25.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/17


UREDBA (ES) št. 1053/2008 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 23. oktobra 2008

o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja

(ECB/2008/11)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti njenih prve alinee člena 105(2) in člena 110,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti njegove prve alinee člena 34.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.2,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi začasno izboljšali zagotavljanje likvidnosti primernim strankam za operacije denarne politike Eurosistema, je treba dopolniti merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja, ki ga morajo nasprotne stranke zagotoviti Eurosistemu pri operacijah denarne politike Eurosistema, da bi pridobile likvidnost. Merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja so opredeljena v Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1).

(2)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je 15. oktobra 2008 odločil, da se začasno dopolnijo pravila, povezana s primernostjo zavarovanja za operacije Eurosistema. Svet ECB je dodatno tudi odločil, da bi bilo treba datum začetka veljavnosti njegove odločitve kot tudi nadaljnje ukrepe glede teh dopolnjenih meril primernosti sporočiti, kakor hitro je to mogoče.

(3)

Da bi izvedli zgoraj omenjeno odločitev na način, ki omogoča njeno takojšnjo uporabo, je treba sprejeti uredbo, ki od nacionalnih centralnih bank držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: NCB), ne zahteva dodatnih izvršilnih ukrepov. Ta uredba bo v veljavi za omejeno časovno obdobje, nadomestila pa jo bo smernica ECB –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dopolnitev nekaterih meril primernosti za zavarovanje

1.   Merila primernosti za zavarovanje, določena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7 (v nadaljevanju: Splošna dokumentacija), se dopolnijo v skladu s členi 2 do 7.

2.   V primeru razhajanj med to uredbo in Splošno dokumentacijo, kakor jo NCB izvedejo na nacionalni ravni, prevlada prva. NCB še naprej uporabljajo vse določbe Splošne dokumentacije v nespremenjeni obliki, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 2

Sprejem zavarovanja, denominiranega v ameriških dolarjih, britanskih funtih ali japonskih jenih, za primerno zavarovanje

1.   Tržni dolžniški instrumenti, opisani v oddelku 6.2.1 Splošne dokumentacije, predstavljajo, če so denominirani v ameriških dolarjih, britanskih funtih ali japonskih jenih, primerno zavarovanje za potrebe operacij denarne politike Eurosistema pod naslednjima pogojema: (i) izdani morajo biti v euroobmočju, kjer se morajo tudi nahajati oziroma poravnavati; in (ii) izdajatelj mora biti ustanovljen v Evropskem gospodarskem prostoru.

2.   Eurosistem naloži dodaten odbitek v višini 8 % na vse takšne tržne dolžniške instrumente.

Člen 3

Sprejem sindiciranih posojil, urejenih po pravu Anglije in Walesa, za primerno zavarovanje

1.   Sindicirana posojila, opisana v oddelku 6.2.2 Splošne dokumentacije, ki so urejena po pravu Anglije in Walesa, predstavljajo primerno zavarovanje za potrebe operacij denarne politike Eurosistema.

2.   Dodatno se zahteva, določena v oddelku 6.2.2 Splošne dokumentacije, po kateri skupno število različnih predpisov, ki se uporabljajo za: (i) nasprotno stranko; (ii) upnika; (iii) dolžnika, (iv) garanta (če je predvideno), (v) posojilno pogodbo in (vi) pogodbo o mobilizaciji, ne sme biti več kot dva, spremeni v primeru teh sindiciranih posojil tako, da skupno število upoštevnih pravnih redov ne sme biti več kot tri.

Člen 4

Sprejem dolžniških instrumentov, ki so jih izdale kreditne institucije in s katerimi se trguje na nekaterih neorganiziranih trgih, za primerno zavarovanje

1.   Dolžniški instrumenti, ki so jih izdale kreditne institucije in s katerimi se trguje na nekaterih neorganiziranih trgih, ki jih določi ECB, predstavljajo primerno zavarovanje za potrebe operacij denarne politike Eurosistema.

2.   Eurosistem naloži dodaten odbitek v višini 5 % na vse takšne dolžniške instrumente.

Člen 5

Sprejem zavarovanja z bonitetno oceno vsaj „BBB-“ za primerno zavarovanje

1.   Minimalna zahteva Eurosistema glede ocene bonitetnega standarda finančnega premoženja, primernega za zavarovanje za potrebe operacij denarne politike Eurosistema, je bonitetna ocena, enakovredna „BBB-“. Ta sprememba zahteve glede bonitetne ocene velja za tržno in netržno finančno premoženje, razen za kolateralizirane vrednostne papirje, opisane v oddelku 6.3 Splošne dokumentacije, za katere ostaja zahteva glede visokih bonitetnih standardov nespremenjena.

2.   Eurosistem naloži dodaten odbitek v višini 5 % na vse primerno finančno premoženje z bonitetno oceno, nižjo od „A-“.

Člen 6

Sprejem podrejenih finančnih sredstev z ustreznim jamstvom za primerno zavarovanje

1.   Zahteva po nepodrejenosti v zvezi s primernostjo tržnega finančnega premoženja kot zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema, kot je opisana v oddelku 6.2.1 Splošne dokumentacije, se ne uporablja, kadar finančno trden garant zagotovi brezpogojno in nepreklicno jamstvo, ki se mora plačati na prvi poziv, kakor je opredeljeno v oddelku 6.3.2 Splošne dokumentacije.

2.   Eurosistem naloži dodaten odbitek v višini 10 % na vse takšno finančno premoženje z nadaljnjim znižanjem pri vrednotenju v višini 5 % v primeru teoretičnega vrednotenja.

Člen 7

Sprejem vezanih vlog za primerno zavarovanje

Vezane vloge, opisane v oddelku 3.5 Splošne dokumentacije, ki jih imajo primerne nasprotne stranke, so primerne za zavarovanje pri vseh Eurosistemovih operacijah refinanciranja.

Člen 8

Nadaljnji izvedbeni ukrepi

Svet ECB je prenesel pristojnost za sprejetje nadaljnjih odločitev, ki so potrebne za izvedbo njegove odločitve z dne 15. oktobra 2008, na Izvršilni odbor.

Člen 9

Končne določbe

1.   Ta uredba začne veljati 25. oktobra 2008. Člena 2 in 3 se uporabljata od 14. novembra 2008 naprej.

2.   Ta uredba se uporablja do 30. novembra 2008.

3.   Ta uredba se brez odlašanja objavi na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 23. oktobra 2008

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.