1.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/29


Popravek Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005

( Uradni list Evropske unije L 211 z dne 14. avgusta 2009 )

Stran 49, člen 32, drugi odstavek:

besedilo:

„Uporablja se od 3. septembra 2009.“

se glasi:

„Uporablja se od 3. marca 2011.“