6.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/1


UREDBA (ES) št. 444/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. maja 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 19. in 20. junija 2003 v Solunu potrdil, da je znotraj EU potreben usklajen pristop glede biometričnih identifikatorjev ali biometričnih podatkov za dokumente državljanov tretjih držav, potne liste državljanov EU in informacijska sistema (VIS in SIS II).

(2)

V zvezi s tem je Svet sprejel Uredbo (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (2), ki predstavlja pomemben korak k uporabi novih elementov, ki zagotavljajo večjo varnost potnih listov in potovalnih dokumentov ter vzpostavljajo zanesljivejšo povezavo med imetnikom in potnim listom oziroma potovalnim dokumentom, s čimer se pomembno prispeva k zagotavljanju zaščite potnih listov in potovalnih dokumentov pred zlorabami.

(3)

Uredba (ES) št. 2252/2004 zagotavlja splošno obveznost dajanja prstnih odtisov, ki bodo shranjeni na brezkontaktnem čipu v potnem listu ali potovalnem dokumentu. Vendar so izkušnje na podlagi preizkusov pokazale, da so potrebne izjeme. Med pilotnimi projekti nekaterih držav članic se je pokazalo, da prstni odtisi otrok, mlajših od 6 let, morda niso dovolj kakovostni za preverjanje istovetnosti „ena proti ena“. Poleg tega se lahko znatno spremenijo, kar otežuje njihovo preverjanje v celotnem obdobju veljavnosti potnega lista ali potovalnega dokumenta.

(4)

Uskladitev izjem od splošne zahteve zagotavljanja prstnih odtisov je bistvena za ohranitev skupnih varnostnih standardov in zaradi poenostavitve kontrol na mejah. Tako iz pravnih kot iz varnostnih razlogov opredelitev izjem od obveznosti zagotavljanja prstnih odtisov za potne liste in potovalne dokumente, ki jih izdajo države članice, ne bi smela biti prepuščena nacionalnim zakonodajam.

(5)

Uredba (ES) št. 2252/2004 zahteva, da se biometrični podatki zbirajo in shranjujejo v pomnilniškem mediju potnih listov in potovalnih dokumentov za izdajanje takih dokumentov. To ne vpliva na nobeno drugo uporabo ali shranjevanje podatkov v skladu z nacionalnimi zakonodajami držav članic. Navedena uredba ne zagotavlja pravne podlage za vzpostavitev ali vzdrževanje baz za shranjevanje teh podatkov v državah članicah, saj je to izključno predmet nacionalnih zakonodaj.

(6)

Poleg tega bi bilo treba kot dodatni varnostni ukrep in za zagotovitev dodatne zaščite za otroke uvesti načelo „ena oseba – en potni list“. To priporoča tudi Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO), saj je s tem zagotovljeno, da so potni list in biometrični podatki povezani samo z imetnikom potnega lista. Bolj varno je, če ima vsaka oseba svoj lastni potni list.

(7)

Glede na to, da bodo morale države članice izdajati individualne potne liste za mladoletnike in da morda obstajajo velike razlike med zakonodajami držav članic glede otrok, ki prečkajo zunanje meje držav članic, bi morala Komisija preučiti potrebo po ukrepih za zagotovitev skupnega pristopa v zvezi s pravili o zaščiti otrok, ki prečkajo zunanje meje držav članic.

(8)

Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje lažje doseže Skupnost, lahko ta sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(9)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te uredbe odloči, ali bo to uredbo prenesla v svoje notranje pravo.

(10)

Ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Združeno Kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(11)

Ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(12)

Ta uredba predstavlja za Islandijo in Norveško razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki sodijo na področje iz člena 1(A) Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma (6).

(13)

Ta uredba predstavlja za Švico razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki sodijo na področje iz člena 1(A) Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8) in členom 3 Sklepa Sveta 2008/149/PNZ (9).

(14)

Ta uredba predstavlja za Lihtenštajn razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje člena 1(A) Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES (10).

(15)

Zato bi bilo Uredbo (ES) št. 2252/2004 treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2252/2004 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Potni listi in potovalni dokumenti, ki jih izdajo države članice, morajo biti skladni z minimalnimi standardi, določenimi v Prilogi.

Izdajo se kot individualni dokumenti.

Komisija najkasneje do 26. junija 2012 predloži poročilo o zahtevah za otroke, ki potujejo sami ali v spremstvu in prečkajo zunanje meje držav članic, ter po potrebi predlaga primerne pobude, da se zagotovi skupen pristop glede pravil o zaščiti otrok, ki prečkajo zunanje meje držav članic.

2.   Potni listi in potovalni dokumenti imajo zelo varen pomnilniški medij, ki vsebuje podobo obraza. Države članice vključijo tudi dva ploska prstna odtisa v interoperabilni obliki. Podatki so zavarovani in pomnilniški medij ima zadostno zmogljivost in zmožnost zagotavljanja integritete, avtentičnosti in zaupnosti podatkov.

2a.   Od zahteve za dajanje prstnih odtisov so izvzete naslednje osebe:

(a)

otroci, mlajši od 12 let.

Starostna meja 12 let je začasna. Poročilo iz člena 5a vključuje revizijo starostne meje, po potrebi pa se mu priloži predlog za spremembo te meje.

Ne glede na posledice uporabe člena 5a lahko države članice, ki so v svoji nacionalni zakonodaji, sprejeti pred 26. junijem 2009 določile starostno mejo pod 12 leti, to mejo uporabljajo v prehodnem obdobju, ki traja največ 4 leta po 26. juniju 2009. Vendar starostna meja v prehodnem obdobju ne sme biti nižja od 6 let;

(b)

osebe, pri katerih je jemanje prstnih odtisov fizično nemogoče.

2b.   Če odvzem prstnih odtisov prstov, ki so za to predvideni, začasno ni mogoč, države članice dovolijo odvzem prstnih odtisov drugih prstov. Če začasno ni mogoč niti odvzem prstnih odtisov kateregakoli drugega prsta, lahko izdajo začasni potni list, ki je veljaven 12 mesecev ali manj.“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 1a

1.   Biometrične identifikatorje odvzame usposobljeno in ustrezno pooblaščeno osebje nacionalnih organov, pristojnih za izdajanje potnih listov in potovalnih dokumentov.

2.   Države članice zbirajo biometrične identifikatorje prosilcev v skladu z jamstvi iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah. Države članice zagotovijo, da so predvideni ustrezni postopki, s katerimi se zajamči dostojanstvo zadevnih oseb v primeru, da pride do težav pri registraciji.“

3.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

V skladu s postopkom iz člena 5(2) se določijo dodatne tehnične zahteve za potne liste in potovalne dokumente v skladu z mednarodnimi standardi, vključno predvsem s priporočili Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), ki se nanašajo na:

(a)

dodatne varnostne značilnosti in zahteve, vključno z višjimi standardi zaščite pred prenarejanjem in ponarejanjem;

(b)

tehnične zahteve za pomnilniški medij biometričnih značilnosti in njegovo varnost, vključno z zaščito pred nepooblaščenim dostopom;

(c)

zahteve glede kakovosti in skupnih tehničnih standardov za podobo obraza in prstne odtise.“

4.

Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Biometrični podatki se zberejo in shranijo v pomnilniškem mediju potnih listov in potovalnih dokumentov za namen izdajanja takih dokumentov. Za namene te uredbe se biometrične značilnosti v potnem listu in potovalnih dokumentih uporabljajo samo za preverjanje:

(a)

verodostojnosti potnega lista ali potovalnega dokumenta;

(b)

identitete imetnika s pomočjo neposredno dostopnih primerljivih značilnosti, kadar mora biti potni list ali potovalni dokument izdelan po zakonu.

Preverjanje dodatnih varnostnih značilnosti se izvaja ne glede na člen 7(2) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (11). Nezmožnost primerjanja sama po sebi ne vpliva na veljavnost potnega lista ali potovalnega dokumenta za namene prečkanja zunanjih meja.

5.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Komisija najkasneje 26. junija 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki temelji na obsežni in poglobljeni študiji, ki jo je izvedel neodvisen organ in nadzorovala Komisija, o zanesljivosti in tehnični izvedljivosti – tudi z oceno natančnosti delujočih sistemov – uporabe prstnih odtisov otrok, mlajših od 12 let, za identifikacijo in preverjanje, vključuje pa tudi primerjavo stopenj zmotnega zavračanja, do katerih prihaja v vsaki državi članici in – na podlagi te študije – analizo o potrebi po skupnih pravilih glede procesa primerjanja. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditev te uredbe.“

6.

Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„Države članice uporabljajo to uredbo:

(a)

glede podobe obraza: najkasneje 18 mesecev

(b)

glede prstnih odtisov: najkasneje 36 mesecev

po sprejetju dodatnih tehničnih zahtev iz člena 2. Vendar to ne vpliva na veljavnost že izdanih potnih listov in potovalnih dokumentov.

Drugi pododstavek člena 1(1) se začne izvajati najkasneje 26. junija 2012. Vendar se začetna veljavnost za imetnika dokumenta ne spremeni.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Strasbourgu, 6. maja 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. KOHOUT


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. aprila 2009.

(2)  UL L 385, 29.12.2004, str. 1.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(4)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(9)  UL L 53, 27.2.2008, str. 50.

(10)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(11)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.“