29.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/87


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. julija 2009

o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti tissue papirju za higienske namene uporabe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4596)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/568/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 se znak Skupnosti za okolje lahko podeli proizvodu z značilnostmi, ki mu omogočajo, da znatno prispeva k izboljšanju glede ključnih okoljskih vidikov.

(2)

V Uredbi (ES) št. 1980/2000 je določeno, da se posebna merila za podelitev znaka za okolje, oblikovana na podlagi meril, ki jih pripravi Odbor Evropske unije za znak za okolje, določijo po skupinah proizvodov.

(3)

V njej je določeno tudi, da se pregled meril za podelitev znaka za okolje ter zahtev za ocenjevanje in preverjanje, ki se nanje nanašajo, izvede pravočasno, pred iztekom veljavnosti meril, določenih za zadevno skupino proizvodov.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 je bil izveden pravočasni pregled okoljskih meril in s tem povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje, določenih z Odločbo Komisije 2001/405/ES z dne 4. maja 2001 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti tissue papirju za higienske namene uporabe (2). Ta okoljska merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 4. januarja 2010.

(5)

Na podlagi tega pregleda je zaradi upoštevanja znanstvenega in tržnega razvoja primerno spremeniti opredelitev skupine proizvodov in določiti nova okoljska merila.

(6)

Okoljska merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo štiri leta od datuma sprejetja te odločbe.

(7)

Da bi se določilo, da se morajo proizvodi iz Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (3) izključiti iz področja uporabe zadevne skupine proizvodov, je treba poleg tega spremeniti opredelitev skupine proizvodov iz Odločbe 2001/405/ES.

(8)

Odločbo 2001/405/ES je zato treba nadomestiti.

(9)

Proizvajalcem, ki so za svoje proizvode dobili znak za okolje za tissue papir za higienske namene uporabe na podlagi meril iz Odločbe 2001/405/ES, je treba omogočiti prehodno obdobje, da bodo imeli dovolj časa za prilagoditev proizvodov tako, da bodo ustrezali spremenjenim merilom in zahtevam. Proizvajalcem je treba omogočiti še, da lahko predložijo vloge za podelitev znaka za okolje, oblikovane na podlagi meril iz Odločbe 2001/405/ES ali te odločbe, do izteka veljavnosti navedene odločbe.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupina proizvodov „tissue papir za higienske namene uporabe“ zajema lističe ali zvitke tissue papirja, primerne za uporabo za osebno higieno, vpijanje tekočin in/ali čiščenje umazanih površin. Izdelek iz tissue papirja je izdelan iz krep ali reliefno pretisnjenega papirja v enem ali več slojih. Izdelek vsebuje najmanj 90 % vlaken.

V navedeno skupino proizvodov ne spadajo:

(a)

krpe za mokro čiščenje in sanitarni izdelki;

(b)

izdelki iz tissue papirja, oplemeniteni z drugimi materiali, ki niso tissue papir;

(c)

izdelki iz Direktive 76/768/EGS.

Člen 2

Za pridobitev znaka Skupnosti za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 morajo proizvodi iz skupine „tissue papir za higienske namene uporabe“ izpolnjevati merila, določena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov „tissue papir za higienske namene uporabe“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo štiri leta od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 4

Za administrativne namene se skupini proizvodov „tissue papir za higienske namene uporabe“ dodeli številčna oznaka „004“.

Člen 5

Odločba 2001/405/ES se razveljavi.

Člen 6

1.   Vloge za podelitev znaka za okolje proizvodom, ki spadajo v skupino proizvodov tissue papir za higienske namene uporabe, predložene pred datumom sprejetja te odločbe, se obravnavajo v skladu s pogoji, določenimi v Odločbi 2001/405/ES.

2.   Vloge za podelitev znaka za okolje za proizvode, ki spadajo v skupino proizvodov tissue papir za higienske namene uporabe, predložene od datuma sprejetja te odločbe, vendar najpozneje do 4. januarja 2010, se lahko oblikujejo na podlagi meril, določenih v Odločbi 2001/405/ES ali tej odločbi.

Navedene vloge se obravnavajo na podlagi meril, v skladu s katerimi so bile oblikovane.

3.   Če se znak za okolje podeli na podlagi vloge, obravnavane v skladu z merili iz Odločbe 2001/405/ES, se lahko uporablja dvanajst mesecev od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

(2)  UL L 142, 29.5.2001, str. 10.

(3)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.


PRILOGA

OKVIR

Cilji meril

Namen teh meril je predvsem:

zmanjševanje odvajanja strupenih ali evtrofnih snovi v vode,

zmanjševanje poškodb okolja ali tveganj, povezanih z uporabo energije (globalno segrevanje, zakisljevanje, tanjšanje ozonskega plašča, izčrpavanje neobnovljivih virov energije) z zmanjševanjem porabe energije in s tem povezanih emisij v zrak,

zmanjševanje poškodb okolja ali tveganj, povezanih z uporabo nevarnih kemikalij,

spodbujanje uporabe trajnostnih vlaken,

uporaba načel trajnostnega upravljanja za varovanje gozdov.

Merila so določena na ravneh, ki spodbujajo označevanje izdelkov iz tissue papirja za higienske namene uporabe, ki imajo manjši vpliv na okolje.

Zahteve za ocenjevanje in preverjanje

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vlagatelj zagotoviti deklaracije, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila, da dokaže skladnost z merili, se šteje, da lahko ti izvirajo od vlagatelja in/ali njegovih dobaviteljev in/ali njihovih dobaviteljev itd., kakor je primerno.

Kadar je primerno, se lahko poleg preskusnih metod, navedenih za vsako merilo, uporabijo tudi druge, če jih pristojni organ, ki obravnava vlogo, sprejme kot enakovredne.

Kadar je mogoče, morajo preskuse opravljati ustrezno akreditirani laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve, navedene v standardu EN ISO 17025.

Kadar je primerno, lahko pristojni organi zahtevajo predložitev dokazne dokumentacije in opravijo neodvisna preverjanja.

Pristojnim organom se priporoča, da pri obravnavanju vlog in spremljanju skladnosti z merili upoštevajo uporabo priznanih sistemov okoljskega ravnanja, kot je EMAS ali ISO 14001 (opomba: izvajanje takih sistemov ravnanja se ne zahteva).

OKOLJSKA MERILA

Okoljska merila zajemajo proizvodnjo celuloze, vključno z vsemi podpostopki, od trenutka, ko vlaknata surovina/recikliran papir prispe v obrat, do trenutka, ko celuloza zapusti obrat za proizvodnjo celuloze. Pri postopkih proizvodnje papirja veljajo merila za vse podpostopke, od čiščenja in rafiniranja celuloze (razpuščanja recikliranega papirja) do zvijanja papirja v zvitke.

Prevoz, predelava in pakiranje celuloze, papirja ali surovin niso vključeni.

Reciklirano vlakno je opredeljeno kot vlakno, ki je pridobljeno z recikliranjem starega papirja in kartona iz tiskarn in od uporabnikov. Ta opredelitev ne vključuje kupljenega in lastnega papirniškega izmečka, ki nastane pri proizvodnji primarnih vlaken.

1.   Emisije v vodo in zrak

(a)   Kemijska potreba po kisiku (KPK), fosfor (P), žveplo (S), dušikovi oksidi (NOx):

Za vsakega od teh parametrov se emisije v zrak in/ali vodo iz proizvodnje celuloze in papirja izrazijo v točkah (PKPK, PP, PS, PNOx), kot je podrobneje opisano spodaj.

Nobena od posameznih točk PKPK, PP, PS ali PNOx ne sme presegati 1,5.

Skupno število točk (Pskupaj = PKPK + PP + PS + PNOx) ne sme presegati 4,0.

PKPK se izračuna kot sledi (izračuni PP, PS in PNOx so narejeni na enak način z ustreznimi referenčnimi vrednostmi).

Za vsako uporabljeno celulozo „i“ se z njo povezane izmerjene emisije KPK (KPKcelul,i izražena v kg/tono zračno suhe celuloze – ADT) tehtajo glede na delež vsake vrste uporabljene celuloze (celul,i za tono zračno suhega tissue papirja). Tehtana emisija KPK za celulozo se nato prišteje k izmerjeni emisiji KPK iz proizvodnje papirja, na podlagi česar se dobi skupna emisija KPK, KPKskupaj..

Tehtana referenčna vrednost KPK za proizvodnjo celuloze se izračuna na enak način, kot vsota tehtanih referenčnih vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze, in prišteje k referenčni vrednosti za proizvodnjo papirja, na podlagi česar se dobi skupna referenčna vrednost KPK, KPKref.skupaj. Referenčne vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze in za proizvodnjo papirja so navedene v razpredelnici 1.

Na koncu se skupna emisija KPK deli s skupno referenčno vrednostjo KPK na naslednji način:

Formula

Tabela 1

Referenčne vrednosti za emisije iz različnih vrst celuloze in proizvodnje papirja

(kg/ADT)

Vrsta celuloze/papir

Emisije

KPK referenca

P referenca

S referenca

NOx referenca

Kemična celuloza (razen sulfita)

18,0

0,045

0,6

1,6

Kemična celuloza (sulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

Nebeljena kemična celuloza

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Celuloza iz recikliranih vlaken

3,0

0,01

0,03

0,3

Tissue papir

2,0

0,01

0,03

0,5

V primeru soproizvodnje toplote in električne energije v istem obratu se emisije NOx in S dodelijo in izračunajo v skladu z naslednjo enačbo:

Delež emisij iz proizvodnje električne energije = 2 × (MWh(električna energija))/[2 × MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija, ki se uporabi pri tem izračunu, je neto električna energija, pri tem se izključi električna energija, ki se porabi za proizvodnjo energije v elektrarni, tj. neto električna energija je električna energija, ki se dobavi iz elektrarne za proizvodnjo celuloze/papirja.

Toplota, ki se uporabi pri tem izračunu, je neto toplota, pri tem se izključi toplota, ki se porabi za proizvodnjo energije v elektrarni, tj. neto toplota je toplota, ki se dobavi iz elektrarne za proizvodnjo celuloze/papirja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo, ki vključuje poročila o preskusih, pri katerih so se uporabile posebne preskusne metode za vsak parameter ali enakovredne metode, kot je navedeno spodaj:

KPK: ISO 6060; DIN 38409 del 41, NFT 90101 ASTM D 125283, dr. Lange LCK 114, Hack ali WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ali dr. Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oksid.): EPA št. 8;

S(red.): EPA št. 16A

vsebnost S v nafti;: ISO 8754

vsebnost S v premogu: ISO 351.

Dodatna dokumentacija vključuje navedbo o pogostnosti meritev ter izračun točk za KPK, P, S in NOx. Vključuje vse emisije S in NOx, ki se pojavijo med proizvodnjo celuloze in papirja, vključno s paro, ki nastane zunaj proizvodnega obrata, razen emisij, povezanih s proizvodnjo električne energije. Meritve vključujejo kotle za predelavo, apnene peči, parne kotle in peči za uničevanje plinov z močnim vonjem. Upoštevajo se difuzne emisije. Sporočene vrednosti emisij S v zrak vključujejo oksidirane in reducirane emisije S (dimetil sulfid, metil merkaptan, vodikov sulfid in podobne). Emisije S, povezane s proizvodnjo toplotne energije iz nafte, premoga in drugih zunanjih goriv z znano vsebnostjo S, se lahko izračunajo namesto izmerijo ter se nato upoštevajo.

Zbiranje vzorcev emisij v vodo se izvaja na nefiltriranih in neusedlih vzorcih po čiščenju v obratu ali po čiščenju v javni čistilni napravi. Čas meritev temelji na proizvodnji v 12 mesecih. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata, za katerega emisije za 12-mesečno obdobje še niso na voljo, rezultati temeljijo na merjenju emisij, ki se izvede enkrat dnevno 45 zaporednih dni po tem, ko so se vrednosti emisij obrata stabilizirale.

(b)   AOX:

Tehtana povprečna vrednost AOX, ki se sprosti pri proizvodnji celuloze, ki se uporabi v izdelku iz tissue papirja z znakom za okolje, ne sme preseči 0,12 kg/ADT papirja. Emisije AOX iz vsake posamezne uporabljene celuloze v papirju ne smejo preseči 0,25 kg/ADT celuloze.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi poročila o preskusih, pri katerih so se uporabile naslednje preskusne metode: AOX ISO 9562 (1989) od dobavitelja celuloze, skupaj s podrobnimi izračuni, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo.

Dodatna dokumentacija vključuje navedbo o pogostnosti meritev. AOX se izmeri v postopkih, kjer se za beljenje celuloze uporabljajo klorirane sestavine. AOX ni treba meriti v odplakah iz neintegrirane proizvodnje papirja ali v odplakah iz proizvodnje celuloze, ki se ne beli, ali kadar se beljenje izvaja s snovmi, ki ne vsebujejo klora.

Meritve se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih po čiščenju v obratu ali po čiščenju v javni čistilni napravi. Čas meritev temelji na proizvodnji v 12 mesecih. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata, za katerega emisije za 12-mesečno obdobje še niso na voljo, rezultati temeljijo na merjenju emisij, ki se izvede enkrat dnevno 45 zaporednih dni po tem, ko so se vrednosti emisij obrata stabilizirale.

(c)   CO2:

Emisije ogljikovega dioksida iz neobnovljivih virov ne smejo presegati 1 500 kg na ADT papirja, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (bodisi v obratu ali zunaj njega).

Goriva, ki se uporabljajo za predelavo tissue papirja v izdelek in prevoz, povezan z distribucijo tega izdelka, celuloze ali drugih surovin, se ne vključi v izračune.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, skupaj z ustrezno dodatno dokumentacijo.

Vlagatelj zagotovi podatke o emisijah ogljikovega dioksida v zrak. To vključuje vse vire neobnovljivih goriv med proizvodnjo celuloze in papirja, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (bodisi v obratu ali zunaj njega).

Naslednji faktorji emisije se uporabljajo pri izračunavanju CO2 v emisijah iz goriva:

Tabela 2

Gorivo

Emisija CO 2

Enota

Premog

95

g CO2 fosilno/MJ

Surova nafta

73

g CO2 fosilno/MJ

Kurilno olje 1

74

g CO2 fosilno/MJ

Kurilno olje 2–5

77

g CO2 fosilno/MJ

UNP

62,40

g CO2 fosilno/MJ

Zemeljski plin

56

g CO2 fosilno/MJ

Električna energija iz omrežja

400

g CO2 fosilno/kWh

Za električno energijo iz omrežja se uporablja vrednost iz zgornje tabele (evropsko povprečje), razen če vlagatelj predloži dokumente, ki potrjujejo, da se uporablja električna energija iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), pri čemer lahko vlagatelj iz izračuna izključi električno energijo iz obnovljivih virov.

2.   Poraba energije

Skupna poraba električne energije v zvezi z izdelkom iz tissue papirja se izračuna kot vsota električne energije, porabljene v proizvodnih stopnjah proizvodnje celuloze in tissue papirja in ne sme presegati: 2 200 kWh električne energije na ADT proizvedenega papirja.

Vlagatelj mora izračunati celoten vnos električne energije, porabljene med proizvodnjo celuloze in tissue papirja, vključno z električno energijo, uporabljeno za odstranjevanje tiskarske barve (deinking) pri predelavi odpadnega papirja v postopku proizvodnje recikliranega papirja.

Izračun električne energije ne vključuje energije, ki se je porabila za prevoz surovin, predelavo ali pakiranje.

Električna energija pomeni neto uvoženo električno energijo, ki prihaja iz omrežja, in notranje proizvedeno električno energijo, izmerjeno kot električna moč. Električne energije, ki se uporablja za čiščenje odpadne vode in čiščenje zraka, ni treba vključiti.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo. Sporočeni podrobni podatki morajo torej vključevati skupno porabo električne energije.

3.   Vlakna – trajnostno upravljanje z gozdovi

(a)

Proizvajalci celuloze in papirja vodijo politiko trajnostnega javnega naročanja lesa in vlaken ter imajo na voljo sistem za izsleditev in preverjanje porekla lesa od gozda do prvega prevzemnega mesta.

Poreklo vseh neobdelanih vlaken se dokumentira. Proizvajalec celuloze in papirja mora zagotoviti, da ves les in vlakna izvirajo iz zakonitih virov. Les in vlakna ne smejo izvirati iz zaščitenih območij ali območij, ki so v uradnem postopku za pridobitev naziva zaščitenega območja, staroraslih gozdov in gozdov z veliko ohranitveno vrednostjo, ki je bila opredeljena na nacionalni ravni v postopkih z zainteresiranimi stranmi, razen kadar so nakupi popolnoma v skladu z nacionalnimi predpisi o ohranjanju narave.

(b)

Vlaknata surovina v papirju je lahko reciklirano ali primarno vlakno. Vendar mora 50 % kakršnih koli primarnih vlaken izvirati iz trajnostno upravljanih gozdov, ki so bili ustrezno certificirani na podlagi neodvisnega sistema tretje stranke, ki izpolnjuje merila iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za EU in njihov nadaljnji razvoj.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi ustrezno dokumentacijo dobavitelja papirja, v kateri so navedeni vrste, količine in natančna porekla vlaken, uporabljenih v proizvodnji celuloze in papirja. Kadar se uporabljajo neobdelana vlakna iz gozdov, vlagatelj zagotovi ustrezne certifikate dobavitelja papirja/celuloze, s katerimi dokaže, da sistem certificiranja pravilno izpolnjuje zahteve iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za EU.

4.   Nevarne kemične snovi

(a)   Klor

Klorov plin se ne sme uporabljati kot sredstvo za beljenje. Ta zahteva se ne uporablja za klorov plin za proizvodnjo in uporabo klorovega dioksida.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi izjavo proizvajalcev celuloze, da za beljenje ni bil uporabljen klorov plin. Opomba: ker ta zahteva velja tudi za beljenje recikliranih vlaken, je sprejemljivo, da so bila ta vlakna v svojem prejšnjem življenjskem ciklusu beljena s klorovim plinom.

(b)   APEO

Alkilfenol etoksilati ali drugi derivati alkilfenola se ne smejo dodajati kemikalijam za čiščenje, kemikalijam za odstranjevanje tiskarske barve (deinking), sredstvom za preprečevanje penjenja, dispergatorjem ali premazom. Derivati alkilfenola so opredeljeni kot snovi, ki ob razgradnji proizvajajo alkilfenole.

Ocenjevanje in preverjanje : Vlagatelj ali dobavitelji kemikalij zagotovijo ustrezne izjave, da se alkilfenol etoksilati ali drugi derivati alkilfenola niso dodali tem proizvodom.

(c)   Površinsko aktivne snovi v pripravkih za odstranjevanje tiskarske barve (deinking) za reciklirana vlakna

Kadar se površinsko aktivne snovi uporabljajo v količinah z najmanj 100 g/ADT (vsota vseh površinsko aktivnih snovi v vseh pripravkih, uporabljenih za odstranjevanje tiskarske barve vračljivih vlaken), mora biti vsaka površinsko aktivna snov lahko biorazgradljiva. Kadar se takšne površinsko aktivne snovi uporabljajo v količinah, manjših od 100 g/ADT, mora biti vsaka površinsko aktivna snov bodisi lahko biorazgradljiva ali popolno biorazgradljiva (glej preskusne metode in mejne vrednosti spodaj).

Ocenjevanje in preverjanje : Vlagatelj ali dobavitelji kemikalij zagotovijo izjavo o skladnosti s tem merilom, skupaj z ustreznimi varnostnimi listi ali poročili o preskusih za vsako površinsko aktivno snov, ki navajajo preskusno metodo, vrednost praga in zaključni sklep, pri čemer uporabijo eno od naslednjih preskusnih metod in mejnih vrednosti: za lahko biorazgradljivost OECD 301 A–F (ali enakovredni ISO standardi), z vsaj 70 % razgradljivostjo v 28 dneh za 301 A in E ali vsaj 60 % za 301 B, C, D in F; za popolno biorazgradljivost OECD 302 A–C (ali enakovredni ISO standardi (3), z vsaj 70 % razgradljivostjo (vključno z absorpcijo) v 28 dneh za 302 A in B ter vsaj 60 % razgradljivostjo za 302 C.

(d)   Biocidi

Aktivne sestavine v biocidih ali biostatičnih sredstvih, ki se uporabljajo za zatiranje organizmov, ki tvorijo sluz, v sistemu za kroženje vode, ki vsebuje vlakna, ne smejo biti potencialno bioakumulativne.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj ali dobavitelji kemikalij zagotovijo izjavo o skladnosti s tem merilom, skupaj z ustreznimi varnostnimi listi ali poročilom o preskušanju, ki navaja preskusno metodo, vrednost praga in zaključni sklep, pri čemer uporabi naslednje preskusne metode: OECD 107, 117 ali 305 A–E.

(e)   Sredstva za mokro jakost

Sredstva za mokro jakost ne smejo vsebovati več kot 0,7 % kloroorganskih snovi, kot so epiklorohidrin (ECH), 1,3-dikloro-2-propanol (DCP) in 3-monokloro-1,2-propandiol (MCPD), izračunanih kot vsota treh sestavin in v suhi snovi sredstva za mokro jakost.

Sredstva za mokro jakost, ki vsebujejo glioksikal, se ne smejo uporabiti pri proizvodnji tissue papirja z znakom za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje : Vlagatelj ali dobavitelji kemikalij zagotovijo izjavoe, da vsebnost epiklorohidrina (ECH), 1,3-dikloro-2-propanola (DCP) in 3-monokloro-1,2-propandiola (MCPD), izračunanih kot vsota treh sestavin in v suhi snovi sredstva za mokro jakost, ni večja od 0,7 %.

(f)   Mehčala, losjoni, dišave in dodatki naravnega porekla

Nobena od sestavnih snovi ali pripravkov/mešanic v mehčalih, losjonih, dišavah in dodatkih naravnega porekla se ne sme razvrščati kot nevarna za okolje, preobčutljiva, rakotvorna ali mutagena in biti opremljena z opozorilnim stavkom R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 ali R53 (ali njihovimi kombinacijami) v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS (4) ali Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter njenimi spremembami. Snovi/dišave, pri katerih je treba v skladu z Direktivo 2003/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) (7. sprememba dela I Priloge III k Direktivi 76/768/EGS) dišavo označiti na proizvodu/embalaži, se ne smejo uporabiti v proizvodih z znakom za okolje (mejna koncentracijska vrednost je 0,01 %).

Vse sestavine, dodane proizvodu kot dišave, morajo biti izdelane, obravnavane in uporabljene v skladu s kodeksom ravnanja Mednarodnega združenja za dišave.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi seznam mehčal, losjonov in dodatkov naravnega porekla, ki so bili dodani izdelku iz tissue papirja, skupaj z izjavo, da vsak od dodanih pripravkov izpolnjuje merilo.

Proizvajalec dišave pristojnemu organu zagotovi izjavo o skladnosti z vsakim delom tega merila.

5.   Varnost izdelka

Izdelki iz recikliranih vlaken ali mešanic recikliranih in primarnih vlaken morajo izpolnjevati naslednje higienske zahteve:

 

Tissue papir za higienske namene uporabe ne sme vsebovati več kot:

Formaldehid: 1 mg/dm2 v skladu s preskusno metodo EN 1541

Glioksal: 1,5 mg/dm2 v skladu s preskusom DIN 54603

PCP: 2 mg/kg v skladu s preskusno metodo EN ISO 15320

 

Vsi izdelki iz tissue papirja izpolnjujejo naslednje zahteve:

Sredstva za preprečevanje nastajanja blata in antimikrobne snovi: Βρεζ ζαωιρανξα ραστι μικροοργανιζμοω ω σκλαδθ σ πρεσκθσνο μετοδο ΕΝ 1104

Barvila in optična belila: Βρεζ ιζλοčανξα ω σκλαδθ σ πρεσκθσνο μετοδο ΕΝ 646/648 (ζαητεωα σε ραωεν 4)

Barve in tiskarske barve:

Barve in tiskarske barve, ki se uporabljajo pri proizvodnji tissue papirja, ne smejo vsebovati azo-snovi, ki se lahko cepijo na druge amine iz tabele 3.

Barve in tiskarske barve, ki se uporabljajo pri proizvodnji tissue papirja, ne smejo temeljiti na Cd ali Mn.

Tabela 3

Barvila ne smejo vsebovati naslednjih aminov v skladu z Direktivo 2002/61/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (7)

Amini

Številka CAS

4-amino bifenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-kloro-toluidin

95-69-2

2-naftilamin

91-59-8

o-aminoazo-toluen

97-56-3

2-amino-4-nitro-toluen

99-55-8

p-kloroanilin

106-47-8

2,4-diamino-anizol

615-05-4

2,4'-diamino-difenilmetan

101-77-9

3,3'-diklorobenzidin

91-94-1

3,3'-dimetoksibenzidin

119-90-4

3,3'-dimetilbenzidin

119-93-7

3,3'-dimetil-4,4'-diamino-difenilmetan

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4'-metilenbis(2-kloroanilin)

101-14-4

4,4'-oksidianilin

101-80-4

4,4'-tiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-toluilenediamin

95-80-7

2,4,5-trimetilanilin

137-17-7

0-anizidindimetoksianilin

90-04-0

2,4-ksilidin

95-68-1

4,6-ksilidin

87-62-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

Ocenjevanje in preverjanje : Vlagatelj ali dobavitelji kemikalij zagotovijo izjavo o skladnosti s tem merilom.

6.   Ravnanje z odpadki

Vsi proizvajalci celuloze, papirja in predelovalci izdelkov iz tissue papirja za higienske namene uporabe imajo vzpostavljen sistem za ravnanje z odpadki in stranskimi proizvodi, ki izhajajo iz proizvodnih obratov. Sistem mora biti dokumentiran ali razložen v vlogi in vsebovati vsaj naslednje točke:

postopke za ločevanje in recikliranje materialov iz pretoka odpadkov,

postopke za predelavo materialov za druge namene, kot je sežiganje za pridobivanje obratovalne pare, ali kmetijsko uporabo,

postopke za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi opis ravnanja z odpadki za zadevne obrate in izjavo o skladnosti z merilom.

7.   Primernost za uporabo

Izdelek mora biti primeren za uporabo.

8.   Informacije za potrošnike

Polje 2 znaka za okolje vsebuje naslednje besedilo:

uporablja trajnostna vlakna,

neznatno onesnaževanje vode in zraka,

majhne emisije toplogrednih plinov in majhna poraba električne energije.

Poleg tega mora proizvajalec znaku za okolje priložiti tudi izjavo z navedbo najmanjšega odstotka recikliranih vlaken in/ali izjavo z navedbo odstotka certificiranih vlaken.


(1)  ADT = Air dry tonne (tona zračno suhe celuloze) pomeni 90 % suhe snovi v celulozi. Dejanska vsebnost suhe snovi pri papirju običajno znaša približno 95 %. Pri izračunu se referenčne vrednosti za celulozo prilagodijo, da ustrezajo vsebnosti suhih vlaken pri papirju (večinoma več kot 90 %).

(2)  UL L 283, 27.10.2001, str. 33.

(3)  Npr. standard EN ISO 14593: 1999 – Kakovost vode – Vrednotenje aerobne biorazgradljivosti organskih spojin v vodnem mediju – Metoda z analizo anorganskega ogljika v zaprtih posodah (CO2 headspace test). Predhodna priprava se ne izvaja. Načelo 10-dnevnega okna se ne uporablja (referenčna metoda) na podlagi UREDBE KOMISIJE (ES) št. 907/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih za prilagoditev njenih Prilog III in VII (UL L 168, 21.6.2006, str. 5).

(4)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(5)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 66, 11.3.2003, str. 26.

(7)  UL L 243, 11.9.2002, str. 15.