9.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/3


UREDBA SVETA (ES) št. 473/2009

z dne 25. maja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 11. in 12. decembra 2008 sprejel Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki predvideva uvedbo prednostnih ukrepov, s katerimi bi se gospodarstvom držav članic omogočila hitrejša prilagoditev na sedanje izzive. Evropski načrt za oživitev gospodarstva temelji na prizadevanjih v skupni višini približno 1,5 % BDP Evropske unije, kar ustreza znesku približno 200 milijard EUR.

(2)

Od zgornjega zneska bi bilo treba 1,020 milijonov EUR dati na razpolago državam članicam prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z namenom razvijanja širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in krepitve dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v točkah (a) do (f) člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005 (2) (v nadaljevanju „novi izzivi“).

(3)

Potrebnih je več sprememb Uredbe (ES) št. 1698/2005 za določitev pravnega okvira, ki bo državam članicam omogočal uporabo zneska 1 020 milijonov EUR, pri čemer se zagotovi povezanost s spremembami, uvedenimi z Uredbo (ES) št. 74/2009 (3), ki omogoča državam članicam uporabo zneskov, ki so posledica povečane obvezne modulacije in neporabljenih virov, ustvarjenih na podlagi člena 136 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (4), za dejavnosti, povezane z novimi izzivi.

(4)

Glede na poseben pomen vira v splošnem proračunu Evropskih skupnosti iz točke (c) člena 2(1) Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (5) je primerno še naprej izjemoma omogočati, da Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije sprejme potreben sklep o znesku podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letni razdelitvi in najmanjšem znesku, ki se dodeli regijam, upravičenim do pomoči v okviru cilja „konvergenca“.

(5)

Ker bodo na voljo dodatna sredstva v obliki podpore Skupnosti za razvoj podeželja v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, morajo države članice revidirati svoje nacionalne strateške načrte. Od leta 2009 bodo vse države članice prejemale dodatna sredstva, zato bi bilo treba od vseh zahtevati, da do 15. julija 2009 revidirajo svoje nacionalne strateške načrte.

(6)

V sklepih Evropskega sveta z dne 12. decembra 2008 je zabeleženo, da Evropski svet v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva zlasti podpira razvijanje širokopasovnega interneta, tudi na območjih, kjer je ta storitev slabo zastopana. Podeželska območja imajo pogosto nezadosten dostop do interneta, zato bi bilo treba podporo širokopasovnim infrastrukturam na podeželskih območjih okrepiti s podporo EKSRP. Ker gre za pomembno prednostno nalogo, bi morale države članice v skladu s svojimi potrebami v svoje programe vključiti dejavnosti, povezane s to prednostno nalogo, do konca leta 2009. Predvideti bi bilo treba seznam vrst dejavnosti, povezanih s širokopasovnimi infrastrukturami, da bi državam članicam pomagali opredeliti ustrezne dejavnosti na področju pravnega okvira za razvoj podeželja.

(7)

Ker bodo dodatni viri iz Evropskega programa za oživitev gospodarstva vsem državam članicam na voljo leta 2009 in 2010, bi morale vse države članice v svojih programih za razvoj podeželja že od leta 2009 opredeliti vrste dejavnosti, povezane z novimi izzivi.

(8)

Obveznost, da se revidirani programi za razvoj podeželja predložijo do 15. julija 2009, bi morala torej veljati za vse države članice.

(9)

Glede na dodatno, posebno in zavezujočo uporabo finančnih sredstev, ki izhajajo iz uporabe obvezne modulacije na podlagi Uredbe (ES) št. 73/2009, zneskov, ustvarjenih na podlagi člena 136 navedene uredbe, in zneskov, ki se dajo na razpolago kot podpora Skupnosti v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, navedena finančna sredstva ne bi smela vplivati na vzpostavljeno ravnovesje med cilji podpore za razvoj podeželja.

(10)

Na podeželskih območjih je infrastruktura širokopasovnega interneta manjšega in večjega obsega pogosto pomanjkljiva. Infrastruktura večjega obsega je lahko ključna za zagotavljanje storitev na manj dostopnih podeželskih območjih. Da se zagotovi čim bolj učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev in omogoči znaten razvoj širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, bi bilo treba ustrezne dejavnosti šteti za upravičene brez omejitev velikosti zadevne infrastrukture. Zato se obstoječa omejitev velikosti, ki velja za infrastrukturo osnovnih storitev za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo, ne bi smela uporabljati za dejavnosti, povezane s širokopasovnimi infrastrukturami.

(11)

Za dosego posebnih ciljev politik glede krepitve dejavnosti, povezanih z novimi izzivi in razvijanjem infrastrukture širokopasovnega interneta, je treba zagotoviti, da se finančna sredstva, ki bodo na razpolago v obliki podpore Skupnosti za razvoj podeželja v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, uporabijo za nekatere posebne namene, in da se ta obveznost kombinira z obstoječo obveznostjo za zneske, ki izhajajo iz obvezne modulacije, in zneske, ustvarjene na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. 73/2009.

(12)

Zaradi pomena dejavnosti v zvezi s širokopasovnim internetom na ravni Skupnosti bi moralo zvišanje prispevka iz EKSRP, predvideno v Uredbi (ES) št. 74/2009 veljati tudi za tovrstne dejavnosti, da se olajša njihovo izvajanje.

(13)

Za pomoč državam članicam, ki jih je gospodarska kriza posebno hudo prizadela in imajo težave z zagotavljanjem nacionalnih finančnih virov za uporabo razpoložljivih sredstev iz EKSRP, bi bilo treba leta 2009 izjemoma dovoliti višje stopnje sofinanciranja.

(14)

Ker ukrepi, predvideni v predlaganih spremembah, ne posegajo v upravičena pričakovanja gospodarskih subjektov in bi morali zajemati leto 2009, bi morala ta uredba veljati od 1. januarja 2009.

(15)

Uredbo (ES) št. 1698/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Da se zagotovi, da bo Evropski program za oživitev gospodarstva upoštevan pri proračunski disciplini, je treba prilagoditi določbe o zgornji meji proračunskih sredstev za odhodke, financirane iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), iz člena 12 Uredbe (ES) št. 1290/2005 (6), ter pri tem upoštevati tudi vsote, določene v postavki 2 za razvoj podeželja v okviru programa oživitve v skladu Sklepom Sveta 2009/434/ES z dne 25. maja 2009 o spremembi Sklepa 2006/493/ES o določitvi zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ (7) ter znesek za projekte na področju energije, ki bi se lahko določili v skladu s postopkom iz izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o financiranju projektov na področju energetike in širokopasovnega interneta ter pregleda SKP v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva (8). Uredbo (ES) št. 1290/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1698/2005 se spremeni:

1.

Člen 12a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Revizija

1.   Države članice revidirajo svoje nacionalne strateške načrte v skladu s postopkom iz člena 12(1), po reviziji strateških smernic Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.

2.   Revidirani nacionalni strateški načrt iz odstavka 1 se Komisiji pošlje najkasneje 15. julija 2009.“

2.

Člen 16a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16a

Posebne dejavnosti, povezane z nekaterimi prednostnimi nalogami

1.   Do 31. decembra 2009 države članice v svojih programih za razvoj podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami določijo vrste dejavnosti z naslednjimi prednostnimi nalogami, kakor so opisane v strateških smernicah Skupnosti in podrobneje določene v nacionalnem strateškem načrtu:

(a)

podnebne spremembe;

(b)

obnovljivi viri energije;

(c)

upravljanje z vodami;

(d)

biotska raznovrstnost;

(e)

ukrepi, povezani s prestrukturiranjem sektorja mleka in mlečnih izdelkov;

(f)

inovacije v zvezi s prednostnimi nalogami iz točk (a) do (d);

(g)

infrastruktura širokopasovnega interneta na podeželskih območjih.

Vrste dejavnosti, ki se povezujejo s prednostnimi nalogami iz točk (a) do (f) prvega pododstavka, se usmerjene v doseganje učinkov, kakršni so možni učinki, opredeljeni v Prilogi II. Okvirni seznam takšnih vrst dejavnosti in njihovih možnih učinkov je v Prilogi II. Priloga III vsebuje seznam vrst dejavnosti v zvezi s prednostno nalogo iz točke (g) prvega pododstavka.

Revidirani programi razvoja podeželja, povezani z dejavnostmi iz tega odstavka, se Komisiji predložijo najpozneje do 15. julija 2009.

2.   Od 1. januarja 2009 se za vrste dejavnosti iz točk (a) do (f) odstavka 1stopnje intenzivnosti pomoči iz Priloge I lahko povečajo za 10 odstotnih točk.

3.   Do 31. decembra 2009 vsak program razvoja podeželja prav tako vključuje:

(a)

seznam vrst dejavnosti in informacije iz člena 16(c) o posebnih vrstah dejavnosti iz odstavka 1 tega člena;

(b)

tabelo, ki za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013 prikazuje višino prispevka Skupnosti za vrste dejavnosti iz točk (a) do (f) odstavka 1 in prispevek Skupnosti za vrste dejavnosti iz točke (g) odstavka 1.“

3.

V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Zneski, enaki zneskom, ki so na voljo zaradi uporabe obvezne modulacije v skladu s členom 69(5a), ter od leta 2011 zneski, ki nastanejo na podlagi člena 136 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (9), in znesek iz člena 69(2a) te uredbe se ne upoštevajo v skupnem prispevku EKSRP, od katerega se izračuna najmanjši finančni prispevek Skupnosti na os, kakor je predvideno v odstavkih 1 in 2 tega člena.

4.

V členu 56 se doda naslednji stavek:

„Omejitev velikosti infrastrukture se ne uporablja za dejavnosti iz točke (g) člena 16a(1).“

5.

Člen 69 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Del zneska iz odstavka 1, ki je nastal kot posledica povišanja skupnih obveznosti, kot določa Sklep Sveta 2006/493/ES z dne 19. junija 2006 o določitvi zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ (10), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2009/434/ES (11), je namenjen vrstam dejavnosti, ki so povezane s prednostnimi nalogami, določenimi v členu 16a(1) te uredbe.

(b)

odstavka 5a in 5b se nadomestita z naslednjim:

„5a.   Znesek, ki je enak zneskom, ki so na voljo zaradi uporabe obvezne modulacije v skladu s členom 9(4) in členom 10(3) Uredbe (ES) št. 73/2009, ter od leta 2011 zneske, ki nastanejo na podlagi člena 136 navedene uredbe, države članice porabijo izključno v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti v okviru trenutnih programov razvoja podeželja za vrste dejavnosti iz točk (a) do (f) člena 16a (1) te uredbe.

Za nove države članice, kakor so opredeljene v členu 2(g) Uredbe (ES) št. 73/2009, je obdobje iz prvega pododstavka tega člena od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.

Prva dva pododstavka se ne uporabljata za Bolgarijo in Romunijo.

Države članice od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2015 porabijo svoj delež zneska iz odstavka 2a izključno kot podporo Skupnosti v okviru obstoječih programov razvoja podeželja za vrste dejavnosti iz člena 16a(1).

5b.   Če je ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz člena 16a(1), nižji od vsote zneskov iz odstavka 5a tega člena, država članica v splošni proračun Skupnosti povrne razliko do zneska, za katerega so bila presežena skupna dodeljena sredstva na voljo za dejavnosti, razen za dejavnosti iz člena 16a(1).

Če je poleg tega ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz točk (a) do (f) člena 16a(1), nižji od zneska iz prvega pododstavka odstavka 5a tega člena, država članica v splošni proračun Evropskih skupnosti povrne razliko do zneska, za katerega je prispevek Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz točke (g) člena 16a(1) presegel razpoložljiva dodeljena sredstva iz četrtega pododstavka odstavka 5a tega člena. Toda če je dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti, ki niso tiste iz člena 16a(1), nižji od razpoložljivih dodeljenih sredstev za navedene vrste dejavnosti, se znesek, ki ga je treba povrniti, zmanjša za navedeno razliko.“

6.

Člen 70 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ne glede na zgornje meje, določene v odstavku 3, se lahko prispevek EKSRP poveča do 90 % za konvergenčne in do 75 % za nekonvergenčne regije za vrste dejavnosti iz člena 16a(1), do zneska, ki je posledica uporabe obvezne modulacije iz členov 9(4) in 10(3) Uredbe (ES) št. 73/2009, zneska iz člena 69(2a) te uredbe in od leta 2011 dalje zneskov, nastalih na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. 73/2009.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„4b.   Z odstopanjem od zgornjih meja, določenih v odstavkih 3 in 4, se lahko stopnja prispevka EKSRP poveča za največ 10 dodatnih odstotnih točk za izdatke, ki jih morajo države članice plačati v letu 2009. Vendar se zgornje meje iz odstavkov 3 in 4 upoštevajo za skupne javne izdatke, nastale v programskem obdobju.“

7.

V Prilogi II se naslov nadomesti z naslednjim:

8.

Doda se Priloga, katere besedilo je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1290/2005 se spremeni:

V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Letno zgornjo mejo odhodkov EKJS sestavljajo najvišji zneski, določeni v večletnem finančnem okviru, ki je predviden v Medinstitucionalnem sporazumu, zmanjšani za zneske iz odstavka 2 in

(a)

zmanjšani za znesek, ki je dodan podpori za razvoj podeželja s Sklepom Sveta 2009/434/ES z dne 25. maja 2009 o spremembi Sklepa 2006/493/ES o določitvi zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči v okviru cilja „konvergenca“ (12) in ni zajet v razmiku iz postavke 2 finančnega okvira iz Medinstitucionalnega sporazuma, ki ni vključen v podznesek za odhodke EKJS;

(b)

zmanjšani ustrezno z morebitno nižjo zgornjo mejo iz postavke 2 v zvezi s financiranjem projektov na področju energetike, ki bi lahko bili sprejeti v skladu s postopkom iz izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o financiranju projektov na področju energetike in širokopasovnega interneta ter pregleda SKP v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva (13).

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 2009

Za Svet

Predsednik

J. ŠEBESTA


(1)  Mnenje z dne 6. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(3)  UL L 30, 31.1.2009, str. 100.

(4)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(5)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(6)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(7)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(8)  UL C 108, 12.5.2009, str. 1.

(9)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.“;

(10)  UL L 195, 15.7.2006, str. 22.

(11)  UL L 144, 9.6.2009, str. 25.“;

(12)  UL L 144, 9.6.2009, str. 25.

(13)  UL C 108, 12.5.2009, str. 1.“


PRILOGA

„PRILOGA III

Seznam vrst dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami iz točke (g) člena 16a(1)

Prednostna naloga: infrastruktura širokopasovnega interneta na podeželskih območjih.

Vrsta dejavnosti

Členi in ukrepi

Vzpostavitev širokopasovne infrastrukture in omogočanje dostopa do nje, vključno z zalednimi napravami in zemeljsko opremo (npr. fiksna, prizemna brezžična ali satelitska tehnologija ali kombinacija različnih tehnologij)

Člen 56: osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

Nadgradnja obstoječe širokopasovne infrastrukture

Člen 56: osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

Polaganje pasivne širokopasovne infrastrukture (npr.: gradbena dela, kot so vodi, in drugi elementi omrežja, kot so temna optična vlakna itd.), tudi v povezavi z drugimi infrastrukturami (energetika, transport, voda, kanalizacijsko omrežje itd.).

Člen 56: osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo“