27.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 438/2009

z dne 26. maja 2009

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 144(1) in 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost se je v okviru Svetovne trgovinske organizacije obvezala, da bo odprla letne tarifne kvote za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem. Natančna pravila za uporabo kvot se določijo v Uredbi Komisije (ES) št. 659/2007 z dne 14. junija 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem (2)

(2)

Uporaba načela „kdor prvi pride, prvi dobi“ se je izkazala kot pozitivna v drugih kmetijskih sektorjih in zaradi administrativnih poenostavitev je odslej treba upravljati te uvozne tarifne kvote po metodi iz členu 144(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007. To bi se moralo izvajati skladno s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(3)

Ob upoštevanju posebnosti, povezanih s prehodom z enega sistema upravljanja na drugi, je nujno šteti kvoto iz te uredbe za nekritično v skladu s členom 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(4)

Člen 166 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 450/2008 z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (4), določa carinski nadzor blaga, sproščenega v prosti promet po znižani carinski stopnji zaradi uporabe v določene namene. Živali, ki so bile uvožene v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami iz te uredbe, je treba določeno obdobje spremljati, da se zagotovi, da se v tem času ne zakoljejo.

(5)

V ta namen je treba položiti varščino, znesek varščine pa mora kriti razliko med dajatvijo skupne carinske tarife in znižano dajatvijo, ki se uporablja na dan sprostitve zadevnih živali v prost promet.

(6)

Uredbo (ES) št. 659/2007 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba odpira tarifne kvote za uvoz bikov, krav in telic, razen tistih za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem iz priloge.

2.   Kvote iz priloge te uredbe se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Člen 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporablja.

3.   Kvote iz odstavka 1 se odpirajo letno, od 1. julija vsakega leta do 30 junija naslednjega leta („obdobje uvozne tarifne kvote“).

Člen 2

1.   V tej uredbi se živali iz člena 1(1) ne štejejo za zakol, če se ne zakoljejo v štirih mesecih od datuma prejetja deklaracije o sprostitvi v prosti promet.

V dokazanih primerih višje sile se lahko odobrijo odstopanja.

2.   Da se kvalificirajo za uvozno tarifno kvoto, vključeno pod serijsko številko 09.4197, je treba predložiti naslednje:

(a)

za bike: zootehniško spričevalo;

(b)

za krave in telice: zootehniško spričevalo ali potrdilo o registraciji v rodovniški knjigi, ki potrjuje čistost pasme.

Člen 3

1.   Uvožene živali se spremljajo v skladu s členom 166 Uredbe (ES) št. 450/2008, da se zagotovi, da se ne zakoljejo v štirih mesecih po sprostitvi v prosti promet.

2.   Z namenom, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz odstavka 1, da se uvožene živali ne zakoljejo, ter da se izterjajo neplačane dajatve, kadar ta obveznost ni izpolnjena, uvozniki položijo varščino pri pristojnih carinskih organih. Varščina je enaka razliki med carinami, določenimi v skupni carinski tarifi, in dajatvami iz priloge, ki se uporabljajo na dan sprostitve obravnavanih živali v prost promet.

3.   Varščina iz odstavka 2 se sprosti takoj, ko se zadevnim carinskim organom predloži dokaz, da:

(a)

se živali niso zaklale v štirih mesecih od dneva sprostitve v prosti promet, ali

(b)

so se živali zaklale v tem obdobju zaradi višje sile ali zaradi zdravstvenih razlogov ali pa so poginile zaradi bolezni ali nesreče.

Člen 4

Uredba (ES) št. 659/2007 se razveljavi. Ostane pa v veljavi za pravice, ki izhajajo iz dovoljenj, izdanih pred 1. julijem 2009 in do njihovega izteka.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 155, 15.6.2007, str. 20.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da ima formulacija poimenovanja proizvodov le okvirno vrednost, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN. Kadar so oznake ex KN navedene, je uporaba preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.

Referenčna številka

Oznake KN

Oznake TARIC

Poimenovanje blaga

Obseg kvote

(št. glav goveda)

Carina

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Krave in telice (razen tistih za zakol) naslednjih gorskih pasem: siva, rjava, rumena in lisasta pasma Simmental in Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Biki, krave, telice (razen tistih za zakol) naslednjih gorskih pasem: lisasta pasma Simmental, Schwyz in Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29