20.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/45


SKUPNI UKREP SVETA 2009/769/SZVP

z dne 19. oktobra 2009

o spremembah Skupnega ukrepa Sveta 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo) (1).

(2)

Svet je 23. junija 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/485/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2007/405/SZVP do 30. junija 2009.

(3)

Svet je 15. junija 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/466/SZVP (3) o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2007/405/SZVP do 30. junija 2010. Skupni ukrep 2009/466/SZVP določa, da Svet določi nov finančni referenčni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. novembra 2009 do 30. junija 2010.

(4)

Potrebno je prenovljeno in okrepljeno prizadevanje za boj proti spolnemu nasilju in nekaznovanju v Demokratični republiki Kongo, zlasti v njeni vzhodni regiji. V ta namen je treba sprejeti določbe, na podlagi katerih misija napoti specializirano osebje za okrepitev boja proti spolnemu nasilju in nekaznovanju.

(5)

Mandat te misije se izvaja v varnostnih razmerah, ki se lahko poslabšajo in ki lahko škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), kot so opredeljeni v členu 11 Pogodbe.

(6)

Skupni ukrep 2007/405/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2007/405/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Misija bo podpirala RVS na področju policije in njene povezave s pravosodjem. EUPOL RD Congo s spremljanjem, usmerjanjem in svetovanjem ter s poudarjanjem strateške razsežnosti:

prispeva k reformi in preoblikovanju kongovske nacionalne policije (KNP) s podpiranjem vzpostavitve obstojne, profesionalne in večetnične/vključujoče policije ter ob upoštevanju pomena bližinske policije v celotni državi, ob polnem sodelovanju kongovskih organov v tem procesu;

prispeva k izboljšanju sodelovanja med policijo in sistemom kazenskega pravosodja v širšem smislu;

na celovit način prispeva k zagotovitvi skladnosti vseh prizadevanj na področju RVS, tudi s podporo boja proti spolnemu nasilju in nekaznovanju;

deluje v tesni povezavi z EUSEC RD Congo in projekti Komisije ter usklajuje svoje delovanje z drugimi mednarodnimi prizadevanji na področju reforme policije in kazenskega pravosodja;

prispeva k policijskem vidiku, vidikom enakopravnosti spolov, človekovih pravic in otrok v oboroženih spopadih mirovnega procesa na vzhodu DRK ter predvsem k njegovi povezanosti z reformnim procesom KNP.“;

2.

v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„2.   Misija ima za ugotavljanje in izvajanje projektov projektno celico. Misija svetuje državam članicam in tretjim državam ter pod nadzorom držav članic in tretjih držav usklajuje in olajšuje izvajanje projektov na interesnih in podpornih področjih misije.“;

3.

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Misija bo stalno prisotna v Gomi in Bukavu na vzhodu DRK, tako da bo lahko nudila pomoč in strokovno znanje stabilizacijskemu procesu na vzhodu DRK. V Gomo in Bukavu se napoti dodatno specializirano osebje na področju kazenskih preiskav, vključno z bojem proti spolnemu nasilju in nekaznovanju, vendar njihova pristojnost zajema celotno ozemlje DRK, njihovo mesto opravljanja delovnih nalog pa se lahko spreminja v skladu s spremembami lokalnih razmer in varnostnih pogojev. Osebje je neposredno podrejeno namestniku vodje misije, ki vodi operacije.“;

4.

v členu 3(3) se doda naslednja alinea:

„(g)

strokovnjake, dodeljene za kazenske preiskave, vključno z bojem proti spolnemu nasilju.“;

5.

v členu 9(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. novembra 2009 do 30. junija 2010, je 5 150 000 EUR.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 19. oktobra 2009

Za Svet

Predsednik

E. ERLANDSSON


(1)  UL L 151, 13.6.2007, str. 46.

(2)  UL L 164, 25.6.2008, str. 44.

(3)  UL L 151, 16.6.2009, str. 40.