13.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. januarja 2009

o spremembi Odločbe Komisije 2008/655/ES o odobritvi načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah proti bolezni modrikastega jezika v nekaterih državah članicah in določitvi finančnega prispevka Skupnosti za leti 2007 in 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8966)

(Verodostojna so samo besedila v francoskem, nizozemskem, češkem, danskem, nemškem, španskem, italijanskem, portugalskem in švedskem jeziku)

(2009/19/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2) in zlasti člena 3(3) in (4) ter druge alinee 3(5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2008/655/ES z dne 24. julija 2008 o odobritvi načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah proti bolezni modrikastega jezika v nekaterih državah članicah in določitvi finančnega prispevka Skupnosti za leti 2007 in 2008 (3) so bili odobreni načrti cepljenja v Belgiji, Češki, Danski, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, Nizozemski in Portugalski ter je bil določen najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti.

(2)

V drugem polletju leta 2008 je bolezen modrikastega jezika izbruhnila v več državah članicah. Zlasti bolezen modrikastega jezika serotipa 8 se je prvič pojavila v Avstriji in na Švedskem. Novi izbruhi bolezni modrikastega jezika serotipa 8 so bili ugotovljeni na Danskem in v Španiji. Poleg tega se je serotip 1 bolezni modrikastega jezika dodatno razširil v Franciji, Španiji in na Portugalskem.

(3)

Ker so se izbruhi bolezni v Avstriji in na Švedskem pojavili po objavi Odločbe 2008/655/ES, sta navedeni državi članici predložili svoja načrta cepljena prepozno za rok iz člena 4(2) navedene odločbe. Zato določbe o vmesnih poročilih, vključno s tistimi o zmanjšanju prispevka Skupnosti, se ne uporabljajo za navedeni državi članici.

(4)

Zadevne države članice so obvestile Komisijo in druge države članice o pojavu bolezni. Navedene države članice so predstavile svoje nove ali spremenjene načrte za cepljenje v izrednih okoliščinah, v katerih so navedle približno število odmerkov cepiva za uporabo v letih 2007 in 2008 ter predvidene stroške izvajanja navedenega cepljenja. Komisija je iz veterinarskega in finančnega vidika ocenila nova načrta, ki sta ju predložili Avstrija in Švedska, ter spremenjene načrte, ki so jih predložile Danska, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska, in ugotovila, da so načrti v skladu z ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti. Zato je treba v skladu s členom 9(2) Direktive 2000/75/ES odobriti cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika v zadevnih državah članicah.

(5)

Upravičenost izdatkov je trenutno omejena na stroške, plačane v obdobju med 1. novembrom 2007 in 31. decembrom 2008. Vendar načrti cepljenja v izrednih okoliščinah potekajo do konca leta 2008. Zato mora operativni dogodek izvedbe cepljenja določiti upravičenost izdatkov. Ukrepi, katerih operativni dogodek spada v prej navedeno obdobje, so upravičeni do sofinanciranja.

(6)

Odločbo 2008/655/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2008/655/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Načrti cepljenja, sestavljeni iz tehničnih in finančnih določb, ki so jih predložili Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Švedska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008.“

2.

V členu 2(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Švedska so zaradi izrednih ukrepov, sprejetih za boj proti bolezni modrikastega jezika v letih 2007 in 2008, upravičeni do posebnega prispevka Skupnosti za cepljenje proti bolezni modrikastega jezika v izrednih okoliščinah iz člena 1, ki znaša:“

3.

V členu 4(1) se črka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

končnega finančnega poročila v računalniški obliki v skladu s Prilogo o stroških, ki so za države članice nastali v obdobju od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008 in bili plačani pred predložitvijo poročila;“

4.

V členu 4(1) se doda naslednji pododstavek:

„Vendar se odstavek 1(a) in (b) ter odstavek 2 ne uporabljata za načrta, ki sta ju predložili Avstrija in Švedska.“

Člen 2

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 9. januarja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(3)  UL L 214, 9.8.2008, str. 66.