10.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 324/1


UREDBA (ES) št. 1185/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. novembra 2009

o statističnih podatkih o pesticidih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, na podlagi skupnega besedila, ki ga je spravni odbor odobril dne 10. novembra 2009 (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sklepu št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (3) je bilo priznano, da je treba vpliv pesticidov na zdravje ljudi in okolje, zlasti vpliv pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, še dodatno zmanjšati. Poudaril je potrebo po doseganju bolj trajnostne rabe pesticidov in pozval k večjemu splošnemu zmanjšanju tveganj in rabi pesticidov v skladu s potrebno zaščito pridelka.

(2)

Komisija je v sporočilu Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Naproti tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov“ priznala potrebo po natančnih, usklajenih in posodobljenih statističnih podatkih o prodaji in rabi pesticidov na ravni Skupnosti. Takšni statistični podatki so potrebni za ocenjevanje politik Evropske unije o trajnostnem razvoju in za izračun ustreznih kazalnikov tveganja za zdravje ljudi in okolje v zvezi z rabo pesticidov.

(3)

Usklajeni in primerljivi statistični podatki Skupnosti o prodaji in rabi pesticidov so nujni za razvoj in spremljanje zakonodaje in politik Skupnosti v okviru tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov.

(4)

Ker bodo vplivi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (4) vidni šele, ko bo končano prvo vrednotenje aktivnih snovi za uporabo v biocidnih pripravkih, Komisija in večina držav članic trenutno nimajo dovolj znanja ali izkušenj, da bi lahko predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z biocidi. Področje uporabe te uredbe bi bilo zato treba omejiti na pesticide, ki so fitofarmacevtska sredstva in so vključeni v Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), v zvezi s katerimi že obstaja mnogo izkušenj o zbiranju podatkov.

(5)

Vendar se ob upoštevanju rezultatov ocene Direktive 98/8/ES ter na podlagi presoje vpliva pričakuje, da se bo področje delovanja te uredbe razširilo na biocidne pripravke.

(6)

Izkušnje Komisije pri večletnem zbiranju podatkov o prodaji in rabi pesticidov so pokazale potrebo po usklajeni metodologiji za zbiranje statističnih podatkov na ravni Skupnosti tako o dajanju v promet kot tudi o uporabi pri uporabnikih. Poleg tega bi morali biti za dosego cilja izračuna natančnih kazalnikov tveganja v skladu s cilji tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov statistični podatki dostopni na ravni aktivnih snovi.

(7)

Med različnimi možnostmi zbiranja podatkov, ki so bile ocenjene pri presoji vpliva tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov, je bilo obvezno zbiranje podatkov priporočeno kot najboljša možnost, ker bi omogočilo hiter in stroškovno učinkovit razvoj natančnih in zanesljivih podatkov o dajanju v promet in rabi pesticidov.

(8)

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (6) je referenčni okvir za določbe te uredbe in zahteva zlasti skladnost s standardi strokovne neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, zanesljivosti, stroškovne učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

(9)

Prenos podatkov, za katere velja statistična zaupnost, urejajo pravila, določena v Uredbi (ES) št. 223/2009 in v Uredbi (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti. Ukrepi, ki se sprejmejo v skladu z navedenima uredbama, zagotavljajo fizično in logično varstvo zaupnih podatkov ter zagotavljajo, da ne pride do nezakonitega razkritja zaupnih podatkov ali do njihove nestatistične rabe pri pripravi in diseminaciji statističnih podatkov Skupnosti.

(10)

Objavo in prenos podatkov, ki se zbirajo v skladu s to uredbo, urejajo pravila, določena v Uredbi (ES) št. 223/2009. Ukrepi, ki se sprejmejo v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009, zagotavljajo fizično in logično varstvo zaupnih podatkov ter zagotavljajo, da ne pride do nezakonitega razkritja zaupnih podatkov ali do njihove nestatistične rabe pri pripravi in diseminaciji statističnih podatkov Skupnosti.

(11)

Podatke o dajanju pesticidov v promet in o rabi pesticidov, ki jih je treba zagotoviti v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (7) in Uredbo (ES) št. 1107/2009, je treba oceniti v skladu z ustreznimi določbami navedene direktive in navedene uredbe.

(12)

Ta uredba bi se morala uporabljati brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (8) in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (9).

(13)

Za zagotovitev primerljivih rezultatov bi bilo treba statistične podatke o pesticidih pripraviti v skladu z določenim sistemom razčlenitve, v ustrezni obliki in v določenem roku po koncu referenčnega leta, kot je določeno v prilogah k tej uredbi.

(14)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10).

(15)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za opredelitev tretiranih površin in za prilagoditev Priloge III. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(16)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega okvira za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o dajanju v promet in rabi pesticidov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(17)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina, področje uporabe in cilji

1.   Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o dajanju v promet in o rabi pesticidov, ki so fitofarmacevtska sredstva, kakor so opredeljena v členu 2(a)(i).

2.   Statistični podatki zadevajo:

letne količine pesticidov, danih v promet, v skladu s Prilogo I;

letne količine pesticidov, uporabljenih, v skladu s Prilogo II.

3.   Statistični podatki se skupaj z drugimi ustreznimi podatki uporabljajo zlasti za namene členov 4 in 15 Direktive 2009/128/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„pesticidi“ pomenijo:

(i)

fitofarmacevtsko sredstvo, kot je opredeljeno v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(ii)

biocidni pripravek, kakor je opredeljen v členu 2(1) Direktive 98/8/ES.

(b)

„snovi“ pomenijo snovi, kot so opredeljene v točki (2) člena 3 Uredbe (ES) št. 1107/2009, vključno z aktivnimi snovmi, varovali in sinergisti;

(c)

„aktivne snovi“ pomenijo aktivne snovi, kot so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(d)

„varovala“ pomenijo varovala, kot so opredeljena v členu 2(3)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(e)

„sinergisti“ pomenijo sinergiste, kot so opredeljeni v členu 2(3)(b) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(f)

„dajanje v promet“ pomeni dajanje v promet, kot je opredeljeno v členu 3(9) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(g)

„imetnik dovoljenja“ pomeni imetnika dovoljenja, kot je opredeljen v členu 3(24) Uredbe (ES) št. 1107/2009;

(h)

„uporaba v kmetijstvu“ pomeni kakršno koli uporabo fitofarmacevtskega sredstva, neposredno ali posredno povezano s proizvodnjo rastlinskih proizvodov v gospodarski dejavnosti kmetijskega gospodarstva;

(i)

„poklicni uporabnik“ pomeni poklicnega uporabnika, kot je opredeljen točki (1) člena 3 Direktive 2009/128/ES;

(j)

„kmetijsko gospodarstvo“ pomeni kmetijsko gospodarstvo, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje (12).

Člen 3

Zbiranje, prenos in obdelava podatkov

1.   Države članice zbirajo vsako leto podatke, potrebne za specifikacijo značilnosti iz Priloge I, za specifikacijo značilnosti iz Priloge II pa vsakih pet let, in sicer, s pomočjo:

raziskovanj,

podatkov o dajanju pesticidov v promet in o njihovi rabi, pri čemer se upoštevajo zlasti obveznosti v skladu s členom 67 Uredbe (ES) št. 1107/2009;

administrativnih zbirk podatkov ali

kombinacije teh načinov, vključno s postopki statističnega ocenjevanja na podlagi strokovnih presoj ali modelov.

2.   Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistične rezultate, vključno z zaupnimi podatki, v skladu s časovnim razporedom in v časovnih presledkih iz prilog I in II. Podatki se posredujejo v skladu s klasifikacijo iz Priloge III.

3.   Države članice pošljejo podatke v elektronski obliki v skladu z ustrezno tehnično obliko, ki jo Komisija (Eurostat) sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 6(2).

4.   Komisija (Eurostat) zaradi zaupnosti pred objavo združi podatke glede na kemijske razrede ali kategorije izdelkov, kot je navedeno v Prilogi III, in pri tem ustrezno upošteva varstvo zaupnih podatkov na ravni posamezne države članice. Nacionalni organi in Komisija (Eurostat) uporabljajo zaupne podatke izključno v statistične namene v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 223/2009.

Člen 4

Ocena kakovosti

1.   Za namene te uredbe se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo poročila o kakovosti posredovanih podatkov, kot je navedeno v prilogah I in II. Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih podatkov.

Člen 5

Izvedbeni ukrepi

1.   Sprejme se ustrezna tehnična oblika za prenos podatkov v skladu z regulativnim postopkom iz člena 6(2).

Komisija lahko po potrebi spremeni zahteve za pripravo poročil o kakovosti, ki so določene v oddelku 6 prilog I in II. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3).

2.   Komisija sprejme opredelitev „tretirane površine“ iz oddelka 2 Priloge II. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3).

3.   Komisija redno in najmanj vsakih pet let prilagaja seznam snovi, ki jih je treba vključiti, ter njihove razvrstitve v kategorije izdelkov in kemijske razrede, kot je navedeno v Prilogi III. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3).

Člen 6

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ki je bil ustanovljen s členom 7 Uredbe (ES) št. 223/2009.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 7

Poročilo

Komisija vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V tem poročilu se ocenijo zlasti kakovost posredovanih podatkov iz člena 4, metode zbiranja podatkov, obremenitev podjetij, kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav ter uporabnost teh statističnih podatkov v okviru tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov, zlasti ob upoštevanju ciljev iz člena 1. Poročilo po potrebi vsebuje predloge za nadaljnje izboljšanje kakovosti podatkov in metode zbiranja podatkov, da bi se izboljšalo zajetje in primerljivost podatkov in zmanjšalo obremenitve podjetij, kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav.

Prvo poročilo se predloži do 31. decembra 2016.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. november 2009.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

Å. TORSTENSSON


(1)  UL C 256, 27.10.2007, str. 86.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2008 (UL C 66 E, 20.3.2009, str. 98) in Skupno stališče Sveta z dne 20. novembra 2008 (UL C 38 E, 17.2.2009, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Sklep Sveta z dne 16. novembra 2009 in zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2009.

(3)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(5)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(6)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(7)  UL L 309, 24.11.2009, str. 71.

(8)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(9)  UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

(10)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(11)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(12)  UL L 321, 1.12.2008, str. 14.


PRILOGA I

STATISTIČNI PODATKI O DAJANJU PESTICIDOV V PROMET

Oddelek 1

Obseg

Statistični podatki zajemajo snovi iz Priloge III, ki jih vsebujejo pesticidi, dani v promet v posamezni državi članici. Posebna pozornost se nameni izogibanju dvojnega štetja v primeru preoblikovanja izdelka ali prenosa dovoljenj med imetniki dovoljenj.

Oddelek 2

Spremenljivke

V vsaki državi članici se zbere količina vsake snovi iz Priloge III, ki jo vsebujejo pesticidi, ki so bili dani v promet.

Oddelek 3

Ukrep za poročanje

Podatki so izraženi v kilogramih snovi.

Oddelek 4

Referenčno obdobje

Referenčno obdobje je koledarsko leto.

Oddelek 5

Prvo referenčno obdobje, časovni presledki in posredovanje rezultatov

1.

Prvo referenčno obdobje je drugo koledarsko leto, ki sledi 30. december 2009.

2.

Države članice posredujejo podatke za vsako koledarsko leto po prvem referenčnem obdobju. Da bi bila javnost obveščena, navedene podatke objavijo, zlasti na spletu, v skladu z zahtevami v zvezi z varovanjem zaupnosti statističnih podatkov, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 223/2009.

3.

Podatki se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v 12 mesecih po koncu referenčnega leta.

Oddelek 6

Poročilo o kakovosti

Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo poročilo o kakovosti iz člena 4, v katerem navedejo:

metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;

ustrezne vidike kakovosti glede na metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;

opis uporabljenih metod za ocenjevanje, združevanje in izločevanje.

To poročilo se posreduje Komisiji (Eurostatu) v 15 mesecih po koncu referenčnega leta.


PRILOGA II

STATISTIČNI PODATKI O RABI PESTICIDOV V KMETIJSTVU

Oddelek 1

Zajetje

1.

Statistični podatki zajemajo snovi iz Priloge III, ki jih vsebujejo pesticidi za posamezni izbrani pridelek v posamezni državi članici.

2.

Vsaka država članica določi izbor pridelkov, ki bodo zajeti v petletnem obdobju, opredeljenem v oddelku 5. Izbor se določi tako, da je reprezentativen glede pridelkov pridelanih v državi članici in glede uporabljenih snovi.

Izbor pridelkov upošteva pridelke, ki so najpomembnejši za nacionalne akcijske načrte iz člena 4 Direktive 2009/128/ES.

Oddelek 2

Spremenljivke

Za posamezen izbrani pridelek se zberejo naslednje spremenljivke:

(a)

količina posamezne snovi iz Priloge III, ki jo vsebujejo pesticidi, uporabljeni na tem pridelku, in

(b)

površina tretirana s posamezno snovjo.

Oddelek 3

Ukrepi za poročanje

1.

Količine uporabljenih snovi se izrazijo v kilogramih.

2.

Tretirane površine se izrazijo v hektarjih.

Oddelek 4

Referenčno obdobje

1.

Referenčno obdobje načeloma znaša največ 12 mesecev in vključuje vse uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki so posredno ali neposredno povezane s pridelkom.

2.

O referenčnem obdobju se poroča kot o letu, v katerem se je začela žetev.

Oddelek 5

Prvo referenčno obdobje, časovni presledki in posredovanje rezultatov

1.

Za vsako petletno obdobje države članice pripravijo statistične podatke o rabi pesticidov za vsak izbran pridelek v referenčnem obdobju, kot je opredeljeno v oddelku 4.

2.

Države članice lahko izberejo referenčno obdobje kadar koli v petletnem obdobju. Izberejo ga lahko za vsak izbran pridelek posebej.

3.

Prvo petletno obdobje se začne s prvim koledarskim letom, ki sledi 30. december 2009.

4.

Države članice posredujejo podatke za vsako petletno obdobje.

5.

Podatki se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v 12 mesecih po koncu vsakega petletnega obdobja in se za obveščanje javnosti objavijo, zlasti na spletu, v skladu z zahtevami v zvezi z varovanjem zaupnosti statističnih podatkov, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 223/2009.

Oddelek 6

Poročilo o kakovosti

Države članice pri posredovanju rezultatov Komisiji (Eurostatu) posredujejo tudi poročilo o kakovosti iz člena 4, v katerem navedejo:

vzorčni načrt;

metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;

oceno sorazmerne pomembnosti vključenih pridelkov glede na celotno količino uporabljenih pesticidov;

pomembne vidike kakovosti glede na metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;

primerjavo med podatki o pesticidih, ki so se uporabljali v petletnem obdobju, in o pesticidih, danih v promet v teh petih letih;

povzetek opisa nekmetijskih načinov rabe pesticidov za komercialne namene iz pilotnih študij, ki jih vodi Komisija (Eurostat).


PRILOGA III

USKLAJENA KLASIFIKACIJA SNOVI

GLAVNE SKUPINE

Koda

Kemijski razred

Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Kategorije izdelkov

 

 

Enotno poimenovanje

 

 

Fungicidi in baktericidi

F0

 

 

 

 

Anorganski fungicidi

F1

 

 

 

 

 

F1.1

BAKROVE SPOJINE

VSE BAKROVE SPOJINE

 

44

 

F1.1

 

BORDOJSKA MEŠANICA

8011-63-0

44

 

F1.1

 

BAKROV HIDROKSID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

BAKROV OKSIKLORID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRIVALENTNI BAKROV SULFAT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

BAKROV(I) OKSID

1319-39-1

44

 

F1.1

 

DRUGE BAKROVE SOLI

 

44

 

F1.2

ANORGANSKO ŽVEPLO

ŽVEPLO

7704-34-9

18

 

F1.3

DRUGI ANORGANSKI FUNGICIDI

DRUGI ANORGANSKI FUNGICIDI

 

 

Fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILAT FUNGICIDI

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMAT FUNGICIDI

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMAT FUNGICIDI

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi na osnovi benzimidazolov

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOL FUNGICIDI

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi na osnovi imidazolov in triazolov

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOL FUNGICIDI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUKVINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOL FUNGICIDI

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOKSID

72459-58-6

729

Fungicidi na osnovi morfolinov

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIN FUNGICIDI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Drugi fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFATIČNI DUŠIKOVI FUNGICIDI

CIMOKSANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMID FUNGICIDI

BENALAKSIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAKSIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAKSIL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOKSAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILID FUNGICIDI

KARBOKSIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTSKI FUNGICIDI-BAKTERICIDI

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIOKSINI

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMATIČNI FUNGICIDI

KLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOKSIMID FUNGICIDI

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILIN FUNGICIDI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOL FUNGICIDI

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFORNI FUNGICIDI

FOSETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

OKSAZOL FUNGICIDI

HIMEKSAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENILPIROL FUNGICIDI

FLUDIOKSONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTALIMID FUNGICIDI

KAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PIRIMIDIN FUNGICIDI

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

KINOLIN FUNGICIDI

KVINOKSIFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROKSIKINOLIN SULFAT

134-31-6

677

 

F6.15

KINON FUNGICIDI

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURIN FUNGICIDI

AZOKSISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOKSISTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOKSIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOKSISTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI NA OSNOVI SEČNINE

PENCIKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NERAZVRŠČENI FUNGICIDI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOJSKA KISLINA

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

DRUGI FUNGICIDI

DRUGI FUNGICIDI

 

 

Herbicidi, snovi za uničevanje steblovine in mahu

H0

 

 

 

 

Herbicidi na osnovi fenoksi- fitohormonov

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSI HERBICIDI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicidi na osnovi triazinov in triazinonov

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIOTRIAZIN HERBICIDI

METOPROTRIN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZIN HERBICIDI

SIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINON HERBICIDI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicidi na osnovi amidov in anilidov

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMID HERBICIDI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOKSABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILID HERBICIDI

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZAKLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

KLOROACETANILID HERBICIDI

ACETOKLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLOR

87392-12-9

607

Herbicidi na osnovi karbamatov in bis-karbamatov

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMAT HERBICIDI

KLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMAT HERBICIDI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicidi na osnovi dinitroanilinovih derivatov

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILIN HERBICIDI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicidi na osnovi derivatov sečnine, uracila ali sulfonil sečnine

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDI NA OSNOVI SULFONIL SEČNINE

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOKSISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OKSASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACIL HERBICIDI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDI NA OSNOVI SEČNINE

KLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOKSURON

19937-59-8

219

Drugi herbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOKSIFENOKSIPROPIONISKI HERBICIDI

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOKSIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOKSIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAKVIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

KVIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

KVIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURAN HERBICIDI

ETOFUMESAT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDI NA OSNOVI BENZOJSKE KISLINE

KLORTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPIRIDILIUM HERBICIDI

DIKVAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAT

4685-14-7

56

 

H7.5

CIKLOHEKSANDION HERBICIDI

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CIKLOKSIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZIN HERBICIDI

PIRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOKSIMID HERBICIDI

CINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENIL ETER HERBICIDI

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OKSIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINON HERBICIDI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOKS

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANSKI HERBICIDI

AMONIJEV SULFAMAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

IZOKSAZOL HERBICIDI

IZOKSAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTIN HERBICIDI

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRILNI HERBICIDI

BROMOKSINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOKSINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFORNI HERBICIDI

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOL HERBICIDI

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PIRIDAZINON HERBICIDI

KLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

PIRIDINKARBOKSAMID HERBICIDI

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDINKARBOKSILNE KISLINE

KLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDILOKSI OCETNE KISLINE

FLUROKSIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

KVINOLIN HERBICIDI

KVINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KVINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIAZIN HERBICIDI

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMAT HERBICIDI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALAT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOL HERBICIDI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINON HERBICIDI

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLON HERBICIDI

PROPOKSIKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETON HERBICIDI

MEZOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

NERAZVRŠČENI HERBICIDI

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROKLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KVINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OKSADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

DRUGI HERBICIDI, SNOVI ZA UNIČEVANJE STEBLOVINE IN MAHU

DRUGI HERBICIDI, SNOVI ZA UNIČEVANJE STEBLOVINE IN MAHU

 

 

Insekticidi in akaricidi

I0

 

 

 

 

Insekticidi na osnovi piretroidov

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROIDNI INSEKTICIDI

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROKS

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMA-CIHALOTRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Insekticidi na osnovi kloriranih ogljikovodikov

I2

 

 

 

 

 

I.2.1

ORGANOKLORNI INSEKTICIDI

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I.2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticidi na osnovi karbamatov in oksim-karbamatov

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIM-KARBAMAT INSETKICIDI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OKSAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMAT INSEKTICIDI

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOKSIKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insekticidi na osnovi organofosfatov

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI

ACINFOS-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

KLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OKSIDEMETON-METIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOKSIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLORFON

52-68-6

68

Insekticidi na osnovi bioloških in rastlinskih izdelkov

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOŠKI INSEKTICIDI

AZADIRAHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINI

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Drugi insekticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDI, PRIDOBLJENI S FERMENTACIJO

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSEKTICIDI NA OSNOVI BENZOIL SEČNINE

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZAT INSEKTICIDI

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZILHIDRAZIN INSEKTICIDI

METOKSIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULATORJI RASTI INSEKTOV

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEKSITIAZOKS

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI ZA INSEKTE

(E,Z)-9-DODECENIL ACETAT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDIN INSEKTICIDI

KLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ORGANOKOSITRNI INSEKTICIDI

AZOCIKLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIHEKSATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OKSID

13356-08-6

359

 

I6.10

OKSADIAZIN INSEKTICIDI

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENIL-ETER INSEKTICIDI

PIRIPROKSIFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

PIRAZOL (FENIL-) INSEKTICIDI

FENPIROKSIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PIRIDIN INSEKTICIDI

PIMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMIN INSEKTICIDI

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

SULFIT ESTER INSEKTICIDI

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZIN INSEKTICIDI

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTICIDI NA OSNOVI TETRONSKE KISLINE

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOL INSEKTICIDI

TRIAZAMAT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSEKTICIDI NA OSNOVI SEČNINE

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NERAZVRŠČENI INSEKTICIDI

ETOKSAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAKVIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

DRUGI INSEKTICIDI – AKARICIDI

DRUGI INSEKTICIDI – AKARICIDI

 

 

Moluskicidi, skupno:

M0

 

 

 

 

Moluskicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMAT MOLUSKICIDI

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

DRUGI MOLUSKICIDI

ŽELEZOV FOSFAT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHID

108-62-3

62

 

M1.2

 

DRUGI MOLUSKICIDI

 

 

Regulatorji rasti rastlin, skupno:

PGR0

 

 

 

 

Fiziološki regulatorji rasti rastlin

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLOŠKI REGULATORJI RASTI RASTLIN

KLORMEKVAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENILAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSIKVIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKVIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIN HIDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEKSADION-KALCIJ

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NATRIJEV 5-NITROGUAIAKOLAT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NARTIJEV O-NITROFENOLAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEKSAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

Pripravki proti klitju

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRIPRAVKI PROTI KLITJU

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLORPROFAM

101-21-3

43

Drugi regulatorji rasti rastlin

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

DRUGI REGULATORJI RASTI RASTLIN

DRUGI PGR

 

 

Druga fitofarmacevtska sredstva, skupno:

ZR0

 

 

 

 

Mineralna olja

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALNA OLJA

NAFTA

64742-55-8

29

Rastlinska olja

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

RASTLINSKA OLJA

KATRANSKA OLJA

 

30

Snovi za sterilizacijo prsti (vključno z. nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METILBROMID

METILBROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

DRUGE SNOVI ZA STERILIZACIJO PRSTI

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLOROPROPEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NATRIJ

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

DRUGE SNOVI ZA STERILIZACIJO PRSTI

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOS

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALIL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

VARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

DRUGI RODENTICIDI

 

 

Vsa ostala fitofarmacevtska sredstva

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

RAZKUŽILA

DRUGA RAZKUŽILA

 

 

 

ZR5.2

DRUGA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

DRUGA FFS

 

 


(1)  Številka registra Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov

(2)  Koaborativni mednarodni svet za analizo pesticidov