19.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/90


SKLEP SVETA 2009/981/SZVP

z dne 18. decembra 2009

o spremembi Skupnega stališča 2006/318/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/318/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (1).

(2)

Ni več razlogov, da bi bila določena oseba še naprej vključena na seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporablja Skupno stališče 2006/318/SZVP –

SKLENIL:

Člen 1

Oseba, navedena v Prilogi k temu sklepu, se črta s seznama iz Priloge II k Skupnemu stališču 2006/318/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2009

Za Svet

Predsednica

Å. TORSTENSSON


(1)  UL L 116, 29.4.2006, str. 77.


PRILOGA

OSEBA IZ ČLENA 1

#

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

(vključno z ministrstvom)

Spol (M/Ž)

E7c

Aung Khaing Moe

Sin Myo Myinta, d.r. 25.6.1967

(verjetno se trenutno nahaja v Združenem kraljestvu; odšel pred vključitvijo na seznam)

M