24.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/10


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. januarja 2009

o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil

(ECB/2009/2)

(2009/154/ES)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju člena 11.6 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1) in zlasti njegovega člena 19,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti javnih razpisnih postopkov, določene v Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2), so bile spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007 o spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (3). Kljub temu, da za Evropsko centralno banko (ECB) Direktiva 2004/18/ES ne velja, ECB namerava uporabiti iste mejne vrednosti za svoje javne razpisne postopke.

(2)

Da bi se dodatno izboljšali preglednost in konkurenca, zlasti za oddajo naročil pod mejnimi vrednostmi, ki so določene v Sklepu ECB/2007/5 z dne 3. julija 2007 o določitvi pravil za oddajo naročil (4), namerava ECB oblikovati seznam primernih dobaviteljev, ki se lahko povabijo k predložitvi ponudbe za naročila pod temi mejnimi vrednostmi ali k sodelovanju na javnih razpisih. Seznami se bodo sestavili po objavi razpisov za prijavo interesa v Uradnem listu Evropske Unije.

(3)

Da bi se preprečile nepravilnosti, goljufije in korupcija ter spodbujalo dobro in učinkovito upravljanje, je treba kandidate ali ponudnike, ki so storili takšna dejanja ali pri katerih obstaja navzkrižje interesov, izključiti iz razpisnih postopkov, ki jih bo izvedla ECB v prihodnosti. Pravila za takšne izključitve morajo biti določena v Sklepu ECB/2007/5.

(4)

Zaradi jasnosti je treba nekatera pravila, določena v Sklepu ECB/2007/5, natančneje opredeliti –

SKLENIL:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2007/5 se spremeni, kot sledi:

1.

V členu 1 se doda naslednja opredelitev:

„(p)

‚razpis za prijavo interesa‘ je postopek za oblikovanje seznama primernih dobaviteljev, ki se lahko povabijo k sodelovanju v postopkih oddaje naročil.“

2.

Člen 2 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 3(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

postopke oddaje naročil, v katerih sodeluje ECB in ki jih organizirajo: (i) institucije in organi Skupnosti; (ii) mednarodne organizacije ali (iii) državne agencije, pod pogojem, da so pravila, ki urejajo te postopke oddaje naročil, skladna s splošnimi načeli prava Skupnosti o oddaji naročil;“

(b)

odstavek 3(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

sporazume z drugimi institucijami in organi Skupnosti, mednarodnimi organizacijami ali državnimi agencijami, ki jih ECB sklene pri izpolnjevanju svojih javnih nalog;“

3.

Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Veljajo naslednji zneski mejnih vrednosti:

(a)

206 000 EUR za naročila blaga in storitev;

(b)

5 150 000 EUR za naročila gradenj.“

4.

Člen 13 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   ECB lahko uporabi postopek s pogajanji tudi, kadar v odprtem postopku, omejenem postopku ali konkurenčnem dialogu ni prejela nobene sprejemljive ponudbe. ECB ni dolžna objaviti novega obvestila o naročilu, če v postopek s pogajanji vključi samo vse ponudnike, ki so sodelovali v prejšnjem postopku, izpolnjevali merila za izbor in predložili svoje ponudbe v skladu s formalnimi razpisnimi zahtevami. Če ECB ni prejela nobene ponudbe ali nobena ponudba ni izpolnjevala formalnih razpisnih zahtev, lahko ECB začne tudi postopek s pogajanji brez objave obvestila v skladu s členom 29. V vseh primerih se prvotni pogoji naročila ne smejo bistveno spremeniti.“

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Po ocenitvi ponudb se lahko ECB pogaja s ponudniki z namenom uskladitve njihovih ponudb z zahtevami ECB. ECB lahko začne pogajanja bodisi:

(a)

z najbolje uvrščenim ponudnikom. Če pogajanja z najbolje uvrščenim ponudnikom niso uspešna, lahko ECB začne pogajanja z naslednje uvrščenim ponudnikom; bodisi

(b)

istočasno z več ponudniki, ki najbolje izpolnjujejo merila za oddajo. Število ponudnikov, vključenih v pogajanja, se lahko v zaporednih fazah zmanjša z uporabo meril za oddajo, določenih v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe.

Pred začetkom pogajanj mora ECB vse ponudnike, ki so sposobni za pogajanja, obvestiti o načinu poteka pogajanj.“

5.

V členu 15 se na koncu odstavka 4 doda naslednji stavek:

„Smiselno se uporablja člen 30(1) in (2).“

6.

Doda se naslednji člen 16a:

„Člen 16a

Razpis za prijavo interesa

1.   ECB lahko uporabi razpis za prijavo interesa, če namerava oddati več naročil, ki imajo isto ali podobno vsebino. Razen če je v tem členu določeno drugače, se v postopku upoštevajo pravila za omejeni postopek.

2.   Za namene oblikovanja seznama primernih dobaviteljev ECB objavi obvestilo o naročilu v Uradnem listu Evropske unije, v katerem določi vsaj predmet naročila, merila sposobnosti in merila za izbor ter rok za prejetje prijav, ki se upoštevajo za prvo uporabo seznama primernih dobaviteljev (v nadaljevanju: seznam).

3.   Seznam velja največ štiri leta od dneva, ko je bilo obvestilo o naročilu poslano Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Dobavitelj lahko predloži prijavo za uvrstitev na seznam kadar koli v obdobju veljavnosti seznama, razen v zadnjih treh mesecih tega obdobja. Prijavi se priloži dokumentacija, navedena v obvestilu o naročilu. Da bi se dobavitelji upoštevali pri prvi uporabi seznama, morajo predložiti svoje prijave v roku, določenem v obvestilu o naročilu.

4.   ECB po prejetju prijav preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave po merilih za izbor, določenih v obvestilu o naročilu. ECB uvrsti na seznam vse kandidate, ki izpolnjujejo merila sposobnosti in merila za izbor. ECB v najkrajšem možnem času obvesti kandidate o uvrstitvi na seznam ali zavrnitvi.

5.   Dobavitelji, ki so uvrščeni na seznam, brez nepotrebnega odlašanja obvestijo ECB o kakršnih koli bistvenih spremembah, ki vplivajo na njihovo sposobnost ali zmožnost izvesti naročilo. Poleg tega lahko dobavitelji na seznamu predložijo ECB posodobljeno ali dodatno dokumentacijo, če se jim to zdi potrebno.

6.   Če ECB namerava oddati naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti, določenih v členu 4(3), povabi najmanj tri ali pet dobaviteljev s seznama, če so na voljo, da predložijo ponudbo v skladu s postopkom iz člena 29. ECB povabi dobavitelje, ki za naročilo, ki ga bo oddala, najbolje izpolnjujejo merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu.

7.   Če ECB namerava oddati naročilo, katerega ocenjena vrednost presega mejne vrednosti, določene v členu 4(3), objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu v Uradnem listu, v katerem opiše obseg tega konkretnega naročila. Zainteresirani dobavitelji, ki še niso uvrščeni na seznam, lahko predložijo prijavo za uvrstitev na seznam v roku, določenem v poenostavljenem obvestilu o naročilu, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko je bilo poenostavljeno obvestilo o naročilu poslano. ECB po ocenitvi prejetih prijav povabi najmanj pet primernih dobaviteljev s seznama, da predložijo ponudbe, pod pogojem, da je na voljo zadostno število dobaviteljev. ECB izbere dobavitelje, ki za naročilo, ki ga bo oddala, najbolje izpolnjujejo merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. Smiselno se uporablja člen 12(4) in (5).

8.   V primerih, opisanih v odstavkih 6 in 7, lahko ECB zahteva od dobaviteljev na seznamu, da ji predložijo posodobljene informacije in dokumentacijo, ki so pomembne za izpolnjevanje meril sposobnosti in meril za izbor.“

7.

Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če kandidati ali ponudniki menijo, da so zahteve ECB, določene v obvestilu o naročilu, v povabilu k oddaji ponudbe ali v dopolnilnih dokumentih, nepopolne, neusklajene ali nezakonite ali da je ECB ali drug kandidat/ponudnik kršil veljavna pravila za oddajo naročil, morajo svoje pomisleke pisno sporočiti ECB brez nepotrebnega odlašanja. Rok začne teči od trenutka, ko izvejo za nepravilnost ali bi zanjo lahko izvedeli. ECB lahko nato bodisi popravi ali dopolni zahteve ali odpravi nepravilnosti, kakor je zahtevano, bodisi zavrne zahtevo in navede razloge za zavrnitev. Ugovorov, ki niso bili sporočeni ECB brez nepotrebnega odlašanja, pozneje ni več mogoče vložiti.“

8.

Člen 24 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavki 3 do 5 se nadomestijo z naslednjimi:

„3.   Kandidati in ponudniki predložijo samo eno prijavo ali ponudbo. ECB lahko iz razpisnega postopka izloči kandidate/ponudnike, ki predložijo ločeno prijavo ali ponudbo in ki:

(a)

so člani iste skupine povezanih podjetij kot drug kandidat/ponudnik;

(b)

so člani začasne skupine skupaj z drugimi kandidati/ponudniki;

ali

(c)

bistveni del naročila, ki se oddaja, ponujajo v izvedbo drugemu kandidatu/ponudniku kot podizvajalcu,

če obstajajo znaki, da so prejeli informacije o prijavah ali ponudbah, ki so jih pripravili drugi kandidati/ponudniki, ali če predložitev ločenih prijav/ponudb sicer izkrivlja svobodno konkurenco med kandidati/ponudniki.

4.   ECB iz razpisnega postopka izloči kandidate ali ponudnike, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, pranja denarja, sodelovanja v kriminalni združbi ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Skupnosti, ECB ali NCB.

5.   ECB lahko iz razpisnega postopka kadar koli izloči kandidate ali ponudnike, če:

(a)

so v postopku stečaja ali likvidacije, če je njihovo poslovanje pod upravo sodišča, če so sklenili sporazum z upniki, če so prenehali opravljati dejavnost ali je proti njim sprožen podoben postopek ali če so v katerem koli podobnem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

so bili pravnomočno obsojeni za kršitve v zvezi z njihovim poklicnim ravnanjem;

(c)

so storili hujšo kršitev poklicnih pravil;

(d)

niso poravnali obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu s pravnimi predpisi države, v kateri so ustanovljeni, ali države naročnika ali države, v kateri se bo naročilo izvedlo;

(e)

je sodišče ali arbitražno razsodišče v drugem razpisnem postopku ugotovilo resno kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;

(f)

se pri njih ali njihovem vodstvu, zaposlenih ali zastopnikih ugotovi navzkrižje interesov;

(g)

so pri dajanju informacij, ki jih je zahtevala ECB, podali pomembne napačne informacije;

(h)

stopijo v stik z drugimi kandidati ali ponudniki z namenom omejevanja konkurence.“

(b)

dodata se naslednja odstavka 6 in 7:

„6.   Kandidati ali ponudniki potrdijo, da niso v katerem od položajev, navedenih v odstavkih 4 in 5, in/ali zagotovijo dokazila, navedena v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe. Če se take okoliščine pojavijo med postopkom, mora zadevni kandidat/ponudnik o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti ECB.

7.   Dobavitelja, ki je v enem od položajev, opisanih v odstavkih 4 in 5, lahko ECB izključi iz sodelovanja v prihodnjih razpisnih postopkih za razumno dolgo obdobje. ECB odloči o izključitvi in določi njeno trajanje v skladu z načelom sorazmernosti, pri tem pa upošteva zlasti resnost kršitve, čas, ki je pretekel od storitve kršitve, trajanje in ponovitev kršitve, naklep oziroma stopnjo malomarnosti dobavitelja in ukrepe dobavitelja za izognitev podobnim kršitvam v prihodnje. Izključitev ne sme trajati več kot deset let. Preden ECB odloči o izključitvi dobavitelja, mu da možnost, da izrazi svoje mnenje, razen če so razlogi za izključitev navedeni v pravnomočni sodni odločbi. ECB pisno obvesti dobavitelja o svoji odločitvi in o glavnih razlogih zanjo.“

9.

Člen 28(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Obvestilo se pošlje vsaj deset dni pred podpisom pogodbe s strani ECB, če se pošlje po faksu ali z elektronskimi sredstvi, oziroma vsaj 15 dni pred podpisom pogodbe, če se uporabijo druga komunikacijska sredstva.“

10.

Člen 29 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   ECB izbere dobavitelje, povabljene k sodelovanju v razpisnem postopku, izmed ponudnikov, vključenih v dinamični nabavni sistem, ali, če tak sistem ni vzpostavljen, s seznama primernih dobaviteljev, sestavljenega po razpisu za prijavo interesa, ali, če tak seznam ne obstaja, na podlagi primerne tržne analize. V slednjem primeru odloča ECB o predizboru primernih dobaviteljev po lastni presoji.“

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Prejete ponudbe se ocenijo po merilih, določenih v opisnem dokumentu. Po ocenitvi pisnih ponudb lahko ECB začne pogajanja s ponudniki, če je bila ta možnost predvidena v opisnem dokumentu. Pogajanja se lahko izvedejo kot zaporedna pogajanja po vrstnem redu razvrstitve ponudnikov ali kot vzporedna pogajanja z več ponudniki, ki najbolje izpolnjujejo merila za oddajo.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

1.   Ta sklep začne veljati 1. marca 2009.

2.   Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se zaključijo v skladu z izvirnimi določbami Sklepa ECB/2007/5. Za namen te določbe se šteje, da se je razpisni postopek začel na dan, ko je bilo obvestilo o naročilu poslano na Uradni list Evropske unije, ali, kadar se tako obvestilo ne zahteva, na dan, ko je ECB povabila enega ali več dobaviteljev, da predložijo ponudbo.

V Frankfurtu na Majni, 27. januarja 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(3)  UL L 317, 5.12.2007, str. 34.

(4)  UL L 184, 14.7.2007, str. 34.