7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/23


OKVIRNI SKLEP SVETA 2009/315/PNZ

z dne 26. februarja 2009

o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 31 in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije in pobude Kraljevine Belgije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija si je za cilj postavila, da evropskim državljanom zagotovi visoko raven varstva v območju svobode, varnosti in pravice. Ta cilj predpostavlja, da si pristojni organi držav članic izmenjujejo informacije iz kazenske evidence.

(2)

V skladu s sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 je Svet 29. novembra 2000 sprejel Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb na področju kazenskih zadev (2). Ta okvirni sklep prispeva k doseganju ciljev, predvidenih z ukrepom št. 3 Programa, ki poziva k uvedbi enotnega obrazca, prevedenega v vse uradne jezike Unije, ki bi bil podoben enotnemu obrazcu, oblikovanemu za schengenske organe.

(3)

V Končnem poročilu o prvi oceni medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah (3) so bile države članice pozvane, naj poenostavijo postopke posredovanja dokumentov med državami, če je potrebno z uporabo enotnih obrazcev za olajšanje medsebojne pravne pomoči.

(4)

Potreba po izboljšanju kakovosti izmenjanih informacij o obsodbah je bila določena kot prednostna naloga v Deklaraciji Evropskega sveta o boju proti terorizmu z dne 25. in 26. marca 2004 ter potrjena v Haaškem programu (4), ki ga je sprejel Evropski svet 4. in 5. novembra 2004 in ki poziva k izboljšanju izmenjave informacij iz nacionalnih registrov obsodb in prepovedi. Ti cilji se odražajo v Akcijskem načrtu za izvedbo Haaškega programa, ki sta ga 2. in 3. junija 2005 sprejela skupaj Svet in Komisija.

(5)

Za boljšo izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami so dobrodošli projekti, ki so bili zasnovani za dosego tega cilja, vključno z obstoječim projektom za medsebojno povezavo nacionalnih kazenskih evidenc. Izkušnje iz teh dejavnosti so spodbudile države članice, da še bolj okrepijo svoja prizadevanja, in so pokazale, da se je pomembno še naprej osredotočati na medsebojno izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami.

(6)

Ta okvirni sklep je odgovor na pričakovanja, ki jih je izrazil Svet dne 14. aprila 2005, po objavi Bele knjiga o izmenjavi podatkov o kazenskih obsodbah in učinku le-teh v Evropski uniji ter splošni razpravi, ki je temu sledila. Glavni cilj tega okvirnega sklepa je izboljšati izmenjavo informacij o obsodbah in o prepovedih zaradi obsodbe državljanov Evropske unije, če so bile take prepovedi naložene in vpisane v kazensko evidenco države članice izreka obsodbe.

(7)

Uporaba mehanizmov, vzpostavljenih s tem okvirnim sklepom zgolj za pošiljanje informacij glede fizičnih oseb iz kazenske evidence, ne bi smela posegati v morebitno kasnejšo širitev področja uporabe teh mehanizmov na informacije o pravnih osebah.

(8)

Informacije o obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, trenutno urejata člena 13 in 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959. Vendar pa te določbe niso več zadostne za izpolnjevanje zahtev pravosodnega sodelovanja na območju, kot je Evropska unija.

(9)

Med državami članicami bi moral ta okvirni sklep nadomestiti člen 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah. Poleg obveznosti države članice izreka obsodbe, da državi članici državljanstva sporoča informacije o obsodbah, izrečenih zoper njene državljane, ki jo ta okvirni sklep vključuje in nadalje opredeljuje, se uvaja tudi obveznost hrambe tako sporočenih informacij za države članice državljanstva, da bi lahko te države članice podale celovite odgovore na zahtevke za informacije iz drugih držav članic.

(10)

Ta okvirni sklep ne bi smel vplivati na možnost pravosodnih organov, da v skladu s členom 13 v povezavi s členom 15(3) Evropske konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah in brez poseganja v člen 6(1) Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ustanovljene z Aktom Sveta z dne 29. maja 2000 (5), neposredno zaprosijo in si pošiljajo informacije iz kazenskih evidenc.

(11)

Izboljšano kroženje informacij o obsodbah ni koristno, če države članice ne morejo upoštevati posredovanih informacij. Svet je 24. julija 2008 sprejel Okvirni sklep 2008/675/PNZ o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (6).

(12)

Glavni cilj pobude Kraljevine Belgije je bil dosežen s tem okvirnim sklepom, saj centralne organe vseh držav članic zavezuje, da v odgovoru na zahtevek zadevne osebe zahtevajo vse informacije iz kazenske evidence države članice državljanstva in da vse te informacije vključijo v svoje izpiske iz kazenske evidence. Obveščenost o obstoju obsodbe, pa tudi morebitne prepovedi zaradi obsodbe, če so bile take prepovedi naložene in vnesene v kazensko evidenco, je predpogoj za njihovo izvršitev v skladu z nacionalnim pravom države članice, v kateri namerava zadevna oseba opravljati poklicno dejavnost, povezano z nadzorom otrok. Namen mehanizma, vzpostavljenega s tem okvirnim sklepom, je med drugim zagotoviti, da oseba, obsojena za spolni delikt nad otroki, ne bi več mogla prikrivati te obsodbe ali prepovedi in tako opravljati profesionalne dejavnosti, povezane z nadzorom otrok v drugi državi članici, če je takšna obsodba vnesena v kazensko evidenco te osebe v državi članici izreka obsodbe, ali če ji je bila zaradi obsodbe naložena in v njeno kazensko evidenco vnesena prepoved.

(13)

Ta okvirni sklep določa pravila o varovanju osebnih podatkov, ki si jih pri njegovem izvajanju posredujejo države članice. Obstoječa splošna pravila o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, so dopolnjena s pravili, ki jih določa ta okvirni sklep. Poleg tega se za osebne podatke, obdelane na podlagi tega okvirnega sklepa, uporablja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. februarja 1981 o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov. Ta okvirni sklep med drugim vključuje določbe Sklepa Sveta 2005/876/PNZ z dne 21. novembra 2005 o izmenjavi podatkov iz kazenskih evidenc (7), ki omejujejo uporabe informacij, za katere je zaprosila država članica prosilka. Ta okvirni sklep dopolnjuje navedene določbe z določitvijo posebnih pravil, ki se uporabljajo, kadar država članica državljanstva informacije o obsodbi, ki jih je prejela od države članice izreka obsodbe, posreduje naprej.

(14)

Ta okvirni sklep ne spreminja obveznosti in praks, vzpostavljenih v razmerju do tretjih držav v okviru Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, v kolikor se navedeni instrument še naprej uporablja.

(15)

V skladu s Priporočilom Sveta Evrope št. R (84) 10 o kazenski evidenci in rehabilitaciji obsojenih oseb je glavni namen vzpostavitve kazenske evidence obveščanje organov, odgovornih za kazenski pravosodni sistem, o ozadju osebe, ki je v postopku, z namenom, da se sprejme individualnim okoliščinam prilagojena odločitev. Ker mora biti vsaka druga uporaba kazenske evidence, ki bi lahko ogrozila možnosti družbene rehabilitacije obsojene osebe, čim bolj omejena, se lahko uporaba informacij, posredovanih v skladu s tem okvirnim sklepom v druge namene kot za kazenske postopke, omeji v skladu z nacionalno zakonodajo zaprošene države članice in države članice prosilke.

(16)

Namen določb tega okvirnega sklepa o posredovanju informacij državi članici državljanstva za namen njihovega shranjevanja in nadaljnjega posredovanja ni uskladitev nacionalnih sistemov kazenskih evidenc držav članic. Ta okvirni sklep ne obvezuje države članice izreka obsodbe, da spremeni svoj notranji sistem kazenskih evidenc kar zadeva uporabo informacij za notranje namene.

(17)

Izboljšano kroženje informacij o obsodbah ni koristno, če država članica prejetih informacij ne razume. Medsebojno razumevanje bi lahko izboljšali z oblikovanjem „standardiziranega evropskega formata“, ki bi omogočal izmenjavo informacij v enotni elektronski obliki, ki se strojno zlahka prevedejo. Informacije o obsodbah, ki jih pošljejo države članice izreka obsodbe, bi bilo treba posredovati v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov te države članice. Svet bi moral sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje sistema za izmenjavo informacij, ki ga uvaja ta okvirni sklep.

(18)

Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji in odražena v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(19)

Ker države članice same ne morejo zadovoljivo izboljšati sistemov za posredovanje informacij o obsodbah med državami članicami in je zato potrebno usklajeno delovanje na ravni Evropske unije, ta okvirni sklep spoštuje načelo subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Skladno z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ta okvirni sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Cilj

Namen tega okvirnega sklepa je:

(a)

opredeliti načine, na katere država članica, v kateri je izrečena obsodba proti državljanu druge države članice (v nadaljnjem besedilu „država članica izreka obsodbe“), posreduje informacije o takšni obsodbi državi članici državljanstva obsojene osebe (v nadaljnjem besedilu „država članica državljanstva“);

(b)

opredeliti obveznosti hrambe za državo članico državljanstva in določiti postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

(c)

vzpostaviti okvir za informacijski sistem za izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami, ki se bo oblikoval in razvijal na podlagi tega okvirnega sklepa in prihodnjih odločitev iz člena 11(4).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem okvirnem sklepu:

(a)

„obsodba“ pomeni vsako pravnomočno odločbo kazenskega sodišča zoper fizično osebo zaradi kaznivega dejanja, kolikor se ta odločba vpiše v kazensko evidenco države članice izreka obsodbe;

(b)

„kazenski postopek“ pomeni fazo pred sojenjem, samo sojenje in izvrševanje obsodbe;

(c)

„kazenska evidenca“ pomeni nacionalni register ali registre, v katere se v skladu z nacionalnim pravom vpisujejo obsodbe.

Člen 3

Osrednji organ

1.   Za namene tega okvirnega sklepa vsaka država članica določi osrednji organ. Vendar lahko države članice za posredovanje informacij v skladu s členom 4 in za odgovore v skladu s členom 7 na zahtevke iz člena 6 določijo enega ali več osrednjih organov.

2.   Vsaka država članica obvesti generalni sekretariat Sveta in Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu z odstavkom 1. Generalni sekretariat Sveta o tem obvesti države članice in Eurojust.

Člen 4

Obveznosti države članice izreka obsodbe

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na njenem ozemlju, pri vpisu v nacionalno kazensko evidenco doda podatek o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če gre za državljana druge države članice.

2.   Vsak osrednji organ države članice izreka obsodbe v najkrajšem času obvesti osrednje organe drugih držav članic o obsodbah državljanov teh drugih držav članic, ki so bile izrečene na njegovem ozemlju in ki so bile vpisane v kazensko evidenco.

Kadar je znano, da je obsojena oseba državljan več držav članic, se ustrezne informacije pošljejo vsaki od teh držav članic, tudi če je obsojena oseba državljan države članice, na ozemlju katere je bil obsojen.

3.   Osrednji organ države članice izreka obsodbe nemudoma pošlje osrednjemu organu države članice državljanstva informacije o naknadni spremembi ali izbrisu informacij iz kazenske evidence.

4.   Država članica, ki je zagotovila informacije v skladu z odstavki 2 in 3, osrednjemu organu države članice državljanstva na njegov zahtevek glede posameznega primera pošlje kopijo obsodb in naknadnih ukrepov ter vse druge ustrezne informacije, da slednji lahko presodi, ali je potrebno ukrepanje na nacionalni ravni.

Člen 5

Obveznosti države članice državljanstva

1.   Osrednji organ države članice državljanstva v skladu s členom 11(1) in (2) za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7 hrani vse informacije, posredovane na podlagi člena 4(2) in (3).

2.   Kakršna koli sprememba ali izbris informacij, posredovanih v skladu s členom 4(3), povzroči enako spremembo ali izbris s strani države članice državljanstva v zvezi z informacijami, shranjenimi v skladu z odstavkom 1 tega člena za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7.

3.   Za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7 lahko država članica državljanstva uporablja samo informacije, ki so posodobljene v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Člen 6

Zahtevek za informacije o obsodbah

1.   Kadar se zahtevajo informacije iz kazenske evidence države članice zaradi kazenskega postopka zoper osebo ali za druge namene kot za kazenski postopek, lahko osrednji organ države članice v skladu z nacionalnim pravom osrednjemu organu druge države članice pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence.

2.   Kadar oseba zahteva informacije o svoji lastni kazenski evidenci, lahko osrednji organ države članice, v kateri se ta zahtevek vloži, v skladu z nacionalnim pravom pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence osrednjemu organu druge države članice, pod pogojem, da zadevna oseba ima ali je imela stalno prebivališče ali da je ali je bila državljan države članice prosilke ali zaprošene države članice.

3.   Kadar oseba, po tem, ko poteče rok iz člena 11(7), pri osrednjem organu države članice, ki ni država članica državljanstva, vloži zahtevek za informacije o svoji lastni kazenski evidenci, osrednji organ države članice, v kateri je bil zahtevek vložen, pošlje osrednjemu organu države članice državljanstva zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence, da bi se te informacije in podatke lahko vključilo v izpis, ki ga je treba predložiti zadevni osebi.

4.   Pri pošiljanju zahtevkov za informacije iz kazenske evidence s strani osrednjega organa države članice se uporabi obrazec, določen v Prilogi.

Člen 7

Odgovor na zahtevek za informacije o obsodbah

1.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za namene kazenskega postopka, ta organ pošlje osrednjemu organu države članice prosilke informacije o:

(a)

obsodbah, izrečenih v državi članici državljanstva, ki so vpisane v kazensko evidenco;

(b)

obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so mu bile z uporabo člena 4 posredovane po 27. aprilu 2012 in ki so bile shranjene v skladu s členom 5(1) in (2);

(c)

obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so mu bile posredovane do 27. aprila 2012 in so bile vpisane v kazensko evidenco;

(d)

obsodbah, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v kazensko evidenco.

2.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za druge namene kot za kazenski postopek, ta osrednji organ glede obsodb, izrečenih v državi članici državljanstva, in obsodb, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v njegovo kazensko evidenco, odgovori v skladu z nacionalnim pravom.

Glede informacij o obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so bile posredovane državi članici državljanstva, pošlje osrednji organ slednje države članice v skladu s svojim nacionalnim pravom državi članici prosilki informacije, ki so bile shranjene v skladu s členom 5(1) in (2), ter informacije, ki so bile posredovane temu osrednjemu organu do 27. aprila 2012 in so bile vnesene v njegovo kazensko evidenco.

Kadar se informacije posredujejo v skladu s členom 4, lahko osrednji organ države članice izreka obsodbe obvesti osrednji organ države članice državljanstva, da informacij o obsodbah, izrečenih v državi članici izreka obsodbe, ki jih je posredoval osrednjemu organu države članice državljanstva, ni mogoče posredovati naprej v nobene druge namene kot za kazenski postopek. V tem primeru osrednji organ države članice državljanstva v zvezi s takšnimi obsodbami obvesti državo članico prosilko, katera država članica je sporočila takšne informacije, tako da država članica prosilka lahko pošlje zahtevek neposredno državi članici izreka obsodbe in na ta način pridobi informacije o teh obsodbah.

3.   Kadar tretja država pri osrednjem organu države članice državljanstva zaprosi za informacije iz kazenske evidence, lahko država članica državljanstva v zvezi z obsodbami, posredovanimi s strani druge države članice, odgovori le v okviru omejitev, ki se uporabljajo za posredovanje informacij drugim državam članicam v skladu z določbami odstavkov 1 in 2.

4.   Kadar se pri osrednjem organu države članice, ki ni država članica državljanstva, v skladu s členom 6 zaprosi za informacije iz kazenske evidence, zaprošena država članica posreduje informacije o obsodbah, izrečenih v državi članici zaprošene države članice, in o obsodbah, izrečenih zoper državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, iz svoje kazenske evidence v enakem obsegu, kot je predvideno v členu 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

5.   Za odgovor se uporabi obrazec iz Priloge. Obrazcu se priloži seznam obsodb v skladu z nacionalnim pravom.

Člen 8

Roki za odgovor

1.   Osrednji organ zaprošene države članice pošlje odgovore na zahtevke iz člena 6(1) osrednjemu organu države članice prosilke takoj, v vsakem primeru pa v roku, ki ne presega deset delovnih dni od dneva prejema zahtevka, in sicer na obrazcu iz Priloge in v skladu s svojim nacionalnim pravom, pravili in prakso.

Kadar zaprošena država članica za identifikacijo osebe, na katero se nanaša zahtevek, potrebuje dodatne informacije, se takoj posvetuje z državo članico prosilko, da bi lahko zagotovila odgovor v desetih delovnih dneh od dneva prejema zahtevanih dodatnih informacij.

2.   Odgovor na zahtevek iz člena 6(2) se pošlje v dvajsetih delovnih dneh od dneva prejema zahtevka.

Člen 9

Pogoji za uporabo osebnih podatkov

1.   Osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(1) in (4) za namene kazenskega postopka, lahko država članica prosilka uporabi samo za namene kazenskega postopka, za katerega so bili zahtevani v skladu z obrazcem iz Priloge.

2.   Osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(2) in (4) v druge namene kot za kazenski postopek, lahko država članica prosilka v skladu s svojim nacionalnim pravom uporabi samo za namene, za katere so bili zahtevani, in v okvirih, ki jih je v obrazcu iz Priloge določila zaprošena država članica.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko država članica prosilka uporabi osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in (4), za preprečitev neposredne in resne nevarnosti za javno varnost.

4.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da za osebne podatke, ki so jih prejele od druge države članice na podlagi člena 4, v primeru posredovanja tretji državi pa v skladu s členom 7(3), veljajo iste omejitve glede uporabe kot za državo članico prosilko v skladu z odstavkom 2 tega člena. Države članice določijo, da v primeru, če se osebni podatki posredujejo tretji državi za namene kazenskega postopka, lahko slednja te podatke uporabi le za namene kazenskega postopka.

5.   Ta člen se ne uporablja za osebne podatke, ki jih država članica pridobi v skladu s tem okvirnim sklepom in ki izvirajo iz te države članice.

Člen 10

Jeziki

Pri predložitvi zahtevka iz člena 6(1) država članica prosilka zaprošeni državi članici posreduje obrazec iz Priloge v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov zaprošene države članice.

Zaprošena država članica odgovori bodisi v enem od svojih uradnih jezikov bodisi v drugem jeziku, ki ga sprejemata obe državi članici.

Vsaka država članica lahko ob sprejetju tega okvirnega sklepa ali kasneje v izjavi, ki jo pošlje generalnemu sekretariatu Sveta, navede uradne jezike institucij Evropske unije, ki jih sprejema. Generalni sekretariat Sveta s temi informacijami seznani države članice.

Člen 11

Format in drugi načini organiziranja in olajševanja izmenjave informacij o obsodbah

1.   Pri posredovanju informacij v skladu s členom 4(2) in (3) posreduje osrednji organ države članice izreka obsodbe naslednje informacije:

(a)

informacije, ki se vedno posredujejo, razen če v posameznih primerih tovrstne informacije osrednjemu organi niso znane (obvezne informacije):

(i)

informacije o obsojeni osebi (polno ime, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), spol, državljanstvo in – če je ustrezno – prejšnje(-a) ime(-na));

(ii)

informacije o vrsti obsodbe (datum obsodbe, naziv sodišča, datum, ko je odločba postala pravnomočna);

(iii)

informacije o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba (datum kaznivega dejanja, na katerem temelji obsodba, ime ali pravna kvalifikacija kaznivega dejanja ter sklicevanje na veljavne pravne določbe), in

(iv)

informacije o vsebini obsodbe (predvsem kazen in morebitne spremljevalne kazni, varnostne ukrepe ter kasnejše odločbe o spremembi izvrševanja kazni);

(b)

informacije, ki se posredujejo, če so vneseni v kazensko evidenco (neobvezne informacije):

(i)

imena staršev obsojene osebe;

(ii)

referenčna številka obsodbe;

(iii)

kraj kaznivega dejanja in

(iv)

prepovedi, ki izhajajo iz obsodbe;

(c)

informacije, ki se posredujejo, če so osrednjemu organu na voljo (dodatne informacije):

(i)

matična številka obsojene osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta;

(ii)

prstni odtisi, ki so bili odvzeti tej osebi, in

(iii)

psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če je ustrezno.

Poleg tega osrednji organ lahko pošlje katere koli druge informacije o kazenskih obsodbah, če so vnesene v kazensko evidenco.

2.   Osrednji organ države članice državljanstva shrani vse vrste informacij, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1, ki jih je prejel v skladu s členom 5(1) za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7. Za isti namen lahko shrani vse vrste informacij, navedene v točki (c) prvega pododstavka odstavka 1 in v drugem pododstavku odstavka 1.

3.   Osrednji organi držav članic, ki niso poslale obvestila iz odstavka 6, do poteka roka iz odstavka 7 posredujejo vse informacije v skladu s členom 4, zahtevke v skladu s členom 6, odgovore v skladu s členom 7 ter druge ustrezne informacije na kakršen koli način, ki omogoča pisno sled, in pod pogoji, ki osrednjemu organu države članice prejemnice omogočajo ugotovitev njihove pristnosti.

Po poteku roka iz odstavka 7 osrednji organi držav članic posredujejo tovrstne informacije elektronsko, in sicer v standardiziranem formatu.

4.   Format iz odstavka 3 ter vse druge načine organiziranja in olajševanja izmenjave informacij o obsodbah med nacionalnimi organi držav članic določi Svet najpozneje do 27. aprila 2012 v skladu z ustreznimi postopki iz Pogodbe o Evropski uniji.

Drugi načini vključujejo:

(a)

opredelitev vseh načinov, ki olajšujejo razumevanje posredovanih informacij in njihovo avtomatsko prevajanje;

(b)

opredelitev načinov elektronske izmenjave informacij, zlasti glede tehničnih standardov, ki jih je treba uporabiti, in po potrebi postopkov za izmenjavo, ki naj se uporabljajo;

(c)

morebitne prilagoditve obrazca iz Priloge.

5.   Če način posredovanja iz odstavkov 3 in 4 ni na voljo, se za celotno obdobje nerazpoložljivosti uporablja prvi pododstavek odstavka 3.

6.   Vse države članice izvedejo potrebne tehnične prilagoditve, ki jim bodo omogočile, da lahko uporabljajo standardizirani format in ga elektronsko posredujejo drugim državam članicam. Države članice Svet obvestijo o datumu, od katerega so sposobne izvajati take prenose.

7.   Države članice tehnične prilagoditve iz odstavka 6 izvedejo najkasneje v treh letih od sprejetja formata in načinov za elektronsko izmenjavo informacij o obsodbah.

Člen 12

Razmerje do drugih pravnih instrumentov

1.   V odnosih med državami članicami ta okvirni sklep dopolnjuje določbe člena 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in njenih dodatnih protokolov z dne 17. marca 1978 in 8. novembra 2001 ter Konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije in njen protokol z dne 16. oktobra 2001 (8).

2.   Za namene tega okvirnega sklepa se države članice odpovedujejo pravici, da se v medsebojnih razmerjih sklicujejo na svoje pridržke glede člena 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

3.   Ta okvirni sklep v razmerjih med državami članicami, ki so sprejele ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, in najpozneje z učinkom od 27. aprila 2012 nadomešča določbe člena 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, kakor je bila dopolnjena s členom 4 njenega dodatnega protokola z dne 17. marca 1978, brez poseganja v njihovo uporabo v razmerjih med državami članicami in tretjimi državami.

4.   Sklep 2005/876/PNZ se razveljavi.

5.   Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo ugodnejših določb iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov med državami članicami.

Člen 13

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa, do 27. aprila 2012.

2.   Države članice sporočijo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila določb predpisov, ki v nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti iz tega okvirnega sklepa.

3.   Na osnovi teh informacij Komisija do 27. aprila 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi tega okvirnega sklepa, po potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

I. LANGER


(1)  Mnenje z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 12, 15.1.2001, str. 10.

(3)  UL C 216, 1.8.2001, str. 14.

(4)  UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(5)  UL C 197, 12.7.2000, str. 3.

(6)  UL L 220, 15.8.2008, str. 32.

(7)  UL L 322, 9.12.2005, str. 33.

(8)  UL C 326, 21.11.2001, str. 1.


PRILOGA

Obrazec iz členov 6, 7, 8, 9 in 10 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami

Zahtevek za informacije iz kazenske evidence

Pri izpolnjevanju tega obrazca je državam članicam v pomoč postopkovni priročnik

(a)

Informacije o državi članici prosilki:

Država članica:

Osrednji organ(-i):

Kontaktna oseba:

Telefon (s klicno kodo):

Telefaks (s klicno kodo):

Naslov e-pošte:

Poštni naslov:

Referenčna številka zadeve, kadar je poznana:

(b)

Informacije o identiteti osebe, ki jo zahtevek zadeva (1):

Polno ime (imena in vsi priimki):

Prejšnja imena:

Psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če obstaja(-jo):

Spol: M  Ž 

Državljanstvo:

Datum rojstva (s številkami: dd/mm/llll):

Kraj rojstva (mesto in država):

Ime očeta:

Ime matere:

Stalno prebivališče ali znan naslov:

Matična številka osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta:

Prstni odtisi:

Drugi razpoložljivi identifikacijski podatki:

(c)

Namen zahtevka:

Označite ustrezno okence:

(1)

kazenski postopek (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče postopek, in referenčno številko zadeve, če je na voljo) …

(2)

zahtevek izven kazenskega postopka (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče postopek, in referenčno številko zadeve, če je na voljo, ter označite ustrezno okence):

(i)

zahtevek pravosodnega organa…

(ii)

zahtevek pristojnega upravnega organa…

(iii)

zahtevek zadevne osebe za informacije o lastni kazenski evidenci…

Namen, za katerega se zahtevajo informacije:

Organ prosilec:

Zadevna oseba ni privolila v razkritje informacij (če se je zadevno osebo zaprosilo za privolitev v skladu z zakonodajo države članice prosilke).

Kontaktna oseba, če so potrebne dodatne informacije:

Ime:

Telefon:

Naslov e-pošte:

Druge informacije (na primer nujnost zahtevka ipd.):

Odgovor na zahtevek

Informacije o zadevni osebi

Označite ustrezno okence

Spodaj podpisani organ potrjuje, da:

v kazenski evidenci zadevne osebe ni nobenih informacij o obsodbi

v kazenski evidenci zadevne osebe so informacije o obsodbah; priložen je seznam obsodb

v kazenski evidenci zadevne osebe so druge informacije; te informacije so priložene (neobvezno)

v kazenski evidenci zadevne osebe so informacije o obsodbah, vendar je država članica izreka obsodbe sporočila, da se informacij o teh obsodbah ne sme posredovati za nobene druge namene, razen za kazenski postopek. Zahtevek za več informacij se lahko pošlje neposredno … (navedite državo članico izreka obsodbe)

v skladu z zakonodajo zaprošene države članice ni možno obravnavati zahtevkov, vloženih zaradi drugega namena kot zaradi kazenskega postopka.

Kontaktna oseba, če so potrebne dodatne informacije:

Ime:

Telefon:

Naslov e-pošte:

Druge informacije (omejitev uporabe informacij za zahtevke izven okvira kazenskega postopka):

Prosimo, navedite število priloženih strani:

V

dne

Podpis in uradni žig (če je ustrezno):

Priimek in položaj/organizacija:

Če je ustrezno, prosimo, da priložite seznam obsodb in vse skupaj pošljite državi članici prosilki. Obrazca in seznama obsodb ni treba prevajati v jezik države članice prosilke.


(1)  Za lažjo identifikacijo osebe je treba vpisati čim več informacij.