29.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/26


UREDBA (ES) št. 546/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega odstavka člena 159 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 (4) je bil ustanovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji („ESPG“), da se zagotovi podpora in izkaže solidarnost delavcem, ki postanejo presežni zaradi velikih strukturnih sprememb svetovnih trgovinskih tokov, ki jih povzroča globalizacija.

(2)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 2. julija 2008 Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1927/2006 predložila prvo letno poročilo. Komisija je ugotovila, da bi bilo treba okrepiti vpliv ESPG na odpiranje delovnih mest in možnosti izobraževanja za evropske delavce.

(3)

Skupna načela prožne varnosti, ki jih je podprl Evropski svet 14. decembra 2007 in sporočilo Komisije z naslovom „Nove spretnosti in znanja za nova delovna mesta: predvidevanje in usklajevanje potreb in znanja na trgu dela“ poudarjata cilje spodbujanja trajne prilagodljivosti in zaposljivosti delavcev prek boljših možnosti za učenje na vseh ravneh ter strategij za razvoj spretnosti in znanja, ki ustrezajo potrebam gospodarstva, vključno, na primer, s spretnostmi, potrebnimi za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 in ki temelji na znanju.

(4)

Komisija je 26. novembra 2008 predstavila sporočilo o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva, ki temelji na temeljnih načelih solidarnosti in socialne pravičnosti. V okviru odziva na krizo je treba spremeniti pravila ESPG, da se omogoči izjema za začasno razširitev področja uporabe ESPG in da se omogoči učinkovitejše odzivanje. Države članice, ki se prijavljajo za prispevek iz ESPG na podlagi tega odstopanja, morajo dokazati neposredno in jasno povezavo med presežnimi delavci ter finančno in gospodarsko krizo.

(5)

Za zagotovitev pregledne uporabe meril za pomoč bi bilo treba opredeliti primere, ki veljajo kot odpuščanje. Z namenom večje prilagodljivost pri predložitvi vlog držav članic in boljše doseganje cilja solidarnosti bi bilo treba znižati prag odpuščanja delavcev.

(6)

V skladu s ciljem pravičnega in nediskriminatornega obravnavanja bi morali biti vsi delavci, katerih odpustitev se lahko jasno poveže z istim dogodkom, ki je povzročil odpuščanja, upravičeni do ugodnosti iz svežnja prilagojenih storitev, predstavljenega za prispevek ESGP.

(7)

Za lažje izvajanje ESGP bi bilo treba uporabljati tehnično pomoč na pobudo Komisije.

(8)

Za zagotovitev dodatne podpore ESPG med finančno in gospodarsko krizo bi bilo treba stopnjo sofinanciranja začasno povečati.

(9)

Da se izboljša kakovost ukrepov in zagotovi dovolj časa, da bi lahko ukrepi uspešno prispevali k ponovni vključitvi najbolj ranljivih delavcev na trg dela, bi bilo treba podaljšati in pojasniti obdobje, v katerem je treba izvesti upravičene ukrepe.

(10)

Primerno je pregledati delovanje ESPG, vključno z začasnim odstopanjem za podporo delavcem, ki postanejo presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(11)

Uredbo (ES) št. 1927/2006 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1927/2006 se spremeni:

1.

V člen 1 se doda naslednji odstavek:

„1a.   Z odstopanjem od člena 1 zagotavlja ESPG podporo tudi delavcem, ki postanejo presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, če vloge ustrezajo merilom iz člena 2(a), (b) ali (c). Države članice, ki se prijavljajo za prispevek iz ESPG na podlagi tega odstopanja, dokažejo neposredno in jasno povezavo med presežnimi delavci ter finančno in gospodarsko krizo.

To odstopanje se uporablja za vse vloge, predložene pred 31. decembrom 2011.“

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Merila za pomoč

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih privedejo do resnih gospodarskih motenj, predvsem do bistvenega povečanja uvoza v Evropsko unijo, hitrega padca tržnega deleža EU v nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v tretje države, kar povzroči:

(a)

vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju štirih mesecev v podjetju v državi članici, vključno z delavci, ki postanejo presežni pri dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi; ali

(b)

vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju devetih mesecev, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II.

(c)

Na majhnih trgih dela ali v izrednih okoliščinah, ki jih mora zadevna država članica ustrezno utemeljiti, kjer je lahko vloga za prispevke iz ESPG sprejemljiva, kadar odpuščanje delavcev resno vpliva na zaposlenost in lokalno gospodarstvo, tudi če merila za pomoč iz točk (a) in (b) niso v celoti izpolnjena. Država članica navede, da njena vloga ne izpolnjuje v celoti meril za pomoč iz točk (a) ali (b). Skupna višina prispevkov, ki so dodeljeni v izrednih okoliščinah, ne sme presegati 15 % najvišjega letnega zneska ESPG.

Za izračun števila presežnih delavcev iz zgornjih točk (a), (b) in (c) se odpuščanje šteje od

dneva, ko delodajalec obvesti delavca o odpustitvi ali prekinitvi pogodbe o zaposlitvi,

dneva dejanske prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom ali

dneva, na katerega delodajalec v skladu s členom 3(1) Direktive Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (5) pisno obvesti pristojne javne organe o načrtovanih kolektivnih odpustih; v tem primeru država članica prosilka ali države članice prosilke Komisiji pred zaključkom ocene, določene v členu 10 te uredbe, pošljejo dodatne informacije o dejanskem številu odpustov, izvedenih v skladu z zgornjimi točkami (a), (b) ali (c), ter oceno stroškov usklajenega svežnja prilagojenih storitev.

Za vsako podjetje, ki odpušča delavce, država članica ali države članice v vlogi določijo, kako se štejejo presežni delavci.

3.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

Upravičenci

Države članice lahko prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, zagotovijo prizadetim delavcem, med katerimi so lahko:

(a)

delavci, ki postanejo presežni v obdobju iz člena 2(a), (b) ali (c), in

(b)

delavci, ki postanejo presežni pred ali po obdobju iz člena 2(a) ali (c), kadar vloga v skladu s slednjim odstopa od meril iz člena 2(a), če je do odpuščanj prišlo po splošni razglasitvi odpuščanj in je mogoče ugotoviti jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki je povzročil odpuščanje v referenčnem obdobju.“

4.

Člen 5(2)(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

obrazloženo analizo povezave med tehnološkimi presežki in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno in gospodarsko krizo, navedbo števila presežnih delavcev ter razlago nepredvidene narave teh tehnoloških presežkov.“

5.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Tehnična pomoč na pobudo Komisije

1.

Na pobudo Komisije se lahko ESPG v okviru zgornje meje 0,35 % najvišjega letnega zneska ESPG uporabi za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, informiranja in razvoja temeljnega znanja, ki je potrebno za izvajanje ESPG. Uporabi se lahko tako za financiranje upravne in tehnične podpore kot tudi revizije, nadzora in vrednotenja, potrebnih za izvajanje te uredbe.

2.

Proračunski organ na podlagi predloga Komisije na začetku vsakega leta zagotovi znesek za tehnično pomoč v okviru zgornje meje iz odstavka 1.

3.

Naloge iz odstavka 1 se izvršijo v skladu s Finančno uredbo in izvedbenimi pravili, ki se uporabljajo za to obliko izvrševanja proračuna.

4.

Tehnična pomoč Komisije vključuje zagotavljanje informacij in navodil za države članice pri uporabi, nadzoru in ocenjevanju ESPG. Komisija lahko informacije o uporabi ESPG zagotovi tudi evropskim in drugim nacionalnim socialnim partnerjem.“

6.

Člen 10(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija na podlagi ocene, izvedene v skladu s členom 5(5), predvsem ob upoštevanju števila delavcev, ki potrebujejo pomoč, predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov čim prej oceni ter predlaga znesek finančnega prispevka, ki se lahko izplača, če sploh, glede na omejitve sredstev, ki so na voljo. Znesek ne sme preseči 50 % celotnega zneska predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d). Za vloge, predložene pred datumom iz člena 1(1a), znesek ne sme preseči 65 %.“

7.

V členu 11 se doda naslednji odstavek:

„V primeru nepovratnih sredstev se posredni stroški, ki se določijo pavšalno, štejejo za odhodke, ki so upravičeni do prispevka iz ESPG do 20 % neposrednih stroškov projekta, če so takšni posredni stroški nastali v skladu z nacionalnimi predpisi, kar vključuje tudi računovodska pravila.“

8.

Člen 13 (2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice vse upravičene ukrepe, vključene v usklajen sveženj prilagojenih storitev, izvedejo čim prej, najkasneje pa v 24 mesecih po datumu vloge v skladu s členom 5 ali po datumu začetka teh ukrepov, če ta ni več kot tri mesece od dneva vloge.“

9.

V členu 20 se za prvim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

„Na podlagi predloga Komisije lahko Evropski parlament in Svet pregledata to uredbo, vključno z začasnim odstopanjem iz člena 1(1a).“

Člen 2

Prehodne določbe

Ta uredba se uporablja za vse vloge za pomoč iz ESPG, prejete po 1. maju 2009. V zvezi z vlogami, prejetimi pred tem datumom, za celotno trajanje pomoči iz ESPG še naprej veljajo pravila, ki so veljala na datum vloge.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 22. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 11. junija 2009.

(4)  UL L 48, 22.2.2008, str. 82.

(5)  UL L 225, 12.8.1998, str. 16.“