26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 557/2009

z dne 25. junija 2009

o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo, odprtih z Uredbo (ES) št. 412/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 412/2008 z dne 8. maja 2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (3), je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za goveje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 so za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4057 višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozne pravice, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v skladu z Uredbo (ES) št. 412/2008, se za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4057 uporabi koeficient dodelitve v višini 18,957513 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 9.5.2008, str. 7.