29.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/24


UREDBA (ES) št. 545/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svetovna gospodarska in finančna kriza močno vpliva na dejavnost letalskih prevoznikov. V zimskem obdobju voznega reda letov 2008/2009 je povzročila izrazito zmanjšanje zračnega prometa. Navedena gospodarska kriza bo zaznamovala tudi poletno obdobje voznega reda letov 2009.

(2)

Za zagotovitev, da letalski prevozniki zaradi neuporabe slotov, ki so jim bili dodeljeni za poletno obdobje voznega reda letov 2009, ne izgubijo pravice do teh slotov, je treba jasno in nedvoumno poudariti, da navedena gospodarska kriza vpliva na navedeno obdobje voznega reda letov.

(3)

Komisija bi morala še naprej analizirati vpliv gospodarske krize na sektor zračnega prevoza. Če se bodo gospodarske razmere pred zimskim obdobjem voznega reda letov 2009/2010 še naprej slabšale, bi lahko Komisija za zimsko obdobje voznega reda letov 2010/2011 predlagala prenovo ureditve iz te uredbe. Pred takšnim predlogom bi bilo treba pripraviti celovito presojo vplivov, v kateri bi se analizirale njegove morebitne posledice za konkurenco in potrošnike, predlog pa bi bilo treba pripraviti le kot del predloga splošne revizije Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (3), da se odpravi sedanja neučinkovitost pri dodeljevanju slotov in zagotovi optimalna uporaba omejenih zmogljivosti na preobremenjenih letališčih.

(4)

Uredbo (EGS) št. 95/93 bi bilo zato treba nujno ustrezno spremeniti. Ta sprememba v ničemer ne vpliva na pooblastila Komisije v zvezi z uporabo členov 81 in 82 Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 95/93 se spremeni:

1.

Člen 10a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10a

Za namen člena 10(2) se koordinatorji strinjajo, da imajo letalski prevozniki za poletno obdobje voznega reda letov 2010 pravico do zaporedij slotov, ki so jim bila v skladu s to uredbo dodeljena na začetku poletnega obdobja voznega reda letov 2009.“

2.

Člen 10b se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009.

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 8. junija 2009.

(3)  UL L 14, 22.1.1993, str. 1.