17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/53


SKUPNI UKREP SVETA 2009/133/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/121/SZVP (1), s katerim je g. Petra SEMNEBYJA imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz.

(2)

Svet je 18. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/132/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/132/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(4)

Posebni predstavnik Evropske unije bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G.Petru Semnebyju se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

1.   Naloge PPEU temeljijo na političnih ciljih EU v Zakavkazju. Ti cilji vključujejo:

(a)

pomoč Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji pri izvajanju političnih in gospodarskih reform, zlasti na področjih pravne države, demokratizacije, človekovih pravic, dobrega vodenja, razvoja in odpravljanja revščine;

(b)

preprečevanje konfliktov na tem območju v skladu z obstoječimi mehanizmi, prispevati k mirnemu reševanju konfliktov, vključno z zavzemanjem za vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb;

(c)

konstruktivno sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(d)

spodbujanje in podpora nadaljnjemu sodelovanju med državami v regiji, zlasti med državami Zakavkazja, vključno s sodelovanjem pri gospodarskih vprašanjih ter vprašanjih energije in transporta;

(e)

povečanje učinkovitosti in vidnosti Evropske unije v tej regiji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v tej regiji.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

razvijati stike z vladami, parlamenti, sodno oblastjo in civilno družbo v regiji;

(b)

spodbujati Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo k sodelovanju pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa, kot so grožnje skupni varnosti, boj proti terorizmu, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu;

(c)

prispevati k preprečevanju konfliktov in pomagati pri ustvarjanju ugodnih razmer za reševanje konfliktov, vključno s priporočili za ukrepe, povezane s civilno družbo in sanacijo ozemelj, brez poseganja v pristojnosti Komisije, ki izhajajo iz Pogodbe ES;

(d)

prispevati k reševanju konfliktov in lažji uveljavitvi takšnih rešitev ob tesnem sodelovanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov in njegovim posebnim predstavnikom za Gruzijo, skupino prijateljstva generalnega sekretarja Združenih narodov z Gruzijo, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter njeno skupino iz Minska in mehanizmom za reševanje konfliktov v Južni Osetiji;

(e)

zagotavljati politično vodstvo vodji nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia);

(f)

krepiti dialog Evropske unije z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(g)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do Zakavkazja;

(h)

prek podporne skupine pa:

pripraviti poročila o razmerah na meji in redne ocene teh razmer za Evropsko unijo;

pripomoči h krepitvi zaupanja med Gruzijo in Rusko federacijo in s tem zagotavljati učinkovito sodelovanje in povezanost z vsemi zadevnimi akterji;

vzpostaviti ustrezne stike v nemirnih regijah, da bi skupina v okviru mandata, o katerem se bodo dogovorili z gruzijsko vlado in po posvetovanju z vsemi udeleženimi stranmi, lahko prispevala h krepitvi zaupanja ter ocenila mejna vprašanja v teh regijah (operativne dejavnosti na mestu samem v Abhaziji in Južni Osetiji so izključene);

pomagati gruzijski obmejni policiji in drugim pristojnim vladnim institucijam v Tbilisiju pri pripravi celovite strategije integriranega varovanja meja;

sodelovati z gruzijskimi organi za izboljšanje stikov med Tbilisijem in mejo, vključno z mentorstvom. To se doseže s tesnim sodelovanjem z vsemi ravnmi strukture poveljevanja med Tbilisijem in mejo (operativne dejavnosti na mestu samem v Abhaziji in Južni Osetiji so izključene);

(i)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem razvoja dogodkov v zvezi s tem in odzivanjem nanj.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 2 510 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom, ki mu pomaga GS/VP, in v celoti sodeluje s Komisijo. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice EU.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse ukrepe za varnost vsega osebja v njegovi neposredni pristojnosti, ki so v razumnih mejah izvedljivi, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni zunaj Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na stopnje tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa se redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU si prizadeva za splošno politično usklajevanje na ravni EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za uresničitev političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji, zlasti z dejavnostmi PPEU za krizo v Gruziji, ob upoštevanju posebnih ciljev mandata PPEU za krizo v Gruziji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodji nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) zagotavlja politično vodstvo. PPEU in poveljnik civilne operacije se med sabo po potrebi posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predstavi poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvajanju nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 14.

(2)  UL L 43, 19.2.2008, str. 30.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.