24.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1041/2008

z dne 23. oktobra 2008

o nekaterih podrobnih pravilih za odobravanje podpor pri izvozu govejega in telečjega mesa, za katero velja poseben položaj pri uvozu v Kanado

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1), ter zlasti člena 172(2) v povezavi z členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2051/96 z dne 25. oktobra 1996 o nekaterih podrobnih pravilih za odobravanje podpor pri izvozu govejega in telečjega mesa, za katero velja poseben položaj pri uvozu v Kanado, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1445/95 (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

V skladu s sporazumom o zaključku pogajanj med Evropsko skupnostjo in Kanado po členu XXIV:6 GATT iz Priloge IV k Sklepu Sveta 95/591/ES z dne 22. decembra 1995 o sklepih pogajanj z nekaterimi tretjimi državami v okviru člena XXIV:6 GATT in o drugih s tem povezanih zadevah (Združene države in Kanada) (4) je treba izvozna nadomestila za sveže, ohlajeno ali zamrznjeno goveje in telečje meso, ki se izvaža v Kanado, omejiti na 5 000 ton na leto.

(3)

Izvajanje tega sporazuma bi moralo temeljiti na zahtevkih za posebna izvozna dovoljenja Skupnosti skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (5). Poleg tega bi bilo treba kanadskim carinskim organom predložiti potrdilo o poreklu. Potrebno je opredeliti naravo teh potrdil o poreklu in postopke za njihovo uporabo.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa nekatera podrobna pravila uporabe v zvezi z izvozom v Kanado 5 000 ton na koledarsko leto svežega, ohlajenega ali zamrznjenega govejega in telečjega mesa s poreklom iz Skupnosti, ki izpolnjuje pogoje za posebno obravnavo.

2.   Meso iz odstavka 1 mora izpolnjevati kanadske sanitarno-zdravstvene predpise in izvirati od živali, ki so bile zaklane največ dva meseca pred carinjenjem za izvoz.

Člen 2

Po opravljenem carinskem postopku za izvoz se na zahtevo prosilca izda potrdilo o poreklu, opredeljeno v členu 3, na podlagi izvoznega dovoljenja, ki se izda v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 328/2008, in veterinarskega potrdila, v katerem je naveden datum zakola živali, katerih meso se izvaža.

Člen 3

1.   Potrdilo o poreklu se izda najmanj v enem izvodu in na obrazcu, ki je enak vzorcu iz Priloge I.

Potrdilo je natisnjeno na bel papir v angleškem jeziku in meri 210 × 297 mm. Vsako mora imeti posebno zaporedno številko, ki jo določi carinski urad iz člena 4.

Država članica izvoznica lahko zahteva, da morajo biti vsa potrdila, ki se uporabljajo na njenem ozemlju, natisnjena v enem od njenih uradnih jezikov in v angleščini.

2.   Kopije morajo imeti isto zaporedno številko kakor izvirnik. Vsi podatki, ki se vpišejo v izvirnik in na kopije, morajo biti natipkani ali, če se izpolnijo ročno, napisani s črnilom z velikimi tiskanimi črkami.

Člen 4

1.   Potrdilo o poreklu in kopije izda carinski urad, pri kateri se opravi izvozno carinjenje mesa.

2.   Carinski urad iz odstavka 1 v ustreznem polju potrdi izvirnik potrdila, zadrži kopijo, potrdilo pa vrne stranki.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za preverjanje porekla in vrste proizvodov, za katere se izda potrdila o poreklu.

Člen 6

Uredba (ES) št. 2051/96 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 7

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 274, 26.10.1996, str. 18.

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  UL L 334, 30.12.1995, str. 25.

(5)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.


PRILOGA I

Potrdilo o poreklu iz člena 3

Image


PRILOGA II

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije (ES) št. 2051/96

(UL L 274, 26.10.1996, str. 18)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2333/96

(UL L 317, 6.12.1996, str. 13)

samo člen 1


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2051/96

Ta uredba

Členi 1 do 5

Členi 1 do 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III