20.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. oktobra 2009

o vzpostavitvi ukrepov za pospeševanje uporabe postopkov po elektronski poti s pomočjo „enotnih kontaktnih točk“ po Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7806)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/767/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (1) in zlasti člena 8(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Obveznosti upravne poenostavitve, ki jih državam članicam nalaga poglavje II Direktive 2006/123/ES, zlasti člena 5 in 8 tega poglavja, vključujejo obveznost poenostavitve postopkov in formalnosti, ki veljajo za začetek opravljanja in opravljanje storitvene dejavnosti, in obveznost zagotovitve, da lahko te postopke in formalnosti ponudniki storitev opravijo enostavno na daljavo in po elektronski poti s pomočjo „enotnih kontaktnih točk“.

(2)

Zaključek postopkov in formalnosti s pomočjo „enotnih kontaktnih točk“ mora biti mogoč čezmejno med državami članicami, kot to določa člen 8 Direktive 2006/123/ES.

(3)

Za izpolnjevanje obveznosti poenostavitve postopkov in formalnosti ter za pospeševanje čezmejne uporabe „enotnih kontaktnih točk“ morajo postopki po elektronski poti temeljiti na enostavnih rešitvah, vključno z uporabo elektronskih podpisov. V primerih, ko se po ustrezni oceni tveganja konkretnih postopkov in formalnosti šteje, da je potrebna visoka raven varnosti ali enakovrednost z lastnoročnim podpisom, se lahko od ponudnikov storitev za določene postopke in formalnosti zahtevajo napredni elektronski podpisi, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu, z napravo za varno tvorjenje podpisa ali brez nje.

(4)

Okvir Skupnosti za elektronski podpis je bil vzpostavljen z Direktivo 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (2). Da se pospeši učinkovita čezmejna uporaba naprednih elektronskih podpisov, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu, je treba povečati zaupanje v te elektronske podpise, ne glede na državo članico, v kateri ima podpisnik ali overitelj, ki izda kvalificirano potrdilo, sedež. To je mogoče doseči tako, da so informacije, potrebne za preverjanje elektronskih podpisov, lažje dosegljive v zanesljivi obliki, zlasti informacije v zvezi z overitelji, ki so nadzorovani/akreditirani v državi članici, in v zvezi s storitvami, ki jih nudijo.

(5)

Treba je zagotoviti, da države članice s pomočjo skupnega modela omogočijo javni dostop do teh informacij, da se pospeši njihova uporaba in zagotovi ustrezna raven podrobnosti, ki prejemnikom omogoča potrjevanje elektronskega podpisa –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uporaba in sprejem elektronskih podpisov

1.   Če je to upravičeno na podlagi ustrezne ocene povezanega tveganja in je v skladu s členom 5(1) in (3) Direktive 2006/123/ES, lahko države članice zahtevajo, da ponudnik storitev za dokončanje določenih postopkov in formalnosti s pomočjo enotnih kontaktnih točk po členu 8 Direktive 2006/123/ES uporabi napredne elektronske podpise, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu, z napravo za varno tvorjenje podpisa ali brez nje, kot je to določeno in urejeno z Direktivo 1999/93/ES.

2.   Države članice sprejmejo vsak napredni elektronski podpis, ki temelji na kvalificiranem potrdilu, z napravo za varno tvorjenje podpisa ali brez nje, za dokončanje postopkov in formalnosti iz odstavka 1, brez poseganja v možnost držav članic, da omejijo ta sprejem na napredne elektronske podpise, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu in so oblikovani z napravo za varno tvorjenje podpisa, če je to v skladu z oceno tveganja iz odstavka 1.

3.   Države članice sprejem naprednih elektronskih podpisov, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu, z napravo za varno tvorjenje podpisa ali brez nje, ne pogojujejo z zahtevami, ki ovirajo takšno uporabo postopkov s strani ponudnikov storitev po elektronski poti s pomočjo enotnih kontaktnih točk.

4.   Odstavek 2 državam članicam ne preprečuje sprejema elektronskih podpisov, ki niso napredni elektronski podpisi, ki temeljijo na kvalificiranem potrdilu, z napravo za varno tvorjenje podpisa ali brez nje.

Člen 2

Vzpostavitev, vzdrževanje in objava zanesljivih seznamov

1.   Vsaka država članica v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge vzpostavi, vzdržuje in objavi „zanesljiv seznam“, ki vsebuje minimalne informacije v zvezi z overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila javnosti ter so nadzorovani in akreditirani s strani države.

2.   Države članice v skladu s specifikacijami, določenimi v Prilogi, vzpostavijo in objavijo vsaj zanesljiv seznam v čitljivi obliki.

3.   Države članice Komisiji sporočijo, kateri organ je odgovoren za vzpostavitev, vzdrževanje in objavo zanesljivega seznama, kje je zanesljivi seznam objavljen in vse njegove spremembe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati 28. decembra 2009.

Člen 4

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. oktobra 2009

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

(2)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.