14.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/80


UREDBA (ES) št. 1103/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. oktobra 2008

o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom

Tretji del

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke (c) člena 61, točke 1(a) prvega odstavka člena 63 in člena 67 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4) je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(2)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES, bi bilo treba v skladu z veljavnimi postopki že veljavne akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, prilagoditi, da bi se za njih uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(3)

Združeno kraljestvo in Irska, ki sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sodelovali pri sprejetju in uporabi aktov, ki jih spreminja ta uredba, sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(4)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in zato zanjo ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi izraz „država članica“ pomeni vse države članice razen Danske.

Člen 2

Akti, ki so navedeni v Prilogi, so v skladu z navedeno prilogo prilagojeni Sklepu 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES.

Člen 3

Sklicevanja na določbe aktov iz Priloge se štejejo za sklicevanja na določbe, kot so bile prilagojene s to uredbo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Strasbourgu, 22. oktobra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. POTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 224, 30.8.2008, str. 35.

(2)  UL C 117, 14.5.2008, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 25. septembra 2008.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


PRILOGA

1.   Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah  (1)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 44/2001 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za posodobitev ali tehnično prilagoditev vzorcev obrazcev iz prilog k navedeni uredbi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 44/2001, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 44/2001 spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 74 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Posodobitve ali tehnične prilagoditve vzorcev obrazcev iz prilog V in VI sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 75(2).“;

2.

člen 75 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 75

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

2.   Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah  (2)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1206/2001 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za posodobitev ali tehnično prilagoditev vzorcev obrazcev iz Priloge k navedeni uredbi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1206/2001, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1206/2001 spremeni:

1.

v členu 19 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Posodobitve ali tehnične prilagoditve standardnih obrazcev iz Priloge opravi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(2).“;

2.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.   Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države  (3)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 343/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejem pogojev in postopkov za izvajanje humanitarne določbe ter sprejem meril, potrebnih za izvajanje predaje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 343/2003 z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 343/2003 spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Pogoji in postopki za izvajanje tega člena, vključno s, kjer je ustrezno, pravnimi mehanizmi za reševanje sporov med državami članicami glede potrebe po združitvi zadevnih oseb ali mestom, kjer bi moralo do tega priti, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(3).“;

2.

v členu 19 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko sprejme dodatna pravila za izvajanje predaje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(3).“;

3.

v členu 20 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko sprejme dodatna pravila za izvajanje predaje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(3).“;

4.

v členu 27 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

4.   Uredba (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov  (4)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 805/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjaje standardnih obrazcev iz prilog k omenjeni uredbi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 805/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 31 in 32 Uredbe (ES) št. 805/2004 nadomestita z naslednjim:

„Člen 31

Spremembe prilog

Vse spremembe standardnih obrazcev iz prilog sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(2).

Člen 32

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor iz člena 75 Uredbe (ES) št. 44/2001.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.


(1)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 174, 27.6.2001, str. 1.

(3)  UL L 50, 25.2.2003, str. 1.

(4)  UL L 143, 30.4.2004, str. 15.