13.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/14


UREDBA (ES) št. 763/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. julija 2008

o popisih prebivalstva in stanovanj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija (Eurostat) mora imeti na voljo dovolj zanesljive, podrobne in primerljive podatke o prebivalstvu in stanovanjih, da bi Skupnost lahko izpolnila naloge, ki so ji dodeljene, zlasti s členoma 2 in 3 Pogodbe. Na ravni Skupnosti mora biti zagotovljena zadostna primerljivost glede metodologije, opredelitev in programa statističnih podatkov in metapodatkov.

(2)

Periodični statistični podatki o prebivalstvu in glavnih družinskih, socialnih, ekonomskih in stanovanjskih razmerah oseb so potrebni za preučevanje in opredelitev regionalnih, socialnih in okoljskih politik, ki vplivajo na posamezne sektorje Skupnosti. Podrobne informacije o stanovanjih je treba zbrati zlasti v podporo različnim dejavnostim Skupnosti, na primer spodbujanju socialnega vključevanja in spremljanju socialne kohezije na regionalni ravni ali varstvu okolja in spodbujanju energetske učinkovitosti.

(3)

Z vidika razvoja metodologije in tehnološkega napredka bi bilo treba identificirati najboljše prakse ter podpirati izboljšanje podatkovnih virov in metodologij, ki se uporabljajo pri popisih v državah članicah.

(4)

Za zagotovitev primerljivosti podatkov, ki jih posredujejo države članice, in zanesljivosti pregledov, izdelanih na ravni Skupnosti, bi se morali pri primerjavah med državami članicami podatki nanašati na isto referenčno leto.

(5)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (2), ki pomeni referenčni okvir za določbe te uredbe, se mora zbirka statističnih podatkov skladati z načeli nepristranskosti, predvsem objektivnosti in znanstvene neodvisnosti, ter načeli preglednosti, zanesljivosti, relevantnosti, stroškovne učinkovitosti in statistične zaupnosti.

(6)

Pošiljanje podatkov, za katere velja statistična zaupnost, je urejeno v Uredbi (ES) št. 322/97 in Uredbi Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (3). Ukrepi, sprejeti v skladu z navedenima uredbama, zagotavljajo fizično in logično zaščito zaupnih podatkov in zagotavljajo, da pri pripravi in diseminaciji statističnih podatkov Skupnosti ne pride do nezakonitih razkritij ali uporabe podatkov za nestatistične namene.

(7)

Statistični organi na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti morajo pri pripravi in diseminaciji statističnih podatkov Skupnosti v okviru te uredbe upoštevati načela, določena v Evropskem statističnem kodeksu, ki ga je Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (4), sprejel 24. februarja 2005 in je bil priložen Priporočilu Komisije o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti statističnih organov držav članic in Skupnosti.

(8)

Ker ciljev te uredbe, in sicer zbiranja in pripravljanja primerljivih in celovitih statističnih podatkov Skupnosti o prebivalstvu in stanovanjih, države članice zaradi pomanjkanja skupnih statističnih značilnosti in zahtev glede kakovosti, kot tudi pomanjkanja metodološke preglednosti, ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi skupnega statističnega okvira lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(9)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(10)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za vzpostavitev pogojev za določitev poznejših referenčnih let in za sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES.

(11)

V skladu s členom 3 Sklepa 89/382/EGS, Euratom je bilo opravljeno posvetovanje z Odborom za statistični program–

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje urejanja

Ta uredba vzpostavlja skupna pravila za desetletno zagotavljanje celovitih podatkov o prebivalstvu in stanovanjih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„prebivalstvo“ pomeni nacionalno, regionalno in lokalno prebivalstvo v kraju običajnega prebivališča na referenčni datum;

(b)

„stanovanja“ pomenijo bivalne prostore in stavbe, pa tudi oblike nastanitve ter razmerje med prebivalstvom in bivalnimi prostori na nacionalni, regionalni in lokalni ravni na referenčni datum;

(c)

„stavbe“ pomenijo trajne stavbe, ki vsebujejo bivalne prostore, namenjene prebivanju ljudi, in stanovanja za sezonsko oziroma sekundarno rabo ali stanovanja, ki so prazna;

(d)

„običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja.

Kot običajni prebivalci določenega geografskega območja se upoštevajo samo osebe, ki:

(i)

so pred referenčnim datumom najmanj dvanajst mesecev neprekinjeno živele v kraju svojega običajnega prebivališča, ali

(ii)

so v zadnjih dvanajstih mesecih pred referenčnim datumom prispele v kraj svojega običajnega prebivališča z namenom, da bodo tam ostale najmanj eno leto.

Če okoliščin iz točk (i) ali (ii) ni mogoče ugotoviti, pomeni „običajno prebivališče“ kraj pravnega ali registriranega prebivališča;

(e)

„referenčni datum“ pomeni datum, na katerega se podatki posamezne države članice nanašajo, v skladu s členom 5(1);

(f)

„nacionalen“ pomeni na ozemlju države članice;

(g)

„regionalen“ pomeni na ravni NUTS 1, NUTS 2 ali NUTS 3, kakor so opredeljene v klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (NUTS), vzpostavljeni z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (6), v njeni različici, ki se uporablja na referenčni datum;

(h)

„lokalni“ pomeni na ravni 2 lokalnih upravnih enot (raven LAU 2);

(i)

„bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj“ pomenijo individualno popisovanje, sočasnost, splošnost znotraj določenega ozemlja, razpoložljivost podatkov za majhne prostorske enote in določeno periodičnost.

Člen 3

Predložitev podatkov

Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o prebivalstvu, ki zajemajo določene demografske, socialne in ekonomske značilnosti oseb, družin in gospodinjstev, pa tudi stanovanj na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kakor so določene v Prilogi.

Člen 4

Podatkovni viri

1.   Statistični podatki držav članic lahko temeljijo na različnih podatkovnih virih, zlasti na:

(a)

klasičnih popisih;

(b)

registrskih popisih;

(c)

kombinaciji klasičnega popisa in vzorčnega raziskovanja;

(d)

kombinaciji registrskega popisa in vzorčnega raziskovanja;

(e)

kombinaciji registrskega popisa in klasičnega popisa;

(f)

kombinaciji registrskega popisa, vzorčnega raziskovanja in klasičnega popisa in

(g)

ustreznega raziskovanja z rotirajočimi vzorci (rotirajoči popis).

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev po varstvu podatkov. Ta uredba ne posega v določbe držav članic o varstvu podatkov.

3.   Države članice obvestijo Komisijo (Eurostat) o vsaki reviziji ali popravku statističnih podatkov, posredovanih v skladu s to uredbo, pa tudi o kakršnih koli spremembah v uporabljenih podatkovnih virih in metodologiji, in sicer najkasneje mesec dni pred objavo spremenjenih podatkov.

4.   Države članice zagotovijo, da podatkovni viri in metodologija, uporabljeni za zadostitev zahtevam te uredbe, v najvišji možni meri izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor so opredeljene v členu 2(i). Stalno si prizadevajo za povečanje skladnosti s temi bistvenimi značilnostmi.

Člen 5

Pošiljanje podatkov

1.   Vsaka država članica določi referenčni datum. Referenčni datum je v letu, ki je določeno na podlagi te uredbe (referenčno leto). Prvo referenčno leto je leto 2011. Komisija (Eurostat) določi naslednja referenčna leta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3). Referenčna leta so na začetku desetletij.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo končne, potrjene in agregirane podatke ter metapodatke, zahtevane v tej uredbi, v 27 mesecih po koncu referenčnega leta.

3.   Komisija (Eurostat) program statističnih podatkov in metapodatkov, ki se morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe, sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).

4.   Komisija (Eurostat) ustrezne tehnične specifikacije za vsebine, zahtevane po tej uredbi, pa tudi za posamezne razčlembe teh vsebin sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).

5.   Države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu) potrjene podatke in metapodatke v elektronski obliki. Komisija (Eurostat) ustrezen tehnični format za pošiljanje zahtevanih podatkov določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).

6.   V primeru revizije ali popravka v skladu s členom 4(3) države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo spremenjene podatke najkasneje na dan njihove objave.

Člen 6

Ocena kakovosti

1.   Za namene te uredbe se za posredovane podatke uporabljajo naslednja merila za ocenjevanje kakovosti:

„ustreznost“ pomeni stopnjo, koliko statistični podatki ustrezajo trenutnim in potencialnim potrebam uporabnikov,

„natančnost“ pomeni, koliko se ocene približajo neznanim dejanskim vrednostim,

„pravočasnost“ in „točnost“ pomenita čas, ki preteče med referenčnim obdobjem in časom, ko so na voljo rezultati,

„dostopnost“ in „jasnost“ pomenita pogoje in način, kako lahko uporabnik pridobi, uporablja in razlaga podatke,

„primerljivost“ pomeni merljivost učinka, ki ga imajo razlike pri uporabi statističnih konceptov ter orodij in postopkov za merjenje, kadar se primerjajo statistike med zemljepisnimi območji, drugimi domenami populacije ali skozi čas, in

„skladnost“ pomeni primernost podatkov za njihovo zanesljivo povezovanje na različne načine in za različne namene.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo poročilo o kakovosti posredovanih podatkov. Pri tem poročajo, v kolikšni meri podatkovni viri in metodologija dosegajo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, opredeljene v členu 2(i).

3.   Pri uporabi meril za ocenjevanje kakovosti iz odstavka 1 za podatke, za katere velja ta uredba, se način in struktura poročil o kakovosti določita v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2). Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih podatkov.

4.   Komisija (Eurostat) v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic zagotovi metodološka priporočila, katerih namen je zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov in metapodatkov, pri tem pa upošteva zlasti priporočila Konference evropskih statistikov za popise prebivalstva in stanovanj 2010.

Člen 7

Izvedbeni ukrepi

1.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2) se sprejmejo naslednji ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe:

(a)

tehnične specifikacije za vsebine, zahtevane po tej uredbi, pa tudi za posamezne razčlembe teh vsebin, predvidene v členu 5(4);

(b)

določitev ustreznega tehničnega formata, predvidenega v členu 5(5), in

(c)

način in struktura poročil o kakovosti, kot je predvideno v členu 6(3).

2.   Naslednji ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe in namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3):

(a)

določitev referenčnih let, kot je predvideno v členu 5(1), in

(b)

sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov, kot je predvideno v členu 5(3).

3.   Upošteva se načelo, da morajo koristi izvedenih ukrepov prevladati nad njihovimi stroški, ter načelo, da morajo ostati dodatni stroški in obremenitve v razumnih mejah.

Člen 8

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 9. julija 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. februarja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 23. junija 2008.

(2)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(4)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 176/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 61, 5.3.2008, str. 1).


PRILOGA

Vsebine, ki jih mora zajeti popis prebivalstva in stanovanj

1.

Vsebine o prebivalstvu

1.1

Obvezne vsebine za geografske ravni: NUTS 3, LAU 2

1.1.1

Neizpeljane vsebine

Kraj običajnega prebivališča

Spol

Starost

Zakonski stan

Država/kraj rojstva

Država državljanstva

Prejšnje običajno prebivališče in datum prihoda v kraj sedanjega običajnega prebivališča ali običajno prebivališče eno leto pred popisom

Razmerja med člani gospodinjstva

1.1.2

Izpeljane vsebine

Skupno prebivalstvo

Prostorska enota

Status v gospodinjstvu

Družinski status osebe

Tip ožje družine

Velikost ožje družine

Tip zasebnega gospodinjstva

Velikost zasebnega gospodinjstva

1.2

Obvezne vsebine za geografske ravni: nacionalna raven, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1

Neizpeljane vsebine

Kraj običajnega prebivališča

Lokacija kraja dela

Spol

Starost

Zakonski stan

Trenutni status aktivnosti

Poklic

Dejavnost (ekonomska aktivnost)

Zaposlitveni status osebe

Dosežena izobrazba

Država/kraj rojstva

Država državljanstva

Ali je oseba kdaj živela v tujini in leto prihoda v državo (od leta 1980 dalje)

Prejšnje običajno prebivališče in datum prihoda v kraj sedanjega običajnega prebivališča ali običajno prebivališče eno leto pred popisom

Razmerja med člani gospodinjstva

Status gospodinjstva glede na stanovanjsko razmerje

1.2.2

Izpeljane vsebine

Skupno prebivalstvo

Prostorska enota

Gospodinjski status osebe

Družinski status osebe

Tip ožje družine

Velikost ožje družine

Tip zasebnega gospodinjstva

Velikost zasebnega gospodinjstva

2.

Stanovanjske vsebine

2.1

Obvezne vsebine za geografske ravni: NUTS 3, LAU 2

2.1.1

Neizpeljane vsebine

Tip bivalnih prostorov

Lokacija bivalnih prostorov

Naseljenost stanovanj

Število stanovalcev

Uporabna površina in/ali število sob v stanovanjski enoti

Stanovanja po vrsti stavbe

Stanovanja po letu zgraditve

2.1.2

Izpeljane vsebine

Standard gostote

2.2

Obvezne vsebine za geografske ravni: nacionalna raven, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1

Neizpeljane vsebine

Oblika nastanitve

Tip bivalnih prostorov

Lokacija bivalnih prostorov

Naseljenost stanovanj

Tip lastništva

Število stanovalcev

Uporabna površina in/ali število sob v stanovanjski enoti

Vodovod

Stranišče

Kopalnica

Način ogrevanja

Stanovanja po vrsti stavbe

Stanovanja po letu zgraditve

2.2.2

Izpeljane vsebine

Standard gostote