19.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/99


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 7. maja 2009

o spremembi Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema

(ECB/2009/10)

(2009/391/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve alinee njenega člena 105(2),

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti njegovih člena 12.1 in člena 14.3 v povezavi s prvo alineo člena 3.1, členom 18 in prvim odstavkom člena 20,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna denarna politika zahteva opredelitev instrumentov in postopkov, ki se bodo uporabljali v Eurosistemu, sestavljenem iz nacionalnih centralnih bank (NCB) držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju „sodelujoče države članice“), in Evropske centralne banke (ECB), da bi se ta politika izvajala na enoten način v celotnem euroobmočju.

(2)

Smernico ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1) je treba spremeniti, da bi se dostop do operacij odprtega trga in odprtih ponudb Eurosistema dovolil kreditnim institucijam, ki so, glede na svojo specifično institucionalno naravo po pravu Skupnosti, predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnih nacionalnih organov –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Sprememba Priloge I k Smernici ECB/2000/7

V prvem odstavku oddelka 2.1 se tretji stavek v drugi alinei nadomesti z naslednjim:

„Glede na njihovo specifično institucionalno naravo po pravu Skupnosti se kot nasprotne stranke lahko sprejmejo finančno trdne institucije v smislu člena 101(2) Pogodbe, ki so predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnih nacionalnih organov. Kot nasprotne stranke se lahko sprejmejo tudi finančno trdne institucije, ki so predmet neusklajenega nadzora s strani nacionalnih organov, po standardu primerljivega nadzoru, ki je usklajen z zahtevami EU/EGP, npr. v euroobmočju ustanovljene podružnice institucij, ki imajo sedež zunaj EGP.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati dne 11. maja 2009.

Člen 3

Naslovniki in izvedbeni ukrepi

1.   Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

2.   NCB, navedene v odstavku 1, bodo do 11. maja 2009 poslale ECB ukrepe, s katerimi se nameravajo uskladiti s to smernico.

V Frankfurtu na Majni, 7. maja 2009

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.