1.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1161/2009

z dne 30. novembra 2009

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o prehranjevalni verigi, ki jih morajo zagotoviti nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Natančneje, oddelek III Priloge II k navedeni uredbi določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice, zahtevati, sprejemati, preverjati in pri svojem delu upoštevati podatke o prehranjevalni verigi za vse živali, razen za divjad, poslane ali namenjene pošiljanju v klavnico.

(2)

Točka 2 navedenega oddelka določa, da morajo ti nosilci dobiti podatke o prehranjevalni verigi najpozneje 24 ur pred prihodom živali v klavnico, razen v okoliščinah iz točke 7 navedenega oddelka. Točka 7 določa, da lahko z dovoljenjem pristojnega organa ti podatki spremljajo nekatere živali, opredeljene v tej točki, do klavnice, namesto da so tam najpozneje 24 ur pred njihovim prihodom.

(3)

Ker določba o podatkih o prehranjevalni verigi pomeni novo zahtevo za nosilce živilske dejavnosti, ki jo uvaja Uredba (ES) št. 853/2004, Uredba Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa prehodno obdobje za popolno izvajanje navedene zahteve.

(4)

Nemoten pretok podatkov o prehranjevalni verigi od kmetije do klavnice zlasti olajšuje člen 8(2) Uredbe (ES) št. 2076/2005, ki določa odstopanje od zahteve iz točke 2 oddelka III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 po zagotovitvi podatkov o prehranjevalni verigi 24 ur pred prihodom živali v klavnico, če to dovoljuje pristojni organ in to ne ogroža ciljev navedene uredbe.

(5)

Izkušnje so pokazale, da je bilo nemoteno izvajanje zahtev po podatkih o prehranjevalni verigi zagotovljeno, če so imeli pristojni organi možnost, da od primera do primera razširijo okoliščine, v katerih se smejo podatki o prehranjevalni verigi poslati v klavnico skupaj z živalmi, na katere se nanašajo, ne pa da morajo tja prispeti 24 ur prej. Zato je primerno, da postane ta prehodna ureditev stalna.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83.


PRILOGA

V oddelku III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„7.

Če pristojni organ tako dovoli in to ne ogroža ciljev te uredbe, lahko podatki o prehranjevalni verigi prispejo v klavnico manj kot 24 ur pred prihodom živali vseh vrst, na katere se nanašajo, ali jih spremljajo ob prihodu v klavnico.

Vendar je treba kateri koli podatek o prehranjevalni verigi, katerega poznavanje bi lahko povzročilo resno motnjo delovanja klavnice, dati na voljo nosilcu živilske dejavnosti, ki upravlja klavnico, dovolj časa pred prihodom živali v klavnico, da lahko nosilec živilske dejavnosti ustrezno načrtuje dejavnost klavnice.

Nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja klavnico, mora zadevne podatke oceniti in prejete podatke o prehranjevalni verigi poslati uradnemu veterinarju. Zakol ali obdelava živali sta prepovedana, dokler ju ne dovoli uradni veterinar.“