9.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/14


OKVIRNI SKLEP SVETA 2009/905/PNZ

z dne 30. novembra 2009

o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 30(1)(a) in (c) in člena 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Švedske in Kraljevine Španije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija si je zastavila cilj vzdrževati in razvijati Unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, pri čemer se visoka stopnja varnosti zagotovi s skupnimi ukrepi držav članic na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

(2)

Ta cilj je treba doseči s preprečevanjem kaznivih dejanj in bojem proti njim na podlagi tesnejšega sodelovanja med organi kazenskega pregona v državah članicah, pri čemer se spoštujejo načela in pravila v zvezi s človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami in pravno državo, na katerih temelji Unija in so skupna državam članicam.

(3)

Izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih ali kriminalni dejavnosti je ključnega pomena, da lahko organi kazenskega pregona uspešno odkrivajo, preprečujejo in preiskujejo kazniva dejanja ali kriminalne dejavnosti. Skupni ukrepi na področju policijskega sodelovanja v skladu s členom 30(1)(a) Pogodbe pomenijo, da je potrebna obdelava ustreznih informacij, ki bi morala biti urejena z ustreznimi določbami o varstvu osebnih podatkov.

(4)

Zaradi bolj intenzivne izmenjave informacij o forenzičnih dokazih in večje uporabe dokazov iz ene države članice v sodnih postopkih v drugi državi članici je treba določiti skupne standarde za izvajalce forenzičnih dejavnosti.

(5)

Za informacije, pridobljene v forenzičnih postopkih v eni državi članici, lahko trenutno obstaja v drugi državi članici določena stopnja negotovosti glede obravnavanja kako je bil uporabljen določeni predmet, uporabljenih metod in interpretiranja rezultatov.

(6)

Države članice so v točki 3.4(h) Akcijskega načrta Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji (2) poudarile, da je treba do leta 2008 opredeliti standarde kakovosti sodnomedicinskih laboratorijev.

(7)

Posebej pomembno je uvesti skupne standarde za izvajalce forenzičnih dejavnosti v zvezi z občutljivimi osebnimi podatki, kot so profili DNK in daktiloskopski podatki.

(8)

V skladu s členom 7(4) Sklepa Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (3) sprejmejo države članice potrebne ukrepe za zagotovitev integritete profilov DNK, do katerih so omogočile dostop drugim državam članicam ali so jim jih poslale za primerjavo, in zagotovijo skladnost teh ukrepov z mednarodnimi standardi, denimo z EN ISO/IEC 17025 – „Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev“ (v nadaljnjem besedilu: „EN ISO/IEC 17025“).

(9)

Profili DNK in daktiloskopski podatki se ne uporabljajo le v kazenskih postopkih, ampak so izjemno pomembni tudi pri ugotavljanju identitete žrtev, zlasti po katastrofah.

(10)

Akreditacija izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, je pomemben korak k varnejši in učinkovitejši izmenjavi forenzičnih informacij v Uniji.

(11)

Akreditacijo podeli nacionalni akreditacijski organ, ki ima izključno pristojnost, da oceni, ali laboratorij izpolnjuje zahteve, določene na podlagi usklajenih standardov. Akreditacijski organ dela v skladu s pooblastili, ki mu jih dodeli država. Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (4) vsebuje natančne določbe o pristojnostih nacionalnih akreditacijskih organov. Med drugimi člen 7 navedene uredbe ureja čezmejno akreditacijo v primerih, ko za akreditacijo lahko zaprosi drug nacionalni akreditacijski organ.

(12)

Sporazum o uporabi skupnega akreditacijskega standarda za analizo znanstvenih dokazov še ne obstaja, kar je pomanjkljivost, ki bi jo bilo treba odpraviti; zato je treba sprejeti pravno zavezujoč instrument o akreditaciji vseh izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti. Z akreditacijo je zagotovljeno, da so laboratorijske dejavnosti izvedene v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi, zlasti EN ISO/IEC 17025, ter v skladu z ustreznimi veljavnimi smernicami.

(13)

Akreditacijski standard vsaki državi članici omogoča, da na lastno željo v svoji nacionalni zakonodaji zahteva izpolnjevanje dopolnilnih standardov pri laboratorijskih dejavnostih.

(14)

Akreditacija bo pomagala vzpostaviti medsebojno zaupanje v veljavnost osnovnih analitičnih metod, ki se uporabljajo. Vendar pa akreditacija ne določa, katera metoda se mora uporabiti; navaja le, da mora uporabljena metoda ustrezati svojemu namenu.

(15)

Vsak ukrep, ki je sprejet izven laboratorija, ne sodi v področje uporabe tega okvirnega sklepa. V področje uporabe tega okvirnega sklepa na primer ni vključeno jemanje daktiloskopskih podatkov, kakor tudi ukrepi, sprejeti na kraju dogodka, ali kraju kaznivega dejanja, ali forenzične analize, opravljene zunaj laboratorija.

(16)

Namen tega okvirnega sklepa ni uskladiti nacionalna pravila glede sodne presoje forenzičnih dokazov.

(17)

Ta sklep ne vpliva na veljavnost rezultatov laboratorijskih dejavnosti, opravljenih pred njegovim izvajanjem, če je bila veljavnost ugotovljena v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, tudi če izvajalec forenzičnih dejavnosti ni bil akreditiran kot ustrezen EN ISO/IEC 17025 –

SPREJEL TA OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Cilj

1.   Namen tega okvirnega sklepa je zagotoviti, da organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, priznajo rezultate laboratorijskih dejavnosti, ki jih opravijo izvajalci forenzičnih dejavnosti v eni državi članici, za enako zanesljive kot rezultate laboratorijskih dejavnosti, ki jih opravijo izvajalci forenzičnih dejavnosti, akreditiranih po EN ISO/IEC 17025 v vseh drugih državah članicah.

2.   V ta namen nacionalni akreditacijski organ akreditira izvajalce forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, kot skladne z EN ISO/IEC 17025.

Člen 2

Področje uporabe

Ta okvirni sklep se uporablja za laboratorijske dejavnosti, katerih rezultat so:

(a)

profil DNK; in

(b)

daktiloskopski podatki.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene tega okvirnega sklepa:

(a)

„laboratorijska dejavnost“ pomeni vse ukrepe, sprejete v laboratoriju pri lokalizaciji in pridobivanju sledi na predmetih, pa tudi pri pripravi, analizi in interpretaciji forenzičnih dokazov zaradi priprave izvedenskega mnenja ali izmenjave forenzičnih dokazov;

(b)

„rezultati laboratorijskih dejavnosti“ pomenijo vse analitične ugotovitve in z njimi neposredno povezane interpretacije;

(c)

„izvajalec forenzičnih dejavnosti“ pomeni vsako javno ali zasebno organizacijo, ki opravlja forenzične laboratorijske dejavnosti na zahtevo pristojnih organov kazenskega pregona ali pristojnih sodnih organov;

(d)

„nacionalni akreditacijski organ“ pomeni edini organ v državi članici, ki podeljuje akreditacijo v skladu s pooblastili, ki mu jih dodeli država v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008;

(e)

„profil DNK“ pomeni črkovno ali številčno kodo, ki predstavlja niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNK, tj. posebno molekularno strukturo različnih področij DNK (lokusov);

(f)

„daktiloskopski podatki“ pomenijo prstne odtise, sledi prstnih odtisov, odtise dlani, sledi odtisov dlani in template (vzorce) takšnih podob (kodirane minucije).

Člen 4

Akreditacija

Države članice zagotovijo, da je njihove izvajalce forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, akreditiral nacionalni akreditacijski organ kot skladne z EN ISO/IEC 17025.

Člen 5

Priznanje rezultatov

1.   Vsaka država članica zagotovi, da njeni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, priznajo rezultate akreditiranih izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti v drugih državah članicah, za enako zanesljive kot rezultate domačih izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, akreditiranih po EN ISO/IEC 17025.

2.   Ta okvirni sklep ne vpliva na nacionalna pravila glede sodne presoje dokazov.

Člen 6

Stroški

1.   Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi predpisi plača vse javne stroške, ki so nastali na podlagi tega okvirnega sklepa.

2.   Komisija preuči načine za zagotovitev finančne podpore iz splošnega proračuna Evropske unije za nacionalne in čeznacionalne projekte, katerih namen je prispevati k izvajanju tega okvirnega sklepa, med drugim za izmenjavo izkušenj, razširjanje znanja in preverjanje usposobljenosti.

Člen 7

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa v zvezi s profili DNK v 30. novembra 2013.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa v zvezi z daktiloskopskimi podatki v 30. novembra 2015.

3.   Države članice najkasneje do 30. maja 2016 pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila določb predpisov, ki v nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti iz tega okvirnega sklepa.

4.   Na podlagi informacij iz odstavka 3, ki jih države članice posredujejo na zahtevo, Komisija pred 1. julijem 2018 Svetu predloži poročilo o izvajanju in uporabi tega okvirnega sklepa.

5.   Svet do konca leta 2018 oceni, v kolikšnem obsegu države članice upoštevajo ta okvirni sklep.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  UL C 174, 28.7.2009, str.7.

(2)  UL C 198, 12.8.2005, str. 1.

(3)  UL L 210, 6.8.2008, str. 12.

(4)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.