31.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/36


DIREKTIVA 2009/126/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (3) določa, da je treba onesnaževanje zraka zmanjšati na ravni, ki bi čim bolj omejile njegove škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje.

(2)

Ženevski protokol o nadzoru emisij hlapnih organskih spojin ali njihovih čezmejnih tokov določa cilje za zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin, Göteborški protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (4) pa določa zgornje meje emisij za štiri onesnaževala – žveplov dioksid, dušikove okside, hlapne organske spojine in amonijak – ter zahteva uporabo najboljših tehnologij za ohranjanje nizke ravni emisij.

(3)

Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (5) določa cilje o kakovosti zraka za prizemni ozon in benzen, medtem ko Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (6) določa nacionalne zgornje meje emisij za hlapne organske spojine, ki prispevajo k nastanku prizemnega ozona. Emisije hlapnih organskih spojin, vključno z bencinskimi hlapi, v eni od držav članic lahko prispevajo k težavam v zvezi s kakovostjo zraka v drugih državah članicah.

(4)

Tudi ozon je toplogredni plin in prispeva k segrevanju ozračja in podnebnim spremembam.

(5)

Cilj Direktive 94/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (7) (rekuperacija bencinskih hlapov na prvi stopnji) je rekuperacija bencinskih hlapov, ki se sprostijo pri skladiščenju motornega bencina in njegovi distribuciji iz naftnih terminalov do bencinskih servisov.

(6)

Bencinski hlapi se sproščajo tudi pri oskrbi motornih vozil na bencinskih servisih in bi jih bilo treba rekuperirati na način v skladu z določbami Direktive 94/63/ES.

(7)

Za omejevanje emisij hlapnih organskih spojin so vzpostavljeni in se izvajajo različni instrumenti Skupnosti. Vendar so za uresničitev ciljev v zvezi z zdravjem in okoljem iz šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti in Direktive 2001/81/ES potrebni nadaljnji ukrepi.

(8)

Da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv za cestni promet, bo z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (8) od 1. januarja 2011 dovoljeno dajanje v promet motornega bencina z večjim deležem sestavin biogoriva kot pred tem. Zaradi tega bi se lahko povečale emisije hlapnih organskih spojin, saj imajo države članice možnost izvajanja omejenih odstopanj od zahtev v zvezi s parnim tlakom iz navedene direktive.

(9)

Obstoječi bencinski servisi bodo morda morali prilagoditi obstoječo infrastrukturo, pri čemer je priporočljivo, da namestijo opremo za rekuperacijo hlapov, ko izvedejo večjo preureditev sistema za dovajanje goriva (tj. velika sprememba ali prenovitev infrastrukture bencinskega servisa, zlasti rezervoarjev in cevi), saj so stroški potrebnih prilagoditev zaradi tega občutno nižji. Vendar se lahko obstoječi servisi, ki so večji, prilagodijo lažje, zato bi morali opremo za rekuperacijo hlapov zaradi dejstva, da bolj prispevajo k večjim emisijam, namestiti prej. Novi bencinski servisi lahko opremo za rekuperacijo bencinskih hlapov oblikujejo med načrtovanjem in izgradnjo bencinskega servisa ter jo tako namestijo že takoj na začetku.

(10)

Rezervoarji za gorivo novo izdelanih motornih vozil ne vsebujejo bencinskih hlapov. Odstopanje je zato primerno za prvo dovajanje goriva v takšna vozila.

(11)

Čeprav ima nekaj držav članic nacionalne zahteve v zvezi s sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, zakonodaje Skupnosti na tem področju ni. Zato je primerno določiti enotno minimalno raven za rekuperacijo bencinskih hlapov, da se zagotovi visoka stopnja koristi za okolje ter spodbuja trgovanje z opremo za rekuperacijo bencinskih hlapov.

(12)

Izvajati bi se morala redna preverjanja vse nameščene opreme za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, da bi emisije zaradi opreme za rekuperacijo bencinskih hlapov dejansko bile manjše. Države članice se lahko odločijo, da mora preverjanja opraviti eden ali več naslednjih akterjev: uradne inšpekcijske službe, upravljavec sam ali tretja stran. Države članice bi morale pri uradnih inšpekcijskih pregledih upoštevati Priporočilo 2001/331/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o določitvi minimalnih meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (9).

(13)

Opremo za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji bi bilo treba redno preskušati. Evropski odbor za standardizacijo (CEN) bi bilo treba pozvati k pripravi usklajene metodologije za preskušanje.

(14)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive, in zagotavljati njihovo izvajanje. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne, saj ima lahko neizpolnjevanje zahtev škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje.

(15)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (10) se države članice spodbuja, naj za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo in objavijo tabele, ki bodo čim bolje ponazarjale korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos.

(16)

Ker je ta direktiva sprejeta na podlagi člena 175 Pogodbe, državam članicam ne preprečuje, da bi ohranile ali uvedle strožje zaščitne ukrepe, ki so v skladu s Pogodbo. Države članice morajo v skladu s členom 176 Pogodbe o vseh takšnih ukrepih uradno obvestiti Komisijo.

(17)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, bi morali biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (11).

(18)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov v zvezi z usklajenimi metodami in standardi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(19)

Ker cilja te direktive, in sicer zmanjšanja emisij bencinskih hlapov v ozračje, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se lahko zaradi čezmejnih značilnosti onesnaževanja zraka bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa ukrepe, katerih cilj je manjša količina bencinskih hlapov, spuščenih v ozračje med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive:

1.

„bencin“ pomeni bencin, kakor je opredeljen v točki (a) člena 2 Direktive 94/63/ES;

2.

„bencinski hlapi“ pomenijo katero koli plinasto spojino, ki izhlapeva iz bencina;

3.

„bencinski servis“ pomeni bencinski servis, kakor je opredeljen v točki (f) člena 2 Direktive 94/63/ES;

4.

„obstoječi bencinski servis“ pomeni bencinski servis, ki je že zgrajen ali za katerega je odobreno dovoljenje za načrtovanje individualne gradnje, gradbeno dovoljenje ali obratovalno dovoljenje pred 1. januarjem 2012;

5.

„nov bencinski servis“ pomeni bencinski servis, ki je že zgrajen ali za katerega je odobreno dovoljenje za načrtovanje individualne gradnje, gradbeno dovoljenje ali obratovalno dovoljenje na dan 1. januarja 2012 ali po tem datumu;

6.

„sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji“ pomeni opremo, katere cilj je rekuperacija bencinskih hlapov, izpodrinjenih iz rezervoarja motornega vozila za gorivo med oskrbo vozil z bencinskim motorjem na bencinskem servisu, ter ki prenese bencinske hlape v rezervoar za skladiščenje na bencinskem servisu ali nazaj v bencinski razdeljevalec za ponovno prodajo;

7.

„učinkovitost zajetja bencinskih hlapov“ pomeni količino bencinskih hlapov, ki ga zajame sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v primerjavi s količino bencinskih hlapov, ki bi se sprostili v ozračje, če takega sistema ne bi bilo, pri čemer je ta količina izražena v odstotkih;

8.

„razmerje hlapi/bencin“ pomeni razmerje med količino bencinskih hlapov pri atmosferskem tlaku, ki gre skozi sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, in količino razdeljenega motornega bencina;

9.

„količina pretočenega bencina“ pomeni skupno letno količino motornega bencina, ki se izprazni iz premičnih rezervoarjev v bencinski servis.

Člen 3

Bencinski servisi

1.   Države članice zagotovijo, da se vsak nov bencinski servis opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, če:

(a)

je dejanska ali predvidena količina pretočenega bencina večja od 500 m3 na leto ali

(b)

je dejanska ali predvidena količina pretočenega bencina večja od 100 m3 na leto, servis pa se nahaja pod stalnimi bivališči ali delovnimi območji.

2.   Države članice zagotovijo, da se vsak obstoječi bencinski servis, na katerem se opravi večja preureditev, med preurejanjem opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, če:

(a)

je dejanska ali predvidena količina pretočenega motornega bencina večja od 500 m3 na leto ali

(b)

je dejanska ali predvidena količina pretočenega motornega bencina večja od 100 m3 na leto, servis pa se nahaja pod stalnimi bivališči ali delovnimi območji.

3.   Države članice zagotovijo, da se vsak obstoječ bencinski servis s količino pretočenega bencina, večjo od 3 000 m3 na leto, opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji najpozneje do 31. decembra 2018.

4.   Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo za bencinske servise, ki se uporabljajo izključno v povezavi z izdelavo in dostavo novih motornih vozil.

Člen 4

Najnižja raven rekuperacije bencinskih hlapov

1.   Države članice z učinkom od dneva, od katerega postanejo sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s členom 3 obvezni, zagotovijo, da je učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s takšnimi sistemi enaka ali višja od 85 %, kakor navede proizvajalec v skladu z ustreznimi evropskimi tehničnimi standardi ali postopki za homologacijo iz člena 8, ali, če takšnih standardov ali postopkov ni, s katerim koli ustreznim nacionalnim standardom.

2.   Z učinkom od dneva, od katerega so sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji postali v skladu s členom 3 obvezni, je razmerje hlapi/bencin, kadar se rekuperirani bencinski hlapi prenesejo v rezervoar za skladiščenje na bencinskem servisu, enako ali večje od 0,95, vendar manjše ali enako 1,05.

Člen 5

Redna preverjanja in obveščanje potrošnikov

1.   Države članice zagotovijo, da se učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji med obratovanjem preskusi vsaj enkrat na leto, bodisi s preverjanjem, ali je razmerje hlapi/bencin pri simulaciji dolivanja goriva v skladu s členom 4(2), bodisi s katero koli drugo primerno metodologijo.

2.   Če je sistem za samodejno spremljanje nameščen, države članice zagotovijo, da se učinkovitost zajetja bencinskih hlapov preskusi vsaj enkrat na tri leta. Vsak takšen sistem za samodejno spremljanje samodejno odkrije napake v samem delovanju sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji in v samem sistemu za samodejno spremljanje, pri čemer prikaže napake upravljavcu bencinskega servisa ter samodejno prekine dotok bencina iz okvarjenega razdeljevalca, če se napaka ne odpravi v sedmih dneh.

3.   Kadar bencinski servis namesti sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, države članice zagotovijo, da bencinski servis potrošnike o tem obvesti z znakom, nalepko ali drugo oznako na ali v bližini bencinskega razdeljevalca.

Člen 6

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o navedenih določbah do 1. januarja 2012 in jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah teh določb.

Člen 7

Pregled

Komisija do 31. decembra 2014 pregleda izvajanje te direktive, zlasti:

(a)

zgornjo mejo 100 m3 na leto iz člena 3(1)(b) in (2)(b) te direktive ter člena 6(3) Direktive 94/63/ES;

(b)

ali so bili sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji med obratovanjem v skladu z zahtevami in

(c)

potrebo po opremi za samodejno spremljanje.

O rezultatih navedenega pregleda poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Člen 8

Tehnične prilagoditve

Usklajene metode in standardi se lahko sprejmejo za namene členov 4 in 5. Kadar je treba zagotoviti skladnost s katerim koli ustreznim standardom, ki ga pripravi Evropski odbor za standardizacijo (CEN), se ti členi, razen učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov in razmerja hlapi/bencin iz člena 4 ter obdobij iz člena 5, lahko prilagodijo tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2).

Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 10

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo pred 1. januarjem 2012. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih ukrepov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 21. oktobra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje z dne 13. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 24. septembra 2009.

(3)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 179, 17.7.2003, str. 3.

(5)  UL L 152, 11.6.2008, str. 1.

(6)  UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

(7)  UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

(8)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(9)  UL L 118, 27.4.2001, str. 41.

(10)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(11)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.