24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/19


UREDBA SVETA (ES) št. 1341/2008

z dne 18. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega odstavka člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ureditveni okvir za programsko obdobje 2007–2013 je bil pripravljen in dogovorjen z namenom, da se izboljša poenostavitev programiranja in upravljanja skladov, učinkovitost pomoči, ki jo omogočajo, ter subsidiarnost njihovega izvajanja.

(2)

Za obravnavo projektov, ki ustvarjajo prihodek iz člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006, je bil določen bolj natančen in bolj zahteven pristop, ki temelji na izračunu najvišjih upravičenih izdatkov (3).

(3)

Izpostavljenih je bilo več težav pri izvajanju določb člena 55, med drugim nesorazmerna upravna obremenitev, zlasti za operacije, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad, in za manjše operacije, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ali Kohezijski sklad.

(4)

Te težave lahko škodljivo vplivajo na upravljanje operacije, zlasti pri projektih, ki spadajo na prednostna področja Skupnosti, kot so okolje, socialna vključenost, raziskave, inovacije ali energija, ter na upravno obremenitev. Člen 55 bi bilo zato treba zato poenostaviti.

(5)

Ta poenostavitev bi se morala uporabljati pri vseh projektih, ki prejemajo pomoč iz strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013. Zato je treba določiti retroaktivno uporabo.

(6)

Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Odstavki 1 do 4 tega člena se uporabljajo le za operacije, ki jih sofinancira ESRR ali Kohezijski sklad, in katerih skupni stroški presegajo 1 000 000 EUR.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2006 za vse operacije, ki prejemajo pomoč iz strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Privolitev z dne 16. decembra 2008 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 27. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.