29.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/1


UREDBA SVETA (ES) št. 85/2009

z dne 19. januarja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kriza brez primere, ki je prizadela mednarodne finančne trge, je za Skupnost velik izziv in zahteva hitro ukrepanje, da bi posledice za gospodarstvo v celoti kar najbolj ublažili, predvsem pa podprli naložbe in tako pripomogli k rasti in zaposlovanju.

(2)

Ureditveni okvir za programsko obdobje 2007–2013 je bil sprejet z ciljem nadaljnje poenostavitve programiranja in upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, doseganja njihove večje učinkovitosti in subsidiarnosti pri njihovem izvajanju.

(3)

Nekatere določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (1) je treba prilagoditi in uporabo sredstev Skupnosti za začetek izvajanja operativnih programov in projektov, financiranih v okviru teh programov poenostaviti, tako da bo njihovo izvajanje teklo hitreje in bodo te naložbe hitreje vplivale na gospodarstvo.

(4)

Treba je okrepiti možnosti za pomoč Evropske investicijske banke (EIB) in Evropskega investicijskega sklada (EIF) državam članicam pri pripravi in izvajanju operativnih programov.

(5)

Glede na vlogo EIB in EIF kot s Pogodbo priznanih finančnih organov bi bilo treba zagotoviti, da bi jima bilo pri organizaciji operacij finančnega inženiringa, pri katerih sodelujeta kot holdinška sklada, javno naročilo mogoče oddati neposredno.

(6)

Da bi olajšali uporabo instrumentov finančnega inženiringa, zlasti v sektorju trajnostnega razvoja mestnih območij, je treba predvideti možnost, da se prispevki v naravi obravnavajo kot upravičeni stroški pri vzpostavljanju skladov in prispevanju vanje.

(7)

Prav tako je treba v podporo podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, poenostaviti pogoje glede izplačevanja predplačil v okviru državnih pomoči iz člena 87 Pogodbe.

(8)

Za pospešitev uresničevanja velikih projektov je treba zagotoviti možnost, da se izdatki v zvezi z velikimi projekti, ki jih Komisija še ni sprejela, lahko vključijo v izkaz o izdatkih.

(9)

V prid povečanju finančnih sredstev držav članic, kar bi olajšalo hiter začetek izvajanja operativnih programov v kriznih okoliščinah, je treba spremeniti določbe o vnaprejšnjem financiranju.

(10)

Predplačilo na začetku operativnih programov bi moralo zagotavljati stalen dotok denarja in olajšati plačila upravičencem med izvajanju operativnih programov. Zato bi bilo treba v zvezi s strukturnimi skladi z ustreznimi določbami omogočiti predplačila: 7,5 % (za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile pred 1. majem 2004) oziroma 9 % (za države članice, ki so k Uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje), s čimer bi pospešili izvajanje operativnih programov.

(11)

Sledeč načelu enakega obravnavanja in pravne varnosti bi morali spremembe členov 56(2) in 78(1) uporabiti za celotno programsko obdobje 2007–2013. Zato bi uporaba morala biti retroaktivna z učinkom od 1. avgusta 2006, tj. od dne, ko je začela veljati Uredba (ES) št. 1083/2006. Ker kriza brez primere, ki je prizadela mednarodne finančne trge, terja hiter odziv, da bi bile posledice za gospodarstvo v celoti čim blažje, bi druge spremembe morale začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(12)

Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1083/2006 se spremeni:

1.

Drugi pododstavek člena 44 se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

kadar dogovor nima narave pogodbe javnega značaja v smislu prava o javnih naročilih, v obliki dodelitve donacije, v tem primeru opredeljene kot neposredni finančni prispevek v obliki nepovratnih sredstev določeni finančni instituciji brez razpisa za predloge, če se izvede v skladu z nacionalno zakonodajo, združljivo s Pogodbo.“;

(b)

doda se naslednja točka (c):

„(c)

oddaja javnega naročila neposredno EIB ali EIF.“

2.

V členu 46(1) se doda naslednji drugi pododstavek:

„EIB in EIF lahko na zahtevo držav članic sodelujeta pri ukrepih tehnične pomoči iz prvega pododstavka.“

3.

Člen 56(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se prispevki v naravi, stroški amortizacije in režijski stroški lahko obravnavajo kot izdatki, ki so jih plačali upravičenci pri izvajanju projektov, pod pogoji iz tretjega pododstavka tega odstavka.

Z odstopanjem od odstavka 1 se prispevki v naravi, če gre za instrumente, ki izhajajo iz finančnega inženiringa, in za namene člena prvega pododstavka 78(6), lahko obravnavajo kot izdatki za vzpostavitev skladov ali holdinških skladov ali za prispevek vanje pod pogoji iz tretjega pododstavka tega odstavka.

Izdatki iz prvega in drugega pododstavka morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

pravila za upravičenost iz odstavka 4 predvidevajo upravičenost takšnih izdatkov;

(b)

brez poseganja v določbe iz zadevnih uredb je znesek izdatkov utemeljen z računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo kot računi;

(c)

kar zadeva prispevke v naravi, sofinanciranje iz skladov ne presega skupnih upravičenih izdatkov ob izključitvi vrednosti takih prispevkov.“

4.

Člen 78 se spremeni:

(a)

zadnji stavek prvega pododstavka člena 78(1) se nadomesti z naslednjim:

„Izdatki, ki so jih upravičenci plačali, morajo biti utemeljeni s prejetimi računi ali računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo, če v zadevnih uredbah za vsak sklad ni določeno drugače.“;

(b)

v členu 78(2) se točka (b) črta;

(c)

člen 78(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Kadar Komisija v skladu s členom 41(3) zavrne finančni prispevek za velik projekt, se po sprejetju odločbe Komisije izkaz o izdatkih ustrezno popravi.“

5.

Točke (a), (b) in (c) drugega pododstavka člena 82(1) se nadomestijo z naslednjim:

„(a)

za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile pred 1. majem 2004: leta 2007 2 % prispevka strukturnih skladov za operativni program, leta 2008 3 % prispevka strukturnih skladov za operativni program in leta 2009 2,5 % prispevka strukturnih skladov za operativni program;

(b)

za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje: leta 2007 2 % prispevka strukturnih skladov za operativni program, leta 2008 3 % prispevka strukturnih skladov za operativni program in leta 2009 4 % prispevka strukturnih skladov za operativni program;

(c)

kadar operativni program izhaja iz cilja evropskega teritorialnega sodelovanja in je vanj vključena vsaj ena država članica, ki je k Evropski uniji pristopila 1. maja 2004 ali pozneje: leta 2007 2 % prispevka ESRR za operativni program, leta 2008 3 % prispevka ESRR za operativni program in leta 2009 4 % prispevka ESRR za operativni program.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(3) in točka (a) člena 1(4) se uporabljata od 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2009

Za Svet

Predsednik

P. GANDALOVIČ


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.