10.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 324/23


UREDBA SVETA (ES) št. 1186/2009

z dne 16. novembra 2009

o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

(kodificirana različica)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 26, 37 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

V primeru odsotnosti posebnih odstopanj, ki bi bila sprejeta v skladu z določbami Pogodbe, se uporabljajo dajatve skupne carinske tarife za vse blago, uvoženo v Skupnost. Enako velja za kmetijske prelevmane in vse druge uvozne dajatve, določene na podlagi skupne kmetijske politike ali posebnih režimov, ki se uporabljajo za nekatere vrste blaga, ki nastane pri predelavi kmetijskih proizvodov.

(3)

V nekaterih točno določenih okoliščinah, ko zaradi posebnih pogojev, pod katerimi se uvaža blago, ni običajne potrebe po varstvu gospodarstva, pa takšno obdavčenje ni upravičeno.

(4)

Zaželeno je, da se v takšnih okoliščinah uredi, kakor je bilo to določeno tudi v večini carinskih sistemov, da takšno blago uživa oprostitev uvozne dajatve, ki bi jo bilo sicer treba plačati.

(5)

Takšne oprostitve so lahko tudi rezultat večstranskih mednarodnih konvencij, katerih podpisnice so vse ali nekatere države članice. Skupnost bi takšne konvencije morala izvajati, vendar pa to predpostavlja sprejem pravil Skupnosti o oprostitvah carin, ki bi skladno z zahtevami carinske unije odpravila razlike v ciljih, obsegu uporabe in pogojih za izvajanje oprostitev, ki jih vsebujejo takšne konvencije, ter omogočila vsem zainteresiranim uživanje enakih ugodnosti kjer koli v Skupnosti.

(6)

Nekatere oprostitve, ki se uporabljajo v državah članicah, izhajajo iz določenih konvencij, podpisanih s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami. Takšne konvencije, glede na njihov namen, zadevajo le države članice podpisnice. Pogojev za dodelitev takšnih oprostitev na ravni Skupnosti ni treba opredeliti, ampak je dovolj, da se zadevni državi članici dovoli, da po potrebi dodeljuje takšne oprostitve z ustreznim postopkom, ki je določen v ta namen.

(7)

Izvajanje skupne kmetijske politike pomeni, da je v nekaterih primerih na določeno blago mogoče zaračunati izvozne dajatve. Treba je torej tudi na ravni Skupnosti določiti primere, v katerih je mogoče odobriti oprostitev takšnih dajatev.

(8)

Zaradi večje pravne jasnosti bil bilo treba našteti določbe iz aktov Skupnosti, ki vsebujejo oprostitve, na katere ta uredba ne vpliva.

(9)

Ta uredba ne preprečuje izvajanja prepovedi uvoza ali izvoza v državah članicah, oziroma omejitev, ki so upravičene na podlagi javne morale, javne politike ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varovanja nacionalnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja industrijske ali komercialne lastnine.

(10)

Za oprostitve, odobrene v zneskih, določenih v euru, bi bilo treba sestaviti pravila za preračunavanje takšnih zneskov v nacionalne valute.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Ta uredba navaja primere, v katerih je zaradi posebnih okoliščin treba odobriti oprostitev uvoznih ali izvoznih dajatev, če je blago dano v prosti promet ali če se izvaža s carinskega območja Skupnosti.

Člen 2

1.   Za namen te uredbe:

(a)

„uvozne dajatve“ pomeni carino in dajatve z enakim učinkom ter kmetijske prelevmane in druge uvozne dajatve, določene na podlagi skupne kmetijske politike ali drugih posebnih režimov, ki se uporabljajo za nekatere vrste blaga, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov;

(b)

„izvozne dajatve“ pomeni kmetijske prelevmane in druge izvozne dajatve, določene na podlagi skupne kmetijske politike ali posebnih režimov, ki se uporabljajo za nekatere vrste blaga, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov;

(c)

„osebna lastnina“ pomeni vsako lastnino, namenjeno osebni uporabi zadevnih oseb ali za zadovoljevanje njihovih gospodinjskih potreb.

„Osebna lastnina“ je zlasti naslednje:

(i)

gospodinjska oprema;

(ii)

kolesa in motorna kolesa, osebna motorna vozila in njihovi priklopniki, prikolice za taborjenje, športna plovila in športna letala.

„Osebna lastnina“ so tudi gospodinjska oprema za običajne družinske potrebe, domače živali in živali za ježo, prenosna oprema za obrt ali svobodne poklice, ki jih potrebujejo zadevne osebe za opravljanje obrti ali poklica. Osebna lastnina ne po naravi ne po količini ne sme biti takšna, da bi bilo mogoče sklepati, da se uvaža v komercialne namene;

(d)

„gospodinjska oprema“ pomeni osebne predmete, gospodinjsko perilo, pohištvo in opremo za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje njihovih gospodinjskih potreb;

(e)

„alkoholni izdelki“ pomeni izdelke (pivo, vino, aperitive z vinsko ali alkoholno osnovo, vinjake, likerje ali alkoholne pijače, itd.) iz tarifnih številk 2203 do 2208 kombinirane nomenklature.

2.   Razen če ni drugače določeno v tej uredbi za namen izvajanja naslova II, „tretje države“ vključuje tudi tiste dele ozemelj držav članic, ki niso vključeni v carinsko ozemlje Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

NASLOV II

OPROSTITEV UVOZNE DAJATVE

POGLAVJE I

Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Skupnost

Člen 3

Na podlagi členov 4 do 11 se osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države na carinsko območje Skupnosti, uvozi brez uvoznih dajatev.

Člen 4

Oprostitev je omejena na osebno lastnino, ki:

(a)

jo je imela, razen v posebnih, z okoliščinami utemeljenih primerih, zadevna oseba v lasti oziroma, v primeru blaga, ki ga ni mogoče porabiti, v uporabi na prejšnjem običajnem bivališču vsaj šest mesecev pred datumom, ko oseba preneha imeti običajno prebivališče v tretji državi, iz katere prihaja;

(b)

je namenjena za uporabo v enak namen na novem kraju običajnega bivališča.

Poleg tega lahko država članica za oprostitev določi pogoj, da so bile za takšno lastnino plačane carine in/ali davki, ki se običajno plačujejo v državi izvora oziroma v državi, iz katere oseba prihaja.

Člen 5

1.   Oprostitev se lahko odobri le osebam, katerih običajno prebivališče se je neprekinjeno nahajalo izven carinskega območja Skupnosti vsaj 12 mesecev.

2.   Pristojni organi pa lahko odobrijo izjemo od pravila iz odstavka 1, če je zadevna oseba očitno nameravala neprekinjeno bivati izven carinskega območja Skupnosti vsaj 12 mesecev.

Člen 6

Oprostitve se ne odobri za:

(a)

alkoholne izdelke;

(b)

tobak ali tobačne izdelke;

(c)

komercialna prevozna sredstva;

(d)

izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.

Člen 7

1.   Razen v posebnih primerih, se oprostitev odobri le za osebno lastnino, ki je bila dana v prosti promet v 12 mesecih od datuma, ko je zadevna oseba prijavila običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti.

2.   Osebna lastnina se lahko da v prosti promet v več ločenih pošiljkah v roku, ki je naveden v odstavku 1.

Člen 8

1.   Do izteka 12 mesecev po datumu, ko je bila sproščena v prosti promet, osebne lastnine, ki je bila uvožena dajatve prosto, ni mogoče posojati, dati kot varščino, oddajati ali prenesti, proti plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

2.   Pred vsakim posojanjem, dajanjem za varščino, oddajo ali prenosom pred iztekom v odstavku 1 navedenega roka, je treba najprej plačati ustrezno uvozno dajatev za zadevno lastnino po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, dajanja za varščino, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste lastnine in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 9

1.   Z odstopanjem od prvega odstavka člena 7 je oprostitev mogoče odobriti za osebno lastnino, ki je dana v prosti promet preden zadevna oseba prijavi običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti, če takšna oseba namerava dejansko prijaviti običajno prebivališče v roku šestih mesecev. Takšen postopek spremlja varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.

2.   Če se uporabijo določbe iz odstavka 1, se rok iz člena 4(a) računa od datuma, ko se osebna lastnina prinese v carinsko območje Skupnosti.

Člen 10

1.   Če zaradi službenih obveznosti zadevna oseba zapusti tretjo državo, v kateri je imela običajno prebivališče, ne da bi hkrati prijavila običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti, čeprav to namerava storiti, lahko pristojni organi dovolijo dajatve prost uvoz osebne lastnine, ki jo prenaša na omenjeno območje v ta namen.

2.   Dajatve prost uvoz osebne lastnine iz odstavka 1 se odobri v skladu s pogoji iz členov 3 do 8, če se razume:

(a)

da se rok iz člena 4(a) in iz prvega odstavka člena 7 računa od datuma, ko se osebna lastnina prinese v carinsko območje Skupnosti;

(b)

da se rok iz člena 8(1) računa od datuma, ko zadevna oseba dejansko prijavi običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti.

3.   Pogoj za dajatve prost uvoz je tudi, da bo zadevna oseba dejansko prijavila običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti v roku, ki ga določijo pristojni organi glede na okoliščine. To je lahko pogojeno tudi z varščino, katere obliko in znesek določijo ti organi.

Člen 11

Pristojni organi lahko določijo odstopanje od člena 4(a) in (b), člena 6(c) in (d) ter člena 8, če mora oseba prenesti običajno prebivališče iz tretje države na carinsko območje Skupnosti zaradi izjemnih političnih okoliščin.

POGLAVJE II

Blago, uvoženo ob sklenitvi zakonske zveze

Člen 12

1.   Na podlagi členov 13 do 16 se bala in gospodinjska oprema, novi ali ne, ki pripadata osebi, ki prenese običajno prebivališče iz tretje države na carinsko območje Skupnosti ob sklenitvi zakonske zveze, uvozita brez uvoznih dajatev.

2.   Pod enakimi pogoji so tudi darila, ki se navadno dajejo ob porokah in jih prejme oseba, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 od oseb, ki imajo običajno prebivališče v tretji državi, oproščena uvoznih dajatev. Vrednost vsakega darila, ki se uvozi brez dajatve, pa ne sme presegati EUR 1 000.

Člen 13

Oprostitev iz člena 12 se lahko odobri le osebam:

(a)

katerih običajno prebivališče je bilo izven carinskega območja Skupnosti neprekinjeno vsaj 12 mesecev. Odstopanja od tega pravila pa je mogoče odobriti, če je zadevna oseba očitno nameravala neprekinjeno bivati izven carinskega območja Skupnosti vsaj 12 mesecev;

(b)

ki predložijo dokazilo o sklenitvi zakonske zveze.

Člen 14

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak in tobačne izdelke.

Člen 15

1.   Razen v izjemnih okoliščinah se oprostitev odobri le za blago, ki je dano v prosti promet:

(a)

največ dva meseca pred datumom, določenim za sklenitev zakonske zveze (v tem primeru je oprostitev pogojena s pologom ustrezne varščine, katere obliko in znesek določijo pristojni organi); in

(b)

največ štiri mesece po datumu sklenitve zakonske zveze.

2.   Blago iz člena 12 se lahko da v prosti promet v več ločenih pošiljkah v roku, ki je naveden v odstavku 1 tega člena.

Člen 16

1.   Do poteka 12 mesecev po datumu, ko je bilo v prosti promet sproščeno blago, uvoženo dajatve prosto na podlagi člena 12, tega blaga ni mogoče posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati proti plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

2.   Pred vsakim posojanjem, dajanjem za varščino, oddajo ali prenosom pred iztekom v odstavku 1 navedenega roka je treba najprej plačati ustrezne uvozne dajatve za zadevno blago po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, dajanja za varščino, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ocenijo ali sprejmejo pristojni organi.

POGLAVJE III

Osebna lastnina, pridobljena z dedovanjem

Člen 17

1.   Na podlagi členov 18, 19 in 20 se osebna lastnina, ki jo z dedovanjem pridobijo fizične osebe, ki imajo običajno prebivališče na carinskem območju Skupnosti, uvozi brez uvoznih dajatev.

2.   Za namene odstavka 1 „osebna lastnina“ pomeni vso lastnino, navedeno v členu 2(1)(c), ki je del zapuščine.

Člen 18

Oprostitve se ne odobri za:

(a)

alkoholne izdelke;

(b)

tobak in tobačne izdelke;

(c)

komercialna prevozna sredstva;

(d)

izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice, ki jih je pokojnik potreboval za opravljanje obrti ali poklica;

(e)

zaloge surovin in končnih izdelkov ali polgotovih izdelkov;

(f)

živino in zaloge kmetijskih proizvodov, ki presegajo količine, primerne za običajne družinske potrebe.

Člen 19

1.   Oprostitev se odobri le za osebno lastnino, ki je dana v prosti promet najkasneje dve leti od datuma, ko je zadevna oseba postala upravičena do lastnine (dokončna ureditev dedovanja).

Pristojni organi pa lahko ta rok podaljšajo zaradi posebnih okoliščin.

2.   Osebna lastnina se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah v roku, ki je naveden v odstavku 1.

Člen 20

Členi 17, 18 in 19 se smiselno uporabljajo za osebno lastnino, ki jo z dedovanjem pridobijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in so registrirane na carinskem območju Skupnosti.

POGLAVJE IV

Šolska oprava, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospodinjska oprema

Člen 21

1.   Oprava, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospodinjska oprema, ki predstavlja običajno opremo za študentske sobe in ki pripada šolarjem ali študentom, ki prihajajo na carinsko območje Skupnosti, da bi se tam šolali, in je namenjena njihovi osebni uporabi med časom študija, se uvozi brez uvoznih dajatev.

2.   Za namene odstavka 1:

(a)

„šolar ali študent“ pomeni osebe, vpisane v izobraževalni zavod, kjer se udeležujejo tam ponujenih programov;

(b)

„oprava“ pomeni perilo in gospodinjsko perilo ter obleko, novo ali ne;

(c)

„izobraževalno gradivo“ pomeni predmete in naprave (tudi kalkulatorje in tipkalne stroje), ki jih navadno uporabljajo šolarji ali študentje pri študiju.

Člen 22

Oprostitev se odobri vsaj enkrat na šolsko leto.

POGLAVJE V

Pošiljke zanemarljive vrednosti

Člen 23

1.   Ob upoštevanju člena 24 se lahko vse pošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti, uvozijo brez uvoznih dajatev.

2.   Za namene odstavka 1 „blago zanemarljive vrednosti“ pomeni blago, katerega vrednost ne presega skupaj 150 EUR na pošiljko.

Člen 24

Oprostitev se ne uporablja za naslednje:

(a)

alkoholne izdelke;

(b)

parfume in toaletne vode;

(c)

tobak ali tobačne izdelke.

POGLAVJE VI

Pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja drugi

Člen 25

1.   Ob upoštevanju členov 26 in 27, je blago v pošiljki, ki jo iz tretje države pošlje fizična oseba drugi fizični osebi, ki živi na carinskem območju Skupnosti, oproščeno uvoznih dajatev, če takšen uvoz ni tržne narave.

Oprostitev iz tega odstavka se ne uporablja za blago v pošiljkah, poslanih z otoka Helgoland.

2.   Za namen odstavka 1 uvožena pošiljka ni „tržne narave“, če:

(a)

je priložnostna;

(b)

vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine; glede na naravo ali količino blaga se vidi, da ne gre za tržne namene;

(c)

pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brezplačno.

Člen 26

1.   Oprostitev iz člena 25(1) se uporablja do vrednosti EUR 45 na pošiljko, skupaj z vrednostjo blaga iz člena 27.

2.   Če skupna vrednost na pošiljko, ki jo sestavljata dva ali več kosov, presega znesek iz odstavka 1, se odobri oprostitev za tiste kose, ki bili oproščeni, če bi bili uvoženi ločeno, če se razume, da vrednosti posameznega kosa ni mogoče razdeliti.

Člen 27

Oprostitev iz člena 25(1) je na pošiljko omejena na količine, ki so za vsako blago naštete spodaj:

(a)

tobačni izdelki:

50 cigaret,

25 majhnih cigar (cigare, težke največ 3 grame),

10 cigar,

50 gramov tobaka za kajenje, ali

sorazmeren izbor teh različnih izdelkov;

(b)

alkohol in alkoholne pijače:

destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo več kot 22 % vol.; nedenaturirani etilni alkohol z 80 % vol. ali več: en liter, ali

destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, tafia, saké ali podobne pijače z alkoholno stopnjo največ 22 % vol.; peneča vina, desertna vina: en liter, ali sorazmeren izbor teh različnih izdelkov in

mirna vina: dva litra;

(c)

parfumi: 50 gramov, ali

toaletne vode: 0,25 litra.

POGLAVJE VII

Proizvodna sredstva in druga oprema, ki se uvaža pri prenosu dejavnosti iz tretje države v Skupnost

Člen 28

1.   Ne glede na ukrepe, ki veljajo v državi članici za industrijsko in komercialno lastnino in ob upoštevanju členov 29 do 33, se proizvodna sredstva in druga oprema, ki pripadajo podjetjem, ki bodo dokončno prenehala opravljati dejavnosti v tretji državi in se preselila na carinsko območje Skupnosti, kjer bodo opravljala podobno dejavnost, uvozijo brez uvoznih dajatev.

Če je podjetje, ki se seli, kmetijsko posestvo, se tudi živina, ki pripada posestvu, uvozi brez uvoznih dajatev.

2.   Za namene odstavka 1 „podjetje“ pomeni neodvisno gospodarsko proizvodno enoto ali enoto za storitvene dejavnosti.

Člen 29

Oprostitev je omejena na proizvodna sredstva in drugo opremo, ki:

(a)

jih je, razen v posebnih primerih, utemeljenih z okoliščinami, podjetje dejansko uporabljajo vsaj 12 mesecev pred datumom prenehanja poslovanja v tretji državi, iz katere je preneslo dejavnost;

(b)

so namenjeni za uporabo v enake namene po prenosu;

(c)

ustrezajo naravi in velikosti zadevnega podjetja.

Člen 30

Oprostitev se ne odobri podjetjem, katerih prenos na carinsko območje Skupnosti sledi ali se opravlja zaradi združevanja ali prevzema s strani podjetja, ustanovljenega na carinskem območju Skupnosti, ne da bi pri tem ustanovilo novo dejavnost.

Člen 31

Oprostitve se ne odobri za:

(a)

prevozna sredstva, ki niso proizvodno sredstvo ali sredstvo v storitveni dejavnosti;

(b)

zaloge vseh vrst, namenjene človeški prehrani ali živalski krmi;

(c)

gorivo in zaloge surovin ali končnih izdelkov ali polgotovih izdelkov;

(d)

živino, ki je v lasti trgovcev.

Člen 32

Razen v posebnih primerih, utemeljenih z okoliščinami, se oprostitev iz člena 28 odobri le za proizvodna sredstva in drugo opremo, ki je dana v prosti promet pred iztekom 12 mesecev od datuma, ko je podjetje prenehalo opravljati dejavnosti v tretji državi, iz katere prihaja.

Člen 33

1.   Do izteka 12 mesecev po datumu, ko so bila sproščena v prosti promet, proizvodnih sredstev in druge opreme, ki so bili uvoženi brez dajatev, ni mogoče posojati, dati kot varščino, oddajati ali prenesti, proti plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

Ta rok se lahko podaljša na 36 mesecev za oddajo ali prenos, če obstaja nevarnost zlorabe.

2.   Pred vsakim posojanjem, dajanjem za varščino, oddajo ali prenosom pred iztekom v odstavku 1 navedenega roka, je treba najprej plačati ustrezne uvozne dajatve za zadevno blago po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, dajanja za varščino, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 34

Členi 28 do 33 se smiselno uporabljajo za proizvodna sredstva ali drugo opremo, ki pripada osebam, ki opravljajo svoboden poklic, in pravnim osebam, ki opravljajo neprofitno dejavnost in takšne dejavnosti prenesejo iz tretje države na carinsko območje Skupnosti.

POGLAVJE VIII

Izdelki, ki so jih pridobili kmetje Skupnosti na posestvih, ki se nahajajo v tretji državi

Člen 35

1.   Ob upoštevanju členov 36 in 37, se kmetijski, živinorejski, čebelarski, vrtnarski in gozdarski proizvodi s posestev, ki se nahajajo v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, in ki jih upravljajo kmetijski proizvajalci, ki imajo glavno podjetje na omenjenem carinskem območju, ki meji na zadevno tretjo državo, uvozijo brez uvoznih dajatev.

2.   Da so lahko upravičeni do določb iz odstavka 1, morajo biti živinorejski proizvodi pridobljeni iz živali, ki imajo poreklo v Skupnosti ali so bile tam dane v prosti promet.

Člen 36

Oprostitev je omejena na izdelke, ki so bili predelani le z običajnimi postopki, ki sledijo žetvi ali proizvodnji.

Člen 37

Oprostitev se odobri le za izdelke, ki jih na carinsko območje Skupnosti prinese kmetijski proizvajalec oziroma so prineseni v njegovem imenu.

Člen 38

Členi 35, 36 in 37 se uporabljajo s potrebnimi spremembami za proizvode dejavnosti ribištva ali ribogojstva, ki jih na jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na državo članico in tretjo državo, opravljajo ribiči Skupnosti, in proizvode lovskih dejavnosti, ki jih opravljajo na takšnih jezerih ali vodnih poteh športniki Skupnosti.

POGLAVJE IX

Semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih uvažajo kmetijski proizvajalci iz tretjih držav za uporabo na posestvih, ki mejijo na takšne države

Člen 39

Ob upoštevanju člena 40 se semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, namenjeni za uporabo na posestvih, ki se nahajajo na carinskem območju Skupnosti, ki meji na tretjo državo, in katera upravljajo kmetijski proizvajalci, ki imajo glavno podjetje v omenjeni tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, uvozijo brez uvoznih dajatev.

Člen 40

1.   Oprostitev je omejena na količine semena, gnojil ali drugih izdelkov, potrebnih za opravljanje dejavnosti na posestvu.

2.   Odobri se le za semena, gnojila in druge izdelke, ki jih na carinsko območje Skupnosti neposredno uvozi kmetijski proizvajalec ali se uvozijo v njegovem imenu.

3.   Države članice lahko oprostitev pogojujejo z vzajemno obravnavo.

POGLAVJE X

Blago v osebni prtljagi potnikov

Člen 41

Blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države, se uvozi brez uvoznih dajatev, če je takšen uvoz oproščen davka na dodano vrednost (DDV) v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, sprejetimi v skladu z določbami Direktive Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (5).

Za blago, uvoženo na ozemlja iz člena 6(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (6), veljajo iste določbe o oprostitvi carinske dajatve, kot za blago, uvoženo v kateri koli drugi del ozemlja zadevne države članice.

POGLAVJE XI

Izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali; znanstveni instrumenti in naprave

Člen 42

Izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali, našteti v Prilogi I, se uvozijo brez uvoznih dajatev, ne glede na to, kdo je prejemnik in za kaj so namenjeni.

Člen 43

Izobraževalni, znanstveni in kulturni materiali, našteti v Prilogi II, se uvozijo brez uvozne dajatve, če so namenjeni:

(a)

javnim izobraževalnim, znanstvenim ali kulturnim zavodom ali organizacijam ali

(b)

zavodom ali organizacijam iz kategorij, ki so navedene ob vsakem izdelku v stolpcu 3 Priloge II, pod pogojem, da so njihov dajatve prost uvoz odobrili pristojni organi v državi članici.

Člen 44

1.   Ob upoštevanju členov 45 do 49 se lahko znanstveni instrumenti in naprave, ki niso zajeti v členu 43, uvozijo brez uvoznih dajatev, če se uvažajo izključno v nekomercialne namene.

2.   Oprostitev iz odstavka 1 je omejena na znanstvene instrumente in naprave, namenjene za:

(a)

javne ustanove, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami, in tiste oddelke javnih ustanov, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami, ali

(b)

zasebne ustanove, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami in imajo dovoljenje pristojnih organov držav članic, da prejemajo takšne izdelke brez dajatev.

Člen 45

Oprostitev iz člena 44(1) se uporablja tudi za:

(a)

rezervne dele, sestavne dele ali dodatke, posebno primerne za takšne instrumente ali naprave, če so takšni rezervni deli, sestavni deli ali dodatki uvoženi sočasno s takšnimi instrumenti in napravami ali če so uvoženi pozneje in je mogoče dokazati, da so namenjeni za instrumente ali naprave:

(i)

ki so bili pred tem uvoženi brez dajatev, če so takšni instrumenti ali naprave še vedno znanstvene narave, ko se zahteva oprostitev za določene rezervne dele, sestavne dele ali dodatke, ali

(ii)

ki bi bili upravičeni do oprostitve, ko se zahteva oprostitev za določene rezervne dele, sestavne dele ali dodatke;

(b)

orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kalibracije ali popravila znanstvenih instrumentov ali naprav, če je takšno orodje uvoženo sočasno s takšnimi instrumenti in napravami ali če je uvoženo pozneje in je mogoče dokazati, da je namenjeno za instrumente ali naprave:

(i)

ki so bili pred tem uvoženi brez dajatev, če so takšni instrumenti ali naprave še vedno znanstvene narave, ko se zahteva oprostitev za orodje, ali

(ii)

ki bi bili upravičeni do oprostitve, ko se takšna oprostitev zahteva za orodje.

Člen 46

Za namene členov 44 in 45:

(a)

„znanstveni instrumenti ali naprave“ pomeni vse instrumente ali naprave, ki so zaradi svojih tehničnih značilnosti in rezultatov, ki jih je z njimi mogoče doseči, primerni predvsem ali izključno za znanstvene dejavnosti;

(b)

„uvoženi v nekomercialne namene“ pomeni, da so znanstveni instrumenti ali naprave namenjeni uporabi v neprofitnih znanstvenih raziskavah ali v izobraževanju.

Člen 47

Če je potrebno, se lahko za nekatere instrumente ali naprave v skladu s postopkom iz člena 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92 pravica do oprostitve ne uporablja, če se ugotovi, da bi dajatev prosti uvoz takšnih instrumentov ali naprav škodil interesom industrije Skupnosti v zadevnem proizvodnem sektorju.

Člen 48

1.   Izdelkov iz člena 43 in znanstvenih instrumentov ali naprav, ki so bili uvoženi brez dajatev v skladu s pogoji iz členov 45, 46 in 47, ni mogoče posojati, oddajati ali prenašati, ne proti odškodnini ne brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

2.   Če bi bil izdelek posojen, oddan ali prenesen v ustanovo ali organizacijo, upravičeno do oprostitve na podlagi členov 43 ali 44(2), se oprostitev še vedno odobri, če ustanova ali organizacija uporablja izdelek, instrument ali napravo za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati uvozne dajatve, po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 49

1.   Zavodi ali organizacije iz členov 43 in 44, ki prenehajo izpolnjevati pogoje, zaradi katerih so upravičeni do oprostitve, ali ki nameravajo uporabljati izdelke, ki so bili uvoženi dajatve prosto, za namene, ki so drugačni od tistih, ki so določeni za takšne izdelke, morajo o tem obvestiti pristojne organe.

2.   Izdelki, ki ostajajo v lasti zavodov ali organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičeni do oprostitev, morajo plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko se preneha izpolnjevanje takšnih pogojev, na podlagi vrste izdelka in carinske vrednosti, ki so jo na ta dan ugotovili ali sprejeli pristojni organi.

Za izdelke, ki jih zavod ali organizacija, ki je upravičena do oprostitve, uporablja za namene, ki so drugačni od tistih iz členov 43 in 44, je treba plačati ustrezne uvozne dajatve, izračunane v skladu s tistimi, ki se uporabljajo na dan, ko se začnejo uporabljati za druge namene, na podlagi vrste izdelka in carinske vrednosti, ki jo na ta dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 50

Členi 47, 48 in 49 se smiselno uporabljajo za izdelke iz člena 45.

Člen 51

1.   Za opremo, ki jo v nekomercialne namene uvozi znanstveno raziskovalna ustanova ali institucija izven Skupnosti, je dovoljen vnos brez uvoznih dajatev.

2.   Oprostitev je odobrena, če je oprema:

(a)

namenjena uporabi članov ali predstavnikov ustanov ali institucij iz odstavka 1 ali z njihovim dogovorom in v mejah dogovorov o znanstvenem sodelovanju, namenjenih opravljanju mednarodnih znanstveno raziskovalnih programov v znanstveno raziskovalnih ustanovah v Skupnosti, ki so jih v ta namen odobrili pristojni organi držav članic;

(b)

ostaja last fizične ali pravne osebe s stalnim bivališčem izven Skupnosti v času njenega bivanja na carinskem ozemlju Skupnosti.

3.   Za namene tega člena in člena 52:

(a)

„oprema“ pomeni instrumente, naprave, stroje in njihove dodatke vključno z rezervnimi deli in orodji, posebno izdelanimi za njihovo vzdrževanje, pregled, kalibracijo ali popravilo, uporabljeno za namene znanstvenega raziskovanja;

(b)

je to oprema, ki naj se uporablja za znanstveno raziskovanje v neprofitne namene in velja, da je „uvožena v nekomercialne namene“.

Člen 52

1.   Opreme, vnešene brez uvoznih dajatev v skladu s pogoji določenimi v členu 51 ni dovoljeno posojati, dajati v najem ali prenesti niti za nadomestilo niti brezplačno brez predhodnega obvestila pristojnega urada.

2.   Če bi bila oprema posojena, dana v najem ali prenešena ustanovi ali instituciji, upravičeni do koriščenja oprostitve v skladu s členom 51, se oprostitev odobri še vnaprej, če ta ustanova ali institucija uporablja opremo v namene, ki upravičujejo tako oprostitev.

V drugih primerih in brez poseganja v uporabo členov 44 in 45 velja za posojilo, dajanje v najem ali prenos, da je treba vnaprej plačati uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko je bila oprema posojena, dana v najem ali prenesena po vrsti opreme in njeni carinski vrednosti, ki jo pristojni organi ugotovijo ali sprejmejo na ta dan.

3.   Ustanove ali institucije iz člena 51(1), ki ne izpolnjujejo več pogojev, da bi se uvrstile za oprostitev, ali predlagajo uporabo opreme z vnosom brez plačila dajatev v namen, drugačen od tistega iz tega člena, o tem obvestijo pristojne urade.

4.   Za opremo v uporabi ustanov ali institucij, ki prenehajo izpolnjevati pogoje za oprostitev, je treba plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko ti pogoji niso več izpolnjeni, po vrsti člena in carinski vrednosti, ki jo pristojni organi ugotovijo ali sprejmejo na ta dan.

Brez vpliva na člena 44 in 45 je za opremo v uporabi ustanove ali institucije, ki koristi oprostitev v namene, drugačne od tistih iz člena 51, treba plačati ustrezne uvozne dajatve; le-te se izračunajo, kot veljajo na dan, na katerega je oprema dana v drugačno uporabo po vrsti opreme in carinski vrednosti, ki jo pristojni uradi ugotovijo ali sprejmejo na ta dan.

POGLAVJE XII

Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi za raziskave

Člen 53

1.   Oprostitev uvoznih dajatev se odobri za:

(a)

živali, posebej pripravljene za laboratorijsko uporabo;

(b)

biološke ali kemične snovi, naštete na seznamu, sestavljenem v skladu s postopkom iz člena 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki se uvažajo izključno za tržne namene.

2.   Oprostitev iz odstavka 1 je omejena na živali in biološke ali kemične snovi, ki so namenjene za:

(a)

javna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami ali tiste oddelke javnih podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami ali

(b)

zasebna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami in imajo dovoljenje pristojnih organov držav članic, da prejemajo takšne izdelke brez dajatev.

3.   Seznam iz odstavka 1(b) lahko vsebuje le biološke ali kemične snovi, ki se ne proizvajajo na carinskem območju Skupnosti in ki so zaradi svoje specifičnosti ali čistosti primerne zlasti ali izključno za znanstvene raziskave.

POGLAVJE XIII

Zdravilne učinkovine človeškega izvora in reagenti za ugotavljanje krvnih skupin in vrst tkiv

Člen 54

1.   Na podlagi člena 55 se lahko naslednje uvozi brez uvozne carine:

(a)

zdravilne učinkovine človeškega izvora;

(b)

reagenti za ugotavljanje krvnih skupin;

(c)

reagenti za ugotavljanje vrst tkiv.

2.   Za namene odstavka 1:

(a)

„zdravilne učinkovine človeškega izvora“ pomeni človeško kri in njene derivate (polna človeška kri, dehidrirana človeška plazma, humani albumin in določene raztopine proteinske frakcije človeške plazme, humani imunoglobulin in humani fibrinogen);

(b)

„reagenti za ugotavljanje krvnih skupin“ pomeni vse reagente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se uporabljajo za ugotavljanje krvnih skupin in za odkrivanje neskladnosti krvi;

(c)

„reagenti za ugotavljanje vrst tkiv“ pomeni vse reagente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se uporabljajo za določanje vrst človeških tkiv.

Člen 55

Oprostitev je omejena na proizvode, ki:

(a)

so namenjeni ustanovam ali laboratorijem, ki so jih priznali pristojni organi, za uporabo izključno v nekomercialne zdravstvene ali znanstvene namene;

(b)

jih spremlja certifikat o skladnosti, ki ga je izdal ustrezno priznan organ v tretji državi, iz katere proizvod prihaja;

(c)

se nahajajo v posodah s posebno nalepko za identifikacijo.

Člen 56

Oprostitev vključuje posebno pakiranje, ki je nujno za prevoz zdravilnih učinkovin človeškega izvora ali reagentov za ugotavljanje krvnih skupin ali vrst tkiv, ter topila in opremo, ki so potrebni za njihovo uporabo in so priloženi pošiljkam.

POGLAVJE XIV

Instrumenti in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje

Člen 57

1.   Instrumenti in naprave, namenjene za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje, ki jih podari dobrodelna ali človekoljubna organizacija ali fizična oseba zdravstvenim organom, bolnišnicam ali inštitutom za medicinske raziskave, katerim so pristojni organi države članice odobrili prejem takšnih izdelkov brez dajatev, ali ki jih kupijo takšni zdravstveni organi, bolnišnice ali inštituti za medicinske raziskave v celoti s sredstvi, ki jih je dala dobrodelna ali človekoljubna organizacija ali s prostovoljnimi prispevki, so oproščeni uvoznih dajatev, če je ugotovljeno, da:

(a)

donacija zadevnih instrumentov ali naprav ne prikriva komercialnih namenov s strani donatorja; in

(b)

donator ni povezan s proizvajalcem instrumentov ali naprav, za katere se zaprosi oprostitev.

2.   Oprostitev se pod enakimi pogoji uporablja tudi za:

(a)

rezervne dele, sestavne dele ali dodatke posebej primerne za instrumente ali naprave iz odstavka 1, če so takšni rezervni deli, sestavni deli ali dodatki uvoženi sočasno s takšnimi instrumenti in napravami, ali če so uvoženi kasneje in je mogoče dokazati, da so namenjeni za instrumente ali naprave, ki so bili pred tem uvoženi brez dajatve;

(b)

orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kalibracije ali popravila takšnih instrumentov ali naprav, če je takšno orodje uvoženo sočasno s takšnimi instrumenti in napravami, ali če je uvoženo kasneje in je mogoče dokazati, da je namenjeno za instrumente ali naprave, ki so bili pred tem uvoženi brez dajatev.

Člen 58

Za namen člena 57, zlasti pa za instrumente ali naprave ter tam navedene prejemnike, se členi 47, 48 in 49 smiselno uporabljajo.

POGLAVJE XV

Referenčne snovi za nadzor kakovosti farmacevtskih izdelkov

Člen 59

Pošiljke, ki vsebujejo vzorce referenčnih snovi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija za nadzor kakovosti materialov, ki se uporabljajo v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, in ki so naslovljeni na prejemnike, ki so jim pristojni organi v državi članici odobrili prejem takšnih pošiljk brez dajatev, se uvozijo brez uvoznih dajatev.

POGLAVJE XVI

Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah

Člen 60

Farmacevtski izdelki za človeško ali veterinarsko medicinsko uporabo za ljudi ali živali, ki prihajajo iz tretje države, da bi se udeležili mednarodnih športnih prireditev, ki se organizirajo na carinskem območju Skupnosti, se lahko v omejenih količinah, potrebnih za lastne potrebe v času bivanja na tem območju, uvozijo brez uvoznih carin.

POGLAVJE XVII

Blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije: izdelki za slepe in druge prizadete osebe

A.   Za splošne namene

Člen 61

1.   Ob upoštevanju členov 63 in 64 se naslednje uvozi brez uvoznih dajatev, če to ne povzroča zlorab ali večjih izkrivljanj konkurence:

(a)

osnovne potrebščine, ki jih uvažajo državne organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki so jih priznali pristojni organi za brezplačno razdeljevanje osebam, ki potrebujejo pomoč;

(b)

blago vseh vrst, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija, registrirana izven carinskega območja Skupnosti, brez komercialnih namenov s strani pošiljatelja, državnim organizacijam ali drugim dobrodelnim ali človekoljubnim organizacijam, ki so jih priznali pristojni organi, za uporabo pri zbiranju sredstev na občasnih dobrodelnih prireditvah v korist oseb, ki potrebujejo pomoč;

(c)

opremo in pisarniški material, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija, registrirana izven carinskega območja Skupnosti, brez komercialnih namenov s strani pošiljatelja, dobrodelnim ali človekoljubnim organizacijam, ki so jih priznali pristojni organi, za uporabo izključno za zadovoljevanje lastnih poslovnih potreb ali za izvajanje svojih dobrodelnih ali človekoljubnih dejavnosti.

2.   Za namene odstavka 1(a) „osnovne potrebščine“ pomeni blago, potrebno za zadovoljevanje neposrednih potreb ljudi, kakor so hrana, zdravila, oblačila in posteljnina.

Člen 62

Oprostitve se ne odobri za:

(a)

alkoholne izdelke;

(b)

tobak ali tobačne izdelke;

(c)

kavo in čaj;

(d)

motorna vozila razen reševalnih vozil.

Člen 63

Oprostitev se odobri le organizacijam, katerih računovodski postopki omogočajo pristojnim organom nadzor njihovega poslovanja in ki ponudijo vse potrebne garancije.

Člen 64

1.   Organizacija, ki uživa oprostitev, ne sme posojati, oddajati ali prenašati, proti plačilu ali brezplačno, blaga in opreme iz člena 61 za druge namene, razen tistih iz odstavka 1(a) in (b) navedenega člena, ne da bi prej obvestila pristojne organe.

2.   Če bi bili blago in oprema izposojeni, oddani ali preneseni organizaciji, upravičeni do oprostitve na podlagi členov 61 in 63, se oprostitev še vedno odobri, če slednja uporablja blago in opremo za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati uvozne dajatve po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga ali opreme in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 65

1.   Organizacije iz člena 61, ki prenehajo izpolnjevati pogoje, zaradi katerih so upravičene do oprostitve, ali ki nameravajo uporabljati blago in opremo, ki so bili uvoženi dajatve prosto, za namene, ki so drugačni od tistih, ki jih določa omenjeni člen, morajo o tem obvestiti pristojne organe.

2.   Blago in oprema, ki ostajajo v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, morajo plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko se preneha izpolnjevanje takšnih pogojev, na podlagi vrste blaga in opreme in carinske vrednosti, ki so jo na ta dan ugotovili ali sprejeli pristojni organi.

3.   Za blago in opremo, ki jih organizacija, ki je upravičena do oprostitve, uporablja za namene, ki so drugačni od tistih iz člena 61, je treba plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki se uporablja na dan, ko se začnejo uporabljati za druge namene, na podlagi vrste blaga ali opreme in carinske vrednosti, ki jo na ta dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

B.   Za prizadete osebe

1.   Predmeti za slepe

Člen 66

Predmeti, posebej namenjeni za izobraževanje, znanstveno ali kulturno napredovanje slepih oseb, kot so navedeni v Prilogi III, se uvozijo brez uvoznih dajatev.

Člen 67

1.   Predmeti, posebej namenjeni za izobraževanje, znanstveno ali kulturno napredovanje slepih oseb, kot so navedeni v Prilogi IV, se uvozijo brez uvoznih dajatev, če jih uvozijo:

(a)

slepe osebe same za lastno uporabo; ali

(b)

ustanove ali organizacije, ki skrbijo za izobraževanje slepih ali za pomoč slepim, ki imajo dovoljenje pristojnih organov držav članic, da prejemajo takšne izdelke dajatev prosto.

2.   Oprostitev iz prvega odstavka se uporablja za rezervne dele, sestavne dele ali dodatke za obravnavane izdelke ter za orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kalibracijo ali popravilo omenjenih izdelkov, če so takšni rezervni deli, sestavni deli, dodatki ali orodje uvoženi sočasno s takšnimi predmeti, ali če so uvoženi kasneje in je mogoče dokazati, da so namenjeni za izdelke, ki so bili pred tem uvoženi brez carine, ali da bi bili upravičeni do oprostitve, ko se takšna oprostitev zahteva za takšne rezervne dele, sestavne dele, dodatke ali orodje.

2.   Predmeti za druge prizadete osebe

Člen 68

1.   Izdelki, posebej namenjeni za izobraževanje, zaposlovanje ali socialno napredovanje telesno ali duševno prizadetih oseb razen slepih oseb, se uvozijo dajatev prosto, če jih uvozijo:

(a)

prizadete osebe same za lastno uporabo; ali

(b)

ustanove ali organizacije, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali nudenjem pomoči prizadetim osebam in imajo dovoljenje pristojnih organov držav članic, da prejemajo takšne izdelke dajatev prosto.

2.   Oprostitev iz odstavka 1 se uporablja za rezervne dele, sestavne dele ali dodatke za obravnavane izdelke ter za orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kalibracijo ali popravilo navedenih izdelkov, če so takšni rezervni deli, sestavni deli, dodatki ali orodje uvoženi sočasno s takšnimi izdelki, ali če so uvoženi kasneje in je mogoče dokazati, da so namenjeni za izdelke, ki so bili pred tem uvoženi dajatev prosto, ali da bi bili upravičeni do oprostitve, ko se takšna oprostitev zahteva za takšne rezervne dele, sestavne dele, dodatke ali orodje.

Člen 69

Po potrebi se lahko za nekatere izdelke v skladu s postopkom iz člena 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92 pravica do oprostitve ne uporablja, če se ugotovi, da bi dajatev prost uvoz takšnih izdelkov škodil interesom industrije Skupnosti v zadevnem proizvodnem sektorju.

3.   Skupne določbe

Člen 70

Neposredna odobritev oprostitve za lastno uporabo slepim ali drugim prizadetim osebam, kot je določeno v členu 67(1)(a) in členu 68(1)(a), se uporablja pod pogojem, da določbe, ki veljajo v državah članicah omogočajo zadevnim osebam, da dokažejo status slepe ali prizadete osebe, ki ima pravico do takšne oprostitve.

Člen 71

1.   Izdelkov, ki jih brez dajatev uvozijo osebe iz členov 67 in 68, ni mogoče posojati, oddajati ali prenašati, ne proti odškodnini ne brezplačno, brez predhodnega uradnega obvestila pristojnim organom.

2.   Če bi bil izdelek posojen, oddan ali prenesen osebi, instituciji ali organizaciji, upravičeni do oprostitve na podlagi členov 67 in 68, se oprostitev še vedno odobri, če oseba, institucija ali organizacija uporablja izdelek za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati uvozne dajatve, po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga ali opreme in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 72

1.   Izdelke, ki jih uvozijo ustanove ali organizacije, ki so upravičene do oprostitve v skladu s pogoji iz členov 67 in 68, lahko te ustanove ali organizacije neprofitno posojajo, oddajajo ali prenašajo, proti odškodnini ali brezplačno slepim in drugim prizadetim osebam, s katerimi se ukvarjajo, ne da bi plačale ustrezne carine.

2.   Posojanje, oddaja ali prenos se ne sme opraviti pod pogoji, ki so drugačni od tistih, ki so navedeni v odstavku 1, razen če se o tem predhodno obvestijo pristojni organi.

Če bi bil izdelek posojen, oddan ali prenesen osebi, ustanovi ali organizaciji, upravičeni do oprostitve na podlagi člena 67(1) ali člena 68(1), se oprostitev še vedno odobri, če oseba, ustanova ali organizacija uporablja izdelek za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati carino, po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga ali opreme in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 73

1.   Ustanove ali organizacije iz členov 67 in 68, ki prenehajo izpolnjevati pogoje, zaradi katerih so upravičene do dajatve prostega uvoza, ali ki nameravajo uporabljati predmete, ki so bili uvoženi brez carine, za namene, ki so drugačni od tistih, ki so določeni za takšne predmete, morajo o tem obvestiti pristojne organe.

2.   Predmeti, ki ostajajo v lasti ustanov ali organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, morajo plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko se preneha izpolnjevanje takšnih pogojev, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki so jo na ta dan ugotovili ali sprejeli pristojni organi.

3.   Za predmete, ki jih ustanova ali organizacija, ki je upravičena do oprostitve, uporablja za namene, ki so drugačni od tistih iz členov 67 in 68, je treba plačati ustrezne uvozne dajatve carine po stopnji, ki se uporablja na dan, ko se začnejo uporabljati za druge namene, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

C.   Za žrtve elementarnih nesreč

Člen 74

1.   Ob upoštevanju členov 75 do 80 se blago, ki ga uvozijo državne organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki so jih priznali pristojni organi, uvozi brez uvoznih dajatev, če je namenjeno:

(a)

za brezplačno razdeljevanje žrtvam elementarnih nesreč, ki so prizadele ozemlje ene ali več držav članic; ali

(b)

za brezplačno uporabo žrtvam takšnih nesreč, pri tem pa ostane v lasti zadevnih organizacij.

2.   Tudi za blago, ki ga za prosti promet uvozijo agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe med opravljanjem dejavnosti, se lahko prizna oprostitev iz odstavka 1 pod enakimi pogoji.

Člen 75

Oprostitev se ne prizna za material in opremo, namenjeno obnovi prizadetih območij.

Člen 76

Oprostitev je pogojena z odločbo Komisije, ki na zahtevo zadevne države članice ali zadevnih držav članic ukrepa po izrednem postopku, ki zahteva posvet z drugimi državami članicami. Odločba po potrebi določi obseg uporabe oprostitve in pogoje zanjo.

Do obvestila o odločitvi Komisije lahko države članice, ki jih je prizadela elementarna nesreča, odobrijo opustitev zaračunavanja uvoznih dajatev za blago, uvoženo za namene, opisane v členu 74, če se uvozna organizacija obveže, da bo takšne dajatve plačala v primeru, če oprostitev ne bo odobrena.

Člen 77

Oprostitev se odobri le organizacijam, katerih računovodski postopki omogočajo pristojnim organom nadzor njihovega poslovanja in ki ponudijo vse potrebne garancije.

Člen 78

1.   Organizacije, ki uživajo oprostitev, ne smejo posojati, oddajati ali prenašati, proti plačilu ali brezplačno, blaga iz člena 74(1) pod pogoji, ki so drugačni od tistih, ki so določeni v navedenem členu, ne da bi prej obvestile pristojne organe.

2.   Če bi bilo blago izposojeno, oddano ali preneseno organizaciji, upravičeni do oprostitve na podlagi člena 74, se oprostitev še vedno odobri, če slednja uporablja blago za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati uvozno dajatev po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 79

1.   Blaga iz člena 74(1)(b) potem, ko ga prenehajo uporabljati žrtve elementarnih nesreč, ni mogoče posojati, oddajati ali prenašati, ne proti plačilu ne brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

2.   Če bi bilo blago posojeno, oddano ali preneseno v organizacijo, ki je tudi sama upravičena do oprostitve na podlagi člena 74, oziroma v organizacijo, ki je upravičena do oprostitve na podlagi člena 61(1)(a), se oprostitev še vedno odobri, če takšne organizacije uporabljajo blago za namene, ki so upravičeni do oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo ali prenos treba najprej plačati uvozno dajatev po stopnji, ki se uporablja na dan izposoje, oddaje ali prenosa, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo tisti dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 80

1.   Organizacije iz člena 74, ki prenehajo izpolnjevati pogoje, zaradi katerih so upravičene do oprostitve, ali ki nameravajo uporabljati blago, ki je bilo uvoženo dajatev prosto, za namene, ki so drugačni od tistih, ki jih določa omenjeni člen, morajo o tem obvestiti pristojne organe.

2.   Če blago ostane v lasti organizacij, ki prenehajo izpolnjevati pogoje, zaradi katerih so upravičene do oprostitve, se ob prenosu na organizacijo, ki je sama upravičena do oprostitve na podlagi člena 74, oziroma na organizacijo, ki je upravičena do oprostitve na podlagi člena 61(1)(a), oprostitev še naprej odobri, če organizacija uporablja zadevno blago za namene, ki so upravičeni do oprostitve. V drugih primerih je za blago treba plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki velja na dan, ko se preneha izpolnjevanje takšnih pogojev, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki so jo na ta dan ugotovili ali sprejeli pristojni organi.

3.   Za blago, ki ga organizacija, ki je upravičena do oprostitve, uporablja za namene, ki so drugačni od tistih iz člena 74, je treba plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki se uporablja na dan, ko se začne uporabljati za druge namene, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta da ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

POGLAVJE XVIII

Častna odlikovanja ali nagrade

Člen 81

Če zadevna oseba pristojnim organom predloži primerna dokazila, in če obravnavane dejavnosti niso komercialne narave, se naslednje uvozi brez uvoznih dajatev:

(a)

odlikovanja, ki jih podelijo vlade tretjih držav osebam z običajnim bivališčem na carinskem območju Skupnosti;

(b)

pokali, medalje in podobne nagrade, ki imajo predvsem simbolično vrednost, ki so bili v tretji državi dodeljeni osebam z običajnim bivališčem na carinskem območju Skupnosti za dejavnosti na področjih, kot so umetnost, znanost, šport ali javne službe, ali kot priznanje za zasluge pri določenem dogodku, ki jih dobitniki sami uvozijo v carinsko območje Skupnost;

(c)

pokali, medalje in podobne nagrade, ki imajo predvsem simbolično vrednost, ki jih brezplačno dajo organi oblasti ali osebe, registrirane v tretjih državah, za dodelitev na carinskem območju Skupnosti v enake namene, kakor je navedeno pod (b);

(d)

nagrade, trofeje in spominki simbolne narave in omejene vrednosti, namenjeni brezplačnemu razdeljevanju osebam z bivališčem v tretjih državah na poslovnih konferencah ali podobnih mednarodnih srečanjih; njihova narava, enotna vrednost ali druge lastnosti pa ne smejo kazati na to, da se uvažajo iz tržnih razlogov.

POGLAVJE XIX

Darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov

Člen 82

Brez poseganja, če je to primerno, v člen 41, in ob upoštevanju členov 83 in 84, se oprostitev odobri za naslednje blago:

(a)

blago, ki ga na carinsko območje Skupnosti uvozijo osebe, ki so bile na uradnem obisku v tretji državi in so ob tej priliki takšno blago prejele v dar od državnih organov gostiteljice;

(b)

blago, ki ga na carinsko območje Skupnosti uvozijo osebe, ki prihajajo na uradni obisk v carinsko območje Skupnost in ob tej priliki prinašajo takšno blago v dar državnim organom gostiteljice;

(c)

blago, ki ga v znak prijateljstva ali dobre volje pošlje v dar uradni organ, organ oblasti ali skupina, ki opravlja dejavnost v javnem interesu in se nahaja v tretji državi, uradnemu organu, organu oblasti ali skupini, ki opravlja dejavnost v javnem interesu, ki se nahaja v carinskem območju Skupnosti in ima dovoljenje pristojnih organov za dajatve prost uvoz takšnega blaga.

Člen 83

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak in tobačne izdelke.

Člen 84

Oprostitve se odobri le:

(a)

če so takšna darila priložnostna;

(b)

če po naravi, vrednosti ali količini ne odražajo komercialnih interesov;

(c)

če se ne uporabljajo v komercialne namene.

POGLAVJE XX

Blago, namenjeno monarhom ali voditeljem držav

Člen 85

Naslednje se uvozi brez uvoznih dajatev, v mejah in pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi:

(a)

darila vladajočim monarhom ali voditeljem držav;

(b)

blago, namenjeno uporabi ali porabi vladajočim monarhom tretjih držav ali voditeljem tretjih držav ali osebam, ki jih uradno zastopajo, med uradnim bivanjem na carinskem območju Skupnosti. Oprostitev pa lahko uvozna država članica pogoji z vzajemno obravnavo.

Določbe iz prvega odstavka se lahko uporabljajo tudi za osebe, ki na mednarodni ravni uživajo privilegije, ki so podobni tistim, ki jih uživajo vladajoči monarhi ali voditelji držav.

POGLAVJE XXI

Blago, uvoženo za namen spodbujanja trgovine

A.   Vzorci blaga zanemarljive vrednosti

Člen 86

1.   Brez vpliva na člen 90(1)(a), se vzorci blaga zanemarljive vrednosti, ki se lahko uporabljajo le za spodbujanje naročil blaga, kakršnega predstavljajo, za uvoz na carinsko območje Skupnosti, uvozijo brez uvozne dajatve.

2.   Pristojni organi lahko zahtevajo, da se nekateri izdelki za to, da bi bili upravičeni do oprostitve, trajno onesposobijo za uporabo tako, da se raztrgajo, preluknjajo ali jasno in neizbrisno zaznamujejo ali drugače onesposobijo, če se s takšnim postopkom ne uniči njihov vzorčni značaj.

3.   Za namene odstavka 1 „vzorci blaga“ pomeni vse izdelke, ki predstavljajo vrsto blaga, katerih način predstavitve za blago enake vrste ali kakovosti in količina ne omogočata, da bi bili uporabljeni za druge namene, razen za spodbujanje naročil.

B.   Tiskovine in oglaševalski material

Člen 87

Ob upoštevanju člena 88 se lahko tiskovine, kakor so katalogi, ceniki, navodila za uporabo ali brošure, uvozijo brez uvozne dajatve, če se nanašajo na:

(a)

blago za prodajo ali oddajo, ali

(b)

prevoz, komercialno zavarovanje ali bančne storitve, ki ji nudi

oseba, registrirana izven carinskega območja Skupnosti.

Člen 88

Oprostitev iz člena 87 je omejena na tiskane oglase, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

tiskovine morajo jasno navajati ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja blago, ali ki ponuja storitve, na katere se nanašajo;

(b)

vsaka pošiljka vsebuje največ en dokument ali en sam izvod vsakega dokumenta, če jo sestavlja več dokumentov; pošiljke, ki vsebujejo več izvodov istega dokumenta so lahko tudi oproščene, če njihova skupna bruto teža ne presega enega kilograma;

(c)

tiskovine ne morejo biti predmet skupinskih pošiljk istega pošiljatelja istemu prejemniku.

Člen 89

Izdelki v reklamne namene, brez prave komercialne vrednosti, ki jih brezplačno pošljejo dobavitelji svojim strankam, ki razen oglaševalske funkcije nimajo druge praktične uporabe, se tudi uvozijo brez uvoznih dajatev.

C.   Proizvodi, ki se uporabljajo na sejmih ali podobnih prireditvah

Člen 90

1.   Na podlagi členov 91 do 94 se lahko naslednje uvozi brez uvoznih dajatev:

(a)

majhni predstavitveni vzorci blaga, proizvedenega izven carinskega območja Skupnosti, namenjeni za sejme ali podobne prireditve;

(b)

blago, ki se uvaža izključno za predstavitve ali za predstavitev strojev ali naprav, proizvedenih izven carinskega območja Skupnosti, ki se predstavljajo na sejmih ali podobnih prireditvah;

(c)

razni materiali majhne vrednosti, kakor so barve, laki, zidne tapete, itd., ki jih uporabljajo predstavniki iz tretjih držav za postavitev, opremljanje in urejanje začasnih razstavnih prostorov na sejmih ali podobnih prireditvah, ki se po uporabi uničijo;

(d)

tiskovine, katalogi, prospekti, ceniki, reklamni plakati, koledarji z ilustracijami ali brez, fotografije brez okvirja ali drugi izdelki, dobavljeni za oglaševanje blaga, proizvedenega izven carinskega območja Skupnosti, ki se prikazujejo na sejmih ali podobnih prireditvah.

2.   Za namene odstavka 1 „sejem ali podobna prireditev“ pomeni:

(a)

razstave, sejme, salone ali podobne prireditve, ki so povezani s trgovino, industrijo, kmetijstvom ali obrtjo;

(b)

razstave in prireditve, organizirane zlasti v dobrodelne namene;

(c)

razstave in prireditve, organizirane zlasti v znanstvene, tehnične, obrtne, umetniške, izobraževalne, kulturne, športne, verske ali druge obredne namene, sindikalne ali turistične namene ali za spodbujanje mednarodnih odnosov;

(d)

sestanke zastopnikov mednarodnih organizacij ali kolektivnih organov;

(e)

uradne ali spominske slovesnosti in shode;

vendar ne razstav, pripravljenih za zasebne namene v komercialnih trgovinah ali prostorih za prodajo blaga iz tretjih držav.

Člen 91

Oprostitev iz člena 90(1)(a) je omejena na vzorce, ki:

(a)

se kot taki uvažajo brezplačno iz tretjih držav, ali se na razstave pošiljajo iz na debelo uvoženih pošiljk blaga iz takšnih držav;

(b)

se razdeljujejo izključno brezplačno obiskovalcem razstav, ki jih bodo porabili sami;

(c)

jih je mogoče prepoznati kot reklamne vzorce majhne skupne vrednosti;

(d)

so težko tržljivi in, če je to primerno, so pakirani na takšen način, da je količina zadevnega artikla manjša od najmanjše količine enakega artikla, ki jo je mogoče kupiti na trgu;

(e)

v primeru živil ali pijač, ki niso pakirane tako, kakor je navedeno pod (d), se užijejo na sami razstavi;

(f)

njihova skupna vrednost in količina sta primerni naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 92

Oprostitev iz člena 90(1)(b) je omejena na blago, ki:

(a)

se porabi ali uniči na razstavi; in

(b)

je glede na skupno vrednost in količino primerno naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 93

Oprostitev iz člena 90(1)(d) je omejena na tiskovine in reklamne izdelke, ki:

(a)

so namenjeni izključno brezplačnemu razdeljevanju obiskovalcem razstavnih prostorov;

(b)

so glede na skupno vrednost in količino primerni naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 94

Oprostitev iz člena 90(1)(a) in (b) se ne odobri za:

(a)

alkoholne izdelke;

(b)

tobak ali tobačne izdelke;

(c)

goriva, najsi bodo trda, tekoča ali plinasta.

POGLAVJE XXII

Blago, uvoženo za preglede, analize ali preizkuse

Člen 95

Ob upoštevanju členov 96 do 101, se blago za preglede, analize ali preskuse za ugotavljanje sestave, kakovosti ali drugih tehničnih značilnosti za namen informiranja ali industrijskih ali komercialnih raziskav, uvozi brez uvoznih dajatev.

Člen 96

Brez poseganja v člen 99, se oprostitev iz člena 95 odobri le pod pogojem, da se blago za preglede, analize ali preskuse v celoti uporabi ali uniči med pregledi, analizami ali preskusi.

Člen 97

Blago, uporabljeno med pregledi, analizami ali preskusi, ki sami po sebi predstavljajo akcije za pospeševanje prodaje, ni upravičeno do oprostitve.

Člen 98

Oprostitev se odobri le za količine blaga, ki so nujno potrebne za namene, za katere se uvažajo. Takšne količine za vsak primer posebej določijo pristojni organi z upoštevanjem omenjenih namenov.

Člen 99

1.   Oprostitev iz člena 95 zajema blago, ki se v celoti ne uporabi ali uniči med pregledi, analizami ali preskusi, če se preostali izdelki, z dovoljenjem in pod nadzorom pristojnih organov:

(a)

popolnoma uničijo ali se uniči njihova tržna vrednost ob zaključku pregledov, analiz ali preskusov, ali

(b)

prepustijo državi brez dodatnih stroškov, če je to mogoče po nacionalni zakonodaji, ali

(c)

v primerno utemeljenih okoliščinah, izvozijo izven carinskega območja Skupnosti.

2.   Za namene odstavka 1 „preostali izdelki“ pomeni izdelke, ki nastanejo pri pregledih, analizah ali preskusih ali blago, ki se ne porabi.

Člen 100

Razen če se uporablja člen 99(1), je za preostale izdelke po koncu pregledov, analiz ali preskusov iz člena 95 treba plačati ustrezne uvozne dajatve po stopnji, ki se uporablja na dan zaključka pregledov, analiz ali preskusov, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta dan ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi.

Zainteresirana stranka pa lahko z dovoljenjem ali pod nadzorom pristojnih organov preostale izdelke predela v odpadni material. V tem primeru se uporabljajo uvozne dajatve, ki se uporabljajo za takšen odpadni material ob času predelave.

Člen 101

Rok v katerem je treba opraviti preglede, analize ali preskuse ter administrativne formalnosti, da bi zagotovili porabo blaga za predvidene namene, določijo pristojni organi.

POGLAVJE XXIII

Pošiljke organizacijam za varstvo avtorskih pravic ali industrijskih in komercialnih patentnih pravic

Člen 102

Blagovne znamke, patenti ali načrti in njihova spremna dokumentacija, kakor tudi vloge za patente za iznajdbe ali podobno, ki se predložijo organom, pristojnim za zaščito avtorskih pravic ali za zaščito industrijskih ali komercialnih patentnih pravic, se uvozijo brez uvoznih dajatev.

POGLAVJE XXIV

Turistična informativna literatura

Člen 103

Brez poseganja v člene 42 do 50 se lahko naslednje uvozi brez uvoznih dajatev:

(a)

dokumentacija (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, plakati z okvirjem ali brez, fotografije brez okvirja in fotografske povečave, zemljevidi z ilustracijami ali brez, okenske prosojnice in ilustrirani koledarji) namenjena brezplačnemu razdeljevanju in katere glavni namen je spodbujati ljudi, naj obiščejo tuje države, zlasti pa naj obiščejo kulturne, turistične, športne, verske ali trgovske ali strokovne prireditve ali srečanja, če takšno literaturo sestavlja največ 25 % zasebnih komercialnih oglasov, razen zasebnih komercialnih oglasov za podjetja Skupnosti, in če je splošna narava oglaševalskih ciljev očitna;

(b)

seznami tujih hotelov in letopisi, ki jih objavljajo uradne turistične agencije, ali se objavljajo pod njihovim okriljem, in urniki tujih prevoznih storitev, če je takšna literatura namenjena brezplačnemu razdeljevanju in vsebuje največ 25 % zasebnih komercialnih oglasov, razen vseh komercialnih oglasov za podjetja Skupnosti;

(c)

referenčni material, ki ga dobijo akreditirani predstavniki ali dopisniki, ki jih imenujejo uradne nacionalne turistične agencije, in ni namenjen razdeljevanju, kot so letopisi, seznami telefonskih številk ali teleksov, seznami hotelov, sejemski katalogi, vzorci obrtnih izdelkov zanemarljive vrednosti, literatura o muzejih, univerzah, zdraviliščih in drugih podobnih ustanovah.

POGLAVJE XXV

Razni dokumenti in predmeti

Člen 104

Naslednje se uvozi brez uvoznih dajatev:

(a)

dokumenti, brezplačno poslani javnim službam držav članic;

(b)

objave tujih vlad in objave uradnih mednarodnih organov, namenjene brezplačnemu razdeljevanju;

(c)

glasovnice za volitve, ki jih organizirajo organi, ustanovljeni v tretjih državah;

(d)

predmeti za uporabo v dokazne ali podobne namene na sodiščih ali drugih uradnih agencijah držav članic;

(e)

vzorčni podpisi ali natisnjene okrožnice, ki zadevajo podpise, poslane kot del običajne izmenjave podatkov med javnimi službami ali bančnimi ustanovami;

(f)

uradne tiskovine, poslane centralnim bankam držav članic;

(g)

poročila, izjave, opombe, prospekti, obrazci in drugi dokumenti, ki jih sestavijo podjetja, registrirana v tretji državi, poslani imetnikom ali podpisnikom vrednostnih papirjev, ki so jih izdala takšna podjetja;

(h)

posneti nosilci (luknjane kartice, zvočni posnetki, mikrofilmi itn.) za prenos podatkov, poslani brezplačno naslovniku, če dajatve prost uvoz ne povzroča zlorab ali večjih izkrivljanj konkurence;

(i)

datoteke, arhivi, natisnjeni obrazci in drugi dokumenti za uporabo na mednarodnih sestankih, konferencah ali kongresih, ter poročila o takšnih srečanjih;

(j)

načrti, tehnične risbe, posnetki, opisi in drugi podobni dokumenti, ki se uvažajo za pridobivanje ali izpolnjevanje naročil v tretji državi, ali za sodelovanje na razpisu na carinskem območju Skupnosti;

(k)

dokumenti za uporabo pri izpitih, ki jih na carinskem območju Skupnosti organizirajo ustanove iz tretjih držav;

(l)

tiskani obrazci, ki se uporabljajo kot uradni dokumenti pri mednarodnem gibanju vozil ali blaga, v okviru mednarodnih konvencij;

(m)

tiskani obrazci, nalepke, listki in podobni dokumenti, ki jih pošlje prevozno podjetje ali podjetja v hotelski industriji v tretji državi potovalnim agencijam, registriranim na carinskem območju Skupnosti;

(n)

tiskani obrazci in listki, enotni tovorni listi, tovorni listi in drugi komercialni ali pisarniški dokumenti, ki so bili uporabljeni;

(o)

uradni tiskani obrazci iz tretje države ali mednarodnih organov in tiskovine, ki ustrezajo mednarodnim standardom, ki jih pošljejo združenja iz tretjih držav za razdeljevanje ustreznim združenjem, ki se nahajajo na carinskem območju Skupnosti;

(p)

fotografije, diapozitivi in odlitki za fotografije, podnaslovljeni ali ne, poslani tiskovnim agencijam ali založnikom časopisov ali revij;

(q)

takse in podobne znamke, ki potrjujejo plačilo dajatev v tretjih državah.

POGLAVJE XXVI

Pomožni materiali za natovarjanje in zavarovanje blaga med prevozom

Člen 105

Razni materiali, kakor so vrvi, slama, platno, papir in karton, volna in plastične mase, ki se uporabljajo za natovarjanje in zavarovanje, tudi za toplotno varovanje, blaga med prevozom iz tretje države na carinsko območje Skupnosti, ki jih ponavadi ni mogoče še enkrat uporabiti, se uvozijo brez uvoznih dajatev.

POGLAVJE XXVII

Stelja, krma in krmila za živali med prevozom

Člen 106

Stelja, krma in krmila kakršnega koli poimenovanja, natovorjena na prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz živali iz tretje države na carinsko območje Skupnosti za razdeljevanje omenjenim živalim med potjo, se uvozijo brez uvoznih dajatev.

POGLAVJE XXVIII

Gorivo in maziva v kopenskih motornih vozilih in v posebnih zabojnikih

Člen 107

1.   Ob upoštevanju členov 108, 109 in 110:

(a)

gorivo v standardnih rezervoarjih:

osebnih in komercialnih motornih vozil in motornih koles,

posebnih zabojnikov,

ki vstopajo na carinsko območje Skupnosti;

(b)

gorivo v prenosnih rezervoarjih, ki jih imajo osebna motorna vozila in motorna kolesa, največ 10 litrov na vozilo in ne glede na domače določbe o posesti in prevozu goriva;

se uvozi brez uvoznih dajatev.

2.   Za namene odstavka 1:

(a)

„komercialno motorno vozilo“ pomeni motorizirano cestno vozilo (skupaj z vlečnimi vozili s priklopniki ali brez), ki je glede na konstrukcijo in opremo namenjeno in zmožno prevažati, proti plačilu ali brezplačno:

več kot devet oseb vključno z voznikom,

blago,

in vsako drugo cestno vozilo za posebne namene razen samega prevoza;

(b)

„osebno motorno vozilo“ pomeni vsako motorno vozilo, ki ni zajeto v opredelitev iz (a);

(c)

„standarden rezervoar“ pomeni:

rezervoarje, ki jih je trajno namestil proizvajalec na vsa motorna vozila enake vrste, kakor je zadevno vozilo, in katerih trajna namestitev omogoča, da se gorivo uporablja neposredno, tako za pogon kakor, če je to primerno, za obratovanje hladilnega ali drugih sistemov med prevozom,

plinski rezervoarji nameščeni na vozila, namenjeni neposredni uporabi plina kakor goriva in rezervoarji, nameščeni na druge sisteme, s katerimi je vozilo opremljeno,

rezervoarje, ki jih je trajno namestil proizvajalec na vse zabojnike enake vrste, kakor je zadevni zabojnik, in katerih trajna namestitev omogoča, da se gorivo med prevozom uporablja neposredno za obratovanje hladilnega ali drugih sistemov, s katerimi so posebni zabojniki opremljeni;

(d)

„posebni zabojnik“ pomeni vsak zabojnik, opremljen s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme za dovajanje kisika, sisteme za toplotno izolacijo ali druge sisteme.

Člen 108

Kar zadeva gorivo v standardnih rezervoarjih komercialnih motornih vozil in posebnih zabojnikov, lahko države članice omejijo uporabo oprostitve na 200 litrov na vozilo, na poseben zabojnik ali na potovanje.

Člen 109

1.   Države članice lahko omejijo znesek goriva, uvoženega dajatev prosto:

(a)

za komercialna motorna vozila v mednarodnem prometu s ciljem v obmejnem območju, ki sega do 25 km v zračni črti od meje, če takšne prevoze opravljajo osebe z bivališčem v obmejnem območju;

(b)

za zasebna motorna vozila, ki pripadajo osebam, ki prebivajo v obmejnem območju.

2.   Za namene uporabe določb odstavka 1(b) in brez poseganja v veljavne konvencije, „obmejno območje“ pomeni območje, ki ni oddaljeno več kot 15 kilometrov v zračni črti od meje. Lokalni upravni okraji, ki so deloma znotraj tega območja, se prav tako štejejo za del obmejnega območja. Države članice lahko od tega odobrijo izjeme.

Člen 110

1.   Gorivo, uvoženo brez carine na podlagi členov 107, 108 in 109 se lahko uporablja le v vozilu, v katerem je bilo uvoženo, prav tako ga ni mogoče iz tega vozila izčrpati in hraniti, razen med potrebnimi popravili na vozilu, oseba, ki uživa oprostitev, pa ga ne sme prenesti, ne brezplačno ne proti plačilu.

2.   V primeru neskladnosti s prejšnjim odstavkom se zaračunajo uvozne dajatve za zadevne izdelke po stopnji, ki velja na dan takšne neskladnosti, na podlagi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo ugotovijo ali sprejmejo pristojni organi na ta dan.

Člen 111

Oprostitev iz člena 107 se uporablja tudi za maziva, ki so prisotna v motornih vozilih in so potrebna za normalno delovanje med zadevno vožnjo.

POGLAVJE XXIX

Materiali za izgradnjo, vzdrževanje ali okraševanje spominskih obeležij ali pokopališč žrtev vojne

Člen 112

Blago vsakršnega poimenovanja, ki ga uvozijo organizacije, ki imajo za to dovoljenje pristojnih organov, katero se uporablja za izgradnjo, vzdrževanje in okraševanje pokopališč in grobov ter spominskih obeležij žrtev vojn iz tretjih držav, ki so pokopane v carinsko območje Skupnosti, se uvozi brez uvoznih dajatev.

POGLAVJE XXX

Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni predmeti

Člen 113

Naslednje se uvozi brez uvoznih dajatev:

(a)

krste s trupli ali žare s pepelom umrle osebe, ter rože, pogrebni venci in drugo okrasje, ki jih navadno spremlja;

(b)

rože, pogrebni venci ali okrasje, ki ga prinese oseba z bivališčem v tretji državi na pogreb ali za krašenje grobov na carinskem območju Skupnosti, če takšen uvoz ne po naravi ne po količini ne odraža komercialnih namenov.

NASLOV III

OPROSTITEV IZVOZNIH DAJATEV

POGLAVJE I

Pošiljke zanemarljive vrednosti

Člen 114

Pošiljke, poslane prejemniku v pisemski ali paketni pošti, ki vsebujejo blago, katerega skupna vrednost ne presega EUR 10, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

POGLAVJE II

Udomačene živali, ki se izvažajo ob prenosu kmetijske dejavnosti iz Skupnosti v tretjo državo

Člen 115

1.   Udomačene živali, ki so del živine kmetijskega posestva, ki je prenehalo poslovati v carinskem območju Skupnosti in prenaša svoje dejavnosti v tretjo državo, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

2.   Oprostitev iz odstavka 1 se omeji na udomačene živali, katerih število je primerno naravi in velikosti kmetijskega posestva.

POGLAVJE III

Proizvodi, ki so jih pridobili kmetijski proizvajalci na posestvih v Skupnosti

Člen 116

1.   Kmetijski ali živinorejski proizvodi, pridobljeni na carinskem območju Skupnosti na posestvih, ki mejijo na tretjo državo in ki jih kot lastniki ali najemniki upravljajo osebe, ki imajo glavno podjetje v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

2.   Da so lahko upravičeni do določb iz odstavka 1, morajo biti proizvodi iz udomačenih živali pridobljeni iz živali, ki imajo poreklo v zadevni tretji državi ali izpolnjujejo tamkajšnje zahteve za prosti promet.

Člen 117

Oprostitev iz člena 116(1) je omejena na proizvode, ki so bili predelani le z običajnimi postopki, ki sledijo žetvi ali proizvodnji.

Člen 118

Oprostitev se odobri le za proizvode, ki jih v zadevno tretjo državo prinese kmetijski proizvajalec ali se prinesejo v njegovem imenu.

POGLAVJE IV

Semena, ki jih izvažajo kmetijski proizvajalci za uporabo na posestvih v tretjih državah

Člen 119

Semena za uporabo na posestvih, ki se nahajajo v tretji državi, ki meji na carinsko območje Skupnosti, in ki jih kot lastniki ali najemniki upravljajo osebe, katerih glavno podjetje se nahaja na omenjenem carinskem območju v neposredni bližini zadevne tretje države, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

Člen 120

Oprostitev iz člena 119 je omejena na količine semena, potrebne za opravljanje dejavnosti na posestvu.

Odobri se le za semena, ki jih neposredno iz carinskega območja Skupnosti izvozi kmetijski proizvajalec ali se izvozijo v njegovem imenu.

POGLAVJE V

Krma in krmila, ki spremljajo živali med izvozom

Člen 121

Krma in krmila kakršnega koli poimenovanja, natovorjena na prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz živali iz carinskega območja Skupnosti v tretjo državo, za razdeljevanje omenjenim živalim med potjo, se lahko izvozijo brez izvoznih dajatev.

NASLOV IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 122

1.   Na podlagi odstavka 2, se določbe iz naslova II uporabljajo tako za blago, ki prihaja neposredno iz tretje države in je prijavljeno za prosti promet, kot za blago, prijavljeno za prosti promet potem, ko je bilo predmet drugega carinskega postopka.

2.   Primeri, v katerih dajatev prostega uvoza ni mogoče odobriti za blago, prijavljeno za prosti promet potem, ko je bilo predmet drugega carinskega postopka, se določijo v skladu s postopkom iz člena 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92.

3.   Za blago, ki je v skladu s to uredbo ob uvozu lahko oproščeno plačila dajatev, ne veljajo količinske omejitve, ki se uporabljajo v skladu z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 133 Pogodbe.

Člen 123

Če se oprostitev uvoznih dajatev pogojno odobri za blago, ki ga prejemnik namenja posebni uporabi, lahko takšno oprostitev odobrijo le pristojni organi države članice, na katerem ozemlju naj bi bilo takšno blago namenjeno takšni uporabi.

Člen 124

Pristojni organi države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da blaga, sproščenega v prosti promet, v primeru, ko se oprostitev uvoznih dajatev odobri pod pogojem, da prejemnik blago nameni posebni uporabi, ni mogoče uporabiti za druge namene, ne da bi bile prej plačane ustrezne uvozne dajatve, razen če je takšna alternativna uporaba skladna s pogoji iz te uredbe.

Člen 125

Če ista oseba hkrati izpolnjuje pogoje, zahtevane za oprostitev uvoznih ali izvoznih dajatev na podlagi različnih določb iz te uredbe, se zadevne določbe uporabljajo skupaj.

Člen 126

Če ta uredba določa, da je oprostitev pogojena z izpolnjevanjem nekaterih pogojev, zadevna oseba pristojnim organom predloži dokaze, da so takšni pogoji izpolnjeni.

Člen 127

V primeru odobritve dajatve prostega uvoza ali izvoza v mejah, določenih v eurih, lahko države članice navzgor ali navzdol zaokrožijo znesek, dosežen s pretvorbo takšnega zneska v nacionalno valuto.

Države članice lahko tudi ohranijo nespremenjeno menjalno vrednost v nacionalni valuti za znesek, določen v eurih, če se ob času letnega prilagajanja, določenega v členu 18(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92, preračun tega zneska, pred zaokroženjem iz prvega odstavka, spremeni za manj kot 5 % v nacionalni valuti, ali če se zmanjša.

Člen 128

1.   Nič v tej uredbi ne preprečuje državam članicami, da bi odobrile:

(a)

oprostitev na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 ali drugih konzularnih konvencij, ali Newyorške konvencije z dne 16. decembra 1969 o posebnih misijah;

(b)

oprostitev na podlagi običajnih privilegijev, dodeljenih na podlagi mednarodnih sporazumov ali sporazumov s sedeži, katerih podpisnica je tretja država ali mednarodna organizacija, skupaj z oprostitvami, odobrenimi ob mednarodnih srečanjih;

(c)

oprostitev na podlagi običajnih privilegijev in imunitet, odobrenih v okviru mednarodnih sporazumov, ki so jih sklenile vse države članice in ustanavljajo kulturne ali znanstvene ustanove ali organizacije po mednarodnem pravu;

(d)

oprostitev na podlagi običajnih privilegijev in imunitet, dodeljenih v okviru sporazumov s tretjimi državami za kulturno, znanstveno ali tehnično sodelovanje;

(e)

posebno oprostitev, uvedeno s sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, ki določajo skupne ukrepe za varstvo oseb ali okolja;

(f)

posebno oprostitev, uvedeno s sporazumi, sklenjenimi s sosednjimi tretjimi državami in utemeljeno z naravo obmejne trgovine z zadevnimi državami;

(g)

oprostitev v okviru sporazumov, sklenjenih na podlagi vzajemnosti s tretjimi državami, ki so podpisnice Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Chicago 1944) za namen izvajanja Priporočene prakse 4.42 in 4.44 v Prilogi 9 h Konvenciji (osma izdaja, julij 1980).

2.   Kadar oprostitev določa mednarodna konvencija, ki jo namerava podpisati država članica in ni zajeta v nobeno izmed kategorij, navedenih v odstavku 1, takšna država vloži zahtevo pri Komisijo za izvajanje takšne oprostitve in pošlje Komisiji tudi vse potrebne podatke.

O takšni zahtevi se sprejme sklep v skladu s postopkom iz člena 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92.

3.   Podatkov iz odstavka 2 ni treba poslati, če zadevna mednarodna konvencija določa, da oprostitev ne presega omejitev, določenih z zakonodajo Skupnosti.

Člen 129

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o carinskih določbah, ki jih vsebujejo mednarodne konvencije in sporazumi, kakršni so navedeni v členu 128(1)(b), (c), (d), (e), (f) in (g) ter v členu 128(3), podpisani po 26. aprilu 1983.

2.   Komisija drugim državam članicam posreduje besedila konvencij in sporazumov, o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 1.

Člen 130

Ta uredba ne preprečuje:

(a)

da bi Grčija ohranila posebni status, ki ga ima gora Athos, kakor je zagotovljeno s členom 105 grške ustave;

(b)

da bi Španija in Francija do začetka veljavnosti dogovorov, ki urejajo trgovinske odnose med Skupnostjo in Andoro, ohranili oprostitev iz Konvencije z dne 13. julija 1867 oziroma 22. in 23. novembra 1867 med navedenima državama in Andoro;

(c)

da bi države članice ohranile do omejitve 210 EUR oprostitev, če obstaja, ki so jo dodelile 1. januarja 1983 podelile pomorščakom trgovskih ladij, ki opravljajo mednarodna potovanja;

(d)

da bi Združeno kraljestvo ohranilo oprostitve pri uvozu blaga za svoje sile ali civilno osebje, ki te sile spremlja, ali za oskrbo svojih menz ali kantin, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Republike Ciper z dne 16. avgusta 1960.

Člen 131

1.   Do sprejema določb Skupnosti na zadevnem področju, lahko države članice dodelijo posebne oprostitve oboroženim silam, ki ne služijo pod njihovo zastavo in so nameščene na njihovem ozemlju v skladu z mednarodnimi sporazumi.

2.   Do sprejema določb Skupnosti na zadevnem področju, ta uredba državam članicam ne preprečuje, da bi ohranile oprostitve, ki so jih dodelile delavcem, ki se vračajo v svoje države potem ko so bivali vsaj šest mesecev izven ozemlja Skupnosti zaradi službe.

Člen 132

Ta uredba se uporablja brez poseganja v:

(a)

Uredbo (EGS) št. 2913/92;

(b)

določbe, ki veljajo za oskrbo plovil, zrakoplovov in mednarodnih vlakov;

(c)

določbe o oprostitvah, sprejetih z drugimi akti Skupnosti.

Člen 133

Uredba (EGS) št. 918/83, kakor je bila spremenjena z akti iz Priloge V, se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI.

Člen 134

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2009.

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 105, 23.4.1983, str. 1.

(3)  Glej Prilogo V.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(5)  UL L 346, 29.12.2007, str. 6.

(6)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

A.   Knjige, publikacije in dokumenti

Oznaka KN

Poimenovanje

3705

Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti, razen kinematografskih filmov:

ex 3705 90 10

Mikrofilmi knjig, otroških slikanic in pobarvank, šolskih vadnic (delovnih zvezkov), knjig s križankami in ugankami, časopisov in revij, tiskanih dokumentov ali poročil nekomercialnega značaja, ter ilustracij, tiskanih strani in odtisov za tiskanje knjig

ex 3705 10 00

Filmi za ofsetno reprodukcijo knjig

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje ali barvanje

4905

Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi načrti in globusi, tiskani

Drugo:

ex 4905 99 00

– –

Drugo:

Zemljevidi, karte in diagrami za uporabo na znanstvenih področjih, kakor so geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, arheologija, etnologija, meteorologija, klimatologija in geofizika

ex 4906 00 00

Načrti in risbe za arhitekturo, strojegradnjo ali industrijo ter reprodukcije teh izdelkov

4911

Druge tiskovine, vključno s slikami in fotografijami:

4911 10

Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno:

ex 4911 10 90

– –

Drugo:

Katalogi knjig in publikacij, katere so naprodaj pri založbah ali v knjigarnah, registriranih izven ozemlja Evropskih skupnosti

Katalogi filmov, posnetkov ali drugega vizualnega ali zvočnega materiala izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

Plakati za promocijo turizma in turistične publikacije, brošure, vodiči, urniki, letaki in podobne publikacije, ilustrirane ali ne, skupaj s tistimi, ki jih tiskajo zasebna podjetja, namenjeni spodbujanju javnosti, naj potuje izven ozemlja Evropskih skupnosti, skupaj z mikrokopijami takšnih izdelkov

Bibliografski informacijski material za brezplačno distribucijo (1)

Drugo:

4911 99 00

– –

Drugo:

Posamezne ilustracije, tiskane strani in odtisi za tiskanje knjig, skupaj z mikrokopijami takšnih izdelkov (1)

Mikrokopije knjig, otroških slikanic in pobarvank, šolskih vadnic (delovnih zvezkov), knjig s križankami in ugankami, časopisov in revij ter dokumentov ali poročil nekomercialnega značaja (1)

Publikacije, ki ljudi spodbujajo k študiju izven ozemlja Evropskih skupnosti, skupaj z mikrokopijami takšnih publikacij (1)

Meteorološki in geofizikalni diagrami

9023 00

Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega:

ex 9023 00 80

Drugo:

Zemljevidi in reliefne karte za uporabo v znanstvene namene, kakor so geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, arheologija, etnologija, meteorologija, klimatologija in geofizika

B.   Vizualni in zvočni materiali izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

Izdelki, našteti v Prilogi II(A), izdelani v Združenih narodih ali v kateri izmed specializiranih agencij ZN.


(1)  Izjema pa se ne uporablja za izdelke, na katerih oglaševalski material pokriva več kot 25 % površine. V primeru publikacij in plakatov za promocijo turizma, se ta odstotek uporablja le za zasebno komercialno oglaševanje.


PRILOGA II

A.   Vizualni in zvočni materiali izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

Oznaka KN

Poimenovanje

Upravičeno podjetje ali organizacije

3704 00

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti

Vse organizacije (skupaj z radijskimi in televizijskimi organizacijami), institucije ali združenja, ki so jim pristojni organi države članice odobrili dajatev prost uvoz takšnega blaga

ex 3704 00 10

Plošče in film:

Kinematografski film, pozitivi, izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

 

ex 3705

Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti, razen kinematografskih filmov:

Izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

 

3706

Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali samo s posnetim zvočnim zapisom:

 

3706 10

široki 35 mm ali več:

– –

Drugo:

 

ex 3706 10 99

– – –

Drugi pozitivi:

Filmske novice (z zvočnim zapisom ali brez), ki prikazujejo tekoče novice ob uvozu, uvožene do največ dveh izvodov za vsako temo za namen kopiranja

Arhivski filmski material (z zvočnim zapisom ali brez), namenjen za uporabo s filmskimi novicami

Rekreacijski filmi, posebej primerni za otroke in mladostnike

Drugi filmi izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

 

3706 90

Drugo:

– –

Drugo:

– – –

Drugi pozitivi:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filmske novice (z zvočnim zapisom ali brez), ki prikazujejo tekoče novice ob uvozu, uvožene do največ dveh izvodov za vsako temo za namen kopiranja

Arhivski filmski material (z zvočnim zapisom ali brez), namenjen za uporabo s filmskimi novicami

Rekreacijski filmi, posebej primerni za otroke in mladostnike

Drugi filmi izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

 

4911

Druge tiskovine, vključno s tiskanimi slikami in fotografijami:

Drugo:

 

ex 4911 99 00

– –

Drugo:

Mikrokartice ali drugi mediji za shranjevanje podatkov, ki jih zahtevajo računalniški podatki in dokumentacijske službe izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

Panoji, namenjeni izključno demonstriranju in izobraževanju

 

ex 8523

Plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnenjem, „pametne kartice“ in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, posneti ali ne, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37:

Izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

 

ex 9023 00

Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega:

Vzorci, modeli in panoji izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja, namenjeni izključno demonstriranju in izobraževanju

Modeli ali prikazi abstraktnih pojmov, kakor so molekularne strukture ali matematične formule

 

Razno

Hologrami za laserske projekcije

Multimedijski kompleti

Materiali za programirana navodila, skupaj z materiali v kompletu z ustreznimi tiskanimi materiali

 

B.   Zbirateljski primerki in umetniška dela izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

Oznaka KN

Poimenovanje

Upravičeno podjetje ali organizacije

Razno

Zbirateljski primerki in umetniška dela, ki niso namenjeni prodaji

Galerije, muzeji in druge institucije, ki so jim pristojni organi države članice odobrili dajatev prost uvoz takšnega blaga


PRILOGA III

Oznaka KN

Poimenovanje

4911

Druge tiskovine, vključno s tiskanimi slikami in fotografijami:

4911 10

Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno:

ex 4911 10 90

– –

Drugo:

Reliefni za slepe in slabovidne

Drugo:

ex 4911 91 00

– –

Slike, risbe in fotografije:

Reliefni za slepe in slabovidne

ex 4911 99 00

– –

Drugo:

Reliefni za slepe in slabovidne


PRILOGA IV

Oznaka KN

Poimenovanje

4802

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, vključno neperforiran papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti, razen papirja iz tarifne številke 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in karton:

Drugi papir in karton, ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnimi ali kemično-mehaničnimi postopki, ali ki vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken od skupne vsebine vlaken:

ex 4802 55

– –

Z maso od vključno 40 g/m2 do vključno 150 g/m2, v zvitkih:

Braillov papir

ex 4802 56

– –

z maso od vključno 40 g/m2 do vključno 150 g/m2 v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435 mm in druga stranica ne presega 297 mm v nezloženem stanju:

Braillov papir

ex 4802 57 00

– –

drugo, z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2

Braillov papir

ex 4802 58

– –

z maso nad 150 g/m2:

Braillov papir

Drug papir in karton, ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi nad 10 % vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom:

ex 4802 61

– –

v zvitkih:

ex 4802 61 80

– – –

drugo

Braillov papir

ex 4802 62 00

– –

v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435 mm in druga stranica ne presega 297 mm v neprepognjenem stanju

Braillov papir

ex 4802 69 00

– –

drugo

Brailov papir

4805

Drugi nepremezan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so navedene v opombi 3 tega poglavja:

Drugo:

ex 4805 91 00

– –

z maso 150 g/m2 ali manj

Braillov papir

ex 4805 92 00

– –

z maso od 150 g/m2 do vključno 225 g/m2:

Braillov papir

4805 93

– –

z maso 225 g/m2 ali več:

ex 4805 93 80

– – –

Drugo:

Braillov papir

4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken:

Drugi papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge grafične namene:

4823 90

Drugo:

ex 4823 90 40

– –

papir in karton namenjen za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene

Braillov papir

ex 6602 00 00

Palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd:

Bele palice za slepe in slabovidne

ex 8469

Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila:

Prirejeni za slepe in slabovidne

ex 8471

Računalniki — stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

Oprema za mehansko izdelavo braillove pisave in posneti materiali za slepe

ex 8519

Aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka:

Gramofoni in kasetofoni, posebej izdelani ali prilagojeni za slepe in slabovidne

ex 8523

Plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnenjem, „pametne kartice“ in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, posneti ali ne, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37:

Zvočne knjige

Magnetni trakovi in kasete za izdelavo knjig v braillovi pisavi in zvočnih knjig

9013

Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo izdelkov, podrobneje poimenovanih v drugih tarifnih številkah; laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju:

ex 9013 80

Druge naprave, aparati in instrumenti:

Televizijski povečevalniki za slepe in slabovidne

9021

Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški pasovi in kilni pasovi; opornice in druge priprave za prelome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali invalidnost:

9021 90

Drugo:

ex 9021 90 90

– –

Drugo:

Elektronski aparati za orientacijo in naprave za odkrivanje ovir za slepe in slabovidne

Televizijski povečevalniki za slepe in slabovidne

Elektronski stroji za branje za slepe in slabovidne

9023 00

Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega:

ex 9023 00 80

Drugo:

Učni pripomočki in naprave, posebej izdelani za slepe in slabovidne

ex 9102

Zapestne ure, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifno številko 9101:

Braillove ure z ohišji, ki niso iz dragih kovin

9504

Izdelki za sejemske, namizne ali družabne igre, vključno s fliperji, biljardi, posebnimi mizami za kazinske igre in opremo za avtomatska kegljišča (vključno z deli in priborom):

9504 90

Drugo:

ex 9504 90 90

– –

Drugo:

Namizne igre in oprema, posebej prirejeni za slepe in slabovidne

Razno

Vsi drugi izdelki, posebej namenjeni za izobraževanje, napredek znanosti in kulture za slepe in slabovidne


PRILOGA V

RAZVELJAVLJENA UREDBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB

Uredba Sveta (EGS) št. 918/83

(UL L 105, 23.4.1983, str. 1).

 

Akt o pristopu iz leta 1985, Priloga I, točki I.1(e) in I.17

(UL L 302, 15.11.1985, str. 139).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 3822/85

(UL L 370, 31.12.1985, str. 22).

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3691/87

(UL L 347, 11.12.1987, str. 8).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 1315/88

(UL L 123, 17.5.1988, str. 2).

samo člen 2

Uredba Sveta (EGS) št. 4235/88

(UL L 373, 31.12.1988, str. 1).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 3357/91

(UL L 318, 20.11.1991, str. 3).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92

(UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

samo člen 252(1)

Uredba Sveta (ES) št. 355/94

(UL L 46, 18.2.1994, str. 5).

 

Akt o pristopu iz leta 1994, Priloga I, točka XIII A.I.3

(UL C 241, 29.8.1994, str. 274).

 

Uredba Sveta (ES) št. 1671/2000

(UL L 193, 29.7.2000, str. 11).

 

Akt o pristopu iz leta 2003, Priloga k Protokolu 3, del 1, točka 3

(UL L 236, 23.9.2003, str. 940).

 

Uredba Sveta (ES) št. 274/2008

(UL L 85, 27.3.2008, str. 1).

 


PRILOGA VI

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 918/83

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)(a) in (b)

Člen 2(1)(a) in (b)

Člen 1(2)(c), prvi pododstavek

Člen 2(1)(c), prvi pododstavek

Člen 1(2)(c), drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 2(1)(c), drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 1(2)(c), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 2(1)(c), drugi pododstavek, točka (i)

Člen 1(2)(c), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 2(1)(c), drugi pododstavek, točka (ii)

Člen 1(2)(c), tretji pododstavek

Člen 2(1)(c), tretji pododstavek

Člen 1(2)(d) in (e)

Člen 2(1)(d) in (e)

Člen 1(3)

Člen 2(2)

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4, prvi odstavek

Člen 5(1)

Člen 4, drugi odstavek

Člen 5(2)

Člen 5

Člen 6

Člen 6, prvi odstavek

Člen 7(1)

Člen 6, drugi odstavek

Člen 7(2)

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14(1), uvodno besedilo

Člen 15(1), uvodno besedilo

Člen 14(1), prva alinea

Člen 15(1)(a)

Člen 14(1), druga alinea

Člen 15(1)(b)

Člen 14(2)

Člen 15(2)

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 25

Člen 21

Člen 26

Člen 22

Člen 27, prvi odstavek

Člen 23(1)

Člen 27, drugi odstavek

Člen 23(2)

Člen 28

Člen 24

Člen 29(1)

Člen 25(1)

Člen 29(2), uvodno besedilo

Člen 25(2), uvodno besedilo

Člen 29(2), prva alinea

Člen 25(2)(a)

Člen 29(2), druga alinea

Člen 25(2)(b)

Člen 29(2), tretja alinea

Člen 25(2)(c)

Člen 30, prvi odstavek

Člen 26(1)

Člen 30, drugi odstavek

Člen 26(2)

Člen 31

Člen 27

Člen 32

Člen 28

Člen 33

Člen 29

Člen 34

Člen 30

Člen 35

Člen 31

Člen 36

Člen 32

Člen 37

Člen 33

Člen 38

Člen 34

Člen 39

Člen 35

Člen 40

Člen 36

Člen 41

Člen 37

Člen 42

Člen 38

Člen 43

Člen 39

Člen 44

Člen 40

Člen 45

Člen 41

Člen 50

Člen 42

Člen 51, uvodno besedilo

Člen 43, uvodno besedilo

Člen 51, prva alinea

Člen 43(a)

Člen 51, druga alinea

Člen 43(b)

Člen 52(1)

Člen 44(1)

Člen 52(2), uvodno besedilo

Člen 44(2), uvodno besedilo

Člen 52(2), prva alinea

Člen 44(2)(a)

Člen 52(2), druga alinea

Člen 44(2)(b)

Člen 53, uvodno besedilo

Člen 45, uvodno besedilo

Člen 53(a), uvodno besedilo

Člen 45(a), uvodno besedilo

Člen 53(a), prva alinea

Člen 45(a)(i)

Člen 53(a), druga alinea

Člen 45(a)(ii)

Člen 53(b), uvodno besedilo

Člen 45(b), uvodno besedilo

Člen 53(b), prva alinea

Člen 45(b)(i)

Člen 53(b), druga alinea

Člen 45(b)(ii)

Člen 54, uvodno besedilo

Člen 46, uvodno besedilo

Člen 54, prva alinea

Člen 46(a)

Člen 54, druga alinea

Člen 46(b)

Člen 56

Člen 47

Člen 57

Člen 48

Člen 58

Člen 49

Člen 59

Člen 50

Člen 59a(1) in (2)

Člen 51(1) in (2)

Člen 59a(3), uvodno besedilo

Člen 51(3), uvodno besedilo

Člen 59a(3), prva alinea

Člen 51(3)(a)

Člen 59a(3), druga alinea

Člen 51(3)(b)

Člen 59b

Člen 52

Člen 60(1)

Člen 53(1)

Člen 60(2), uvodni stavek

Člen 53(2), uvodni stavek

Člen 60(2), prva alinea

Člen 53(2)(a)

Člen 60(2), druga alinea

Člen 53(2)(b)

Člen 60(3)

Člen 53(3)

Člen 61(1)

Člen 54(1)

Člen 61(2) uvodno besedilo

Člen 54(2) uvodno besedilo

Člen 61(2), prva alinea

Člen 54(2)(a)

Člen 61(2), druga alinea

Člen 54(2)(b)

Člen 61(2), tretja alinea

Člen 54(2)(c)

Člen 62

Člen 55

Člen 63

Člen 56

Člen 63a

Člen 57

Člen 63b

Člen 58

Člen 63c

Člen 59

Člen 64

Člen 60

Člen 65

Člen 61

Člen 66

Člen 62

Člen 67

Člen 63

Člen 68

Člen 64

Člen 69

Člen 65

Člen 70

Člen 66

Člen 71, prvi odstavek, uvodni stavek

Člen 67(1), uvodni stavek

Člen 71, prvi odstavek, prva alinea

Člen 67(1), točka (a)

Člen 71, prvi odstavek, druga alinea

Člen 67(1), točka (b)

Člen 71, drugi odstavek

Člen 67(2)

Člen 72(1), uvodni stavek

Člen 68(1), uvodni stavek

Člen 72(1), prva alinea

Člen 68(1)(a)

Člen 72(1), druga alinea

Člen 68(1)(b)

Člen 72(2)

Člen 68(2)

Člen 73

Člen 69

Člen 75

Člen 70

Člen 76

Člen 71

Člen 77

Člen 72

Člen 78

Člen 73

Člen 79

Člen 74

Člen 80

Člen 75

Člen 81

Člen 76

Člen 82

Člen 77

Člen 83

Člen 78

Člen 84

Člen 79

Člen 85

Člen 80

Člen 86

Člen 81

Člen 87

Člen 82

Člen 88

Člen 83

Člen 89, uvodno besedilo

Člen 84, uvodno besedilo

Člen 89, prva alinea

Člen 84(a)

Člen 89, druga alinea

Člen 84(b)

Člen 89, tretja alinea

Člen 84(c)

Člen 90

Člen 85

Člen 91

Člen 86

Člen 92

Člen 87

Člen 93

Člen 88

Člen 94

Člen 89

Člen 95

Člen 90

Člen 96

Člen 91

Člen 97

Člen 92

Člen 98

Člen 93

Člen 99

Člen 94

Člen 100

Člen 95

Člen 101

Člen 96

Člen 102

Člen 97

Člen 103

Člen 98

Člen 104(1), uvodni stavek

Člen 99(1), uvodni stavek

Člen 104(1), prva alinea

Člen 99(1)(a)

Člen 104(1), druga alinea

Člen 99(1)(b)

Člen 104(1), tretja alinea

Člen 99(1)(c)

Člen 104(2)

Člen 99(2)

Člen 105

Člen 100

Člen 106

Člen 101

Člen 107

Člen 102

Člen 108

Člen 103

Člen 109

Člen 104

Člen 110

Člen 105

Člen 111

Člen 106

Člen 112

Člen 107

Člen 113

Člen 108

Člen 114

Člen 109(1)

Člen 109(2)

Člen 115, prvi odstavek

Člen 110(1)

Člen 115, drugi odstavek

Člen 110(2)

Člen 116

Člen 111

Člen 117

Člen 112

Člen 118(1)

Člen 113

Člen 119

Člen 114

Člen 120

Člen 115

Člen 121

Člen 116

Člen 122

Člen 117

Člen 123

Člen 118

Člen 124

Člen 119

Člen 125

Člen 120

Člen 126

Člen 121

Člen 127

Člen 122

Člen 128

Člen 123

Člen 129

Člen 124

Člen 130

Člen 125

Člen 131

Člen 126

Člen 132

Člen 127

Člen 133

Člen 128

Člen 134

Člen 129

Člen 135

Člen 130

Člen 136

Člen 131

Člen 139

Člen 132

Člen 140

Člen 144

Člen 133

Člen 145

Člen 134

Priloga I do IV

Priloga I do IV

Priloga V

Priloga VI