30.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/37


ODLOČBA št. 357/2009/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. aprila 2009

o postopku za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi, predlaganimi v državah članicah na področju prometa

(Kodificirana različica)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta z dne 21. marca 1962 o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Doseganje ciljev Pogodbe v okviru skupne prometne politike zahteva ohranjanje postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi predpisi, ki jih želijo na področju prometa izdati države članice.

(3)

Tak postopek bo pomagal pri spodbujanju tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo pri doseganju ciljev, zastavljenih v pogodbi, ter pomagal pri preprečevanju razlik v prometni politiki držav članic.

(4)

Tak postopek omogoča tudi postopno izvajanje skupne prometne politike –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsaka država članica, ki predlaga sprejetje zakona ali drugega predpisa, ki se nanaša na prevoz po železnici, cesti ali celinskih plovnih poteh in lahko bistveno posega v izvajanje skupne prometne politike, mora o takem ukrepu pravočasno in pisno uradno obvestiti Komisijo in hkrati tudi druge države članice.

Člen 2

1.   Komisija v dveh mesecih po prejemu uradnega obvestila iz člena 1 sporoči mnenje ali priporočilo zadevni državi članici in hkrati o tem obvesti druge države članice.

2.   Vsaka država članica lahko Komisiji predloži svoje pripombe o teh ukrepih in hkrati o njih obvesti druge države članice.

3.   Komisija se na zahtevo države članice ali po lastnem preudarku posvetuje o takem ukrepu z vsemi državami članicami. V primeru iz odstavka 4 se tako posvetovanje lahko opravi v dveh mesecih po dogodku.

4.   Komisija lahko na zahtevo države članice skrajša ali, z njenim soglasjem, podaljša rok iz odstavka 1. Ta rok se skrajša na petnajst dni, če država članica izjavi, da je predlagani ukrep nujen. Komisija obvesti države članice o vsakem skrajšanju ali podaljšanju roka.

5.   Država članica ne uveljavi zadevnega ukrepa do poteka roka iz odstavka 1 ali odstavka 4 ali dokler Komisija ne poda svojega mnenja ali priporočila, razen v nujnem primeru, ko mora država članica takoj ukrepati. V takem primeru država članica takoj obvesti Komisijo in v dveh mesecih po prejemu takega obvestila se izvede postopek po tem členu.

Člen 3

Odločba Sveta z dne 21. marca 1962 o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa, kakor je bila spremenjena z aktom iz Priloge I, se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 22. aprila 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

P. NEČAS


(1)  UL C 324, 30.12.2006, str. 36.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2006 (UL C 317 E, 23.12.2006, str. 598) in Sklep Sveta z dne 23. marca 2009.

(3)  UL 23, 3.4.1962, str. 720/62.

(4)  Glej Prilogo I.


PRILOGA I

Razveljavljena odločba z njeno spremembo

(iz člena 3)

Odločba Sveta z dne 21. marca 1962 o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa

(UL 23, 3.4.1962, str. 720/62)

Odločba 73/402/EGS

(UL L 347, 17.12.1973, str. 48)


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Odločba Sveta z dne 21. marca 1962 o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa

Ta odločba

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Priloga I

Priloga II