30.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. septembra 2009

o določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 6910)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/720/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (1) in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11(2) Uredbe (ES) št. 1104/2008 določa, da države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo ter ob podpori Francije in Komisije preidejo z N.SIS na N.SIS II najpozneje do 30. septembra 2009. Ta datum se lahko po potrebi spremeni po postopku, določenem v členu 17(2) navedene uredbe.

(2)

Težave, ugotovljene med preskušanjem SIS II, so povzročile zamude pri izvajanju dejavnosti iz Uredbe (ES) št. 1104/2008. V sklepih Sveta z dne 26. in 27. februarja 2009 je navedeno, da glede na čas, ki je potreben za razrešitev odprtih vprašanj, rok za migracijo s SIS 1+ na SIS II, določen za september 2009, ni več realističen.

(3)

Glede na zamudo pri migraciji s SIS 1+ na SIS II je treba novi datum za dokončanje migracije določiti tako, da sovpada s prenehanjem veljavnosti Uredbe (ES) št. 1104/2008, tako da se lahko dejavnosti za začetek delovanja SIS II do takrat nadaljujejo.

(4)

V skladu s členom 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi ES, Danska ni sodelovala pri sprejetju Uredbe (ES) št. 1104/2008, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Glede na to, da Uredba (ES) št. 1104/2008 pomeni razvoj schengenskega pravnega reda na podlagi določb naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, pa je Danska v skladu s členom 5 Protokola z dopisom uradno sporočila, da je ta pravni red prenesla v svojo nacionalno zakonodajo. Danska je tako v skladu z mednarodnim pravom zavezana izvajati to odločbo.

(5)

Ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja. Ta odločba zato ne sme biti naslovljena na Združeno kraljestvo.

(6)

Ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ta odločba zato ne sme biti naslovljena na Irsko.

(7)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), kar spada v področje iz točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (5) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(8)

Kar zadeva Švico, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kar spada v področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (6) o sklenitvi Sporazuma v imenu Evropske skupnosti.

(9)

Kar zadeva Lihtenštajn, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kar spada v področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7).

(10)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51 Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter navedenega v členu 17(1) Uredbe (ES) št. 1104/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo ter ob podpori Francije in Komisije dokončajo migracijo z N.SIS na N.SIS II do datuma prenehanja veljavnosti Uredbe (ES) št. 1104/2008.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 17. septembra 2009

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 299, 8.11.2008, str. 1.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(6)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(7)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(8)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.