8.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/11


PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

(Besedilo velja za EGP)

2009/C 155/02

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149(4) in 150(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razvijanje in priznavanje znanja, sposobnosti in usposobljenosti državljanov sta bistvenega pomena za njihov osebni in poklicni razvoj, pa tudi za konkurenčnost, zaposlenost in socialno kohezijo v Skupnosti. V tem pogledu bi morala omogočiti lažjo transnacionalno mobilnost delavcev in udeležencev v učnem procesu ter prispevati k izpolnjevanju zahtev ponudbe in povpraševanja na evropskem trgu dela. Zato bi bilo treba na ravni Skupnosti spodbujati in izboljšati sodelovanje pri čezmejnem vseživljenjskem učenju za vse ter prenašanju, priznavanju in zbiranju učnih rezultatov posameznikov, doseženih v okviru formalnega, neformalnega ali priložnostnega učenja.

(2)

Evropski svet je leta 2000 v Lizboni sklenil, da bi morala biti večja preglednost kvalifikacij en od ključnih delov prizadevanj, ki so nujna za prilagoditev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti potrebam družbe znanja. Poleg tega je Evropski svet v Barceloni leta 2002 poudaril pomen izboljševanja preglednosti in priznavanja metod na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

(3)

Sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so poglavitno področje vseživljenjskega učenja, so neposredno povezani s splošnim in višjim izobraževanjem ter zaposlovalno in socialno politiko vsake države članice. Ti sistemi z medsektorskim vplivom ne spodbujajo le konkurenčnost evropskega gospodarstva in izpolnjevanje potreb trga dela, pač pa tudi socialno kohezijo, enakopravnost ter sodelovanje in vključenost državljanov.

(4)

V Resoluciji Sveta z dne 19. decembra 2002 o spodbujanju okrepljenega evropskega sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (4) („Kopenhagenski proces“) in v skupnem vmesnem poročilu Sveta in Komisije iz leta 2004 o izvajanju delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 (5) je bil poudarjen pomen sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v skupnem poročilu Sveta in Komisije iz leta 2008 o napredku (6) pa potreba po okrepljenih prizadevanjih za boljšo kakovost in večjo privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

(5)

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic na srečanju v okviru Sveta dne 15. novembra 2004 o prihodnjih prednostnih nalogah za krepitev evropskega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju so v ospredje postavili razvijanje in izvajanje Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da bi udeležencem v učnem procesu omogočili zbiranje dosežkov, doseženih na njihovih učnih poteh pri premiku iz enega sistema poklicnega usposabljanja v drugega.

(6)

Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju („ECVET“), da se omogoči lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje ocenjenih učnih rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo splošno razumevanje učnih rezultatov državljanov in njihovo preglednost, trans-nacionalno mobilnost in prenosljivost med državami članicami in po potrebi tudi znotraj držav članic pri čezmejnem vse-življenjskem učenju ter mobilnost in prenosljivost kvalifikacij na nacionalni ravni med različnimi gospodarskimi panogami in na trgu dela; poleg tega bo to prispevalo k razvoju in razširitvi evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju.

(7)

ECVET bi moral temeljiti na načelih in tehničnih specifikacijah iz Priloge II. Poleg tega bi moral podpirati skupna načela za zagotavljanje kakovosti iz sklepov Sveta z dne 28. maja 2004 o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in iz Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (7).

(8)

ECVET se uporablja za vse učne rezultate, ki jih je načeloma možno doseči pri različnih izobraževalnih in učnih poteh na vseh ravneh evropskega ogrodja kvalifikacij za vse-življenjsko učenje („EOK“), in se nato prenašajo in priznavajo. Zato to priporočilo prispeva k širšim ciljem spodbujanja vse-življenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, pripravljenosti na mobilnost in socialne vključenosti delavcev in udeležencev v učnem procesu. Zlasti omogoča razvijanje prožnih in individualiziranih poti ter tudi priznavanje teh učnih rezultatov, doseženih z neformalnim in priložnostnim učenjem.

(9)

Pregledna načela za zagotavljanje kakovosti, izmenjava informacij in razvijanje partnerstev med ustanovami, pristojnimi za kvalifikacije, izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi zainteresiranimi stranmi bi morali pripomoči h krepitvi vzajemnega zaupanja in olajšati izvajanje tega priporočila.

(10)

To priporočilo bi moralo omogočiti lažjo skladnost, primerljivost in medsebojno dopolnjevanje sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskim sistemom prenašanja in zbiranja kreditnih točk („ECTS“), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

(11)

Potrjevanje ocenjenih učnih rezultatov iz neformalnih in priložnostnih učnih okvirov bi bilo treba spodbujati v skladu s sklepi Sveta z dne 28. maja 2004 o skupnih evropskih načelih za ugotavljanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

(12)

To priporočilo dopolnjuje Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi Evropskega ogrodja kvalifikacij za vse-življenjsko učenje (8), v katerem je državam članicam priporočeno, naj spodbujajo tesne povezave med EOK in obstoječimi ali prihodnjimi evropskimi sistemi za prenašanje in zbiranje kreditnih točk v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Medtem ko je glavni cilj EOK povečanje preglednosti, primerljivosti in prenosljivosti pridobljenih kvalifikacij, je cilj ECVET omogočiti lažji prenos, priznavanje in zbiranje učnih rezultatov, ki so jih posamezniki dosegli na svojih poteh za pridobitev kvalifikacije.

(13)

To priporočilo upošteva Odločbo št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (9) in Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o trans-nacionalni mobilnosti v Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja: Evropska listina kakovosti za mobilnost (10).

(14)

To priporočilo bi moralo olajšati udeležbo pristojnih lokalnih in regionalnih organov pri povezovanju nacionalnih ali drugih okvirov in sistemov kvalifikacij z ECVET, kadar je to primerno.

(15)

To priporočilo ne bi smelo posegati v Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (11), ki dodeljuje pravice in obveznosti ustreznim nacionalnim organom in migrantom. Uporaba ECVET ne bi smela vplivati na dostop do trga dela, kjer so poklicne kvalifikacije priznane v skladu z Direktivo 2005/36/ES. Poleg tega ECVET državljanom ne dodeljuje nobene nove pravice, na podlagi katerih bi bili njihovi učni rezultati ali točke samodejno priznani.

(16)

Uvedba in izvajanje ECVET sta na podlagi členov 149 in 150 Pogodbe prostovoljna in lahko zato potekata le v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni in predpisi.

(17)

Ker ciljev tega priporočila, namreč podpore in dopolnjevanja dejavnosti držav članic, olajšanja sodelovanja med njimi, povečanja preglednosti in spodbujanja mobilnosti in vse-življenjskega učenja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in jih zaradi obsega ali učinkov lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena to priporočilo ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev v kolikor ne nadomešča ali opredeljuje nacionalnih sistemov kvalifikacij, kvalifikacij ali nacionalnih sistemov kreditnih točk, ne predpisuje posebnih učnih rezultatov ali usposobljenosti posameznika in njen cilj ali zahteva ni drobitev ali uskladitev sistemov kvalifikacij –

DRŽAVAM ČLANICAM PRIPOROČATA, NAJ:

1.

spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju („ECVET“) iz prilog I in II na vseh ravneh EOK v povezavi s kvalifikacijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom omogočanja lažje transnacionalne mobilnosti ter priznavanja učnih rezultatov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;

2.

ustvarijo potrebne pogoje in sprejmejo ukrepe, kakor je primerno, da se bo od leta 2012 – v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso ter na podlagi preskušanja in testiranja – ECVET lahko postopno uporabljal za kvalifikacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh EOK ter za namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih rezultatov posameznikov, doseženih v formalnih in, kadar je primerno, neformalnih in priložnostnih okvirih;

3.

podpirajo razvoj nacionalnih in evropskih partnerstev ter mrež, ki bodo vključevale ustanove in organe, pristojne za kvalifikacije in spričevala, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, socialne partnerje in druge zadevne zainteresirane strani, predane preskušanju, izvajanju in spodbujanju ECVET;

4.

zagotovijo, da imajo zainteresirane strani in posamezniki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja dostop do informacij in smernic za uporabo ECVET, ter hkrati omogočijo izmenjavo informacij med državami članicami. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi primerno objavijo uporabo ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;

5.

v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso pri uporabi ECVET uporabljajo splošna načela za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, določena v sklepih Sveta z dne 28. maja 2004 o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zlasti v povezavi z ocenjevanjem, potrjevanjem in priznavanjem učnih rezultatov;

6.

zagotovijo, da delujejo mehanizmi usklajevanja in spremljanja na ustreznih ravneh v skladu z zakonodajo, ter da veljajo strukture in zahteve vsake države članice, da se zagotovi kakovost, preglednost in usklajenost pobud za izvajanje ECVET.

PODPIRATA NAMERO KOMISIJE, DA:

1.

podpira države članice pri izvajanju nalog iz točk 1 do 6 in uporabi načel in tehničnih specifikacij ECVET iz Priloge II, zlasti z omogočanjem lažjega preskušanja, sodelovanja, vzajemnega učenja in spodbujanja uporabe ter z izmenjavo informacij in posvetovanjem ter hkrati z zagotavljanjem dostopa do učnega materiala za vse zainteresirane državljane;

2.

oblikuje priročnik in orodja ter prilagodi ustrezne dokumente Europass v sodelovanju z državami članicami, nacionalnimi in evropskimi strokovnjaki in uporabniki; v sodelovanju s strokovnjaki v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja in strokovnjaki na področju visokošolskega izobraževanja ter uporabniki na evropski in nacionalni ravni oblikuje izvedenska mnenja za krepitev skladnosti in komplementarnosti ECVET in ECTS, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju in zagotavlja redne informacije o razvoju ECVET;

3.

spodbuja evropsko mrežo ECVET in v njej sodeluje skupaj z državami članicami, saj so vanjo vključene ustrezne zainteresirane strani iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nacionalne pristojne ustanove, za namene razširjanja in podpore ECVET v državah članicah ter vzpostavljanja trajne platforme za izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami; v okviru te mreže vzpostavi skupino uporabnikov ECVET, ki bo prispevala k posodobitvi priročnika za uporabo ter h kakovosti in splošni skladnosti sodelovanja pri izvajanju ECVET;

4.

nadzira in spremlja sprejeti ukrep, vključno z rezultati preskušanja in testiranja, ter da po pregledu in oceni tega ukrepa v sodelovanju z državami članicami Evropskemu parlamentu in Svetu do 18. junija 2014 predloži poročilo o pridobljenih izkušnjah in posledicah za prihodnost, vključno, če je potrebno, s pregledom in prilagoditvami tega priporočila, kar vključuje posodobitev prilog in priročnikov v sodelovanju z državami članicami.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Štefan FÜLE


(1)  UL C 100, 30.4.2009, str. 140.

(2)  UL C 325, 19.12.2008, str. 48.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 11. maja 2009.

(4)  UL C 13, 18.1.2003, str. 2.

(5)  UL C 104, 30.4.2004, str. 1.

(6)  UL C 86, 5.4.2008, str. 1.

(7)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(8)  UL C 111, 6.5.2008, str. 1.

(9)  UL L 390, 31.12.2004, str. 6.

(10)  UL L 394, 30.12.2006, str. 5.

(11)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA I

OPREDELITEV POJMOV

Za namene tega priporočila se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kvalifikacija“ pomeni uradni rezultat postopka ocene in potrditve, ki se pridobi, kadar pristojna ustanova ugotovi, da je posameznik dosegel učne rezultate glede na dane standarde;

(b)

„učni rezultati“ pomeni trditve o tem, kaj udeleženec v učnem procesu zna, razume in je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa in ki so opredeljene v smislu znanja, sposobnosti in usposobljenosti;

(c)

„enota učnih rezultatov“ (enota) pomeni del kvalifikacije, ki je sestavljen iz skladnega niza znanja, sposobnosti in usposobljenosti in se lahko oceni in potrdi;

(d)

„kreditne točke učnih rezultatov“ (kreditne točke) pomeni niz ocenjenih učnih rezultatov posameznika, ki se lahko zbirajo za pridobitev kvalifikacije ali prenos v drugi učni program ali kvalifikacijo;

(e)

„pristojna ustanova“ pomeni ustanovo, ki je pristojna za oblikovanje in dodeljevanje kvalifikacij ali priznavanje enot ali za druge naloge, povezane z ECVET, kot je dodelitev točk ECVET kvalifikacijam in enotam, ocenjevanje, potrjevanje in priznavanje učnih rezultatov v skladu s pravili in praksami sodelujočih držav;

(f)

„ocena učnih rezultatov“ pomeni metode in postopke, ki se uporabljajo za določitev obsega posebnega znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki jih je udeleženec v učnem procesu dejansko pridobil;

(g)

„potrjevanje učnih rezultatov“ pomeni postopek potrjevanja, da nekateri ocenjeni učni rezultati, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, ustrezajo posebnim rezultatom, ki se lahko zahtevajo za enoto ali kvalifikacijo;

(h)

„priznavanje učnih rezultatov“ pomeni postopek, ko se z dodelitvijo enot ali kvalifikacij potrdijo uradno doseženi učni rezultati;

(i)

„točke ECVET“ pomeni številčni prikaz skupne vrednosti učnih rezultatov v kvalifikaciji in relativne vrednosti enot v povezavi s kvalifikacijo.


PRILOGA II

ECVET – NAČELA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

ECVET je tehnični okvir za prenašanje, priznavanje in, kadar je primerno, zbiranje učnih rezultatov posameznikov, da bi dosegli kvalifikacijo. Orodja in metodologija ECVET-a zajemajo opis kvalifikacij glede na enote učnih rezultatov z ustreznimi točkami, postopek zbiranja in prenosa ter dopolnilni dokumenti, kot so učni sporazumi, prepis spričeval in uporabniški priročniki ECVET.

Namen ECVET-a je lažje priznavanje učnih rezultatov v skladu z nacionalno zakonodajo v okviru mobilnosti pri pridobitvi kvalifikacije. Opozoriti je treba, da ECVET državljanom ne dodeljuje nobene nove pravice, s katero bi bili njihovi učni rezultati ali točke samodejno priznani. Njegova uporaba pri določeni kvalifikaciji je skladna z zakonodajo, pravili in predpisi, ki se uporabljajo v državah članicah, in temelji na naslednjih načelih in tehničnih specifikacijah:

1.   Enote učnih rezultatov

Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz skladnega niza znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki se lahko oceni in potrdi z ustreznim številom kreditnih točk ECVET-a. Kvalifikacija načelom obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in različnih okvirih (formalnih ter, kadar je primerno, neformalnih in priložnostnih), hkrati pa se spoštuje nacionalna zakonodaja v zvezi z zbiranjem enot in priznavanjem učnih rezultatov.

Enote, ki sestavljajo kvalifikacijo, bi morale biti:

opisane z berljivimi in razumljivimi izrazi s sklicevanjem na znanje, sposobnosti in usposobljenosti v teh izrazih;

oblikovane in organizirane v skladu s celotno kvalifikacijo;

oblikovane tako, da omogočajo samostojno oceno in potrditev učnih rezultatov v enoti.

Enota je lahko specifična za posamezno kvalifikacijo ali je lahko skupna številnim kvalifikacijam. Pričakovani učni rezultati, ki opredeljujejo enoto, se lahko dosežejo ne glede na kraj ali način. Zato se enota ne sme zamenjati z delom uradnega učnega programa ali usposabljanja.

Pristojne ustanove in partnerji, vključeni v proces usposabljanja, v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi pravili opredelijo pravila in postopke za opredelitev značilnosti enot učnih rezultatov in za združevanje in zbiranje enot za dano kvalifikacijo.

Specifikacije za enoto bi morale vključevati:

generični naziv enote;

po potrebi generični naziv kvalifikacije (ali kvalifikacij), na katero se enota nanaša;

referenco kvalifikacije v skladu z ravnjo EOK in, kadar je primerno, ravnjo nacionalnega okvira kvalifikacij („NOK“) z ustreznimi kreditnimi točkami ECVET-a, povezanimi s kvalifikacijo;

učne rezultate v enoti;

postopke in merila za oceno teh učnih rezultatov;

ustrezne točke ECVET-a v zvezi z enoto;

po potrebi časovno veljavnost enote.

2.   Prenašanje in zbiranje učnih rezultatov, partnerstva ECVET

V ECVET se enote učnih rezultatov, dosežene v enem sistemu, ocenijo in po uspešni oceni prenesejo v drugi sistem. V tem drugem okviru jih pristojne ustanove potrdijo in priznajo kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije, ki jo oseba želi pridobiti. Nato se lahko enote učnih rezultatov zberejo za pridobitev kvalifikacije v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi pravili. Postopke in smernice za ocenjevanje, potrjevanje, zbiranje in priznavanje enot učnih rezultatov oblikujejo pristojne ustanove in partnerji, vključeni v proces usposabljanja.

Z vzpostavitvijo partnerstev in mrež, ki vključujejo pristojne ustanove, je treba omogočiti lažje prenašanje kreditnih točk na podlagi ECVET-a za učne rezultate, dosežene v uradnih učnih okvirih, vsaka pristojna ustanova pa je v svojem sistemu pooblaščena za dodelitev kvalifikacij ali enot ali kreditnih točk za dosežene učne rezultate za namen prenašanja in potrjevanja.

Cilj vzpostavitve partnerstev je:

zagotoviti splošen okvir za sodelovanje in medsebojno povezovanje med partnerji, določen v memorandumih o soglasju, s katerimi se vzpostavi okolje vzajemnega zaupanja;

pomagati partnerjem pri oblikovanju posebnih dogovorov za prenašanje kreditnih točk udeležencev v učnem procesu.

Memorandumi o soglasju bi morali potrditi, da partnerji:

medsebojno priznajo statuse pristojnih ustanov;

medsebojno priznajo merila in postopke za zagotavljanje kakovosti, oceno, potrditev in priznanje kot zadovoljive za namene prenašanja kreditnih točk;

sprejmejo pogoje za delovanje partnerstva, kot so cilji, trajanje in dogovori za pregled memorandumov o soglasju;

sprejmejo primerljivost zadevnih kvalifikacij za namene prenašanja kreditnih točk, za določitev referenčnih ravni pa uporabijo EOK;

ugotovijo, kateri udeleženci in pristojne ustanove bi lahko bili udeleženi v zadevnih postopkih in njihovih funkcijah.

Da bi se ECVET uporabljal za učne rezultate, dosežene v neuradnih in priložnostnih učnih okvirih ali zunaj okvira memorandumov o soglasju, bi morala pristojna ustanova, ki je pooblaščena za dodeljevanje kvalifikacij ali enot ali kreditnih točk, vzpostaviti postopke in mehanizme za ugotavljanje, potrjevanje in priznavanje teh učnih rezultatov z dodeljevanjem ustreznih enot in točk ECVET-a.

3.   Učni sporazum in osebno spričevalo

Da lahko določen mobilni udeleženec v učnem procesu uporablja prenos kreditnih točk med dvema partnerjema, se v okviru memoranduma o soglasju sklene učni sporazum med dvema pristojnima ustanovama, ki sodelujeta v postopku usposabljanja in potrjevanja, in udeležencem v učnem procesu. Učni sporazum bi moral:

ločevati med pristojno „domačo“ ustanovo in pristojno ustanovo „gostiteljico“ (1);

opredeliti posebne pogoje za obdobje mobilnosti, kot je identiteta udeleženca v učnem procesu, trajanje obdobja mobilnosti, pričakovani učni rezultati in ustrezne točke ECVET-a.

Učni sporazum bi moral določiti, da bi morala „domača ustanova“ potrditi in priznati pričakovane učne rezultate, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu in jih je pozitivno ocenila „ustanova gostiteljica“, kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki, ki jih je oblikovala pristojna ustanova.

Prenos med partnerji se lahko uporablja za učne rezultate, dosežene v formalnih ter, kadar je primerno, neformalnih in priložnostnih okvirih. Zato ima prenos kreditnih točk za dosežene učne rezultate tri stopnje:

ustanova „gostiteljica“ oceni dosežene učne rezultate in udeležencu v učnem procesu dodeli kreditne točke. Doseženi učni rezultati in ustrezne točke ECVET-a se zabeležijo v „osebno spričevalo“ (2) udeleženca v učnem procesu;

„domača“ ustanova potrdi kreditne točke kot primerno potrdilo o dosežku udeleženca v učnem procesu;

„domača“ ustanova nato prizna pridobljene učne rezultate. Na podlagi tega priznanja se dodelijo enote in ustrezne točke ECVET-a v skladu s pravili „domačega“ sistema.

Potrditev in priznanje pristojne „domače“ ustanove sta odvisni od uspešne ocene učnih rezultatov s strani ustanove „gostiteljice“ v skladu z dogovorjenimi pravili in merili za zagotavljanje kakovosti.

4.   Točke ECVET-a

Točke ECVET-a so dopolnilna informacija o kvalifikacijah in enotah v numerični obliki. Brez povezave s pridobljenimi učnimi rezultati za posebno kvalifikacijo, na katere se nanašajo, so brez vrednosti, odražajo pa dosežek in zbrane enote. Za zagotovitev skupnega pristopa pri uporabi točk ECVET-a se uporablja dogovor, v skladu s katerim se 60 točk dodeli učnim rezultatom, za katere se pričakuje, da bodo doseženi v enem letu uradnega in rednega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

V ECVET-u poteka dodelitev točk običajno v dveh stopnjah: najprej so točke ECVET-a dodeljene kvalifikaciji kot celoti in nato njenim enotam. Za določeno kvalifikacijo se šteje en uradni učni okvir kot referenčni, na podlagi dogovora pa se tej kvalifikaciji dodeli skupno število točk. Od tega skupnega števila se nato točke ECVET-a dodelijo vsaki enoti v skladu z njeno relativno vrednostjo v kvalifikaciji.

Za kvalifikacije, ki nimajo referenčne uradne učne poti, se lahko točke ECVET-a dodelijo s primerjavo z drugo kvalifikacijo, za katero obstaja uradni referenčni okvir. Da bi bile kvalifikacije primerljive, bi se morale pristojne ustanove sklicevati na enakovredno raven EOK ali po možnosti na raven NOK ali upoštevati podobnost učnih rezultatov na sorodnem poklicnem področju.

Relativno vrednost enote učnih rezultatov glede na kvalifikacijo bi bilo treba določiti v skladu z naslednjimi merili ali njihovo kombinacijo:

relativno pomembnostjo učnih rezultatov, ki so enota za udeležbo na trgu dela, za razvoj drugih ravni kvalifikacije ali za socialno vključenost;

zapletenostjo, področjem in obsegom učnih rezultatov v enoti;

prizadevanji, ki so potrebna, da udeleženec v učnem procesu pridobi znanje, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za enoto.

Relativna vrednost vsake dane enote, ki je skupna različnim kvalifikacijam in je izražena v točkah ECVET-a, se lahko razlikuje od ene kvalifikacije do druge.

Dodelitve točk ECVET-a so običajno del oblikovanja kvalifikacij in enot. Izvajajo jih pristojne ustanove, odgovorne za oblikovanje in vodenje kvalifikacij ali posebej pooblaščene za to nalogo. V državah z nacionalnim sistemom točkovanja ustrezne pristojne ustanove določijo razmerja za pretvorbo nacionalnih kreditnih točk v točke ECVET-a.

Dodelitev ustreznih točk ECVET-a se opravi na podlagi uspešne pridobitve kvalifikacije ali enote, ne glede na dejanski čas, ki je potreben za njihovo pridobitev.

Prenos enote vključuje tudi prenos ustreznih točk ECVET-a, tako da so vključene pri priznavanju prenesenih učnih rezultatov v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi pravili. Pristojne ustanove po potrebi pretehtajo, ali je treba upoštevati točke ECVET-a, pravila in metodologije, ki se uporabljajo za to, pa morajo biti pregledni in morajo podpirati načela za zagotavljanje kakovosti.

Vsaka kvalifikacija, pridobljena z neuradnim ali priložnostnim učenjem, za katero se lahko ugotovi referenčna uradna učna pot in ustrezne enote, je vredna isto število točk ECVET-a kot referenčna kvalifikacija, saj so doseženi enaki učni rezultati.


(1)  „Domača“ ustanova je ustanova, ki bo potrdila in priznala učne rezultate, ki jih doseže udeleženec v učnem procesu. „Ustanova gostiteljica“ je ustanova, ki izvaja usposabljanje za pridobitev zadevnih učnih rezultatov in ocenjuje dosežene učne rezultate.

(2)  „Osebno spričevalo“ je dokument, v katerem so podrobno navedeni ocenjeni učni rezultati in enote ter točke ECVET-a, ki so bile dodeljene udeležencu v učnem procesu.