba preučiti vplive stabilnosti na varnost kozmetičnih izdelkov.

4.   Verodostojnost ocenjevalca in odobritev dela B

Ime in naslov ocenjevalca varnosti.

Dokazilo o usposobljenosti ocenjevalca varnosti.

Datum in podpis ocenjevalca varnosti.


Preambula k prilogam II do VI

(1)

Za namene prilog II do VI:

(a)

„izdelek, ki se izpere,“ je kozmetični izdelek, ki ga je treba po nanosu na kožo, lase ali sluznice odstraniti;

(b)

„izdelek, ki se ne odstrani,“ je kozmetični izdelek, ki je namenjen daljšemu stiku s kožo, lasmi ali sluznicami;

(c)

„izdelek za lase“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na lase oziroma dlake na glavi ali obrazu, razen trepalnic;

(d)

„izdelek za kožo“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na kožo;

(e)

„izdelek za ustnice“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na ustnice;

(f)

„izdelek za obraz“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na kožo obraza;

(g)

„izdelek za nohte“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na nohte;

(h)

„izdelek za usta“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na zobe ali sluznice ustne votline;

(i)

„izdelek, ki se nanaša na sluznice“ je kozmetični izdelek, namenjen nanašanju na sluznice

ustne votline,

ob robu oči

ali zunanjih spolnih organov;

(j)

„izdelek za oči“ je kozmetični izdelek, namenjen za nanašanje v bližini oči;

(k)

„poklicna uporaba“ pomeni, da kozmetične izdelke nanašajo in uporabljajo osebe pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti.

(2)

Za lažjo identifikacijo snovi se uporabljajo naslednji deskriptorji:

mednarodna nelastniška imena (INN - International Nonproprietary Names) za farmacevtske izdelke, WHO, Ženeva, avgust 1975;

številke CAS (Chemical Abstract Service);

številka ES, ki se ujema s številkami evropskega popisa obstoječih trgovskih kemijskih snovi (EINECS - European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) oziroma s številkami evropskega seznama prijavljenih kemijskih snovi (ELINCS - European List of Notified Chemical Substances) ali z registracijsko številko iz Uredbe (ES) št. 1907/2006;

XAN je ime, ki ga potrdi specifična država (X), na primer USAN, ki se ujema s potrjenim imenom za Združene države Amerike;

ime v glosarju skupnih imen sestavin iz člena 33 te uredbe.

(3)

Snovi, navedene v prilogah III do VI, ne zajemajo nanomaterialov, razen, kadar je izrecno navedeno.


PRILOGA II

SEZNAM SNOVI, PREPOVEDANIH V KOZMETIČNIH IZDELKIH

Referenčna števila

Opredelitev snovi

Kemijsko ime/INN

Številka CAS

Številka ES

a

b

c

d

1

N-(5-klorobenzoksazol-2)ilacetamid

35783-57-4

 

2

(2-acetoksietil)trimetilamonij hidroksid (acetilholin) in njegove soli

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil] ocetna kislina (Tiratrikol (INN)) in njene soli

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokaprojska kislina (INN) in njene soli

60-32-2

200-469-3

8

Cinkofen (INN), njegove soli, derivati in soli teh derivatov

132-60-5

205-067-1

9

Tiropropna kislina (INN) in njene soli

51-26-3

 

10

Triklorocetna kislina

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (listi, korenine in galenski pripravki)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitin (glavni alkaloid Aconitum napellus L.) in njegove soli

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. in njegovi pripravki

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alkaloidi Rauwolfie serpentina L. in njihove soli

90106-13-1

290-234-1

16

Alkinski alkoholi, njihovi estri, etri in soli

 

 

17

Izoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Alil izotiocianat

57-06-7

200-309-2

19

Aloklamid (INN) in njegove soli

5486-77-1

 

20

Nalorfin (INN), njegove soli in etri

62-67-9

200-546-1

21

Simpatikomimetični amini, ki delujejo na centralni živčni sistem: vse snovi, vsebovane na prvem seznamu zdravil, ki se izdajajo na zdravniški recept in so navedena v resoluciji Sveta Evrope AP (69)2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, njegove soli in njegovi halogenirani in sulfonirani derivati

62-53-3

200-539-3

23

Betoksikain (INN) in njegove soli

3818-62-0

 

24

Zoksazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), njegove soli in derivati

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), njegove izomere in soli

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) in njegove soli

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2-bis (4-metoksifenil)etanol in njegove soli

530-34-7

 

30

1,3-dimetilpentilamin in njegove soli

105-41-9

203-296-1

31

4-aminosalicilna kislina in njene soli

65-49-6

200-613-5

32

Toluidini, njihove izomere, soli in halogenirani in sulfonirani derivati

26915-12-8

248-105-2

33

Ksilidini, njihove izomere, soli in halogenirani in sulfonirani derivati

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloksi) furo [3,2-g] kromen-7-on)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. in njegovi galenski pripravki

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dikloro-2-metilbutan

507-45-9

 

37

Snovi z androgenim učinkom

 

 

38

Antracensko olje

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotiki

 

 

40

Antimon in njegove spojine

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. in njegovi pripravki

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin ((R) 5,6,6a7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de, g]=kinolin-10,11-diol) in njegove soli

58-00-4

200-360-0

43

Arzen in njegove spojine

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. in njeni pripravki

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, njegove soli in derivati

51-55-8

200-104-8

46

Barijeve soli, z izjemo barijevega sulfida, pod pogoji, navedenimi v Prilogi III, ter barijevega sulfata, karminsko rdeča barvila, soli in pigmenti, pripravljeni iz barvil, ki so navedeni v Prilogi IV

 

 

47

Benzen

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol- 2(3H) -on

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepini in benzodiazepini

12794-10-4

 

50

1-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoat (amilokain) in njegove soli

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetil-4-piperidil benzoat (eukain) in njegove soli

500-34-5

 

52

Izokarboksazid (INN) *

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) * in njegovi derivati

73-48-3

200-800-1

54

Berilij in njegove spojine

7440-41-7

231-150-7

55

Brom, elementarni

7726-95-6

231-778-1

56

Bretilijev tozilat (INN) *

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramin (INN) in njegove soli

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonijev bromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrilamonijev bromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) in njegove soli

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenilbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmij in njegove spojine

7440-43-9

231-152-8

69

Kantaridi (španske muhe), Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderivati karbazola

 

 

73

Ogljikov disulfid

75-15-0

200-843-6

74

Katalaza

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelin in njegove soli

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (eterična olja)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trikloroetan-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Klor

7782-50-5

231-959-5

79

Klorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Premaknjeno ali črtano

 

 

81

4-fenilazofenilen-1,3-diamin citrat hidroklorid (krizoidin citrat hidroklorid)

5909-04-6

 

82

Klorzoksazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-kloro-6-metilpirimidin-4-ildimetilamin (krimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klorprotiksen (INN) in njegove soli

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N, N-bis (2-kloroetil) metilamin N-oksid in njegove soli

126-85-2

 

87

Klormetin (INN) in njegove soli

51-75-2

200-120-5

88

Ciklofosfamid (INN) in njegove soli

50-18-0

200-015-4

89

Manomustin (INN) in njegove soli

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) in njegove soli

3785-21-5

 

91

Kloromezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil] indan-1,3-dion (klorofacinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klorfenoksamin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglikodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloroetan

75-00-3

200-830-5

97

Krom; kromova kislina in njene soli

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., njegovi alkaloidi in galenski pripravki

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (plod, prašek, galenski pripravki)

85116-75-2

285-527-6

100

Gliciklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobaltov benzensulfonat

23384-69-2

 

102

Kolhicin, njegove soli in derivati

64-86-8

200-598-5

103

Kolhikozid in njegovi derivati

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. in njegovi galenski pripravki

84696-03-7

283-623-2

105

Konvalatoksin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (plod)

 

 

107

Croton tiglium L. (olje)

8001-28-3

 

108

1-butil-3-(N-krotonoilsulfanilil)sečnina

52964-42-8

 

109

Kurare in kurarin

8063-06-7;/22260-42-0

232-511-1;/244-880-6

110

Sintetični kurarizanti

 

 

111

Vodikov cianid in njegove soli

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN) 2-(alfa-cikloheksilbenzil) (N, N, N’, N’-tetraetil-1,3-propanediamin

3590-16-7

 

113

Ciklomenol (INN) in njegove soli

5591-47-9

227-002-6

114

Natrijev heksaciklonat (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropimat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Premaknjeno ali črtano

 

 

117

O,O’-diacetil-N-alil-N-normorfin

2748-74-5

 

118

Pipazetat (INN) in njegove soli

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromofenetil)-5-metilhidantoin

511-75-1

208-133-8

120

N,N-pentametilenbis(trimetilamonijeve) soli, npr. pentametonijev bromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N'-[(metilimino)dietilen]bis(etildimetilamonijeve) soli, npr. azametonijev bromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Ciklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N'-heksametilenbis(trimetilamonijeve) soli, npr. heksametonijev bromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloroetani (etilen kloridi), npr. 1,2-dikloroetan

107-06-2

203-458-1

126

Dikloroetileni (acetilen kloridi), npr. viniliden klorid (1,1-dikloretilen)

75-35-4

200-864-0

127

lizergid (INN) (LSD) in njegove soli

50-37-3

200-033-2

128

Ksenilsalat (INN); (2-dietilaminoetil 3-hidroksi-4-fenilbenzoat) in njegove soli

3572-52-9

222-686-2

129

Cinkokain (INN) in njegove soli

85-79-0

201-632-1

130

3-dietilaminopropil cinamat

538-66-9

 

131

O,O'-dietil-O-4-nitrofenil fosforotioat (paration - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oksalilbis(iminoetilen)] bis [(o-klorobenzil)dietilamonijeve] soli, npr. ambenomijev klorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metiprilon (INN) in njegove soli

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin in vsi heterozidi Digitalis purpureae L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]teofilin (ksantinol)

2530-97-4

 

136

Dioksetedrin (INN) in njegove soli

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurajev jodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propifenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) in njegove soli

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) in njegove soli

1243-33-0

 

142

Dimetilamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis(dimetilaminometil) propil benzoat (amidrikain, alipin) in njegove soli

963-07-5

213-512-6

144

Metapirilen (INN) in njegove soli

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) in njegove soli

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptilin (INN) in njegove soli

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) in njegove soli

657-24-9

211-517-8

148

Izosorbid dinitrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitril

109-77-3

203-703-2

150

Sukcinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenol izomere

51-28-5/ 329-71-5/ 573-56-8/ 25550-58-7

200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2

152

Inprokon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) in njegove soli

60-46-8

200-479-8

154

Difenilpiralin (INN) in njegove soli

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpirazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoil-3, 3-difenilpropil)-N, N-diizopropilmetilamonijeve soli, npr. izopropamidov jodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktizin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropin (INN) in njegove soli

86-13-5

 

159

Ciklizin (INN) in njegove soli

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenil-4-imidazolidon (doksenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiram (INN)

97-77-8;/ 137-26-8

202-607-8;/ 205-286-2

163

Emetin, njegove soli in derivati

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin in njegove soli

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamid (INN) in njegovi derivati

126-93-2

 

166

Eserin ali fizostigmin in njegove soli

57-47-6

200-332-8

167

Estri 4-aminobenzojske kisline s prosto aminoskupino, razen tistih, ki so uvrščene na seznam v Prilogi VI

 

 

168

Soli holina in njihovi estri, npr. holin klorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) in njegove soli

77-22-5

201-013-6

170

Dietil 4-nitrofenil fosfat (paraokson ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazin (INN) in njegove soli

509-84-2

 

172

Oksfeneridin (INN) in njegove soli

546-32-7

 

173

Etoheptazin (INN) in njegove soli

77-15-6

201-007-3

174

Meteptazin (INN) in njegove soli

469-78-3

 

175

Metilfenidat (INN) in njegove soli

113-45-1

204-028-6

176

Doksilamin (INN) in njegove soli

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksan (INN)

2430-46-8

 

178

4-benziloksifenol in 4-etoksifenol

103-16-2/ 622-62-8

203-083-3/ 210-748-1

179

Paretoksikain (INN) in njegove soli

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) in njegove soli

77-21-4

201-012-0

182

Etilen oksid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) in njegove soli

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametazon (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanizon (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluorezon (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluorovodikova kislina, njene običajne soli, njene kompleksne spojine in fluorovodiki, razen tistih, ki so navedeni v Prilogi III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilamonijeve soli, npr. furtretonijev jodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progestogeni

 

 

195

1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro- 6,7-epoksi -1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endrin - ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

198

(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,8,8a--heksahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (izodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hidrastin, hidrastinin in njune soli

118-08-1/ 6592-85-4

204-233-0/ 229-533-9

200

Hidrazidi in njihove soli, npr. izoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hidrazin, njegovi derivati in njihove soli

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksin (INN) in njegove soli

4684-87-1

 

203

Varfarin (INN) in njegove soli

81-81-2

201-377-6

204

Etil bis(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il) acetat in soli kisline

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatilnitrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-dihidroksi-3,3'-(3-metiltiopropiliden)dikumarin

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksolin (INN) in njegove soli

4008-48-4

223-662-4

210

Hiosciamin, njegove soli in derivati

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (listi, semena, prašek in galenski pripravki)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) in njegove soli

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametilenbis (trimetilamonijeve soli), npr. dekametonijev bromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. in sorodne vrste) (korenine, prašek in galenski pripravki)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropilpent-4-enoil) sečnina (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-santonin (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetil nafto [1,2-b] furan-2,8-dion

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. in njeni galenski pripravki

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) in njegove soli

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturati

 

 

221

Živo srebro in njegove spojine, razen izjem, navedenih v Prilogi V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoksifenetilamin (meskalin) in njegove soli

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehid

9002-91-9

 

224

2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilacetamid in njegove soli

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfan (INN) in njegove soli

125-71-3

204-752-2

227

2-metilheptilamin in njegove soli

540-43-2

 

228

Izometepten (INN) in njegove soli

503-01-5

207-959-6

229

Mekamilamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Gvaifenezin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN), njegovi derivati in soli

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karizoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) in njegove soli

1082-56-0

 

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldinijev metilsulfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hidroksizin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftol

135-19-3

205-182-7

242

1-in 2-naftilamin in njune soli

134-32-7/ 91-59-8

205-138-7/ 202-080-4

243

3-(1-naftilmetil)- 4-hidroksikumarin

39923-41-6

 

244

Nafazolin (INN) in njegove soli

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin in njegove soli npr. neostigmin bromid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin in njegove soli

54-11-5

200-193-3

247

Amil nitriti

110-46-3

203-770-8

248

Anorganski nitriti, razen natrijevega nitrita

14797-65-0

 

249

Nitrobenzen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokrezoli in njihove soli alkalijskih kovin

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerin; propan-1,2,3-triil trinitrat

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalijski pentacianonitrozilferat (2-), npr.

14402-89-2/ 13755-38-9

238-373-9/ -

256

Nitrostilbeni, njihovi homologi in derivati

 

 

257

Noradrenalin in njegove soli

51-41-2

200-096-6

258

Noskapin (INN) in njegove soli

128-62-1

204-899-2

259

Gvanetidin (INN) in njegove soli

55-65-2

200-241-3

260

Estrogeni

 

 

261

Oleinrin

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peletierin in njegove soli

2858-66-4/ 4396-01-4

220-673-6/ 224-523-0

264

Pentakloroetan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritritil tetranitrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamilamin (INN) in njegove soli

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinska kislina

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloksazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenilindan-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etilfenacemid (feneturid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Feniramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) in njegove soli

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetil pirofosfat (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolil fosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocibin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor in kovinski fosfidi

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) in njegove soli

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin in njegove soli

92-13-7

202-128-4

284

levosučni piperidin-2-il benzil acetat (treo oblika) (levofacetoperan (INN)) in njegove soli

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) in njegove soli

467-60-7

207-394-5

286

Azaciklonol (INN) in njegove soli

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) in njegove soli

55837-15-5

259-848-7

289

Svinec in njegove spojine

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. („voda iz lovorikovca“)

89997-54-6

289-689-9

292

Metirapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktivne snovi, kakor jih opredeljuje Direktiva 96/29/Euratom (1) o določitvi temeljnih varnostnih stinardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

 

 

294

Juniperus sabina L. (listi, eterično olje in galenski pripravki)

90046-04-1

289-971-1

295

Hioscin, njegove soli in derivati

51-34-3

200-090-3

296

Soli zlata

 

 

297

Selen in njegove spojine razen selenovega disulfida po pogojih, določenih v referenčni številki 49 v Prilogi III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. in njegovi galenski pripravki

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) in njegove soli

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoidi (kortikosteroidi)

 

 

301

Datura stramonium L. in njeni galenski pripravki

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantini, njihovi aglukoni in derivati obojih

11005-63-3

234-239-9

303

Vrste Strophantus in njihovi galenski pripravki

 

 

304

Strihnin in njegove soli

57-24-9

200-319-7

305

Vrste Strychnos in njihovi galenski pripravki

 

 

306

Narkotiki, naravni in umetni: vse snovi, naštete v tabelah I in II edine Konvencije o prepovedanih drogah, podpisane v Novo Yorku dne 30. marca 1961

 

 

307

Sulfonamidi (sulfanilamid in njegovi derivati, ki se pridobivajo s substitucijo enega ali več H-atomov v -NH2 skupinah) in njihove soli

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodim in njegove soli

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborini Holmes in njegovi galenski pripravki

84696-42-4

283-649-4

312

Telur in njegove spojine

13494-80-9

236-813-4

313

Ksilometazolin (INN) in njegove soli

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloroetilen

127-18-4

204-825-9

315

Ogljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

316

Heksaetil tetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Talij in njegove spojine

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glikozidni izvleček

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazin (INN) in njegove spojine

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea in njeni derivati, razen tistega, ki je naveden v Prilogi III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezin (INN) in njegovi estri

59-47-2

200-427-4

323

Cepiva, toksini (strupi) ali serumi, opredeljeni kot imunološka zdravila v skladu s členom 1(4) Direktive 2001/83/ES,

 

 

324

Tranilcipromin (INN) in njegove soli

155-09-9

205-841-9

325

Trikloronitrometan (kloropikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribromoetanol (tribromoetil alkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Triklormetin (INN) in njegove soli

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Galaminijev trietijodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh in njeni galenski pripravki

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, njegove soli in galenski pripravki

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (semena in galenski pripravki)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. in njihovi pripravki

90131-91-2

290-407-1

334

Vinil klorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) in holekalciferol (vitamina D2 in D3)

50-14-6/ 67-97-0

200-014-9/ 200-673-2

336

Soli O-alkilditioogljikovih kislin (ksantati)

 

 

337

Johimbin in njegove soli

146-48-5

205-672-0

338

Dimetilsulfoksid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhidramin (INN) in njegove soli

58-73-1

200-396-7

340

4-terc-butilfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-terc-butilpirokatehol

98-29-3

202-653-9

342

Dihidrotahisterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin in njegove soli

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. in njegovi galenski pripravki

 

 

346

2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino] etildimetilamin maleat (mepiramin maleat; pirilamin maleat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklorosalicilanilidi

7426-07-5

 

349

Diklorosalicilanilidi

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicilanilidi

 

 

351

Dibromosalicilanilidi

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiuram monosulfidi

97-74-5

202-605-7

354

Premaknjeno ali črtano

 

 

355

Dimetilformamid (N,N-dimetilformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenilbut-3-en-2-on (benziliden aceton)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoati 4-hidroksi-3-metoksi cinamil alkohola (koniferil alkohol), razen običajne vsebnosti v uporabljenih naravnih izvlečkih

 

 

358

Furokumarini (npr. trioksisalen (INN), 8-metoksipsoralen, 5-metoksipsoralen), razen naravnih izvlečkov (esenc), ki vsebujejo te snovi v naravni obliki.

V izdelkih za zaščito pred soncem in za porjavelost je vsebnost furokumarinov manj kakor 1 mg/kg

3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8

223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5

359

Olje iz semen Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol, razen njegove običajne vsebnosti v uporabljenih naravnih izvlečkih in če koncentracija ne presega:

100 ppm v končnem izdelku, 50 ppm v izdelkih za ustno in zobno nego, če safrol ni navzoč v zobnih kremah, ki so namenjene izrecno za otroke

94-59-7

202-345-4

361

5,5’-di-izopropil-2,2’-dimetilbifenil-4,4’-diil dihipojodit (timol jodid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etil-5',6',7',8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonafton ali 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen (AETT; verzalid)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenilendiamin in njegove soli

95-54-5

202-430-6

364

4-metil-m-fenilendiamin (toluen-2,4-diamin) in njegove soli

95-80-7

202-453-1

365

Aristolokna kislina in njene soli; Aristolochia spp. in njeni pripravki

475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4

202-499-6/ 206-238-3/ -

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetra klorodibenzo-p-dioksin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat (dimetoksan)

828-00-2

212-579-9

369

Natrijev pirition (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Triklormetiltio)-4-cikloheksen-1,2-dikarboksimid (kaptan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklorodifenilmetan (heksaklorofen (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinil)-2,4-pirimidinediamin 3-oksid (minoksidil (INN)) in njegove soli

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-tribromosalicilanilid (tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. in njeni pripravki

65497-07-6/ 60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (retinojska kislina in njene soli)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanizol – CI 76050) in njegove soli

615-05-4

210-406-1

377

1-metoksi-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanizol) in njegove soli

5307-2-8

226-161-9

378

Barvilo CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Barvilo CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Barvilo CI 42555 (Basic Violet 3)

Barvilo CI 42555: 1

Barvilo CI 42555: 2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amil 4-dimetilaminobenzoat, zmes izomer (padimat A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hidroksipregn-4-en-3,20-dion in njegovi estri

80-75-1

201-306-9

386

Barvilo CI 42640 [4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amonijeva, natrijeva sol

1694-09-3

216-901-9

387

Barvilo CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Barvilo CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Barvilo CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiinrogeni s steroidno strukturo

 

 

391

Cirkonij in njegove spojine razen snovi, ki so naštete pod referenčno številko 50 v Prilogi III, in netopni pigmentni kompleksi, pigmenti ali soli barvil, ki so navedeni v Prilogi IV

7440-67-7

231-176-9

392

Premaknjeno ali črtano

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahidrozolin (Tetrizolin (INN)) in njegove soli

84-22-0

201-522-3

395

8- Hidroksi-kinolin in njegov sulfat, razen za uporabe, določene v št. 51 Priloge III

148-24-3/ 134-31-6

205-711-1/ 205-137-1

396

Ditio-2,2-bispiridin-dioksid 1,1' (aditiv s trihidriranim magnezijevim sulfatom) – (pirition disulfid + magnezijev sulfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Barvilo CI 12075 (Pigment Orange 5) in njegova karminskordeča barvila, pigmenti in soli

3468-63-1

222-429-4

398

Barvila CI 45170 in CI 45170: 1 (Basic Violet 10)

81-88-9/ 509-34-2

201-383-9/ 208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoksibutan

106-88-7

203-438-2

401

Barvilo CI 15585

5160-02-1/ 2092-56-0

225-935-3/ 218-248-5

402

Stroncijev laktat

29870-99-3

249-915-9

403

Stroncijev nitrat

10042-76-9

233-131-9

404

Stroncijev polikarboksilat

 

 

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoksi-m-fenilenediamin in njegove soli

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofeniletanol in njegove soli

14572-93-1

 

408

Pirokatehol (katehol)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogalol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrozamini, npr. dimetilnitrozoamin; nitrozodipropilamin; 2,2'-(nitrozoimino)bisetanol

62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7

200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4

411

Sekundarni alkil- in alkanolamini in njihove soli

 

 

412

4-amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilenediamin (toluen-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Premaknjeno ali črtano

 

 

416

Celice, organi ali produkti človeškega izvora

 

 

417

3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalid (fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imidazol-4-ilakrilna kislina (urokaninska kislina) in njen etilni ester

104-98-3/ 27538-35-8

203-258-4/ 248-515-1

419

Snovi kategorije 1 in kategorije 2, kot so opredeljene v členih 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3), in iz njih pridobljene sestavine

 

 

420

Surovi in rafinirani premogovi katrani

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan (muskon)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (mošusni tibeten)

145-39-1

205-651-6

423

Olje iz korenine omana (Inula helenium L.), ko se uporablja kot dišavna sestavina

97676-35-2

 

424

Benzil cianid, ko se uporablja kot dišavna sestavina

140-29-4

205-410-5

425

Ciklamen alkohol, ko se uporablja kot dišavna sestavina

4756-19-8

225-289-2

426

Dietil maleat, ko se uporablja kot dišavna sestavina

141-05-9

205-451-9

427

3,4-dihidrokumarin, ko se uporablja kot dišavna sestavina

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid, ko se uporablja kot dišavna sestavina

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol), ko se uporablja kot dišavna sestavina

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin, ko se uporablja kot dišavna sestavina

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetil citrakonat, ko se uporablja kot dišavna sestavina

617-54-9

 

432

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometilionon), ko se uporablja kot dišavna sestavina

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudoionon -)(, ko se uporablja kot dišavna sestavina

141-10-6

205-457-1

434

Difenilamin, ko se uporablja kot dišavna sestavina

122-39-4

204-539-4

435

Etil akrilat, ko se uporablja kot dišavna sestavina

140-88-5

205-438-8

436

Izvleček iz smokvinih listov (Ficus carica L.), ko se uporablja kot dišavna sestavina

68916-52-9

 

437

trans-2-heptenal, ko se uporablja kot dišavna sestavina

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-heksenal dietil acetal, ko se uporablja kot dišavna sestavina

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-heksenal dimetil acetal, ko se uporablja kot dišavna sestavina

18318-83-7

242-204-4

440

Hidroabietilni alkohol, ko se uporablja kot dišavna sestavina

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropil-2-dekahidronaftalenol, ko se uporablja kot dišavna sestavina

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoksikumarin, ko se uporablja kot dišavna sestavina

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metokisfenil)-3-buten-2-on (aniziliden aceton), ko se uporablja kot dišavna sestavina

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoksifenil)-1-penten-3-on (alfa-metilanizilideneaceton), ko se uporablja kot dišavna sestavina

104-27-8

203-190-5

445

Metil trans-2-butenoat, ko se uporablja kot dišavna sestavina

623-43-8

210-793-7

446

7-metilkumarin, ko se uporablja kot dišavna sestavina

2445-83-2

219-499-3

447

5-metil-2,3-heksindion (acetil izovaleril), ko se uporablja kot dišavna sestavina

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentilidencikloheksanon, ko se uporablja kot dišavna sestavina

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudo-izometil ionon), ko se uporablja kot dišavna sestavina

1117-41-5

214-245-8

450

Olje verbene (Lippia citriodora Kunth.), ko se uporablja kot dišavna sestavina

8024-12-2

 

451

Premaknjeno ali črtano

 

 

452

6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Kobaltov diklorid

7646-79-9

231-589-4

454

Kobaltov sulfat

10124-43-3

233-334-2

455

Nikljev monoksid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinikljev trioksid

1314-06-3

215-217-8

457

Nikljev dioksid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinikljev disulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Nikljev tetrakarbonil

13463-39-3

236-669-2

460

Nikljev sulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kalijev bromat

7758-01-2

231-829-8

462

Ogljikov monoksid

630-08-0

211-128-3

463

1,3-butadien, glej tudi vnose 464–611

106-99-0

203-450-8

464

Izobutan, če vsebuje ≥ 0,1 % m/m butadiena

75-28-5

200-857-2

465

Butan, če vsebuje ≥ 0,1 % m/m butadiena

106-97-8

203-448-7

466

Plini (zemeljsko olje), C3-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68131-75-9

268-629-5

467

Plinski ostanek (zemeljsko olje), aparat za frakcionirno absorpcijo, katalitski kreking destilata in nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68307-98-2

269-617-2

468

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko polimerizirane nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68307-99-3

269-618-8

469

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko reformirane nafte, brez vodikovega sulfida, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-00-9

269-619-3

470

Plinski ostanek (zemeljsko olje), striper (desorber) za obdelavo destilatov iz krekinga z vodikom, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-01-0

269-620-9

471

Plinski ostanek (zemeljsko olje), absorber, katalitski kreking plinskega olja, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-03-2

269-623-5

472

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-04-3

269-624-0

473

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina, deetanizer, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-05-4

269-625-6

474

Plinski ostanek (zemeljsko olje), destilat in nafta, razžvepljena z vodikom, brez kislin, kolona za frakcionacijo, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-06-5

269-626-1

475

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumsko plinsko olje, razžvepljeno z vodikom, striper (desorber), brez vodikovega sulfida, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-07-6

269-627-7

476

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator izomerizirane nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-08-7

269-628-2

477

Plinski ostanek (zemeljsko olje), lahka nafta iz direktne destilacije, stabilizator, brez vodikovega sulfida, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-09-8

269-629-8

478

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vodikov razžvepljevalnik direktnega destilata, brez vodikovega sulfida, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-10-1

269-630-3

479

Plinski ostanek (zemeljsko olje), poprejšnja priprava toka propana in propilena za alkiliranje, deetanizer, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-11-2

269-631-9

480

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom vakuumskega plinskega olja, brez vodikovega sulfida, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68308-12-3

269-632-4

481

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirani produkti z vrha kolone, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68409-99-4

270-071-2

482

Alkani, C1-2, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68475-57-0

270-651-5

483

Alkani, C2-3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68475-58-1

270-652-0

484

Alkani, C3-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68475-59-2

270-653-6

485

Alkani, C4-5, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68475-60-5

270-654-1

486

Gorivni plini, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-26-6

270-667-2

487

Gorivni plini, destilati surovega olja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-29-9

270-670-9

488

Ogljikovodiki, C3-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-40-4

270-681-9

489

Ogljikovodiki, C4-5, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-42-6

270-682-4

490

Ogljikovodiki C2-4, bogati s C3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-49-3

270-689-2

491

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-85-7

270-704-2

492

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68476-86-8

270-705-8

493

Plini (zemeljsko olje), C3-4, bogati z izobutanom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-33-8

270-724-1

494

Destilati (zemeljsko olje), C3-6, bogati s piperilenom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-35-0

270-726-2

495

Plini (zemeljsko olje), obdelava z amini, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-65-6

270-746-1

496

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom pri proizvodnji benzena, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-66-7

270-747-7

497

Plini (zemeljsko olje), iz recikla pri proizvodnji benzena, bogati z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-67-8

270-748-2

498

Plini (zemeljsko olje), oljna mešanica, bogati z vodikom in dušikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-68-9

270-749-8

499

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha kolone za ločevanje butana, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-69-0

270-750-3

500

Plini (zemeljsko olje), C2-3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-70-3

270-751-9

501

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirano plinsko olje, produkti z dna depropanizerja, bogati s C4, brez kislin, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-71-4

270-752-4

502

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirana nafta, produkti z dna debutanizerja, bogati s C3-5, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-72-5

270-754-5

503

Plin z vrha kolone (zemeljsko olje), frakcija pri depropanizaciji nafte s katalitskim krekingom, bogat s C3 in brez kislin, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-73-6

270-755-0

504

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-74-7

270-756-6

505

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, bogati s C1-5, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-75-8

270-757-1

506

Plini (zemeljsko olje), katalitsko polimerizirana frakcija z vrha kolone za katalitsko polimerizacijo v naftnem stabilizatorju, plini, bogati s C2-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-76-9

270-758-7

507

Plini (zemeljsko olje), plini z vrha kolone, rektifikacija nafte iz katalitskega reforminga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-77-0

270-759-2

508

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming, bogati s C1-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-79-2

270-760-8

509

Plini (zemeljsko olje), recikel katalitskega reforminga frakcije C6-8, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-80-5

270-761-3

510

Plini (zemeljsko olje), frakcija C6-8 iz katalitskega reforminga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-81-6

270-762-9

511

Plini (zemeljsko olje), recikel C6-8 iz katalitskega krekinga, bogat z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-82-7

270-763-4

512

Plini (zemeljsko olje), polnitev C3-5 olefinske-parafinske alkilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-83-8

270-765-5

513

Plini (zemeljsko olje), povratni tok C2, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-84-9

270-766-0

514

Plini (zemeljsko olje), bogati s C4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-85-0

270-767-6

515

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deetanizer, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-86-1

270-768-1

516

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deizobutanizer, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-87-2

270-769-7

517

Plini (zemeljsko olje), suhi iz depropanizatorja, bogati s propenom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-90-7

270-772-3

518

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-91-8

270-773-9

519

Plini (zemeljsko olje), suhi kisli, enota za koncentriranje plinov, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-92-9

270-774-4

520

Plini (zemeljsko olje), koncentriranje plina v reabsorberju, destilacija, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-93-0

270-776-5

521

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja, naprave za rekuperacijo s plini, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-94-1

270-777-0

522

Plini (zemeljsko olje), polnitev za napravo girbatol, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-95-2

270-778-6

523

Plini (zemeljsko olje), absorber vodika, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-96-3

270-779-1

524

Plini (zemeljsko olje), bogati z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-97-4

270-780-7

525

Plini (zemeljsko olje), recikel zmesi olj, obdelan z vodikom, bogat z vodikom in dušikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-98-5

270-781-2

526

Plini (zemeljsko olje), frakcionator izomerizirane nafte, bogat s C4, brez vodikovega sulfida, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68477-99-6

270-782-8

527

Plini (zemeljsko olje), recikel, bogat z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-00-2

270-783-3

528

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v reformerju, bogati z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-01-3

270-784-9

529

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-02-4

270-785-4

530

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom, bogati z vodikom in metanom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-03-5

270-787-5

531

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v napravi za reforming in obdelavo z vodikom, bogat z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-04-6

270-788-0

532

Plini (zemeljsko olje), destilacija produktov termičnega krekinga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68478-05-7

270-789-6

533

Plinski ostanek (zemeljsko olje), očiščeno olje iz katalitskega krekinga in termično krekirani ostanek vakuumske frakcionacije refluksnega toka, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-21-7

270-802-5

534

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija nafte iz katalitskega krekinga, absorber, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-22-8

270-803-0

535

Plinski ostanek (zemeljsko olje), kombinirana frakcionacija produktov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-24-0

270-804-6

536

Plinski ostanek (zemeljsko olje), refrakcijski absorber za produkte iz katalitskega krekinga, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-25-1

270-805-1

537

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija s frakcionacijo nafte iz katalitskega reforminga, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-26-2

270-806-7

538

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitsko reformirane nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-27-3

270-807-2

539

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizator katalitsko reformirane nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-28-4

270-808-8

540

Plinski ostanek (zemeljsko olje), obdelava z vodikom destilata iz krekinga, separator, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-29-5

270-809-3

541

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem in razžvepljevanjem z vodikom, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-30-8

270-810-9

542

Plinski ostanek (zemeljsko olje), nasičena plinska zmes iz plinske naprave, bogat s C4, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-32-0

270-813-5

543

Plinski ostanek (zemeljsko olje), enota za rekuperacijo nasičenih plinov, bogat s C1-2, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-33-1

270-814-0

544

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumski ostanek termičnega krekinga, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68478-34-2

270-815-6

545

Ogljikovodiki, bogati s C3-4, destilati zemeljskega olja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68512-91-4

270-990-9

546

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha stabilizatorja katalitsko reformirane nafte, ki se pridobiva z direktno frakcionacijo, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-14-4

270-999-8

547

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-15-5

271-000-8

548

Plini (zemeljsko olje), depropanizer hidrokrekinga, bogati ogljikovodiki, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-16-6

271-001-3

549

Plini (zemeljsko olje), stabilizator lahke nafte iz direktne destilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-17-7

271-002-9

550

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, visokotlačna ekspanzijska naprava, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-18-8

271-003-4

551

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, nizkotlačna ekspanzijska naprava, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-19-9

271-005-5

552

Ostanki (zemeljsko olje), separator alkiliranja, bogat s C4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68513-66-6

271-010-2

553

Ogljikovodiki, C1-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68514-31-8

271-032-2

554

Ogljikovodiki, C1-4, sladkani, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68514-36-3

271-038-5

555

Plini (zemeljsko olje), destilacija plina iz rafinacije olja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68527-15-1

271-258-1

556

Ogljikovodiki, C1-3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68527-16-2

271-259-7

557

Ogljikovodiki, C1-4, frakcija iz debutanizerja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68527-19-5

271-261-8

558

Plini (zemeljsko olje), enota za proizvodnjo benzena, obdelava z vodikom, produkti z vrha depentenizerja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68602-82-4

271-623-5

559

Plini (zemeljsko olje), C1-5, vlažni, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68602-83-5

271-624-0

560

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, frakcioniranje produktov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68602-84-6

271-625-6

561

Ogljikovodiki, C2-4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68606-25-7

271-734-9

562

Ogljikovodiki, C3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68606-26-8

271-735-4

563

Plini (zemeljsko olje), napajalni tok za alkiliranje, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68606-27-9

271-737-5

564

Plini (zemeljsko olje), frakcije z dna depropanizerja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68606-34-8

271-742-2

565

Produkti zemeljskega olja, plini iz rafinerije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68607-11-4

271-750-6

566

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik nizkega tlaka (hidrokreking), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68783-06-2

272-182-1

567

Plini (zemeljsko olje), mešanica iz rafinerije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68783-07-3

272-183-7

568

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68783-64-2

272-203-4

569

Plini (zemeljsko olje), C2-4, sladkani, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68783-65-3

272-205-5

570

Plini (zemeljsko olje), rafinerija, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68814-67-5

272-338-9

571

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik produktov iz platinskega reforminga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68814-90-4

272-343-6

572

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, stabilizator depentanizacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68911-58-0

272-775-5

573

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, ekspanzijska posoda, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68911-59-1

272-776-0

574

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje surovega olja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68918-99-0

272-871-7

575

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-00-6

272-872-2

576

Plini (zemeljsko olje), destilat iz naprave za združevalni proces razžvepljevanja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-01-7

272-873-8

577

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje, fluidizirani katalitski kreking, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-02-8

272-874-3

578

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, pranje plina iz fluidiziranega katalitskega krekinga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-03-9

272-875-9

579

Plini (zemeljsko olje), težki destilat, razžvepljevanje z dehidrogeniranjem, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-04-0

272-876-4

580

Plini (zemeljsko olje), stabilizator, frakcionacija lahkega bencina iz direktne destilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-05-1

272-878-5

581

Plini (zemeljsko olje), desorber iz razžvepljevanja združevalne nafte, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-06-2

272-879-0

582

Plini (zemeljsko olje), stabilizator platinskega reforminga, frakcioniranje lahkih frakcij, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-07-3

272-880-6

583

Plini (zemeljsko olje), predekspanzijska kolona, surova destilacija, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-08-4

272-881-1

584

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming nafte iz direktne destilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-09-5

272-882-7

585

Plini (zemeljsko olje), iz stabilizatorjev direktne destilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-10-8

272-883-2

586

Plini (zemeljsko olje), ločevanje katrana, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-11-9

272-884-8

587

Plini (zemeljsko olje), separator za enoto združevanja, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-12-0

272-885-3

588

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha separatorja iz katalitskega krekinga v fluidiziranem sloju, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68919-20-0

272-893-7

589

Plini (zemeljsko olje), iz debutanizerja katalitsko krekirane nafte, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68952-76-1

273-169-3

590

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja nafte in destilata katalitskega krekinga, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68952-77-2

273-170-9

591

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitske, z vodikom razžvepljene nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68952-79-4

273-173-5

592

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem, razžvepljevanje z vodikom, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68952-80-7

273-174-0

593

Plinski ostanek (zemeljsko olje), termično krekirani destilat, absorber plinskega olja in nafte, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68952-81-8

273-175-6

594

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja frakcionacije ogljikovodikov termičnega krekinga, koksanje zemeljskega olja, če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

68952-82-9

273-176-1

595

Plini (zemeljsko olje), lahke frakcije parnega krekinga, koncentrirane na butadienu, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68955-28-2

273-265-5

596

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje proizvodov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga in razžvepljevanje plinskega olja, gobasti absorber, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68955-33-9

273-269-7

597

Plini (zemeljsko olje), plin z vrha stabilizatorja, katalitski reforming nafte iz direktne destilacije, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68955-34-0

273-270-2

598

Plini (zemeljsko olje), surova destilacija in katalitski kreking, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

68989-88-8

273-563-5

599

Ogljikovodiki, C4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

87741-01-3

289-339-5

600

Alkani, C1-4, bogati s C3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

90622-55-2

292-456-4

601

Plini (zemeljsko olje), pralnik plinskega olja z dietanolaminom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-15-3

295-397-2

602

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje plinskega olja z vodikom, iztok, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-16-4

295-398-8

603

Plini (zemeljsko olje), čiščenje plinskega olja z razžvepljevanjem z vodikom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-17-5

295-399-3

604

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reaktorja za hidrogenacijo, ekspanzijska posoda, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-18-6

295-400-7

605

Plini (zemeljsko olje), ostanek po parnem krekingu nafte pod visokim tlakom, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-19-7

295-401-2

606

Plini (zemeljsko olje), znižanje viskoznosti ostankov, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-20-0

295-402-8

607

Plini (zemeljsko olje), parni kreking, bogati s C3, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-22-2

295-404-9

608

Ogljikovodiki, C4, destilat parnega krekinga, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-23-3

295-405-4

609

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani, frakcija C4, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

92045-80-2

295-463-0

610

Ogljikovodiki, C4, brez 1,3-butadiena in isobutena, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

95465-89-7

306-004-1

611

Rafinati (zemeljsko olje), parno krekirana frakcija C4 po ekstrakciji z bakrovim amonijevim acetatom, C3-5 in nenasičeni C3-5, brez butadiena, če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]krizen (=benzo[a]piren)

50-32-8

200-028-5

613

Smola, zemeljsko olje premogovega katrana, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

68187-57-5

269-109-0

614

Destilati (premogovo zemeljsko olje), kondenzirani aromatski obroči, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

68188-48-7

269-159-3

615

Premaknjeno ali črtano

 

 

616

Premaknjeno ali črtano

 

 

617

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija, brez acenaftena, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90640-85-0

292-606-9

618

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-57-1

292-651-4

619

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna, toplotno prečiščena, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-58-2

292-653-5

620

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna, oksidirana, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-59-3

292-654-0

621

Ekstraktni ostanki (premog), rjavi, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

91697-23-3

294-285-0

622

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92045-71-1

295-454-1

623

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z vodikom, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92045-72-2

295-455-7

624

Trdni odpadki, koksanje smole premogovega katrana, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92062-34-5

295-549-8

625

Smola, premogov katran, visokotemperaturna, sekundarna, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-13-3

302-650-3

626

Ostanki (premog), ekstrakcija s tekočimi topili, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-46-2

302-681-2

627

Premogove tekočine, raztopina iz ekstrakcije s tekočim topilom, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-47-3

302-682-8

628

Premogove tekočine, ekstrakcija s tekočim topilom, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-48-4

302-683-3

629

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z ogljikom, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-76-6

308-296-6

630

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z glino, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-77-7

308-297-1

631

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan s silicijevo kislino, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-78-8

308-298-7

632

Absorbcijska olja, bicikloaromatska in heterociklična ogljikovodikova frakcija, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, mešanica smole premogovega katrana (polietilen-polipropilen), pridobiva se s pirolizo, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, pridobivajo se s pirolizo mešane polietilenske smole premogovega katrana (št. CAS 101794-75-6), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, pridobivajo se s pirolizo mešane polistirenske smole premogovega katrana, če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-76-7

309-958-7

636

Smola, premogov katran, visokotemperaturna, toplotno prečiščena, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]antracen

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]antracen

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]piren

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acefenantrilen

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Krizen

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropan

75-26-3

200-855-1

645

Trikloroetilen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-kloropropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dikloropropan-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triklorotoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-klorotoluen (benzil klorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetan

106-93-4

203-444-5

652

Heksaklorobenzen

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetilen (vinil bromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diklorobut-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Metiloksiran (propilen oksid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksietil)benzen (stiren oksid)

96-09-3

202-476-7

657

1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-kloro-2,3-epoksipropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoksi-3-fenoksipropan (fenilglicidil eter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoksipropan-1-ol (glicidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoksi-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioksiran (1,2:3,4-diepoksibutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran; epoksikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Klorometil metil eter

107-30-2

203-480-1

665

2-metoksietanol in njegov acetat (2-metoksietil acetat)

109-86-4/ 110-49-6

203-713-7/ 203-772-9

666

2-etoksietanol in njegov acetat (2-etoksietil acetat)

110-80-5/ 111-15-9

203-804-1/ 203-839-2

667

Oksibis[klorometan], bis (klorometil) eter

542-88-1

208-832-8

668

2-metoksipropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Dimetilkarbamoil klorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (etilkarbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Premaknjeno ali črtano

 

 

673

Premaknjeno ali črtano

 

 

674

Metoksiocetna kislina

625-45-6

210-894-6

675

Dibutil ftalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-metoksietil) eter (dimetoksidiglikol)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-etilheksil) ftalat (dietilheksil ftalat)

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-metoksietil) ftalat

117-82-8

204-212-6

679

2-metoksipropil acetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrilamid, če ni drugače navedeno v tej uredbi

79-06-1

201-173-7

682

Akrilonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, njegove soli in estri, razen tistih, ki so morda navedeni drugje na tem seznamu

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanizol

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenil

92-93-3

202-204-7

687

2,4 Dinitrotoluen

Dinitrotoluen, tehnično čist

121-14-2/ 25321-14-6

204-450-0/ 246-836-1

688

Binapakril

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, njegove soli in estri

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Premaknjeno ali črtano

 

 

699

Diazometan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon (disperznomodra 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Premaknjeno ali črtano

 

 

702

1-metil-3-nitro-1-nitrozogvanidin

70-25-7

200-730-1

703

Premaknjeno ali črtano

 

 

704

Premaknjeno ali črtano

 

 

705

4,4′-metilendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen) dianilin hidroklorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-anizidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoksibenzidin (orto-dianizidin) in njegove soli

119-90-4

204-355-4

710

Premaknjeno ali črtano

 

 

711

Azo barvila, ki temeljijo na o-dianizidinu

 

 

712

3,3′-diklorobenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Benzidin dihidroklorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev sulfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diklorobenzidin dihidroklorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidin sulfat

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidin acetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-diklorobenzidin divodikov bis(sulfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-diklorobenzidin sulfat

74332-73-3

277-822-3

720

Azo barvila, ki temeljijo na benzidinu

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidin (orto-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidin dihidroklorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev bis(vodikov sulfat)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-bi-o-toluidin sulfat

74753-18-7

277-985-0

725

Barvila, ki temeljijo na o-tolidinu

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-ilamin (4-aminobifenil) in njegove soli

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzen

103-33-3

203-102-5

728

(Metil-ONN-azoksi)metil acetat (št. CAS 592-62-1)

592-62-1

209-765-7

729

Cikloheksimid

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tion (etilentiosečnina)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoks

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butil

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Premaknjeno ali črtano

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetilacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Triamidheksametil fosforne kisline

680-31-9

211-653-8

749

Dietilsulfat

64-67-5

200-589-6

750

Dimetilsulfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetilsulfamoil-klorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalat

95-06-7

202-388-9

754

Mešanica spojin: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilzilil]metil]-4H-1,2,4-triazol in 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilzilil]metil]-1H-1,2,4-triazol

 

403-250-2

755

(+/–)-tetrahidrofurfuril –(R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amonijev] format

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrijev [4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O,O′,O″,O‴]baker(II)

 

413-590-3

759

Mešanica spojin: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid in N- [2,3-bis-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid in metakrilamid in 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamid in N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S in 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroksiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Zemeljsko olje

8002-05-9

232-298-5

764

Destilati (zemeljsko olje), težki, hidrokrekirani, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Destilati (zemeljsko olje), težki, parafinski, rafinirani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Destilati (zemeljsko olje), lahki parafinski, rafinirani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Oljni ostanki (zemeljsko olje), deasfaltirani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Oljni ostanki (zemeljsko olje), rafinirani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Destilati (zemeljsko olje), parafinska frakcija z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, prečiščena z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Oljni ostanki (zemeljsko olje), razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, razvoskana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, razvoskana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoskana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Footovo olje (zemeljsko olje), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, katalitsko razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, katalitsko razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, katalitsko razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Parafinska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, katalitsko razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, kompleksna, razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, kompleksna, razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom, koncentriran z aromati, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, parafinski destilat, ekstrahiran s topilom, rafiniran s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, parafinski destilati, deasfaltirani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi z visoko viskoznostjo, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Mazalna olja (zemeljsko olje), C15-30, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623-87-1

276-738-4

799

Mazalna olja, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, kompleksna, razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, kompleksna, razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Ogljikovodiki, C20-50, težka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstrakti (zemeljsko olje), težko naftensko destilatno topilo, obdelano z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z vodikom, razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Oljni ostanki (zemeljsko olje), katalitsko razvoskani, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, razvoskana, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirani, rafinirani s topilom, razvoskani, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, rafinirana s topilom, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-73-2

295-335-4

816

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega naftenskega destilata, razžvepljen z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan s kislino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, razžvepljen z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega vakuumskega plinskega olja, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z vodikom, če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-35, ekstrahirana s topilom, razvoskana, prečiščena z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Mazalna olja (zemeljsko olje), hidrokrekirana, nearomatska, parafini, odstranjeni s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Oljni ostanki (zemeljsko olje), hidrokrekirani, obdelani s kislino, razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, rafinirana s topilom, razvoskana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega parafinskega destilata, obdelan z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92704-08-0

296-437-1

826

Mazalna olja (zemeljsko olje), bazna olja, parafinska, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega naftenskega destilata, razžvepljen z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt s topilom razvoskanega težkega parafinskega destilata, razžvepljen z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Ogljikovodiki, hidrokrekirani parafinski ostanki destilacije, razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Footovo olje (zemeljsko olje), kislinsko obdelano, če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z glino, če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Ogljikovodiki, C20-50, hidrogenacija oljnega ostanka, vakuumski destilat, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Destilati (zemeljsko olje), težka frakcija, prečiščena z vodikom, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirana, lahka frakcija, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, na osnovi s topilom razvoskanega hidrokrekiranega destilata, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, na osnovi s topilom razvoskanega hidrokrekiranega rafinata, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Ogljikovodiki, C13-30, bogati z aromati, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Ogljikovodiki, C16-32, bogati z aromati, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Ogljikovodiki, C37-68, razvoskani, deasfaltirani, z vodikom obdelani ostanki vakuumske destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Ogljikovodiki, C37-65, deasfaltirani, z vodikom obdelani ostanki vakuumske destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirana, lahka frakcija, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirana, težka frakcija, rafinirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-27, hidrokrekirana, razvoskana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Ogljikovodiki, C17-30, z vodikom obdelani, s topilom deasfaltirani ostanek atmosferske destilacije, lahka frakcija destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Ogljikovodiki, C17-40, z vodikom obdelani, s topilom deasfaltirani ostanek atmosferske destilacije, lahka frakcija destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Ogljikovodiki, C13-27, lahka, naftenska frakcija, ekstrahirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Ogljikovodiki, C14-29, lahka, naftenska frakcija, ekstrahirana s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z ogljikom, če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano s silicijevo kislino, če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Ogljikovodiki, C27-42, dearomatizirani, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Ogljikovodiki, C17-30, destilati, obdelani z vodikom, lahka frakcija destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Ogljikovodiki, C27-45, naftenska frakcija vakuumske destilacije, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Ogljikovodiki, C27-45, dearomatizirani, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Ogljikovodiki, C20-58, obdelani z vodikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Ogljikovodiki, C27-42, naftenski, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z ogljikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, vakuumski, solventni ekstrakt plinskega olja, obdelan z ogljikom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, vakuumski, solventni ekstrakt plinskega olja, obdelan z glino, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z ogljikom, razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z glino, razvoskani s topilom, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Mazalna olja (zemeljsko olje), C>25, s topilom ekstrahirana, deasfaltirana, razvoskana, hidrogenirana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-32, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-35, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Mazalna olja (zemeljsko olje), C24-50, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana, če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Destilati (zemeljsko olje), sladkana srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64741-86-2

265-088-7

867

Plinska olja (zemeljsko olje), prečiščena s topilom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

64741-90-8

265-092-9

868

Destilati (zemeljsko olje), s topilom rafinirana srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64741-91-9

265-093-4

869

Plinska olja (zemeljsko olje), prečiščena s kislino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

64742-12-7

265-112-6

870

Destilati (zemeljsko olje), kislinsko prečiščena srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-13-8

265-113-1

871

Destilati (zemeljsko olje), kislinsko prečiščena lahka frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-14-9

265-114-7

872

Plinska olja (zemeljsko olje), kemijsko nevtralizirana, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

64742-29-6

265-129-9

873

Destilati (zemeljsko olje), kemijsko nevtralizirana srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-30-9

265-130-4

874

Destilati (zemeljsko olje), z glino prečiščena srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-38-7

265-139-3

875

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-46-7

265-148-2

876

Plinska olja (zemeljsko olje), razžvepljena z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

64742-79-6

265-182-8

877

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija, razžvepljena z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

64742-80-9

265-183-3

878

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija z visokim vreliščem, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

68477-29-2

270-719-4

879

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija s srednjim vreliščem, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

68477-30-5

270-721-5

880

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija z nizkim vreliščem, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

68477-31-6

270-722-0

881

Alkani, C12-26 - razvejani in linearni, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

90622-53-0

292-454-3

882

Destilati (zemeljsko olje), visoko rafinirana srednja frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

90640-93-0

292-615-8

883

Destilati (zemeljsko olje), katalitski reforming, težki aromatski koncentrat, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

91995-34-5

295-294-2

884

Plinska olja, parafinska, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (zemeljsko olje), s topilom rafinirana in z vodikom razžvepljena težka frakcija, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizvedena, ni rakotvorna

97488-96-5

307-035-3

886

Ogljikovodiki, C16-20, z vodikom obdelani srednji destilat, lahki destilati, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

97675- 85-9

307-659-6

887

Ogljikovodiki, C12-20, z vodikom obdelani, parafinski, lahki destilati, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

97675-86-0

307-660-1

888

Ogljikovodiki, C11-17, ekstrahirani s topilom, lahki naftenski, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

97722-08-2

307-757-9

889

Plinska olja, prečiščena z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

97862-78-7

308-128-1

890

Destilati (zemeljsko olje), z ogljikom obdelani, lahki parafinski, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

100683-97-4

309-667-5

891

Destilati (zemeljsko olje), parafinski intermediati, obdelani z ogljikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

100683-98-5

309-668-0

892

Destilati (zemeljsko olje), parafinski intermediati, z glino obdelani, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

100683-99-6

309-669-6

893

Mazalne maščobe, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedene, ni rakotvorna

74869-21-9

278-011-7

894

Parafinski vosek (zemeljsko olje), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

64742-61-6

265-165-5

895

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan s kislino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

90669-77-5

292-659-8

896

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan s glino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

90669-78-6

292-660-3

897

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

92062-09-4

295-523-6

898

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

92062-10-7

295-524-1

899

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

92062-11-8

295-525-7

900

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

97863-04-2

308-155-9

901

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan z glino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

97863-05-3

308-156-4

902

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan s silicijevo kislino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

97863-06-4

308-158-5

903

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

100684-49-9

309-723-9

904

Vazelin, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

8009-03-8

232-373-2

905

Vazelin (zemeljsko olje), oksidiran, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

64743-01-7

265-206-7

906

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z aluminijevim oksidom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

85029-74-9

285-098-5

907

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z vodikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

92045-77-7

295-459-9

908

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

97862-97-0

308-149-6

909

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan s silicijevo kislino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

97862-98-1

308-150-1

910

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z glino, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

100684-33-1

309-706-6

911

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani

64741-59-9

265-060-4

912

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija, katalitsko krekirani

64741-60-2

265-062-5

913

Destilati (zemeljsko olje), lahki, termično krekirani

64741-82-8

265-084-5

914

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani, razžvepljeni z vodikom

68333-25-5

269-781-5

915

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parno krekirana nafta

68475-80-9

270-662-5

916

Destilati (zemeljsko olje), krekirani, parno krekirani destilati zemeljskega olja

68477-38-3

270-727-8

917

Plinsko olje (zemeljsko olje), parno krekirano

68527-18-4

271-260-2

918

Destilati (zemeljsko olje), termično krekirani, razžvepljeni z vodikom, srednja frakcija

85116-53-6

285-505-6

919

Plinska olja (zemeljsko olje), termično krekirana, razžvepljena z vodikom

92045-29-9

295-411-7

920

Ostanki (zemeljsko olje), hidrogenirana, parno krekirana nafta

92062-00-5

295-514-7

921

Ostanki (zemeljsko olje), parni kreking, destilacija nafte

92062-04-9

295-517-3

922

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani, termično razgrajeni

92201-60-0

295-991-1

923

Ostanki (zemeljsko olje), parno krekirana, toplotno prečiščena nafta

93763-85-0

297-905-8

924

Plinska olja (zemeljsko olje), lahka, vakuumska, termično krekirana, razžvepljena z vodikom

97926-59-5

308-278-8

925

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija iz koksne peči, razžvepljena z vodikom

101316-59-0

309-865-1

926

Destilati (zemeljsko olje), težki, parno krekirani

101631-14-5

309-939-3

927

Ostanki (zemeljsko olje), kolona za atmosfersko destilacijo

64741-45-3

265-045-2

928

Plinska olja (zemeljsko olje), težki vakuum

64741-57-7

265-058-3

929

Destilati (zemeljsko olje), težki, katalitsko krekirani

64741-61-3

265-063-0

930

Prečiščena olja (zemeljsko olje), katalitsko krekirana

64741-62-4

265-064-6

931

Ostanki frakcionacije (zemeljsko olje), katalitski reforming

64741-67-9

265-069-3

932

Ostanki (zemeljsko olje), hidrokrekirani

64741-75-9

265-076-1

933

Ostanki (zemeljsko olje), termično krekirani

64741-80-6

265-081-9

934

Destilati (zemeljsko olje), težke frakcije iz termičnega krekinga

64741-81-7

265-082-4

935

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena frakcija vakuumske destilacije

64742-59-2

265-162-9

936

Ostanki iz kolone za atmosfersko destilacijo (zemeljsko olje), razžvepljeni z vodikom

64742-78-5

265-181-2

937

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena težka frakcija vakuumske destilacije

64742-86-5

265-189-6

938

Ostanki (zemeljsko olje), kreking z vodno paro

64742-90-1

265-193-8

939

Ostanki (zemeljsko olje), atmosferska destilacija

68333-22-2

269-777-3

940

Očiščena olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana

68333-26-6

269-782-0

941

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana vmesna frakcija

68333-27-7

269-783-6

942

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana težka frakcija

68333-28-8

269-784-1

943

Gorivno olje, plinska olja se pridobivajo iz ostankov direktne destilacije, visoka vsebnost žvepla

68476-32-4

270-674-0

944

Gorivna olja, ostanki

68476-33-5

270-675-6

945

Ostanki (zemeljsko olje), destilacijski ostanek katalitskega reforminga

68478-13-7

270-792-2

946

Ostanki (zemeljsko olje), težko koksno plinsko olje in vakuumsko plinsko olje

68478-17-1

270-796-4

947

Ostanki (zemeljsko olje), težko koksno olje in lahko vakuumsko olje

68512-61-8

270-983-0

948

Ostanki (zemeljsko olje), lahki vakuum

68512-62-9

270-984-6

949

Ostanki (zemeljsko olje), krekirano z vodno paro, lahko

68513-69-9

271-013-9

950

Gorivno olje, št. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Ostanki (zemeljsko olje), postrojenje za primarno destilacijo, nizka vsebnost žvepla

68607-30-7

271-763-7

952

Plinska olja (zemeljsko olje), težko atmosfersko

68783-08-4

272-184-2

953

Ostanki (zemeljsko olje), koksni pralnik, vsebujejo aromate s kondenziranimi obroči

68783-13-1

272-187-9

954

Destilati (zemeljsko olje), z vakuumom pridobljeni ostanki zemeljskega olja

68955-27-1

273-263-4

955

Ostanki (zemeljsko olje), krekirani z vodno paro, smolnati

68955-36-2

273-272-3

956

Vmesni destilati (zemeljsko olje), vakuum

70592-76-6

274-683-0

957

Destilati (zemeljsko olje), lahki vakuum

70592-77-7

274-684-6

958

Destilati (zemeljsko olje), vakuum

70592-78-8

274-685-1

959

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena težka frakcija vakuumske destilacije iz koksarne

85117-03-9

285-555-9

960

Ostanki (zemeljsko olje), kreking z vodno paro, destilati

90669-75-3

292-657-7

961

Ostanki (zemeljsko olje), vakuum, lahki

90669-76-4

292-658-2

962

Gorivno olje, težko, visoka vsebnost žvepla

92045-14-2

295-396-7

963

Ostanki (zemeljsko olje), katalitski kreking

92061-97-7

295-511-0

964

Destilati (zemeljsko olje), vmesna frakcija po katalitskem krekingu, termično razgrajeni

92201-59-7

295-990-6

965

Oljni ostanki (zemeljsko olje)

93821-66-0

298-754-0

966

Ostanki parnega krekinga, termično obdelani

98219-64-8

308-733-0

967

Srednji destilati širokega intervala temperature vrelišča (zemeljsko olje), razžvepljeni z vodikom

101316-57-8

309-863-0

968

Lahki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64741-50-0

265-051-5

969

Težki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64741-51-1

265-052-0

970

Lahki naftenski derivati (zemeljsko olje)

64741-52-2

265-053-6

971

Težki naftenski destilati (zemeljsko olje)

64741-53-3

265-054-1

972

Težki naftenski destilati (zemeljsko olje), obdelani s kislino

64742-18-3

265-117-3

973

Lahki kislinsko obdelani naftenski destilati (zemeljsko olje)

64742-19-4

265-118-9

974

Kislinsko obdelani težki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64742-20-7

265-119-4

975

Kislinsko obdelani lahki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64742-21-8

265-121-5

976

Kemijsko nevtralizirani težki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64742-27-4

265-127-8

977

Kemijsko nevtralizirani lahki parafinski destilati (zemeljsko olje)

64742-28-5

265-128-3

978

Kemijsko nevtralizirani težki naftenski destilati (zemeljsko olje)

64742-34-3

265-135-1

979

Kemijsko nevtralizirani lahki naftenski destilati (zemeljsko olje)

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki naftenski destilat topilo

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki parafinski destilat topilo

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki parafinski destilat topilo

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki naftenski destilat topilo

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahko vakuumsko plinsko olje topilo

91995-78-7

295-341-7

985

Ogljikovodiki, C26-55, bogati z aromati

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]-bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrijev 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoazobenzen

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrijev[5-[[4′-[[2,6-dihidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]kuprat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Rezorcinol diglicidil eter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilgvanidin

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklor-epoksid

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrozofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Alil glicidil eter

106-92-3

203-442-4

998

Kloroacetaldehid

107-20-0

203-472-8

999

Heksan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoksietoksi)etanol (dietilenglikol monometil eter; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetileter (tetrakonazol ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-dihidroksiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroksi-5-nitroantrakinon

114565-66-1

06-057-1

1003

5,6,12,13-tetrakloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etoksi-2-benzimidazolanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Nikljev dihidroksid

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetilanilin

121-69-7

204-493-5

1008

Simazin

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(ciklopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-il)-fenil)titan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diamino-3,3′-dietildifenilmetan

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadijev pentaoksid

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklorofenol in njegove alkalijske soli

87-86-5/ 131-52-2/ 7778-73-6

201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triklorometiltio)ftalimid (folpet ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftilanilin

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazin

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-klorofenil)-1,1-dimetiluronijev trikloroacetat; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Izoksaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Krezoksim-metil

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klordekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinilkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

2-etilheksanojska kislina

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolin-4-karbonil klorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaklor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Izdelki UVCB, pridobljeni s kondenzacijo snovi: tetrakis-hidroksimetilfosfonijev klorid, sečnina in alkilamin destilirane hidrogenirane C16-18 lojeve maščobne kisline

166242-53-1

422-720-8

1030

Joksinil in joksinil oktanoat (ISO)

1689-83-4/ 3861-47-0

216-881-1/ 223-375-4

1031

Bromoksinil (ISO) (3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitril) in bromoksinil heptanoat (ISO)

1689-84-5/ 56634-95-8

216-882-7/ 260-300-4

1032

2,6-dibromo-4-cianofenil oktanoat

1689-99-2

216-885-3

1033

Premaknjeno ali črtano

 

 

1034

5-kloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomil

17804-35-2

241-775-7

1036

Klorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-kloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin monohidroklorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metilenbis(2-etilanilin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-toliloksi)metil]oksiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-toliloksi)metil]oksiran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-epoksipropil o-tolil eter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(toliloksi)metil]oksiran, krezil glicidil eter

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-alat

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzil 2,4-dibromobutanoat

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanat-metil

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekakloropentaciklo[5.2.1. 02,6. 03,905,8]dekan (mireks)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propizamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butil glicidil eter

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triklorobut-1-en

2431-50-7

219-397-9

1052

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

1053

((R)-α-feniletilamonijev (-)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol Etridiazol - ISO

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperznorumena 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nikljev karbonat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina (izoproturon - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Premaknjeno ali črtano

 

 

1064

5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroksimetilterahidrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehide

4170-30-3

224-030-0

1066

Heksahidrociklopenta(c)pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanid

 

418-350-1

1067

4,4′-karbonimidoilbis[N,N-dimetilanilin] in njegove soli

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Toluidinov klorid

540-23-8

208-740-8

1070

Toluidinov sulfat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-butilfenil)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Klordan, čisti

57-74-9

200-349-0

1074

Heksan-2-on (metil butil keton)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid (furmecikloks -ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′- izobutiletilidendifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Klordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaril

63-25-2

200-555-0

1083

Destilati (zemeljsko olje), lahki, hidrokrekirani

64741-77-1

265-078-2

1084

1-etil-1-metilmorfolinijev bromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-klorofenil)-(4-metoksi-3-nitrofenil)metanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Goriva, dizel, razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

68334-30-5

269-822-7

1087

Gorivno olje, št. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Gorivno olje, št. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Goriva, dizel, št. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-etil-1-metilpirolidinijev bromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikelj

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometan (metilbromid -ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klorometan (metilklorid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodometan (metil jodid)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetan (etil bromid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

1100

Nikljev sulfat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetilcikloheks-2-enon (izoforon)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dikloropropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butil (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-dihidro-1H-indol-karboksilna kislina

79815-20-6

410-860-2

1105

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid hidroklorid

81880-96-8

406-090-1

1107

Solventno rumena 14; C.I Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkani, C10-13, monokloro

85535-84-8

287-476-5

1110

Premaknjeno ali črtano

 

 

1111

2,4,6-triklorofenol

88-06-2

201-795-9

1112

Dietilkarbamoil-klorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinil-2-pirolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Miklobutanil (ISO) (2-(4-klorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksannitril)

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenil-2-ilamin

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-cikloheksil-L-prolin monohidro-klorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-metil-m-fenilen diizocianat (toluen 2,6-diizocianat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-metil-m-fenilen diizocianat (toluen 2,4-diizocianat)

584-84-9

209-544-5

1120

m-toliliden diizocianat (toluen diizocianat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Goriva, reaktivna letala, premog, ekstrakcija s topili, hidrokrekirana in hidrogenirana

94114-58-6

302-694-3

1122

Goriva, dizel, premog, ekstrakcija s topili, hidrokrekirana in hidrogenirana

94114-59-7

302-695-9

1123

Smola, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanon oksim

96-29-7

202-496-6

1125

Ogljikovodiki, C16-20, razvoskani s topilom, hidrokrekirani parafinski ostanki destilacije

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-diklorotoulen

98-87-3

202-709-2

1127

Mineralna volna, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi; [umetna (silikatna) vlakna steklastega videza z naključno usmeritvijo z alkalnim oksidom in alkalnim zemeljskim oksidom (Na2O + K2O + CaO + MgO +BaO), katerega delež znaša nad 18 % mase]

 

 

1128

Reakcijski produkt acetofenona, formaldehida, cikloheksilamina, metanola in ocetne kisline

 

406-230-1

1129

Premaknjeno ali črtano

 

 

1130

Premaknjeno ali črtano

 

 

1131

Trinatrijev bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenilazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)

 

400-810-8

1132

Mešanica spojin: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)-fenoksi)2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)-fenoksi-2-hidroksipropil-2-(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)fenol in 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenol

 

417-470-1

1133

Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke), kadar se uporablja kot dišavna sestavina

8023-88-9

 

1134

7-etoksi-4-metil kumarin, kadar se uporablja kot dišavna sestavina

87-05-8

201-721-5

1135

Heksahidro kumarin, kadar se uporablja kot dišavna sestavina

700-82-3

211-851-4

1136

Peru balzam (ime INCI: Myroxylon pereirae), kadar se uporablja kot dišavna sestavina

8007-00-9

232-352-8

1137

Izobutil nitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Izopren (stabiliziran); (2-metil-1,3-butadien)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropan; n-propil bromid

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropren (stabiliziran); (2-klorobut-1,3-dien)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-trikloropropan

96-18-4

202-486-1

1142

Etilen glikol dimetil eter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluen, tehnični proizvod – zmes [4-metil-m-fenilen diamina] (4) in [2-metil-m-fenilen diamina] (5)

Metil-fenilendiamin

25376-45-8

246-910-3

1145

p-klorobenzotriklorid

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenil eter; oktabromo derivat

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoksietoksi)etan; trietilen glikol dimetil eter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehid

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4'-bis(dimetilamino)benzofenon (Michlerjev keton)

90-94-8

202-027-5

1150

Oksiranmetanol, 4-metilbenzensulfonat, (S)-

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-benzendikarboksilna kislina, dipentilni ester, razvejan in linearen [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentilizopentil ftalat [2]-

[2]

 

di-n-pentil ftalat [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

diizopentil ftalat [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzil butil ftalat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-benzendikarboksilna kislina, di-C7-11, razvejani in linearni alkilestri

68515-42-4

271-084-6

1154

Mešanica spojin: dinatrijevega 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonata in trinatrijevega 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonata

 

402-660-9

1155

(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))-1,1'-dipiridinijev diklorid dihidroklorid

 

401-500-5

1156

2-[2-hidroksi-3-(2-klorofenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-on

 

420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetilanilin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4'-tiodianilin in njegove soli

139-65-1

205-370-9

1160

4,4'-oksidianilin (p-aminofenil eter) in njegove soli

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilenedianilin

101-61-1

202-959-2

1162

6-metoksi-m-toluidin; (p-krezidin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Mešanica spojin: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona in zmesi oligomerov 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona

 

421-550-1

1165

2-nitrotoluen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributil fosfat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonilfenol [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonilfenol, razvejan [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-trikloroetan

79-00-5

201-166-9

1170

Premaknjeno ali črtano

 

 

1171

Premaknjeno ali črtano

 

 

1172

Alil klorid; (3-kloropropen)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diklorobenzen; (p-diklorobenzen)

106-46-7

203-400-5

1174

2,2-diklorodietil eter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (4,4'-izopropilidendifenol)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioksimetilen (1,3,5-trioksan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-kloro-4-nitrobenzen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Premaknjeno ali črtano

 

 

1183

Metil izocianat

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetilanilinijev tetrakis(pentafluorofenil)borat

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O'-(etenilmetilsililen)di[(4-metilpentan-2-on)oksim]

 

421-870-1

1186

Mešanica spojin (2:1): 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) in 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)resorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata)

140698-96-0

414-770-4

1187

Mešanica spojin: reakcijskega produkta 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] in 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1:2) in reakcijskega produkta 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] in 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1:3)

 

417-980-4

1188

Malahit zelen hidroklorid [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malahit zelen oksalat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-on

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenil-L-prolin

96314-26-0

416-020-1

1192

Premaknjeno ali črtano

 

 

1193

Mešanica spojin: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo)benzojske kisline in 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo]benzojske kisline

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-amoniopropilamino)-6-[4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonatonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-aminopropil format

 

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidin hidroklorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-naftilmetil)kinolinijevklorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimetrozin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oksadiargil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klorotoluron (3-(3-kloro-p-tolil)-1,1-dimetilsečnina)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil] acetamid

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)-propan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidin (4-etoksianilin)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenilendiamin in njegove soli

108-45-2

203-584-7

1205

Ostanki (premogov katran), destilacija kreozotnega olja, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija, pralno olje, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreozotno olje, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreozot, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreozotno olje, destilat z visokim vreliščem, pralno olje, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

70321-79-8

274-565-9

1210

Ekstraktni ostanki (premog), kislo kreozotno olje, ostanek ekstrakta pralnega olja, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreozotno olje, destilat z nizkim vreliščem, pralno olje, če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metoksi-2,3-piridindiamin in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalendiol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-diaminodifenilamin, če se uporablja kot snov v barvah za lase

136-17-4

 

1215

2,6-bis(2-hidroksietoksi)-3,5-piridindiamin in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

117907-42-3

 

1216

2-metoksimetil-p-aminofenol in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

135043-65-1/ 29785-47-5

 

1217

4,5-diamino-1-metilpirazol in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

20055-01-0/ 21616-59-1

 

1218

4,5-diamino-1-((4-klorofenil)metil)-1H-pirazolsulfat, če se uporablja kot snov v barvah za lase

163183-00-4

 

1219

4-kloro-2-aminofenol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

95-85-2

202-458-9

1220

4-hidroksiindol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metoksitoluen-2,5-diamin in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

56496-88-9

 

1222

5-amino-4-floro-2-metilfenol sulfat, če se uporablja kot snov v barvah za lase

163183-01-5

 

1223

N,N-dietil-m-aminofenol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

91-68-9/ 68239-84-9

202-090-9/ 269-478-8

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiamin in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

 

1225

N-ciklopentil-m-aminofenol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

104903-49-3

 

1226

N-(2-metoksietil)-p-fenilendiamin in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

72584-59-9/ 66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diamino-5-metilfenetol in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

113715-25-6

 

1228

1,7-naftalendiol, če se uporablja kot snov v barvah za lase

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-diaminobenzojska kislina, če se uporablja kot snov v barvah za lase

619-05-6

210-577-2

1230

2-aminometil-p-aminofenol in njegova sol s HCl, če se uporablja kot snov v barvah za lase

79352-72-0

 

1231

Solvent Red (CI 12150), če se uporablja kot snov v barvah za lase

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), če se uporablja kot snov v barvah za lase

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), če se uporablja kot snov v barvah za lase

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilendiamin

144644-13-3

 

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

 

1238

HC Green No 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red No 8 in njegove soli

13556-29-1/ 97404-14-3

-/ 306-778-0

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoksalin in njegove soli

158006-54-3/ 41959-35-7/ 73855-45-5

 

1241

Disperzno rdeča 15, razen kot nečistota v disperzno vijolični 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)propandiamid

Bishidroksietil biscetil malonamid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-metil-2,4,5-trihidroksibenzen in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-dihidroksi-4-metilpiridin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

4664-16-8

225-108-7

1246

5-hidroksi-1,4-benzodioksan in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-metilendioksifenol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-metilendioksianilin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

14268-66-7

238-161-6

1249

Hidroksipiridinon in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

822-89-9

212-506-0

1250

3-nitro-4-aminofenoksietanol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

50982-74-6

 

1251

2-metoksi-4-nitrofenol (4-nitroguaiacol) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

3251-56-7

221-839-0

1252

C.I. Acid Black 131 in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

12219-01-1

 

1253

1,3,5-trihidroksibenzen (Phloroglucinol) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-benzenetriacetat in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

613-03-6

210-327-2

1255

Etanol, 2,2’-iminobis-, reakcijski produkti z epiklorohidrinom in 2-nitro-1,4-benzendiaminom (HC Blue No 5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

68478-64-8/ 158571-58-5

 

1256

N-metil-1,4-diaminoantrakinon, reakcijski produkti z epiklorohidrinom in monoetanolaminom (HC Blue No 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

158571-57-4

 

1257

4-aminobenzensulfonska kislina (sulfanilna kislina) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

121-57-3/ 515-74-2

204-482-5/ 208-208-5

1258

3,3’-(sulfonilbis(2-nitro-4,1-fenilen)imino)bis(6-(fenilamino)) benzensulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

6373-79-1

228-922-0

1259

3(ali 5)- ((4-(benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(ali 1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

89959-98-8/ 12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo)fenil)imino) bisetanol (Disperse Brown 1) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

23355-64-8

245-604-7

1261

2-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]fenil]azo]-6-metoksi-3-metilbenzotiazol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-kloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobutanamid (Pigment Yellow 73) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutanamid] (Pigment Yellow 12) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2’-(1,2-etendiil)bis[5- [(4-etoksifenil)azo] benzensulfonska kislina] in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidin (Solvent Black 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

4197-25-5

224-087-1

1266

3(ali 5)-[[4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo] salicilna kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

3442-21-5/ 34977-63-4

222-351-0/ 252-305-5

1267

7-(benzoilamino)-4-hidroksi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7’-iminobis(4-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-(N-metilsulfamoil)fenil)azo)naftalen-2-sulfonato))(6-))) dikuprat(2-) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroksi-7-[[[[5-hidroksi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil]amino]karbonil]amino]naftalen-2-sulfonatska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

3441-14-3

222-348-4

1270

7,7’-(karbonildiimino)bis(4-hidroksi-3-[[2-sulfo-4-[4-sulfofenil)azo)fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2610-10-8/ 25188-41-4

220-027-3

1271

Etanamin, N-(4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2390-59-2

219-231-5

1272

2-[[(4- metoksifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil-3H-indolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

54060-92-3

258-946-7

1273

2-(2-((2,4-dimetoksifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil-3H-indolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrozin, topen v alkoholu (Solvent Black 5), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

11099-03-9

 

1275

3,7-bis(dietilamino)fenoksazin-5-ijev in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

47367-75-9/ 33203-82-6

251-403-5

1276

9-(dimetilamino)benzo[a]fenoksazin-7-ijev in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

7057-57-0/ 966-62-1

230-338-6/ 213-524-1

1277

6-amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2478-20-8

219-607-9

1278

1-amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]antrakinon in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

67905-56-0/ 12217-43-5

267-677-4/ 235-398-7

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

60687-93-6

 

1280

5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino) benzensulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

6373-74-6/ 15347-52-1

228-921-5/ 239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenil)azo]anilin (Disperse Orange 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

730-40-5/ 70170-61-5

211-984-8

1282

4-nitro-m-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

5131-58-8

225-876-3

1283

1-amino-4-(metilamino)-9,10-antrakinon (Disperse Violet 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metil-3-nitro-p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-hidroksietil)-4-nitro-o-fenilendiamin (HC Yellow No 5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(hidroksimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiamin (HC Yellow No 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

56932-45-7

260-451-6

1287

2-nitro-N- hidroksietil-p-anisidin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

57524-53-5

 

1288

N,N’-dimetil-N-Hidroksietil-3-nitro-p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propan-1,2-diol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

93633-79-5

403-440-5

1290

4-etilamino-3-nitrobenzojska kislina (N-Ethyl-3-Nitro PABA) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroksi-2-naftil]trimetilamonijev klorid in njegove soli, razen Basic Red 118 kot nečistota v Basic Brown 17, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

12221-52-2

 

1293

4-(fenilazo)-m-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-benzendiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

4438-16-8

224-654-3

1295

5-(acetilamino)-4-hidroksi-3-((2-metilfenil)azo)-2,7-naftalendisulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiamin] (Basic Brown 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

4482-25-1

224-764-1

1297

3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetilbenzenamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

83803-99-0

280-920-9

1298

3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetilbenzenamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

83803-98-9

280-919-3

1299

N-[4-[4-(dietilamino)fenil]fenilmetilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-etil etanamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

633-03-4

211-190-1

1300

1-[(2-hidroksietil)amino]-4-(metilamino)-9,10-antrakinon ter njegovi derivati in soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2475-46-9/ 86722-66-9

219-604-2/ 289-276-3

1301

1,4-diamino-2-metoksi-9,10-antrakinon (Disperse Red 11) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-dihidroksi-5,8-bis[(2-hidroksietil)amino]antrakinon (Disperse Blue 7) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrakinon in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-kloro-4-hidroksifenil)imino]-4-metoksi-3-okso-1,4-cikloheksadien-1-il)acetamid (HC Yellow No 8) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-kloro-4-(metilamino)fenil]imino]-4-metil-3-oksocikloheksa-1,4-dien-1-il]sečnina (HC Red No 9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

56330-88-2

260-116-4

1306

3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-ijev in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-hidroksietoksi)-m-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

94082-85-6

 

1308

5-amino-2,6-dimetoksi-3-hidroksipiridin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

104333-03-1

 

1309

4,4’- diaminodifenilamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

537-65-5

208-673-4

1310

4-dietilamino-o-toluidin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8

205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3

1311

N,N-dietil-p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2

202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6

1312

N,N-dimetil-p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

99-98-9/ 6219-73-4

202-807-5/ 228-292-7

1313

Toluen-3,4-diamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-diamino-5-metilfenoksietanol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

141614-05-3/ 113715-27-8

 

1315

6-amino-o-krezol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

17672-22-9

 

1316

Hidroksietilaminometil-p-aminofenol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

110952-46-0/ 135043-63-9

 

1317

2-amino-3-nitrofenol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

603-85-0

210-060-1

1318

2-kloro-5-nitro-N-hidroksietil -p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

50610-28-1

256-652-3

1319

2-nitro-p-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

5307-14-2/ 18266-52-9

226-164-5/ 242-144-9

1320

Hidroksietil-2, 6-dinitro-p-anisidin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

122252-11-3

 

1321

6-nitro-2,5-piridindiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

69825-83-8

 

1322

3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

477-73-6

207-518-8

1323

3-hidroksi-4-[(2-hidroksinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonska kislina in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

16279-54-2/ 5610-64-0

240-379-1/ 227-029-3

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino]propan-1,2-diol (HC Yellow No 6) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

104333-00-8

 

1325

2-[(4-kloro-2-nitrofenil)amino]etanol (HC Yellow No 12) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-hidroksietil)metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propiniol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

173994-75-7/ 102767-27-1

 

1327

3-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propandiol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

114087-41-1/ 114087-42-2

 

1328

Etanamin, N-[4-[[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-etil- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

2390-60-5

219-232-0


(1)  UL L 159, 29.6.1996, str. 1

(2)  Spremenejeno ime INNM.

(3)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1

(4)  Za posamezne sestavine glej referenčno številko 364 v Prilogi II.

(5)  Za posamezne sestavine glej referenčno številko 413 v Prilogi II.


PRILOGA III

SEZNAM SNOVI, KI JIH NE SMEJO VSEBOVATI KOZMETIČNI IZDELKI, RAZEN TISTIH, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Omejitve

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

Kemijsko ime/INN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka ES

Številka EC

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Borova kislina, borati in tetraborati, razen snovi št. 1184 v Prilogi II

Boric acid

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

(a)

puder v prahu

(a)

5 % (kot borova kislina)

(a)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

Ni za uporabo po pilingu ali na vneti koži, če koncentracija prostih topnih boratov presega 1,5 % (kot borova kislina)

(a)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

Ni za uporabo po pilingu ali na vneti koži.

 

 

 

 

 

(b)

izdelki za usta

(b)

0,1 % (kot borova kislina)

(b)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

(b)

Se ne sme zaužiti.

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

 

 

 

 

 

(c)

drugi izdelki (razen izdelkov za kopanje in izdelkov za kodranje las)

(c)

3 % (kot borova kislina)

(c)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

Ni za uporabo po pilingu ali na vneti koži, če koncentracija prostih topnih boratov presega 1,5 % (kot borova kislina)

(c)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

Ni za uporabo po pilingu ali na vneti koži.

1b

Tetra-borati glej tudi 1a)

 

 

 

(a)

izdelki za kopanje

(a)

18 % (kot borova kislina)

(a)

Ni za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 3 let.

(a)

Ni za uporabo za otroke, mlajše od 3 let.

(b)

izdelki za lase

(b)

8 % (kot borova kislina)

 

(b)

Temeljito izperite.

2a

Tiogli-kolna kislina in njene soli

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

(a)

izdelki za lase:

8 %

Splošna uporaba

pripravljeno za uporabo pH od 7 do 9,5

Pogoji uporabe:

(a) (b) (c)

Preprečite stik z očmi.

Če pride v stik z očmi, nemudoma izperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.

(a) in (c):

Uporabljajte ustrezne rokavice..

Opozorila:

(a) (b) (c)

Vsebuje tioglikolat.

Upoštevajte navodila.

Hranite zunaj dosega otrok.

(a) Samo za poklicno uporabo.

11 %

Poklicna uporaba

pripravljeno za uporabo pH od 7 do 9,5

(b)

Depilatorji

5 %

pripravljeno za uporabo pH od 7 do 12,7

(c)

Izdelki za lase, ki se izperejo

2 %,

Navedeni odstotki so izračunani kot tioglikolna kislina.

pripravljeno za uporabo pH od 7 do 9,5

2b

Estri tioglikolne kisline

 

 

 

izdelki za kodranje in ravnanje las:

(a)

8 %

Splošna uporaba

pripravljeno za uporabo pH od 6 do 9,5

Pogoji uporabe:

(a) (b)

Lahko povzroči preobčutljivost ob stiku s kožo.

Preprečite stik z očmi.

Če pride v stik z očmi, nemudoma izperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.

Uporabljajte ustrezne rokavice.

Opozorila:

Vsebuje tioglikolat.

Upoštevajte navodila.

Hranite zunaj dosega otrok.

(b)

11 %

Navedeni odstotki so izračunani kot tioglikolna kislina.

Poklicna uporaba

pripravljeno za uporabo pH od 6 do 9,5

(b)

Samo za poklicno uporabo

3

Oksalna kislina, njeni estri in alkalne soli

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

izdelki za lase

5 %

Poklicna uporaba

Samo za poklicno uporabo.

4

Amonijak

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 % (kot NH3)

 

Več kakor 2 %: Vsebuje amonijak.

5

Tozilkloramid natrij (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

 

0,2 %

 

 

6

Klorati alkalnih kovin

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

(a)

zobna krema

(b)

drugi izdelki

(a)

5 %

(b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Diklorometan

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (kadar v zmesi z 1,1,1-trikloroetanom, skupna koncentracija ne sme preseči 35 %.)

0,2 % kot največja količina navzočih nečistot

 

8

p-fenilendiamin, njegovi N-substituirani derivati in njegove soli; N-substituirani derivati o-fenilendiaminov (1), razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi, in derivatov pod referenčnimi številkami 1309, 1311 in 1312 v Prilogi II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

oksidativna barvila za barvanje las

6 % (kot prosta baza)

(a)

Splošna uporaba

Se ne uporablja za obrvi.

(a)

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Vsebuje fenilendiamine.

Ne uporabljajti za barvanje trepalnic in obrvi.

(b)

Poklicna uporaba

(b)

Samo za poklicno uporabo.

Vsebuje fenilendiamine.

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Uporabljajte ustrezne rokavice.

9

Metilfenilendiamini, njihovi N-nadomestni derivati (1)in njihove soli, razen snovi pod referenčnimi številkami 364, 413, 1144, 1310 in 1313 v Prilogi II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

oksidativna barvila za barvanje las

10 % (kot prosta baza)

(a)

Splošna uporaba

Se ne uporablja za obrvi.

(a)

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Vsebuje fenilendiamine.

Ne uporabljajti za barvanje trepalnic in obrvi.

(b)

Poklicna uporaba

(b)

Samo za poklicno uporabo.

Vsebuje fenilendiamine.

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Uporabljajte ustrezne rokavice.

10

Diaminofenoli (1)

 

 

 

oksidativna barvila za barvanje las

10 % (kot prosta baza)

(a)

splošna uporaba

Se ne uporablja za obrvi.

(a)

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Ne uporabljajti za barvanje trepalnic in obrvi.

(b)

poklicna uporaba

(b)

Samo za poklicno uporabo.

Lahko povzroči alergično reakcijo.

Uporabljajte ustrezne rokavice.

11

Diklorofen

Dichlorophene

97-23-4

202-567-1

 

0,5 %

 

Vsebuje diklorofen.

12

Vodikov peroksid in druge zmesi ali mešanice, ki sproščajo vodikov peroksid, vključno s karbamidovim peroksidom in cinkovim peroksidom

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(a)

izdelki za lase

12 % H2O2 (40 prostornin), prisotnih ali sproščenih

 

(a)

Uporabljajte ustrezne rokavice.

(a), (b), (c):

Vsebuje vodikov peroksid.

Preprečite stik z očmi.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

(b)

izdelki za kožo

4 % H2O2, prisoten ali sproščen

(c)

izdelki za utrjevanje nohtov

2 % H2O2, prisoten ali sproščen

(d)

izdelki za usta

0,1 % H2O2, prisoten ali sproščen

 

 

13

Formaldehid (2)

Formaldehyde

50-00-0

200-001-8

izdelki za utrjevanje nohtov

5 % (kot formaldehid)

za druge namene kot za zaviranje razvoja mikroorganizmov v izdelku; namen mora biti očiten iz videza izdelka;

Zaščitite povrhnjico z maščobo ali oljem.

Vsebuje formaldehid (3).

14

Hidrokinon (4)

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

(a)

oksidativna barvila za barvanje las

0,3 %

splošna uporaba

Se ne uporablja za obrvi

Ne uporabljajte za barvanje trepalnic ali obrvi.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

Vsebuje hidrokinon.

poklicna uporaba

Samo za poklicno uporabo.

Vsebuje hidrokinon.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

 

 

 

 

 

(b)

pripravki za umetne nohte

0,02 % (po pripravi za uporabo)

poklicna uporaba

(b)

Samo za poklicno uporabo.

Izogibajte se stiku s kožo.

Pazljivo preberite navodila za uporabo.

15a

Kalijev in natrijev hidroksid

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5

(a)

raztopina za obnohtno kožico

(a)

5 % (5)

 

(a)

Vsebuje alkalije.

Preprečite stik z očmi.

Lahko povzroči slepoto.

Hranite zunaj dosega otrok.

<