1.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/63


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. julija 2009

o ustanovitvi Skupine na visoki ravni za upravljanje za SafeSeaNet

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 5924)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/584/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (1) ter zlasti točke 2.2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v sodelovanju z državami članicami na politični ravni odgovorna za upravljanje in razvoj osrednjega sistema SafeSeaNet ter za nadzor nad sistemom SafeSeaNet.

(2)

Točka 2.2 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES določa, da Komisija ustanovi skupino na visoki ravni za upravljanje, ki Komisiji pomaga pri upravljanju sistema SafeSeaNet.

(3)

Zato je treba ustanoviti Skupino na visoki ravni za upravljanje ter opredeliti njene naloge in sestavo.

(4)

Skupino na visoki ravni za upravljanje morajo sestavljati predstavniki držav članic in Komisije.

(5)

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je v skladu z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) v sodelovanju z državami članicami in Komisijo odgovorna za tehnično izvajanje sistema SafeSeaNet; zato bi morala tesno sodelovati v delu Skupine na visoki ravni za upravljanje.

(6)

Potrebno je tudi obravnavati strateška vprašanja v zvezi s prihodnjim razvojem sistema SafeSeaNet, pri čemer se zlasti upoštevajo cilji celostne pomorske politike Evropske unije in cilji evropske politike za pomorski promet do leta 2018, kot so opredeljeni v Sporočilu Komisije o strateških ciljih in priporočilih za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (3).

SKLENILA:

Člen 1

Skupina na visoki ravni za upravljanje za SafeSeaNet

Ustanovi se Skupina na visoki ravni za upravljanje za SafeSeaNet, v nadaljnjem besedilu „skupina“.

Člen 2

Naloge

Komisija se lahko posvetuje s skupino glede vseh zadev v zvezi s sedanjim in prihodnjim razvojem sistema SafeSeaNet, vključno z njegovim prispevkom k pomorskemu nadzoru s celostnega vidika.

Naloge skupine so:

(a)

dajati priporočila za izboljšanje učinkovitosti in varnosti SafeSeaNeta;

(b)

ustrezno usmerjati razvoj SafeSeaNeta;

(c)

pomagati Komisiji pri pregledu delovanja SafeSeaNeta;

(d)

odobriti dokument o nadzoru vmesnika in funkcij iz točke 2.3 Priloge III k Direktivi 2002/59/ES in njegove poznejše spremembe.

Člen 3

Člani – imenovanje

1.   Skupino sestavljajo po en predstavnik na državo članico in predstavnik Komisije.

2.   Države članice imenujejo svoje predstavnike in njihove namestnike v skupini, in sicer za mandat 3 let, ki se lahko podaljša. Ti predstavniki in namestniki so visoki uradniki.

3.   Člani skupine, ki jih imenuje Komisija, so visoki uradniki.

4.   Predstavnik Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) se sestankov udeležuje kot opazovalec. EMSA je zastopana na visoki ravni.

5.   Predstavniki članic Evropskega gospodarskega prostora se lahko sestankov udeležujejo kot opazovalci.

6.   Svoje dolžnosti opravljajo, dokler niso zamenjani ali se jim ne izteče mandat.

7.   Člane, ki ne morejo več učinkovito sodelovati v razpravah skupine ali ki odstopijo, je mogoče zamenjati.

Člen 4

Delovanje

1.   Skupini predseduje predstavnik Komisije.

2.   V dogovoru s Komisijo se lahko ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog, ki jih določi skupina. Take podskupine se razpustijo takoj, ko opravijo svoje naloge.

3.   Predstavnik Komisije, ki predseduje skupini, lahko prosi strokovnjake s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega reda, da sodelujejo v razpravah skupine ali podskupine, če je to koristno in/ali potrebno.

4.   Člani ne smejo razkrivati informacij, ki jih dobijo pri sodelovanju v razpravah skupine ali podskupine, če se te informacije po mnenju Komisije nanašajo na zaupne zadeve.

5.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Naloge sekretariata skupine opravlja Komisija.

6.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija lahko objavi kakršen koli povzetek, sklepno ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument skupine.

Člen 5

Stroški sestankov

Komisija povrne potne stroške in, kadar je to primerno, dnevnice članov, strokovnjakov in opazovalcev, povezane z dejavnostmi skupine, v skladu s pravili Komisije o nadomestilih za strokovnjake.

Člani za opravljanje storitev dejavnosti ne dobijo plačila.

Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna, ki ga pristojne službe Komisije dodelijo skupini.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 208, 5.8.2002, str. 10.

(2)  UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(3)  COM(2009) 8 konč.